دانشجو يار
دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf

1-1بیان مسأله و ذکر مشکل    
1-2تعاریف خاک‌های شور و سدیمی    
1-3- منشأ نمک در طبیعت    
1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب    
هوادیدگی    
رسوبات ثانویه یا فسیلی    
فرونشستهای جوی    
فعالیت‌های بشر    
1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها    
طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در جهان    
خصوصیات خاک‌های شور    
خاک‌های شور و سدیمی    
خاک‌های سدیمی    
1-4- طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران    
1-4-1- شوری    
1-4-2- سدیمی بودن    
1-4-3- نمک غالب خاکهای سدیمی    
1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی    
1-5-1- خصوصیات فیزیکی    
عمق مؤثر    
وزن مخصوص ظاهری    
توزیع خللوفرج    
هدایت هیدرولیکی یا آبگذری    
قابلیت استفاده آب خاک    
ساختمان خاک    
سرعت نفوذ    
بافت خاک    
قابلیت کشت و کار    
پراکنش رس‌ها و هدایت هیدرولیکی    
1-5-2- خصوصیات شیمیایی:    
واکنش خاک    
نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP)    
نمک‌های محلول – شوری خاک    
هدایت الکتریکی:    
1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان    
7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند عبارتند از :    
8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از:    
9-1- اهداف    
2-1- خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن    
2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها    
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار    
2-2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک    
2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن    
3-1- زمان و مکان انجام پژوهش    
3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری    
3-3- تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها    
3-4-1- تجزیههای فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها    
بافت خاک    
دانسیته توده خاک    
پایداری خاکدانهها    
رس قابل انتشار    
تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی    
هدایت هیدرولیکی اشباع    
3-4-2- روشهای تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاکها    
اندازهگیری واکنش خاک    
هدایت الکتریکی(ECe )    
کاتیونهای محلول    
کربن آلی    
3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانهها    
تنفس میکروبی    
3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ها    
4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانهها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانهها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-  تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاکهای با کاربری متفاوت    
4-3- نتیجه گیری کلی    
4-4- پیشنهادات و راهکارها    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف در pdf

افیونی، م.، مجتبی­پور، ر. و نوربخش، ف. 1376 خاک­های شور و ­سدیمی (اصلاح آن­ها). انتشارات ارکان، اصفهان، ایران

بای­بوردی، م. 1385 خاک: پیدایش و رده­بندی، انتشارات دانشگاه تهران

برزگر، ع. 1387خاک‌های شور و سدیمی: شناخت و بهره­وری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

بنایی، م. ح.، مؤمنی، ع.، بای­بوردی، م. و ملکوتی، م. ج. 1384 خاک­های ایران. انتشارات سنا. تهران، ایران

پذیرا، ا. 1376 بررسی و تعیین آب مورد نیاز آبشویی خاک­های شور و سدیمی. مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 4(6): 45-56

تاج­آبادی­پور، ا. 1376 اثرات بقایای گیاهی شیرین بیان بر اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های شور و سدیمی مناطق استان فارس و کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد خاک­شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

توسلی، ا. 1376 اصلاح خاک­های شور و سدیمی، بررسی آبشویی و اصلاح اراضی دشت ورامین. انتشارات دانشگاه تهران

جعفری، م. 1379 خاک­های شور در منابع طبیعی، شناخت و اصلاح آن­ها. انتشارات دانشگاه تهران

حاجی عباسی، م. ع.، میرلوحی، آ. ف. و صدرارحامی، م. 1381 مطالعه موردی تأثیر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی­های فیزیکی و حاصلخیزی و شاخص کشت پذیری خاک در بروجن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(1): 149-161

حق­نیا، غ. 1374 دشواری‌های نفوذ آب در خاک (پیشگیری، شناسایی و راه حل آن). ترجمه و تدوین، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

روستا، م. ج.، گلچین، ا.، سیادت، ح. و صالح راستین، ن. 1381 تأثیر مواد آلی و ترکیبات معدنی بر بعضی از ویژگی‌های شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی یک خاک سدیمی، مجله علوم خاک و آب، 16(1):33-45

سماعی، ح. 1385 تأثیر پلیمرهای محلول در آب بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک­ها و رشد گیاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

­علی احیایی، م. و بهبهانی‌زاده، ع. ا. 1372 شرح روش­های تجزیه خاک جلد اول. وزارت کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات خاک و آب کشور. نشریه شماره 893

علیمردانی، آ. 1389 تأثیر مواد آلی و گچ و اسید سولفوریک بر برخی از ویژگی­های خاک‌های سدیمی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

کریمی، ح.، صوفی، م.، حق نیا، غ. و خراسانی، ر. 1386 بررسی پایداری خاکدانه­ها و پتانسیل فرسایش خاک­های لومی و لوم رسی شنی: مطالعه موردی دشت لامرد- استان فارس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(6): 50-58

کسرائیان، م. 1376 تأثیر گچ و کلرید کلسیم بر برخی از ویژگی­های شیمیایی و فیزیکی خاک­های شور و سدیمی استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

کلیچ، س. 1385 اصلاح خاک­های شور و سدیمی با روش­های شیمیایی و بیولوژیکی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

مهاجر میلانی، پ. 1379 مروری بر تحقیقات کاربرد گوگرد و مشتقات آن. مؤسسه تحقیقات آب و خاک، ماهنامه زیتون، 142: 28-23

مهدوی، ا. 1387 اثرات مواد آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو نوع خاک شور و سدیمی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

Abrol, I. P., Yadav, J. S. P. and Massoud, F. I. 1988. Salt-affected soils and their management. FAO Soils Bulletin. Number

Abdou, F. M., Elkobia, T. and Sorensen, L. H. 1975. Decomposition of native organic matter and 14C labelled barley straw in different Egiptian soils. 13: 203-

Alexander, S., Sara, S. and Luc, C. 2006. The Role of agriculture in reducing poverty in tanzania. A household perspective from Rural Kilimanjaro and Ruvuma. Paper presented at the CSAE Conference. In: Reducing Poverty and Inequality: How can Africa be included Held on 19-21 March 2006, at St Catherine’s College, Oxford England

Amezketa, E., Aragues, R. and Bazol, R. 2005. Efficiency of sulfuric acid, mined gypsum and two gypsum by products in soil crusting prevention and sodic soil reclamation. Agronomy Journal. 97: 983-

Ashraf, M., Saeed, M. M. and Ashfaq, A. 2004. Effect of sulfurous acid generator treated water on soil physio-chemical properties and crop yield. Sarhad Journal of Agriculture. 20 (4): 563-

Aylmore, L. A. G. and Quirk, J. P. 1960. The structural status of clay systems: Clays and clay minerals. 9: 104-

Baldock, J. A., Aoyama, M., Oades J. M. and Grant, C. D. 1994. Structural amelioration of South Australian red-brown earth using calcium and organic amendments. Australian Journal of Soil Research. 32: 571-

Baldock, J. A., Oades, J. M., Waters, A. G., Peng, X., Vassallo, A. M. and Wilson, M. A. 1992. Aspects of the chemical structure of soil organic materials as revealed by solid state 13C NMR spectrometry. Australian Journal of Soil Research. 30:71-

1-1بیان مسأله و ذکر مشکل

در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته­اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می­شود (Gregorich et al., 1998). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند

بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 2000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان 831 میلیون هکتار می­باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است ( Martinez and Beltran, 2005). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 210 میلیون هکتار و در ایران 686 هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 2000). ایران دارای وسعتی معادل 1648800 کیلومتر مربع است که جمعاً 18 میلیون هکتار و یا 10 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می­دهد که از این مقدار 7 میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران 8/23 میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (5/73 میلیون هکتار)، آرژانتین (1/33 میلیون هکتار) و استرالیا (5/24 میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (6/132 میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, 1999). وسعت اراضی شور و سدیمی در ایران بین 16 تا 23 میلیون هکتار می­باشد (سیادت و همکاران، 1997). پذیرا و صادق زاده (1376) عدد 24 میلیون هکتار را ارائه داده­اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور و سدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است

جدول 1-1 گسترش خاک‌های شور و سدیمی را در قاره‌های مختلف نشان می­دهد. زمین‌های شور و سدیمی حدود 13 درصد از کل زمین‌های قابل کشت جهان را تشکیل می­دهند و این گونه خاک‌ها در بیش از 100 کشور جهان وجود دارند. خاک‌های شور و سدیمی نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می­شوند بلکه در سایر شرایط آب و هوایی، به دلیل حمل نمک‌ها به وسیله­ی سیلاب‌ها و رسوبات بادی نیز یافت می­شوند

جدول 1-1 گسترش خاک‌های شور و سدیمی در جهان (Mashali, 1999)

منطقه

سطح کل

اراضی شور

درصد از کل

اراضی سدیمی

درصد از کل

آفریقا

1/

7/

5/

8/

آسیا و استرالیا

2/

1/

3/

6/

اروپا

8/

7/

3/

7/

6/

آمریکای لاتین

6/

5/

9/

5/

خاور میانه

9/

5/

1/

1/

8/

آمریکای شمالی

7/

6/

2/

5/

8/

جمع کل

3/

1/

9/

3/

5/

  اعداد جدول به میلیون هکتار است

مساحت جهانی خاک‌های سدیمی، حدود 210 میلیون هکتار را شامل می­شود که قسمت اعظم آن‌ها در جنوب سیبری، استپ‌های وسیع روسیه و آسیای میانه و استرالیا پراکنده‌اند. در اروپا، کشورهای مجارستان، رومانی و اوکراین در مساحت‌های قابل­توجهی، خاک‌های سدیمی دارند. در آسیا، در کشورهای گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان، ایران، منچوری چین، هندوستان و پاکستان، خاک‌های سدیمی به طور پراکنده وجود دارند. در آسیا پس از چین ایران بیشترین مساحت خاک‌های سدیمی را داراست (Mashali, 1999)

بررسی تاریخچه­ی کشاورزی در جهان نشان می­دهد که بدون در نظر گرفتن موازنه­ی نمک و آب و خاک و احداث زهکش‌ها، کشاورزی به خصوص در مناطق خشک و نیمه­خشک، پایدار نمی­باشد (Hillel, 2005). خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها غالباً به کیفیت، اندازه و دوام خاکدانه­ها و پایداری آن‌ها در آب وابسته است. بدین دلیل، مطالعات درباره‌ی طبیعت خاکدانه­های خاک به عنوان ابزاری برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در نظر گرفته می­شود. اگر خاکدانه­های خاک در شرایط خیس شدن و یا به وسیله‌ی عملیات ماشین آلات کشاورزی از هم فرو نپاشد، پیش­بینی    می­شود که آبیاری، زه‌کشی، بارندگی و عملیات کشاورزی اثر نامطلوبی روی ساختمان خاک نداشته باشد و خاک پایداری نسبتاً قابل­قبولی داشته باشد ( Bybordi, 1990). همچنین با شور شدن خاک و بالا رفتن میزان نمک محلول در خاک، فشار اسمزی بالا رفته و در نتیجه جذب آب توسط ریشه گیاهان دچار مشکل می­شود و توان تولید گیاه برای دادن محصول مقرون به صرفه ناچیز می­گردد (Gordon et al., 2003)

1-2تعاریف خاک‌های شور و سدیمی

شور و قلیا شدن خاک از فرآیندهای اصلی تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک به شمار می­رود (Metternicht and Zink, 1996 ). بر اساس تعریف شانونوگریو[1] (1999) شوری عبارت است از حضور بیش از اندازه­ی نمک­های قابل حل و عناصر معدنی در محلول آب و خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه در جذب آب کافی از محلول خاک با مشکل روبرو می­شود. رودس[2] و همکاران (1992) واژه خاک شور را به خاک­هایی اطلاق کردند که بیش از 1/0 درصد نمک داشته باشد. بر اساس تعریف، خاک شور به خاک‌هایی اطلاق می­شود که غلظت املاح محلول در آن به قدری باشد که عملکرد را کاهش دهد مشروط بر آن که سایر عوامل مانعی برای رشد محصول ایجاد نکنند. خاک‌های سدیمی خاک‌هایی هستند که حاوی نمک‌های سدیم با قابلیت هیدرولیز قلیایی می‌باشند، عمدتاً املاح موجود در این خاک‌ها شامل کربنات سدیم می‌باشد و در قدیم تحت عنوان قلیا از آن­ها نام برده شده است. به طور کلی می­توان گفت تجمع املاح اضافی در مناطقی که دارای نمک­های محلول در ترکیبات مادری، سفره آب زیرزمینی بالا، تبخیر و تعرق بالا و کمبود باران سالیانه می­باشند صورت می­گیرد (Metternicht and Zink, 2008). در یک تقسیم بندی، شوری و قلیائیت به دو نوع اولیه و ثانویه طبقه­بندی می­شود. شوری اولیه به علت عوامل طبیعی (عمدتاً به علت وجود سازندهای شور در منطقه) به وجود می­آید و علل ایجاد شوری ثانویه عبارتند از: 1- آبیاری با آب­های شور 2- هوادیدگی اولیه و ثانویه در خاک 3-­ کاهش مواد آلی خاک و 4- نوسان آب­های زیرزمینی (Metternicht and Zink, 1996). خاک­های متأثر از نمک دارای مقادیر زیادی املاح محلول می­باشند که کاتیون­ها و آنیون­های غالب آن را Na+، Ca2+، Mg2+، K+، Cl- وSO42-   تشکیل می­دهند (Yadav and Girdhar, 1980)

در مناطق خشک و نیمه­خشک، نمک­های محلول موجود در خاک عمدتاً مرکب از کلریدها و سولفات‌های سدیم، کلسیم و منیزیم می­باشند. در خاک­های شور، بی­کربنات­ها به مقدار بسیار کمی وجود داشته و کربنات­ها معمولاً وجود نداشته و یا در مقادیر بسیار جزئی دیده می­شوند. در مناطقی با درجه خشکی کمتر، کربنات و بی­کربنات سدیم غالب می­باشند و یون­های سدیم در کمپلکس تبادلی خاک جذب سطحی شده و منجر به ایجاد خاک­های سدیمی می­شوند (Oldeman et al., 1991).    خاک­های سدیمی هر چند دارای مقادیر نسبتاً کمی از نمک­های محلول هستند، اما ترکیب نمک­های موجود در این خاک­ها نسبت به خاک­های معمولی و شور تفاوت زیادی دارد. این خاک­ها دارای مقادیر زیادی کربنات و بی­کربنات سدیم هستند که این نمک­ها قابلیت هیدرولیز شدن را دارند. مقادیر کمی از کلرایدها و سولفات‌ها نیز در این خاک­ها دیده می­شوند. مقدار یون کلسیم در این خاک‌ها بسیار کم است زیرا این یون در اثر حضور یون­های کربنات رسوب می­کند. (Dorgan et al., 1982 وMetternicht and Zink, 2008). این دو گروه اصلی خاک‌های متأثر از نمک نه فقط از نظر خصوصیات شیمیایی با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه از نظر پراکنش در واحدهای جغرافیایی و ژئوشیمیایی نیز با همدیگر متفاوت می‌باشند. علاوه بر این از نظر خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی نیز تفاوت‌هایی در آن‌ها مشاهده می‌شود. بر همین اساس دو راه متفاوت برای اصلاح و استفاده زراعی از آن‌ها وجود دارد، ویژگی‌هایی که باعث تمایز این دو گروه گسترده از خاک‌های متأثر از نمک می‌شود در جدول 1-2 ارائه شده است

جدول 1-2- خصوصیات متمایز کننده خاک‌های شور از خاک‌های سدیمی

خاک­های سدیمی

عموماً مقدار نمک­های محلول طبیعی محسوس نیست و بیشتر نمک­های قابل اندازه­گیری در خاک در اثر هیدرولیز نمک­هایی نظیر کربنات سدیم به وجود می­آید.

خاک­های شور

نمک­های غالب محلول در این خاک­ها بیشتر شامل کلر­و­رها و سولفات­ها­ است.کلر­یدها، سولفات­ها و گاهی اوقات نیترات­ها و مقادیر کمی از بی‌کربنات‌ها نیز وجود داشته ولی فاقد کربنات­ها هستند

خصوصیات شیمیایی

واکنش خاک در گل اشباع در این خاک­ها بیشتر از 2/8 می­باشد

واکنش خاک در حالت گل اشباع در این خاک­ها کمتر از 2/8 می­باشد

سدیم قابل تبادل در این خاک­ها بیشتر از 15 بوده و این معمولاً حدی است که در بالاتر از آن در کلاس سدیمی قرار می­گیرد. هدایت الکتریکی عصاره اشباع در این خاک­ها کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر می­باشد

هدایت الکتریکی عصاره اشباع در این خاک­ها در دمای 25 درجه سانتی‌گراد بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر بوده و این حدی است که در بالاتر از آن خاک در کلاس شوری قرار دارد

در این خاک­ها وجود رابطه مشخصی بین واکنش گل اشباع و سدیم قابل تبادل خاک و نسبت جذب سدیم محلول در عصاره اشباع تعیین نشده و برای گروهی از خاک­ها واکنش خاک می­تواند فاکتور قابل قبولی از سدیم یا قلیایی بودن خاک باشد

عموماً هیچ رابطه مشخصی بین واکنش در گل اشباع خاک و سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم در عصاره اشباع معین نشده است

عموماً مقادیر گچ و سایر املاح در این خاک­ها کم و یا ناچیز است

خاک­ها شامل مقادیر کافی از نمک­های محلول کلسیم نظیر گچ است

سدیم به عنوان کاتیون غالب در این خاک­ها وجود دارد. واکنش بالای خاک در این خاک­ها باعث رسوب کلسیم و منیزیم شده و غلظت این املاح را در خاک کم کرده است. پتاسیم: گاهی اوقات (به شکل تبادلی و محلول).کلسیم و منیزیم در مقادیر کم. در واکنش خاک بالا و در حضور کربنات­ها کلسیم و منیزیم رسوب می­کنند

گرچه سدیم عموماً جز کاتیون­های غالب است ولی در این خاک­ها مقادیر محسوسی از کاتیون­های دو ظرفیتی نظیر کلسیم و منیزیم نیز وجود دارد. سدیم:کمتر از نیمی از کاتیون­های محلول. کلسیم و منیزیم:مقادیر قابل‌توجه پتاسیم:معمولاً حضور ندارد

در حضور سدیم قابل تبادل و واکنش بالای خاک جز رس خاک پراکنده شده و خاک دارای ساختمان پایدار نیست

در حضور مقادیر بالای املاح محلول جز رس خاک فلکوله شده و خاک دارای ساختمان پایدار و محکمی است

خصوصیات فیزیکی

نفوذپذیری این خاک­ها نسبت به آب­و­هوا محدود بوده و خصوصیات فیزیکی این خاک­ها با افزایش سدیم قابل تبادل و واکنش خاک تخریب می­شود. پراکنده شدن و نامحلول گشتن ماده­ی آلی. پراکنده شدن رس. ساختمان منشوری یا ستونی

نفوذپذیری این خاک­ها نسبت به آب و هوا و دیگر خصوصیات فیزیکی معمولاً با خاک معمولی قابل مقایسه است. معمولاً فولکوله می­شوند. نفوذپذیری برابر یا بیشتر از خاک­های غیر شور

عمده تأثیرات زیادی سدیم قابل تبادل و ضعیف شدن خصوصیات فیزیکی خاک و در نتیجه نفوذ آب، هوا و رشد گیاه است

عمده تأثیرات املاح روی فشار اسمزی در محلول خاک و در نتیجه کاهش آب قابل استفاده در خاک است

تأثیر روی رشد گیاه

سمیت از نظر سدیم، کلر و مولیبدن

برهم زدن تعادل عناصر غذایی به واسطه بالا بودن واکنش خاک و در نتیجه کمبود عناصر غذایی

شوری در به وجود آمدن سمیت یون­های ویژه نظیر سدیم، کلر و بُر و; مؤثر است

خاک­های سدیمی ضرورتاً نیاز به تعویض سدیم در کمپلکس تبادلی توسط کلسیم بوده که به واسطه بکار بردن مواد اصلاحی، آب شویی و زه‌کشی املاح در این خاک­ها فراهم می­شود

خاک­های شور ضرورتاً احتیاج به رفع املاح زیادی از ناحیه ریشه به وسیله آب شویی و زه‌کشی دارند. بکار بردن مواد اصلاحی ممکن است بندرت احتیاج باشد

اصلاح

خاک­های سدیمی در مناطق خشک و نیمه­خشک و نیمه مرطوب غالب هستند

خاک­های شور عمدتاً در مناطق خشک و نیمه­خشک قرار داشته و یا به وجود می­آیند

توسعه جغرافیایی

آب زیرزمینی در نواحی خاک­های سدیمی عموماً دارای پس مانده­های از سدیم بوده و در نتیجه پتانسیل به وجود آوردن قلیائیت را دارا باشد

آب زیرزمینی در نواحی خاک­های شور عمدتاً دارای غلظت بالای املاح و در نتیجه پتانسیل به وجود آوردن شوری را در خاک دارا است

کیفیت آب

تغییرات در ساختمان خاک. کاهش در میزان نفوذپذیری و تخلخل. تغییر در فعالیت­های بیولوژیک خاک، افزایش واکنش خاک بالاتر از 9 یا

فشار اسمزی بالاتر، حضور پوسته­های سفید در سطح خاک

تأثیر بر ویژگی­های خاک

1-3- منشأ نمک در طبیعت

در شرایط طبیعی، حضور و تجمع نمک­ها در سطح زمین و در خاک به وسیله­ی فاکتورهای ژئولوژیکی، ژئومورفیکی، آب و هوایی و هیدرولوژیکی کنترل می­شود. کلیه نمک­هایی که در خاک­ها و آب­ها وجود دارند از هوادیدگی سنگ­های مادری خود به وجود می­آیند. پس از هوادیدگی نمک­ها در سطح زمین نهشته شده و باعث تشکیل سنگ­ها و یا ته نشست­های رسوبی می­شوند و سپس این ترکیبات از طریق هوادیدگی سنگ­های سخت، بلوری و رسوبی و یا رسوبات غنی از نمک وارد سیستم خاک می­شوند (Metternicht and Zink, 2008)

1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب

به طور کلی عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب شامل هوادیدگی کانی‌ها، رسوبات ثانویه، رسوبات مواد معلق در هوا و فعالیت‌های بشر می­باشد

هوادیدگی

اولین عامل موثر در میزان نمک آب‌ها و خاک‌ها، پدیده‌ی هوادیدگی ژئوشیمیایی سنگ‌های موجود در سطح کره‌ی زمین می­باشد. هوادیدگی یک پدیده‌ی خودبخودی است و باعث تبدیل کانی‌های اولیه به کانی‌های ثانویه‌ی دیگر می­شود. عوامل موثر در هوادیدگی ژئوشیمیایی شامل آب، اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در هوا می­باشد. مواد آلی می­توانند باعث تولید دی اکسید کربن و اسیدهای آلی و در نتیجه باعث افزایش هوادیدگی گردند. اگر چه هوادیدگی پدیده‌ای دائمی است و در همه جا اتفاق می­افتد، ولی شدت آن تابع آب و هوای منطقه است. آب علاوه بر تسهیل انتقال املاح، در حل کردن آنها نیز دخالت دارد

1-Shannon and Grieve

2-Rhoads


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه در pdf دارای 225 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه در pdf

فصل اول 
مقدمه : 
بیان مسئله: 
اهداف پژوهش 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
فرضیه پژوهش 
تعاریف و اصطلاحات 
فصل سوم 
مقدمه 
روش تحقیق 
متغیرهای تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه آماری 
روش نمونه گیری 
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 
پرسشنامه 
تفسیر نتایج هوش هیجانی 
روش آماری برای تجزیه و تحلیل 
فصل دوم 
مقدمه 
تعریف هوش از نظر پیاژه:‌ 
تعریف هوش از نظر بینه و سیمون: 
تعریف هوش از نظر ترمن :‌ 
تعریف هوش از نظر وکسلر: 
تعریف هوش از نظر هامفریز: 
تعریف هوش از نظر بورینگ: 
تعریف هوش از نظر روانشناسان: 
تعریف تربیتی هوش 
تعریف تحلیلی هوش 
تعریف کاربردی هوش: 
تاریخچه هوش: 
انواع هوش 
1-هوش از دیدگاه ثرندایک 
2- هوش از دیدگاه اسپیرمن: 
3-هوش از دیدگاه ترستون: 
4- هوش از دیدگاه اشتنرنبرگ: 
5- هوش از دیدگاه گاردنر: 
هوش برون فردی 
طبقه بندی افراد از نظر هوشی: 
الف/ عقب مانده ذهنی 
طبقه بندی افراد از نظر هوشی در گذشته: 
ویژگی افراد خلاق از نظر مک کینون (1962): 
طبقه بندی افراد خلاق از نظر والاچ و کوگان (1965): (همان منبع) 
هوش و خلاقیت 
الف- پرورش توانایی های خود فرد. 
ب- پرورش توانایی های دیگران 
تقسیم بندی افراد از نظر هوشی: 
عوامل موثر بر هوش 
1- تفاوت جنسی 
2-جمعیت خانواده و ترتیب تولد 
3-پایگاه شغلی پدر و مادر 
4-پایگاه اجتماعی و اقتصادی 
5-عوامل فرهنگی و محیط آموزشی 
نظریه های هوش 
نظریه رواسنجی 
نظریه عصبی – زیستی 
نظریه رشدی 
1- دوره حسی – حرکتی (از تولد تا 2 سالگی): 
2- دوره پیش عملیاتی (2-7 سالگی): 
3- دوره عملیات عینی (7 تا 11 سالگی): 
4-دوره عملیات صوری (11 سالگی به بعد):‌ 
نظریه شناختی و پردازش داده ها 
انواع آزمونهای هوش 
-آزمونهای انفرادی 
1-آزمون استنفورد – بینه 
الف- فرم 1960 آزمون استنفورد – بینه 
ب- فرم جدید‌ آزمون استنفورد – بینه 
2-آزمون وکسلر 
مقیاس هوش کلامی 
مقیاس هوش عملی 
آزمونهای گروهی 
مولفه های هیجان 
شدت هیجان 
پایایی هیجانی 
خلوص هیجان 
درون نگری: 
ابعاد ارزیابی 
برانگیختگی و هیجان 
تعاریف هیجان : 
نظریه های هیجانی 
نظریه جیمز – لاک :‌ 
نظریه بازخورد: 
نظریه کانن- بارد  
نظریه فعال سازی 
نظریه انگیزشی 
نظریه روانکاوی: 
نظریه رفتاری 
اصول موضوعی نظریه هیجان 
انواع اصلی رفتارهای تطبیقی 
الگوی اصلی رفتاری 
هیجانهای اولیه : 
(بعد ترس) 
(بعد شادی) 
(بعد اندوه)‌ 
(بعد پذیرش) 
(بعد تنفر)‌ 
(بعد تعجب) 
(بعد انتظار) 
مقدمه 
تاریخچه بهداشت روانی 
تعریف بهداشت روانی (از نظر کارشناس بهداشت جهانی) : 
اهداف بهداشت روانی 
تعاریف بهداشت روانی : 
بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی: 
بهداشت روانی از نظر فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس: 
بهداشت روانی از نظر انجمن بهداشت روانی کانادا: 
تعریف دیگر از بهداشت روانی: 
کنگره جهانی بهداشت روانی درسال 1948 بهداشت روانی: 
تعریف بهداشت روانی از نظر مکاتب مختلف روانشناسی: 
مکتب زیست گرایی (گنجی، 1376) 
مکتب روانکاوی (همان منبع) 
مکتب انسان گرایی (گنجی، 1376) 
مکتب بوم شناسی (گنجی، 1376) 
اصول بهداشت روانی: 
ابعاد بهداشت روانی: 
1-پیشگیری نوع اول: 
2- پیشگیری نوع دوم 
3-پیشگیری نوع سوم (یا ثالثیه) 
مکانیسمهای روانی 
1-واپس زدن یا سرکوب کردن 
2-تعویض یا جابجایی 
3-برون فکنی یا فرافکنی 
4-جبران یا تلافی 
5- خیالبافی (رویا پرستی) 
6-همانند سازی (تشبیه) 
7-انکار یا انکار واقعیت 
8-بازگشت کودک نشی، عقب نشینی 
9- دلیل تراشی 
10- واکنش معکوس یا عکس العمل سازی 
11- تظاهر به بی میلی 
12- درونفکنی 
13- پرخاشگری  
مقدمه 
تاریخچه هوش هیجانی 
هوش هیجانی از نظر استیومن: 
هوش هیجانی از نظر سالوی و مییر: 
هوش هیجانی از نظر تایلور:‌ 
هوش هیجانی از نظر بار-اُن  
مولفه های هوش هیجانی بار-ان 
هوش هیجانی از نظر کولمن 
تعریف هوش هیجانی: 
ویژگی هوش هیجانی: 
دیدگاههای هوش هیجانی 
دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات): 
دیدگاه مختلط 
شاخه بندی هوش هیجانی 
نگاه اجمالی به ظهور مفهوم هوش هیجانی 
راههای پیشرفت هوش هیجانی: 
تفاوت EQ با IQ  
بی اطلاعی عمومی از هوش هیجانی: 
هوش هیجانی و سلامت روان : 
هوش هیجانی و موفقیت شغلی : 
هوش هیجانی قابل تغییر است: 
هوش هیجانی با سن ارتباط دارد: 
عناصر (مهارتهای هوش هیجانی): 
الف/ شناسایی حالتهای هیجانی 
1-شناسایی حالتهای هیجانی خود: 
2-شناخت حالات هیجانی دیگران: 
روشهای ارزشیابی حالات هیجانی در دیگران 
ب/ درک هیجانها 
ج/ تنظیم و کنترل هیجانها 
چگونه هیجانهای خود را تنظیم کنیم؟ 
1-جلوگیری  
2-ارزیابی مجدد شناختی 
3-تغییر جهت توجه 
4-برنامه ریزی فعال  
5-کمک خواهی 
د/ استفاده موثر از هیجانها 
1-استفاده موثر از هیجانها برای تقویت کارایی: 
2-استفاده از هیجانها برای تاثیرگذاری در دیگران: 
1/ارعاب 
2/ التماس و درخواست: 
3 / چاپلوسی 
4/ ایجاد احساس گناه 
3) استفاده از هیجانها برای بهتر کنترل کردن تعارضها 
آزمونهای هوش هیجانی : 
تحقیقات داخلی : 

مقدمه

از دیرباز، هوش[1] بعنوان یکی از عواملی که باعث موفقیت فرد در زندگی می شود مطرح بوده است ولی مسئله مهم این است که بهره هوشی، تعیین کننده موفقیت فرد درازمدت نیست و به عبارت دیگر همیشه اینطور نیست که هرکس که هوش منطقی بالاتری داشته باشد موفقتر است. در بعضی از موارد افراد باهوشی را می بینیم که در زندگی موفق نیستند و بالعکس افرادی با بهره هوشی کمتری را می بینیم که موفقیتهای فراوانی را کسب می کنند. برای مثال همگی داوطلبان کنکوری را دیده ایم که در دوران مدرسه همیشه نمرات عالی داشته اند و جزء شاگردان باهوش به حساب می آمده اند ولی در کنکور شکست خورده اند. حتی در مدرسه نیز هنگامی که تست هوش از افراد بعمل می آید ارتباط مستقیمی با وضعیت تحصیلی ندارد و اینگونه نیست که هرکسی بهره هوشی بالاتری دارد لزوما در تحصیل موفقتر است. (اینترنت)

همچنانکه افراد بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر متفاوتند از نظر خصایص روانی مانند هوش ، استعداد، رغبت و دیگر ویژگیهای روانی و شخصیتی نیز بین آنها تفاوتهای آشکار وجود دارد. مطالعه نوشته اندیشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته های بسیار دور ازتفاوتهای فردی آگاه بوده است (پاشا شریفی، 1376)

افلاطون در کتاب جمهوریت تفاوتهای فردی انسانها را مورد توجه قرارداده است و گفته است که هر فرد باید به شغلی متناسب با استعدادها و تواناییهایش گمارده شود و او درباره تفاوتهای افراد در کتابش گفته است: «اشخاص بطور کاملا یکسان به دنیا نمی آید بلکه از نظر استعدادهای طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغل دیگری مناسب است. (آناستازی[2]، 1985)

شاگرد برجسته افلاطون در نوشته هایش از تفاوتهای فردی و گروهی انسانها از نظر تواناییهای مختلف مورد توجه قرارداده است و به تفاوتهای موجود بین گروههای نژادی و اجتماعی و جنسی اشاره کرده است. در قرون وسطی تفاوتهای فردی چندان مورد توجه نبوده است تعمیمهای فلسفی در رابطه با ماهیت ذهن عمدتا بطور فطری انجام می گرفته است و روشهای تجربی در مشاهده و سنجش رفتار بکار بسته نمی شد و از روانشناسی قوای ذهنی که توسط سنت آگوستین[3] و سنت توماس آکسیناس[4] استفاده می شد. (پاشاشریفی، 1376)

موفقیت ابعاد متفاوتی دارد و لزوما موفقیت در یک زمینه و یک بعد زندگی، پیشگویی کننده در دیگر ابعاد زندگی نیست افراد بیشماری را می بینیم که موفقیت شغلی دارند ولی در زندگی خانوادگی موفق نیستند؛ موفقیت تحصیلی دارند ولی در روابط اجتماعی بسیار ضعیف اند. ورزشکار موفقی هستند ولی در برنامه ریزی روزانه مشکل دارند، افراد تحصیلکرده ای هستند ولی مواد مخدر مصرف میکنند. اگر هوش یک فرد تضمین کننده موفقیت او در زندگی است چرا همیشه بدین گونه نیست؟ چگونه می شود که هوش باعث موفقیت در یک بعد زندگی می شود ولی در بعد دیگر باعث شکست و فاجعه می شود؟ سوالات فوق برای مدتها ذهن روانشناسان را به خود مشغول نموده است و موجب پدیدآمدن فرضیه هایی مختلف شده است که اکنون پاسخ این سوالات را تفاوت در هوش هیجانی[5] می دادند. (اینترنت)

از آنجا که شیوه برخورد افراد با موقعیتهای مختلف زندگی روزمره و توانایی آنان در حل مسائل زندگی نشانگر سطوح مختلف تواناییهاست. لذا متفکران و دانشمندان گونه ای از استعداد یا توانایی کلی را که از موفقیت در این موقعیتهاست مورد توجه قرارداده اند. عامه مردم هوش را توانایی یادگیری، درک موقعیتهای جدید و برخورد صحیح با موقعیتها می دانند. در میان روزمره، شخص باهوش با صفتهایی مانند دقیق، زیرک، تیزبین، برجسته و مانند اینهاست توصیف می شود و شخص کم هوش با صفتهایی مانند کند، دیرآموز، کودن و غیره مشخص می گردند. (پاشاشریفی، 1376)

هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روانشناسان می باشد و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش براین بوده که ماهیت هوش، انواع آن، تغییرپذیری آن و ; مورد بررسی قرارگیرد. وقتی درباره هوش صحبت می شود، ویژگی چون سریع ، زیاد و محاسبات دقیق و فوری و راه حلهای جدید به ذهن خطور می کند. (اینترنت)

تعریف هوش

کوششهایی که برای تدوین یک تعریف دقیق بعمل آمده اغلب با مشکل مواجه بوده است. دلیل این امر آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس عینی ، فیزیکی ندارند که بتوان آن را جایگاه دانست

اصطلاح هوش نامی که به فرایندهای ذهنی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود است ونظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است (ایکن[6]، 1985). چنین رفتارهایی شامل تواناییهای مختلف و دیگر تواناییهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (پاشاشریفی، 1376)

هوش موجودیتی منفرد است که در حوزه روانشناسی و علوم رفتاری معمولا باور به این است که هوش به شیوه ای مناسب به ارث می رسد و انسانها مانند لوح سفیدی هستند که در هر تحقیقی نشان می دهد که هوش را می توان به افراد آموزش داد و کاملا از یکدیگر مستقلند (اینترنت)

هوش میزان درستی و توانمندی ادراک شخص از محیط خود می باشد. هوش چیزی است که ارزیابی و اندازه گیری آن کار ساده ای نیست و انواع بسیاری دارد. (گنجی، 1382)

هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعه استعدادهاست و حافظه ، دقت، یادگیری، ادراک و ; درآن اثر دارد و این صفت از فردی به فرد دیگر فرق می کند. متداولترین تعریف هوش «شایستگی و استعداد یادگیری افراد است».(میلانی فر، 1378)

تعریف هوش از نظر پیاژه[7]:‌

توانایی سازگاری و انطباق با محیط را هوش می داند. (میلانی فر، 1378)

تعریف هوش از نظر بینه[8] و سیمون[9]

«قضاوت و بعبارتی عقل سلیم، شعور عملی و ابتکارو استعداد، انطباق خود با موقعیتهای مختلف، بخوبی قضاوت کردن، بخوبی درک کردن و به خوبی استدلال کردن و اینها فعالیتهای اساسی هوش بشمار می روند». بینه و سیمون هوش را در اصل قضاوت درست در برخورد با مسایل تلقی می کنند. روانشناسان دیگر هوش را توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری و استعداد حل مسئله یا توانایی سازگاری با موقعیتهای جدید می دانند. هوش از نظر بینه عبارتست از آنچیزی که آزمونهای هوش آن را می سنجند و باعث می شود که افراد عقب مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند. (پاشاشریفی، 1376) ، کودکان استثنائی، (میلانی فر، 1378)

تعریف هوش از نظر ترمن[10] :‌

هوش بعنوان توانایی تفکر انتزاغی همه ابعاد،‌ رفتارهای هوشمندانه را دربرنمی گیرد. هرچند تفکر انتزاعی بخش مهمی از رفتار هوشمندانه می باشد. مفهوم عام هوش بعنوان توانایی یادگیری در صورتی که نتایج حاصل از اجرای آزمونهای هوش بعنوان شاخص هوش تلقی می شود، تعریفی نادقیق می باشد. نمره های حاصل از اجرای آزمون های هوش با سرعت یادگیری تکالیف جدید هم بستگی خیلی بالایی ندارد. (پاشاشریفی، 1376)

تعریف هوش از نظر وکسلر

هوش را به عنوان یک استعداد کلی مشخص برای درک جهان خود و برآورده ساختن انتظارات آن تعریف می کند. هوش از نظر وی شامل تواناییهای فرد برای تفکر منطقی، اقدام هدفمندانه و برخورد موثر با محیط است. او تاکید می کرد «هوش کلی را نمی توان با تواناییهای رفتار هوشمندانه معادل دانست بلکه باید آنرا بعنوان جلوه های آشکار شخصیت بصورت کلی تلقی نمود[11]». از نظر وکسلر هوش می تواند اجتماعی، عملی یا انتزاعی باشد و نمی توان آن را از ویژگیهایی ماند پشتکار، علایق و نیاز به پیشرفت مستقل دانست . وکسلر هوش را بدین گونه تعریف میکند« مجموعه شایستگی های فرد در تفکر عاقلانه، رفتار منطقی و سودمند و اقدام موثر در ساز با محیط». (میلانی فر، 1378)

تعریف هوش از نظر هامفریز[12]

هوش عبازت است از خزانه مهارتهای ذهن آدمی. (پاشاشریفی، 1376)

تعریف هوش از نظر بورینگ[13]

هوش چیزی است که بوسیله آزمونهای هوش اندازه گیری می شود. (همان منبع)


تعریف هوش از نظر روانشناسان

تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روانشناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی بشمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود میگیرند و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند که کیفیت هوش را نمی توان به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود نمود، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و بگونه کلی پیشرفت تحصیلی و پیشرفت در موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد. (اینترنت شبکه ملی رشدمدارس)

تعریف تحلیلی هوش

به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های مرزی یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالتها و کیفیات محیط است. شایدبهترین تعریف تحلیلی هوش بوسیله وکسلر بیان می شود که هوش یعنی تفکر عاقلانه و عمل منطقی و رفتار موثر در محیط. (منبع قبلی)

تعریف کاربردی هوش

هوش پدیده ای است که از طریق تستهای هوش سنجیده می شود و شاید عملی ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد. (همان منبع)

تاریخچه هوش

مساله هوش بعنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسانها موجب می شود، از دیرباز مورد توجه بوده است. برای مثال زیست شناسان، هوش را بعنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرارداده اند. فلاسفه بر اندیشه های مجرد بعنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت بر توانایی یادگیری تاکید داشته اند. در مقاله معتبر که در سال 1904 منتشر شد، اسپیرمن روانشناس بریتانیایی نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روشهای تجربی و کمی تشریح کرد. پیدایش مقیاس هوشی بینه- سیمون، در سال 1905 و بدنبال آن تهیه و استانداردشدن مقیاس استنفرد- بینه در سال 1916 در امریکا، از فعالیتهای اولیه به منظور تهیه ابزار اندازه گیری هوش بوده است. البته در سال 1838 اسکیرول به منظور تهیه ضوابطی برای تشخیص و طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی، روشهای مختلفی را آزموده این نتیجه رسید که مهارت کلامی فرد بهترین توانش ذهنی اوست. جالب آنکه بعدها نیز مهارت کلامی از عوامل اساسی توانش ذهنی شناخته شد و امروزه نیز محتوای اکثر تستهای هوش را مواد کلامی تشکیل می دهند. ترستون[14]، ثرندایک[15]، سیریل برت[16]، گیلفورد[17]، فیلیپ ورنون[18] از دیگر افرادی که در زمینه هوش به تحقیق و بررسی پرداختند. (اینترنت شبکه رشد ملی مدارس)

انواع هوش

1-هوش از دیدگاه ثرندایک

ثرندایک رفتار هوشمندانه را متشکل از تواناییهای خاص گوناگون می داند. او از سه نوع صحبت می کند که افراد مختلف در هریک از این انواع می توانند متفاوت باشند

هوش انتزاعی: این نوع هوش با اندیشه و نهادها سروکار دارند. درک روابط اجزا و پدیده ها با این نوع از هوش ارتباط دارد. توان درک نظریه ها، ریاضیات، و ; به این نوع هوش مرتبط است

هوش مکانیکی: به ویژگیهایی ارتباط دارد که به بهره گیری موثر از ابزارها و انجام اعمال و فعالیتها مربوط می شود. افرادی که از نظر انجام فعالیتها ومهارتهای عملی بازده خوبی دارند، از هوش مکانیکی بالایی برخوردارند

هوش اجتماعی: به تواناییهای فرد که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر می سازد، اطلاق می شود. (اینترنت)

2- هوش از دیدگاه اسپیرمن

اسپیرمن معتقد است که در همه کارکردهای روانی یک حامل کلی هوش (g) و شماری از عوامل اختصاصی هوشی (S) وجود دارد. بعبارتی او هوش را به یک نوع هوش کلی و تعدادی هوش اختصاصی تقسیم می کند. (اینترنت)

3-هوش از دیدگاه ترستون

ترستون برخلاف اسپیرمن معتقد است که نوعی از هوش بنام هوش کلی وجود ندارد و بلکه هوش از انواعی از استعدادهای نخستین روانی تشکیل یافته است که شامل هوش کلامی و استعداد عددی، درک روابط فضایی، درک معنای کلامی، حافظه، استدلال و ادراک را شامل می شود. هوش کلامی روابط واژگان ارتباط کلامی و استعداد عددی سرعت و دقت در عملیات حساب را شامل می شود. درک روابط فضایی به استعداد پی بردن به بازشناسی و همگونی شکلها به یاری بینایی اطلاق می شود و منظور از درک معنای کلامی عبارتست از بخاطر سپردن واژه های منحصر به فرد است و منظور از حافظه، حفظ کردن هرگونه طرح و نقشه، شعر و قطعه یا اعداد و ارقامی بصورت طولی وار است و استدلال به استنتاج قاعده و اصول از موارد مختلف و همچنین توانایی در حل مسایل اطلاق می شود. ادراک عبارتست از تمیز دادن اختلافهای اندازه، شکل، طرح، طول، عرض، یا جای خالی واژه ها و اندامها در شکلها. (اینترنت)

4- هوش از دیدگاه اشتنرنبرگ[19]

اشترنبرگ نظریه خود را در دهه 80 میلادی مطرح کرده است به اجزای عالیه و عملیاتی و اجزا کسب معلومات در هوش اشاره می کند و براین اساس وی نیز هوش را به انواع هوش کلامی، هوش کاربردی، هوش اجتماعی تقسیم می کند

هوش کلامی: در این نوع هوش فرد مطالب را به سرعت می خواند و می فهمد و در سخنگویی واژگان بیشتر و دقیقتری بکار می برد

هوش کاربردی: با استفاده از این نوع هوش افراد هوشمند همواره موقعیتها را خوب بررسی می کنند و مسایل خود را به نحو مطلوب و موفقیت آمیزی حل می کند. (اینترنت)

هوش اجتماعی: افراد هوشمند، این نوع از هوش را آن گونه که هست می پذیرد، پیش از سخن گفتن می اندیشد و رفتار و کردارش با سنجیدگی و ژرفانگری همراه است. (اینترنت)

5- هوش از دیدگاه گاردنر[20]

هوش دیداری

این نوع هوش توانایی درک پدیده های بصری است. یادگیرنده های دارای این نوع هوش گرایش دارند به تصاویر فکر کنند و برای بدست آوردن اطلاعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند. آنها از نگاه کردن به نقشه ها و نمودارها و تصاویر و ویدئو و فیلم خوششان می آید. مهارتهای آنها شامل موارد زیر است:‌ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درک نمودارها، شکلها، حس جهت شناسی خوب، طراحی،‌نقاشی، ساختن استعاره ها و تمثیلهای تصویری (احتمالا از طریق هنرهای تجسمی) ، دستکاری کردن تصاویر، ساختن و تعمیر کردن و ;، طراحی وسایل علمی و تفسیر تصاویر دیداری وشغلهای مناسب آنها: دریانوردی، مجسمه سازی، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف،‌معمار، طراحی داخلی، مکانیکی و مهندسی می باشد. (اینترنت)

هوش کلامی

توانایی استفاده از کلمات و زبان. این یادگیرنده ها مهارتهای شنیداری تکامل یاتفه ای دارند. معمولا سخنوران برجسته ای هستند. آنها بجای تصاویر، با کلمات فکر می کنند. مهارتهای آنها شامل موارد زیر می باشد: گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح  دادن، تدریس، استفاده از طنز، درک قالب و معنی کلمه ها، یادآوری اطلاعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها، تحلیل کاربرد زبان، شغلهای مناسب آنها عبارتند از: شاعری، نویسندگی، روزنامه نگاری، معلمی، وکیلی، سیاستمداری و مترجمی. (اینترنت)

هوش منطقی:‌

توانایی استفاده از استدلال ، منطق و اعداد. این گیرنده ها بصورت مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار می کنند. آنها همواره در مورد دنیای اطراف کنجکاوند. سوالات زیادی می پرسند. دوست دارند آزمایش کنند. مهارتهای آنها شامل این موارد می شود:‌ مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات و کارکردن با مفاهیم انتزاعی برای درک روابط با دیگران، بکاربردن زنجیره طولانی از استدلالها برای پیشرفت، انجام آزمایشهای کنترل شده، سوال و کنجکاوی در پدیده های طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی، کارکردن با شکلهای هندسی. رشته های تحصیلی آنها دانشمند، مهندس، برنامه نویس کامپیوتر، پژوهشگر، حسابدار و ریاضیدان. (اینترنت)

هوش بدنی

توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیاء. این یادگیرنده ها خودشان را از طریق حرکت بیان می کنند آنها درک خوبی از حس تعادل و هماهنگی دست و چشم دارند (بازی با توپ، نیروهای تعادل مهارت)، آنها از طریق تعامل با فضای اطرافشان قادر به یادآوری و فرآوری اطلاعات هستند. مهارتهای آن شامل هماهنگی بدنی، ورزش، استفاده از زبان، بدن، صنایع دستی، هنرپیشگی، تقلید حرکات، استفاده از دستهایشان برای ساختن یا خلق کردن، ابراز احساسات از طریق بدن، شغلهای آنها ورزشکار، معلم تربیت بدنی، هنرپیشه، آتش نشان و صنعتگر. (اینترنت)

هوش موسیقی

توانایی تولید و درک موسیقی. این یادگیرنده ها متمایل به موسیقی با استفاده از صداها، ریتمها، الگوهای موسیقی فکر می کنند. آنها بلافاصله چه با تعریف و چه با انتقاد به موسیقی عکس العمل نشان می دهند. خیلی از یادگیرنده ها بصداهای محیطی (زنگ- صدای جیرجیرک- چکه شیر آب) حساس هستند. مهارتهای آنها شامل آواز خواندن، سوت زدن، نواختن آلات موسیقی، تشخیص الگوهای آهنگین، آهنگسازی، بیادآوردن ملودیها و درک ساختار و ریتم موسیقی، شغلهای آنها موسیقی دانی،‌خوانندگی و آهنگسازی می باشد. (اینترنت)

هوش درون فردی

توانایی ارتباط برقرارکردن و فهم دیگران. این یادگیرنده ها سعی می کنند چیزها را از نقطه نظر آدمهای دیگر ببینند تا بفهمند آنها اینگونه می اندیشند و احساس می کنند. آنها معمولا توانایی خارق العاده ای در درک احساسات، مقاصد، انگیزه ها دارند. آنها سازماندهنده های خوبی هستند. هرچند بعضی وقتها به دخالت متوسل می شوند آنها سعی می کنند در گروه آرامش را برقرار سازند و همکاری را تشویق کنند. آنها از مهارتهای کلامی (حرف زدن ) و غیرکلامی (تماس چشمی و زبان بدن) استفاده می کنند تا کانالهای ارتباطی با دیگران برقرارکنند مهارتهای آنها شامل دیدن مسایل از نقطه نظر دیگران (نقطه نظر دوگانه) گوش کردن، همدلی، درک خلق و احساسات دیگران، مشورت، همکاری با گروه، توجه به خلق و خو، انگیزه ها و نیتهای مردم، رابطه برقرارکردن چه از طریق کلامی و چه از طریق غیرکلامی، اعتمادسازی، حل و فصل آرام درگیریها، برقراری روابط مثبت با دیگران، شغلهای مناسب مشاوره، فروشندگی ، سیاستمداری و تاجر. (اینترنت)

هوش برون فردی

توانایی درک خود و آگاه بودن از حالات درونی خود، یادگیرنده ها سعی می کنند احساسات درونی، رویاها، روابط با دیگران، نقاط ضعف و قوت خود را درک می کنند. مهارتهای آن ها شامل موارد زیر می شود. تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی از احساسات درونی، تمایلات و رویاها و ارزیابی الگوهای فکری خود، با خود استدلال کردن و فکر کردن، درک نقش خود در روابط با دیگران. (اینترنت)

طبقه بندی افراد از نظر هوشی

الف/ عقب مانده ذهنی

به کسانی گفته می شود که هوشبهر آنها بیش از دو انحراف معیار پایینتر از میانگین باشد (کمتر از 70) افراد عقب مانده ذهنی به چهار دسته تقسیم می شوند:‌

1-      عقب مانده عمیق[21] (هوشبهر کمتر از 20): این افراد 1 تا 2 درصد عقب مانده ها را تشکیل می دهند و به شدیدترین درجات نارسایی فعالیتهای ذهنی دچارند و تواناییها و فعالیتهای ذهنی آنان در هر سنی که باشند از یک کودک سه ساله تجاوز نمی کند. علاوه بر نارسایی شدید فعالیتهای ذهنی مبتلا به ناهنجاریهای حسی و حرکتی و بدشکلی های سر و صورت و کوتاهی اندام نیز می باشند. صورت نامتقارن و جمجمه یا بزرگتر یا کوچکتر، از طبیعی است. شکل چشمها، گوشها و دندانها طبیعی نیستند. این بیماران قادر به کنترل ادرار نبوده و تقریبا همیشه مبتلا به صرع یا فلج مغزی هستند. رشد گویایی و گفتار در درجات بسیار ابتدایی متوقف می شود. قضاوت و استدلال وجود ندارد، دقت و حافظه یا اصلا دیده نمی شود یا خیلی ضعیف است. (هوشبهر زیر 35 (میلانی فر، 1378) ، (پاشاشریفی، 1376)

2-      عقب مانده شدید[22]‌ (هوشبهر 34-20): این افراد از نظر هوشی کمبود فراوانی دارند. تواناییهای آنان در سنین مختلف شبیه کودکان 4 تا 5 ساله است ولی هرگز در رفتار، گفتار، کردار به یک کودک عادی 5 ساله نمی رسند. این کودکان بطور متوسط 3تا4 درصد کودکان عقب مانده را تشکیل می دهند. این کودکان و نوجوانان می توانند انجام امور خیلی ساده را فراگیرند و تا اندازه ای قادرند خود را از خطرات عادی حفظ نموده و از عهده غذا و لباس پوشیدن و نظافت خود برآیند ولی به هیچ وجه قادر نیستند مشکلات خود را رفع کنند قادر به آموختن مواد درسی مانند خواندن و نوشتن نیستند. قوه تعمیم و تمیز ندارند، امور و کارهای ساده و معمولی زندگی را خیلی به آهستگی و با تاخیر می آموزند ولی برای یادگیری مسایل پیچیده استعداد کافی و تمرکز فکری ندارند. این گروه حرف زدن، کنترل ادرار، مدفوع را به کندی و دیر ممکن است فرابگیرند. در کل پیشرفت این افراد مایوس کننده می باشد (هوشبهر بین 40-25) (میلانی فر، 1378) (پاشاشریفی، 1376)

3-      عقب مانده معتدل[23] (هوشبهر 49-25): عقب مانده معتدل یا متوسط نارسایی فعالیتهای ذهنی اش کمتر از 2 گروه ذکر شده می باشد. سن عقلی آنها از 5-7 ساله تجاوز نمی کند. در این افراد استعدادهای ذهنی بطور کلی ضعیف است . در اعمال ذهنی، در قضاوت و استدلال نارسایی کامل دارند و به راهنمایی، نظارت، مراقبت افراد مطلع محتاجند. افراد این دسته ممکن است دچار ناهنجاری های بدنی باشند ولی نقص حرکتی مانند تاخیر در راه رفتن نادر نیست. عموما از لحاظ بیان و گویایی عقب ماندگی دارند. چون فرهنگ لغات محدودی دارند و این وضع را حس می کنند لذا احساس حقارت کرده و در نتیجه دچار آشفتگیهای عاطفی از نوع خجالت‌زدگی، افسردگی و یا خودرأیی و گوشه گیری می شوند. چون نوسان هوشبهر بین 40 از یکطرف و 50 از طرف دیگر بعضی افراد در همه زمینه های جسمی، روانی عقب ماندگی دارند و دسته دیگر فقط در بعضی از جنبه های فعالیت خود عقب ماندگی داشته و در برخی فعالیتها بعکس به پیشرفتهای ممکن است نائل شوند. (در کتاب کودکان استثنائی هوشبهر 40 تا 50) (همان منبع)

4-      عقب مانده خفیف[24] یا کم استعداد (هوشبهر بین 70-50): از لحاظ عقل و ادراک و مهارتهای عملی حداکثر به کودکان 7 تا 11 ساله می رسند. این افراد هم دارای ضعف قوای فکری هستند. لذا قادر به قضاوت صحیح و استدلال مطلوب نیستند. از ابتکار و ابداع و انتقاد عاجزند. اگرچه به کندی می آموزند ولی درامور حرفه ای و عملی مهارتهایی نشان می دهند. این گروه حدود 85 درصد کل جمعیت عقب ماندگان ذهنی را تشکیل می دهند. این افراد به 2 دسته تقسیم می شوند. آرام و هماهنگ[25] یعنی افرادی مطیع، سر به زیر و مایل به انجام کارهای مفید و ناآرام و ناهماهنگ[26] یعنی افراد مبتلا به اختلالات عاطفی و خلق و خو، بی قرار، مضطرب و جار و جنجالی که بعنوان وسیله اجرای جرایم مورد استفاده قرارمی‌گیرند. (کودکان استثنائی، هوش و نظریه آن) (میلانی فر، 1378) (پاشاشریفی، 1376)

طبقه بندی افراد از نظر هوشی در گذشته

کم هوشها یا عقب ماندگان ذهنی، افرادی هستند با هوشبهر زیر 70 و به سه دسته تقسیم می شوند

الف) کاناها

دارای بهره هوشی (25-0) هستند. هوش این دسته افراد حتی در 35 سالگی از هوش یک کودک 2 ساله بهنجار تجاوز نمی کند

ب) کالیوها

بهره هوشی فرد کالیو بین 26 تا 49 تعیین گردیده است که در حد یک کودک 5 تا 7 ساله عقل و درک دارد

ج) کودنها

بهره هوشی کودنها یا آموزش پذیرها میان 50 تا 69 برآورده شده است. میزان فهم و هوش آنها در بزرگسالی برابر با کودکان 8 تا 10 ساله است. (گنجی، 1382)

ب/ افراد سرآمد

این افراد دارای هوشبهری معادل 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین هوشبهر جامعه می باشند. افرادی که از نظر هوشی در سطح بالا جای دارند در مقایسه با افراد بهنجار از نظر یادگیری مدرسه ای نیز پیشرفت بیشتری از خود نشان می دهند. این افراد از نظر ترمن از نظر رشد جسمانی جلوتراند. از نظر راه رفتن و تکلم از همسالان خود جلوترند، از سلامت عمومی بهتری برخوردارند. در دوره بزرگسالی نیز از نظر هوشی برتری خود را حفظ می کنند. اغلب وارد دانشگاه می شوند و به مشاغل سطح بالاتری از جامعه دست می یابند، از سازگاری شخصی و اجتماعی بهترین برخوردارند. (پاشاشریفی، 1376)

افراد سرآمد از نظر کاف[27] و هان[28]:‌

-                        درس را در مقایسه با همسالان خود زودتر و راحت تر یاد می گیرند

-                        دارای حافظه قوی بوده برای یادگیری مطالب به تکرار و تمرین کمتری نیاز دارند

-                        اطلاعات عمومی آنان از همسالان بیشتر است

-                        کارهای دشوار ذهنی را به آسانی انجام می دهند

-                        روابط بین پدیده های محیطی را به خوبی درک می کنند

-                        یک یا دو سال زودتر از همسالان خود خواندن را یاد می گیرند

-                        خزانه لغات آنان غنی است

-                        کنجکاوند و زیاد سوال می کنند

-                        دامنه علائق گسترده ای دارند

-                        در انجام دادن کارها ابتکار و خلاقیت از خود نشان می دهند

-          از عهده خواندن و فهمیدن کتابهایی برمی آیند که از سطح توانایی همسالان خود بالاتر است

-          به محیط خود توجه داشته و تغییرات محیطی را به سرعت درک می کنند. (همان منبع)

ب/ افراد خلاق

از جمله ویژگیهای این افراد نه تنها به هوش بالاتر از متوسط، بلکه همچنین به داشتن انگیزه قوی نیاز دارند. برخورداری از هوش بالاتر از متوسط برای کارهای خلاقه لازم است اما کافی نیست . برای آفرینندگی علاوه بر هوشبهر لااقل 120 و انگیزه و استعدادهای خاص نیز ضرورت دارد. (ایکن[29]، 1985)

بررسی نشان می دهد که هرچند افراد خلاق از هوش بالاتر از متوسط برخوردار هستند اما برا یاینکه فرد بسیار خلاق باشند، ضرورتا نباید نابغه باشد. (نیکولز[30]، 1972)(اینترنت)

افراد خلاق تازگی و بدیع بودن را ترجیح می دهند. پیچیدگی مسائل توجه آنان را جلب می کند و به قضاوتهای مستقل می پردازند. (بارون هارنیگتون[31]، 1981)، (اینترنت) (همان منبع)

علاوه بر توانایی تمام کردن، کامل کردن و یکی کردن افکار گوناگون در این افراد بیش از دیگران است. افراد خلاق در یکی کردن تفکر کلامی با تفکر بصری (کرشنر ولجر[32]، 1958)، و تفکر منطقی تخیلی (سالتر[33]، 1980) سرآمدتر از افراد غیرخلاق هستند

افراد خلاق بیشتر بوسیله علائق درونی خود نسبت به کارهای خلاق برانگیخته می شوند تا عوامل بیرونی نظیر شهرت، پول، یا تایید دیگران. در واقع وقتی دلیل بیرونی باعث انجام کارهایی می شود که ذاتا جزو کارهای فکری خلاق بحساب می آید ممکن است شخص انگیزه خود را برای انجام آن از دست بدهد. (پاشاشریفی، 1376)

بنظر روانشناسان هوش مهارتی همگراست[34] که به رسیدن راه حل یا پاسخ منحصر به فرد مطلوب است . در صورتی که آفرینندگی مهارت واگراست[35] که مستلزم ارائه پاسخهای گوناگون، نامتعادل و بدیع است . آفرینندگی مستلزم آن است که شخص به تفکر واگرا بپردازد و برای حل یک مسئله ذهن خود را از راه حلهای معمولی رها کند و به انواع راه حلها و پاسخهای نوین دست یابد

ویژگی افراد خلاق از نظر مک کینون[36] (1962)

-          دارای سیالی اندیشه اند، بدین معنا که آزادانه می توانند به راه حلهای مختلف برای حل یک مسئله بیندیشند و ذهن خود را به یک یا چند راه حل سنتی و رایج محدود نکنند. (همان منبع)

-                        افرادی انعطاف پذیرند

-                        از سنتها و الگوهای قراردادی کمتر پیروی میکنند

-                        دارای حساسیت اجتماعی هستند

-                        براحتی اشتباهات خود را می پذیرند

-                        دامنه علائق گسترده ای دارند

-                        با والدین خود پیوندی نزدیک دارند

طبقه بندی افراد خلاق از نظر والاچ[37] و کوگان[38] (1965): (همان منبع)

1-            خلاقیت بالا- هوش بالا با شرایط تحصیلی و محیطی بخوبی سازگارند

2-            خلاقیت بالا – هوش پایین دچار تعارضند و احساس بی کفایتی می کنند

3-            خلاقیت پایین – هوش بالا از جمله دانش آموزان درسخوان اجباری و پرآموز بودند

4-     خلاقیت پایین – هوش پایین افراد گیج و گم گشته ای بودند که بیشتر به مکانیسمهای دفاعی متوسل می شوند

ویژگی افراد خلاق:

1)                 بخش عمده ای از وقت خود را صرف توجه دقیق به اتاق خود می کنند و از این طریق سوژه های جدیدی برای تفکر پیدا می کنند

2)       افرادی کنجکاو بوده و بطور مستمر در جستجوی موضوعات پیچیده، جدید، ناشناخته و عجیب هستند. سوالات بیشتر و پیچیده تری را مطرح می کنند

3)       افراد خلاق انعطاف پذیر هستند و در ارائه راه حل واندیشه بکر و بدیع آمادگی بسیاری دارند (گیلفورد[39]، 1959)

4)       افراد خلاق به استقلال و ناهمنوایی تمایل دارند و در مواردی که دستورهایی برخلاف میل و یا اعتقادات خود دریافت کنند به سرپیچی از آنها تمایل نشان می دهند به این سبب اعمال مدیریت در مورد افراد خلاق بسیار دشوار است (کانجروپترسن[40]، 1984)

5)       افراد خلاق، مسایل پیچیده را به مسایل ساده ترجیح می دهند و با علاقمندی بسیار برای یافتن راه حل می کوشند

6)       براساس نظریه وایت[41] (1969) افراد خلاق علی رغم استنباط دیگران، بسیار فعال نبوده و با مقایسه با دیگران از هوش و ذکاوت خارق العاده ای نیز برخوردار نیستند. هوش یکی از پیش نیازهای خلاقیت است و پایین بودن درجه هوشی فرد معمولا به پایین قرارگرفتن ویژگی خلاقیت منجر می شود

7)       مسائل و وضعیتهایی را می بیند که قبلا مورد توجه قرارنگرفته است. بی تفاوت ا زکنار مسایل نمی گذرد و محیط پیرامون را همیشه بادقت مورد توجه قرارمی‌دهند

8)       ایده ها و تجربیان حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط می دهد و آنها را بر مبنای مزیتشان مورد بررسی قرارمی‌دهد

9)                 سلاست فکر دارند

10)             نسبت به پیش فرضهای قبلی تردید می کنند و محدود به رسم و عادت نمی شوند. (اینترنت)

هوش و خلاقیت

[1] – intellgence

[2] – Anastasi

[3] – St. Agusstine

[4] – St. Thomas Aquinas

[5] – Emotional intelligence

[6] – Aiken

[7] – Piaget

[8] – Binet

[9] – Simon

[10] – Terman

[11] – کراث- مارانات- راهنمای سنجش روانی، ترجمه شریفی و نیکخو، ج1، 1373

[12] – Humphreys

[13] – Boring

[14] – Tereston

[15] – Thurondiyk

[16] – Siril Bert

[17] – gilford

[18] – Philip Vernon

[19] – Estranberg

[20] – Gardner

[21] – Profoundly Retarded

[22] – Severly Retarded

[23] – Moderately Retarded

[24] – Mild or slightly Retarded

[25] – Harmonic

[26] – Dis harmonic

[27] _ Koagh

[28] – Haan

[29] – Aikon

[30] – Nikolos

[31] – Harnigton

[32] – Kershner veljer

[33] – salter

[34] – convergent

[35] – divergent

[36] – Mackinnon

[37] – Wallach

[38] – Kogan

[39] – Gilford

[40] – Piterson

[41] – Wait

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی در pdf دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی در pdf

چکیده
فصل اول، کلیات تحقیق
1-1 : مقدمه ;..  
1-2: بیان مساله .  
1-3 : اهمیت و ضرورت مسئله ;
1-4 : اهداف پژوهش
1-5 : فرضیات پژوهش .. ;
1-6 : تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر
فصل  دوم : مبانی نظری تحقیق
2-1 : مقدمه . ;
2-2 : مبانی نظری تحقیق. 
2-3 : تئوری ها و نظریه های زبان . ;
2-3-1: نظریه محتوایی چامسکی
2-3-2: نظریه پردازشی ;
2- 3-3 : نظریه لنه برگ .. ;
2-3-4 : نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت  ;
2-3-5 : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری .  ;
2-4 : تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی 
2-5 : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن)
2-5- 1 : روش های زبان آموزی طبیعی ;
2- 5-2 : روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده
2-5-3 :کسب خود به خودی ; .. ;
2-5-4 : مدرسه ای .    ;
2-5-5 : دو زبانگی فرهنگی 
2-5-6 : دو زبانگی برگزیدگان
2-5-7 : دوزبانگی قومی
2-6 : سن یادگیری دوزبانگی ;
2-7 :  انواع دو زبانگی ;
2-7-1: دوزبانگی همپایه
2-7-2 : دوزبانگی نا همپایه
2-7-3 : دوزبانگی شبه همپایه ;
2-7-4 : طبقه بندی بر اساس زمان شروع آموزش
2-7-4-1: دوزبانگی زود هنگام 
3-7-4-1-1: دوزبانگی همزمان
2-7-4-1-2 : دوزبانگی متوالی 
2-7-4-2 :دوزبانگی دیرهنگام
2-7-5 : طبقه بندی بر اساس نیز میزان تسلط زبانی)
2-7-5-1: دوزبانگی غیر فعال
2-7-5-2: دوزبانگی غالب ;. 
2 -7-5-3 : دوزبانگی متعادل
2-7-5-4 : دوزبانگی همسان ;
2-7-6: دوزبانگی همتراز و چیره  
2-7-7 : دو زبانگی افزایشی و کاهشی
2-8: عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی
2-9: عوامل موثر در دوزبانگی
2-10: نقش والدین در رشد زبانی کودک
2-11: آموزش و پرورش دوزبانگی
2-12: ویژگی های افراد دوزبانه 
2-13: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه
2-14: پیامد های آموزش دو زبانه ;
2-14-1: پیامد شناختی
2-14-2: پیامد های عاطفی و اجتماعی
2-15: مهارتهای اجتماعی
2-16: عملکرد تحصیلی 
2-16-1: پیشرفت تحصیلی  ;
2-17: تعاریف پرخاشگری ;
2-18: انواع پرخاشگری
2-18-1: پرخاشگری وسیله ای ;
2-18-2: پرخاشگری خصمانه
2-19 : رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان  
2-20  پیشینه پژوهش در ایران ;
2-21 : پیشنینه  پژوهش در جهان
فصل سوم – روش تحقیق
3-1: مقدمه ;
3-2 : روش تحقیق
3-3 : جامعه آماری 
3-4 : نمونه آماری پژوهش 
3-5 : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن
3-6 : ابزار گرد آوری اطلاعات
3-6-1: مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت
3-7 : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ;
فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1:مقدمه  
4-2: یافته های توصیفی
4-2-1: توزیع فروانی کلاس دانش آموزان ;
4-2-2: توزیع فروانی زبان دانش آموزان
4-2-3 : توزیع پراکندگی عملکرد دانش آموزان
4-2-4 : توزیع پراکندگی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان
4- 2- 5 : توزیع پراکندگی پرخاشگری دانش آموزان ;
4-3 : آزمون فرضیه ها
فرضیه 1: عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه متفاوت است
فرضیه 2: مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان یک زبانه در مقایسه بادانش‌آموزان دو زبانه متفاوت است
فرضیه3 : نوع پرخاشگری دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه تفاوت وجود دارد;
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1: مقدمه  ;
5-2 : نتایج آمار توصیفی ;    
5-2: توزیع پراکندگی متغیرها ; 
5-3 : آزمون فرضیه ها  
5-4 : محدویت های پژوهش   .. 
5- 5 : پیشنهادات تحقیقی
5-6 : پیشنهادات کاربردی  ;

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی در pdf

-قرآن کریم (سوره ابراهیم، آیه 4)، ( سوره علق، آیه 1،2،3 )، ( سوره قلم، آیه 1)

- اتکنییسون ر.، و همکاران.، 1381، زمینه روانشناسی هیلگارد.، ترجمه براهنی، بیرشک و همکاران تهران: انتشارات رشد

 -  احتشامی، ط. موسوی س.،  1388، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان  مقاله ارائه شده در همایش دو زبانگی در سال تحصیلی 88- 1387

- احمدپور، ن.، 1372، بررسی تاثیر دوزبانگی در جریان یادگیری دانش آموزان پایه اول استان  لرستان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران

- ادیب، ی.،  1385،  مقایسه تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی. مجموعه مقالات همایش نوع آوری در برنامه های درس دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز

- استاینبرگ، د.، 1387،  درآمدی بر روانشناسی زبان. ، ترجمه  ارسلان گلفام، سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران:سمت

- اسدی، گ.،1388، روانشناسی زبان  اقتبای از وب سایت زبان فارسی

- اسفند آبادی، ح. ، سیف، ع.، 1381،  مطالعه سبک های یادگیری دانش آموزان یک  زبانه و دوزبانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری نشریه شماره 21

- اصل فتاحی، ب.، 1373، بررسی و مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه (شهرهای تهران و تبریز) مقطه ابتدایی در دروس فارسی واملاء 73-1372،        پایان نامه چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی تهران

- انجمن علمی دانش پژوهان آموزش زبان فارسی ،1386، روشهای موثردرآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

- براهنی، م .، 1370،  سخنرانی، اولین سمینار برای سمینار ابعاد دوزبانگی، وزارت آموزش و پرورش

- براهنی، م.، 1371،  زبان و پیامدهای آن، تهران:دبیر خانه شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش

- بدری، ر.،1380، ارزیابی اثربخشی دروره یکماه آمادگی تابستان در مناطق دوزبانه آذربایجان شرقی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش ا آذربایجان شرقی

- پاشا شریفی، ح. ، 1380، تدوین وهنجاریابی آزمون های پیشرفت تحصیلی زبان فارسی برای دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی»، پژوهشکد تعلیم و تربیت .گروه پژوهشی      اندا زه گیری و ارزشیابی آموزشی. شمار 3 و4

- تیغ زن، خ.، 1388، تعیین میزان خشونت در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر عجبشیر و تحول اجتماعی موثر بر آن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

- جوادی، م.، 1374، آموزش چند فرهنگی به عنوان یک رویکرد انتشارات تهران: دانشگاه

- حداد عادل،غ.، 1377،  سخنرانی دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی

- حسینی، م.، 1371،  بررسی علل و عوامل افت تحصیلی. تبریز :مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

- خوش رو، و.، 1375،  بررسی رابطهء دو زبانه بودن در پیشرفت تحصیلی و هوش دانش آموزان بسر مقطع ابتدائی. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده؛ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم تربیتی

- دلاور، ع .، 1384، احتمالات و آمارکاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی تهران:انشارات رشد چاپ نهم

- دیناروند، ج.، 1373،  بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه با دانش آموزان عادی شهر شیراز پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت مدرس

- دیناروند، ج.، 1377،  عنوان دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی  نشریه تربیت شماره هفتم سال سیزدهم  فروردین

رحیم‌آبادی، ر. (1383). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه و دو زبانه در دوره‌ی ابتدایی. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 - زندی، ب .، 1379،  روش تدریس زبان فارسی ( در دوره دبستان)، تهران:انتشارات سمت چاپ دوم

- سرمدی، ز.، بازرگان، ع. ،  1385،  روش‌های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگه چاپ سیزدهم جلد اول

    – سلیمان زاده، ع.، 1388،  بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسط شهرستان ملکان در سال تحصیلی 88-87 پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

   - سنگ بری، ب.، 1373،  بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق دوزبانه. سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

- سیف، ع.، 1380، روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش ( ویراست نو) .تهران: انتشارات رشد

- سیگوان و مک کی.،  1369، آموزش و مساله دوزبانگی. ترجمه واقدی و سایرین)، تهران: انشارات

ادیب پور

 - سیله، و.،  1388،  کودک هویت زبان مادری ،

 - شعاری نژاد، ع.،  1377،  روانشناسی رشد (1) تهران: انتشارات پیام نور

- شعاری نژاد، ع .، 1375، مبانی روانشناختی تربیت. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- شفیع آبادی، ع.،1386،  مشاورکودک .، تهران : انتشارات سمت 

-  شفیعی، ع.، 1355، بحث در باره روش تدریس زبان فارسی در دبستان های آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی

-  شیویاری، ف .،1378،  برسی تاثیر دوزبانگی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی کودکان دوزبانه. (کارشناسی ارشدروانشناسی). ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

           -  شهلایی،ف.، 3881، ترجمه تاثیرمهم زبان مادری در آموزش کودکان، تاریخ 25/10/88

شهیم ، سیما .(1383). تحلیل عوامل مقیاس روش درجه بندی مهارت های اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی . اهواز : مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، شماره 3و4 سال یازدهم

-  شهیم، س.، 1385،  پرخاشگری آشکارو رابطه ای در کودکان دبستانی، مجله پژوهشهای روان شناختی، دوره 9، شماره 1و2 ،

-  صادقی، ا.، احمدی، و عابدی،م.، 1381،  آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی – رفتاری و عاطفی، رفتار پر خاشگری.مجله روانشناسی، سال ششم بهار 1، صفحه 52-62

-  فرگوسن،1972،  زبان مجله زبانشناسی – سال دوم – شماره دوم – پاییز 1364

- فرقانی رئیسی، ش .،  1375،  مشکلات رفتاری جوانان و نوجوانان، تهران: معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

-  قاسم زاده، ح.، 1378،  شناخت وعاطفه:جنبه های بالینی و اجتماعی: انتشارات فرهنگیان

-  قشلاقی، ر.،1376،  تاثیر مهارت خواندن در پیشرفت تحصیلی بروز رفتاری سازش یافته اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران چاپ نشده  دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-  قوامی لاهیج،س. ، 1388،  بررسی نظریه ها وعوامل مؤثر بر دوزبانگی مقاله ارائه شده در همایش دوزبانگی پژوهشکده تبریز، 1388

   -  عبدی، ن.، 1383، نگاهی به دو زبانگی.نشریه:  رشد آموزش زبان سال هجدهم شماره

-  عسگری نیا، م.، 1377،  بررسی تأثیر دوره آمادگی بر فهم خواندن دانش‌آموزان کلاس  اول ابتدایی دوزبانه شهرستان ایوان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  -  عزیزی، ر.،  1388،  تحقیقی در خصوص تحصیل به زبان محلی در نظام آموزشی به 

  -  علاقه بند، ع.،  1387،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان

- علاقمندبند، ع.، 1376،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان

- عراقی، ی.، 1384،  مقایسه کیفیت رابطه ولی – فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی تهران

خنجرخانی،ذ.،  عارفی،م.، عموزاده تاًثیر زبان مادری، جنسیت و علایق فردی دانش­آموزان پایه چهارم شهر ارومیه در سواد خواندن فارسی88

- کارتلج، ج و میلبرن، ج.، 1372،  آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد. نشر آستان قدس رضوی،چاپ دوم

- کاپلان، پ.، 1381،  روان شناسی رشد؛ سفر پرماجرای کودک .مترجم م فیروز بخت. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

- کشاورز، م.، 1385،  نظر به اهمیت موضوع دوزبانگی و نقش آن در کارآمدی سیستم آموزشی به ترجمه آن  

- کمالی، ب .، 1377، پیامد های آموزشی دوزبانگی در دانش آموزان پایه ی دوم دبستان تهران وزنجان. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران

- کمالی، ب .، 1384،  زبان شناسی و آموزش و پرورش (2). تهران: مدرسه

- گنجی، ح .، 1382،  روانشناسی عمومی، نشریه ی ساوالان

- گلستان، و.،  (1388، مقالات بررسی رابطه تلویزیون و زبان آموزی کودکان دو زبانه.وب شخصی وحید گلستان

  – مام عبدالله، ا.، 1388، مقایسه مهارت های نوشتاری دانش آموزان دو زبانه (کرد و ترک) پایه های  چهارم و پنجم دبستان شهر های بو کان و شاهین دژ.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-  محمودی، ن .، 1388،  مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تبریز

-  محی الدین، م.، 1353،  ترک بودن والدین و تاثیر آن در یادگیری خواندن و نوشتن.   پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

-  مدرس، س.، 1372، بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تهران

-  مدرسی، ی.، 1368، در آمدی بر جامعه شناسی زبان . تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی

- مرتضی نژاد، ح.، 1382،  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدائی یک زبانه،   دو زبانه و سه زبانه در شهرستا ن ارومیه به منظور توصیه برای برنامه ریزی مناسب. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشکده علوم تر بیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

- مشکوه الدینی، م.، 1373،  قاعده سازی یادگیری مهارت بررسی فرضیه ای تازه در باره یادگیری زبان دوم. مجموعه مقالات دومین کنفراس زبان شناسی نظری و کاربردی، تهران : انتشارات دانشگاه طباطبائی

- مک‌اینتایر، ت.، 1998،  ترچمه حسنلو، ط.، 1381،  مشکلات دانش آموزان. اقتباس از وب سایت روانشناسی

- مک نامارا، ب.، و مک نامارا، ف.،  1378، کلید های رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان، ترجمه حاجی زاده، م، تهران : موسسه انتشارات صابری

- مهرجو، و هادیان.، 1374،  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه ء و یک زبانه ی پسر سال سوم ابتدائی در شهرستان اهواز پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاب نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران

- نادری، ع.، سیف نراتی، م.،  1372 ، روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انشارات بدر

- نجاریان، ب.، و مکوندی، ب.، 1376،  مروری بر پیامدهای دوزبانگی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 52

- ناعمی، م .، 1379،  روانشناسی آموزش خواندن، تهران : انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم

-  نرسیسیانس، ا.، 1382،  مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی. تهران: معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی

-  نلسون، ر.، و یکس،  ای.، الن، س.،  1371،  اختلال های رفتاری کودکان. مترجم منشی طوسی، م  مشهد: آستان قدس رضوی

-  نیلی پور، ر.، 1371، ماهیت و مفاهیم اساسی دوزبانگی  مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران

-  نوریه، م.، گل محمدی، م.، و بهرامی، ب.،  1371، ابعاد دوزبانگی در استان همدان. همدان: مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

-  نوروزی،و.،و سلیمی، م.، 1387، آشنایی با واژه دوزبانگی اقتباس از  دانشجویان زبان شناسی

- یمنی دوزی سرخابی، م.، 1371، دشواریهای موقعیت ارتباطی دانش آموزان غیر فارسی زبان در نظام آموزش و پرورش، مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دو زبانگی تهران: انتشارات سمت

-  هوسبیان ، 1378،  مقایسهءتوانایی معنی شناختی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه پایه های دوم و پنجم شهر تهران. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران

-  هومن، ح .، 1376، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: نشر پارسا

  – هارجی، کریستین ، دیکسون.، ترجمه: بیگی، خ.،  فیروز بخت ، م. 1377،  مهارت اجتماعی در روابط بین فردی،. تهران : انتشارات رشد

- ویسی تبار (1384) میزان نادیده گرفتن زبان مادری واستفاده کردن از زبان دیگر (دوزبانگی)در امر آموزش وپرورش، ترقی وسلامت روانی افراد را به خطر می اندازد. اقتباس از وب سایت دو زبانگی

- ویگوتسکی (1371). اندیشه و زبان . ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده. انتشارات فرهنگیان

2-1: مقدمه

این فصل شامل مقدمه و هم شامل  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش در ایران و جهان است

در این فصل ادبیات موجود و مبانی نظری در رابطه با عملکرد تحصیلی، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری (ازنوع پر خاشگری) دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع  این پژوهش معرفی می گردد

2-2 : مبانی نظری تحقیق

مساله دوزبانگی یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن نگرانی های زیادی وجود داشته است. این نگرانی ها بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آنها تکلم به بیش از یک زبان  متداول نیست

اما امروزه تنوع مشاغل در اقصاء نقاط جهان  و پراکندگی حرفه های گوناگون  سبب شده است که نیاز  به زبان دیگر ی نیز در جامعه احساس شود. آموزش دو زبان می توان دو امکان متفاوت را برای           دانش آموز به وجود آورد. به این معنا که اگر با شیوه صحیح آموزش داده شود، مزایای  زبانی  و اجتماعی فروانی برای دانش آموز به ارمغان می آورد (عبدی،1383)

آموزش با دو زبان به معنی به کار گیری دو زبان در نظام آموزشی است. در سراسر جهان، جوامع مختلف  به طور زبان رسمی را در نظام آموزشی خود به کار می گیرند و این از قرنهای گذشته به جای مانده است. در طی قرن نوزدهم میلادی به دنبال تحولات بنیادی که در جهان پدید آمده نظام آموزشی نیز دستخوش تحول شد و آموزش با چند زبان در کشورهای مختلف رونق گرفت. بعدا” با دلایل گوناگون برنامه های به کارگیری دو زبان برای آموزش مورد توجه قرار گرفت و هر یک از برنامه ها اهداف خاصی را دنبال می کرد. علاوه بر این از آن جا که محیط زبانی –  اجتماعی  فراگیران و رورش به کار گیری زبان ها در نتیجه آموزش تاثیر دارد، برنامه هایی  با  اهداف گوناگون  طراحی  شد. هدف اصلی  بعضی از این برنامه، دو زبانه کردن کودکان و حفظ زبان بومی آنان  بود و هدف  بعضی دیگر یک زبانه کردن جامعه بود (کمالی، 1384)

انسان به وسیله ی زبان بود که توانست به اعماق  وجود دیگران نفوذ کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعات بشری را شکل دهد. زبان  انسان را قادر ساخت که تمایز وتفاوت را احساس کند و توانست در

 سایه ی آن بنیان های پیشرفت وترقی را پایه ریزی کند. پس می توان ادعا کرد زبان مهمترین و بارزترین خصوصیت ذاتی انسان و وجه تمایز او با حیوانات  است. لذا درمورد اهمیت زبان می توان  اظهار داشت که زبان زندگی است و زندگی در زبان معنا می یابد چنان که هایدگر نیز “معتقد است که زبان خانه بودن است و همه چیز درآن هستی و معنا پیدا می کند”. زبان مقام و نقشهای ارزشمندی را در زندگی بشر ایفا نموده و می نماید. یکی از مهم ترین نقشهای زبان، نقش ارتباطی آن است. به صورتی که به  وسیله ی  زبان است که انسان با دیگران و با دنیای پیرامونش ارتباط برقرار می کند و دنیای خود را با دنیای دیگران پیوند می دهد و با کمک جستن از آن احساسات، عواطف، خواسته ها و اندیشه و تفکرات خود را ابراز می کند. یکی از مفاهیم مهمی که زبان مادری می تواند در شکل گیری و تعریف آن نیز نقش اسا سی داشته باشد، مفهوم هویت است. زبان مادری، در تبیین هویت فردی  و جمعی هر ملتی فاکتوری  است اساسی و هر فرد و جامعه ای در وجود زبان مادری است که می تواند کیستی، حضور و وجود خود را     به شیوه ای موثر در جهان ابراز دارد. به این خاطر که زبان مادری  معرف بنیادهای فرهنگی، اجتماعی فردی و جمعی یک  ملت  است (عزیزی، 1388)

نظریه ها و دیدگاه های مربوط به زبان دوم  در مورد یادگیری زبان دوم و در نتیجه دوزبانه شدن، دیدگا ها و نظریه های مختلفی وجود دارد که در این جا منحصرا به آن خواهیم پرداخت. بعضی از صاحبنظران معتقدندکه زبان آموزی نیز مانند کودکانی که زبان مادری خود را یاد می گیرند علیرغم گوناگونی مطالب درونداد زبان های مختلف، تقریبا” به طور مشابه زبان هدف را می آموزند در رابطه با یادگیری زبان  مادری توسط کودکان  نظریه های مختلفی وجود دارد (اسفند آبادی،سیف،1381).که در این بخش  به آنها می پردازیم

2-3 : تئوری ها و نظریه های زبان

2-3-1: نظریه محتوایی چامسکی :که به فطری بودن زبان معتقد است. زبان را عبارت از دانشی

 می داند که در ذهن هر انسانی قرار دارد به نظر وی در ذهن هر کس  دستور زبان جهانی شکل گرفته که  زبان های آموخته شده را کنترل می کند. او فرایند یادگیری زبان را مبتنی بر فرایندهای ذهنی دانسته، نقش عوامل محیطی را کم رنگ قلمداد کرده، توانایی یادگیری زبان راامری فطری دانسته و به هرکودک دارای نظام ذهنی به نام دستگاه فراگیری زبان است و حتی در معرض دروندادهای زبانی قرار می گیرد دستگاه مذبور او را قادر می سازد در حین فراگیری زبان فریضه سازی کند کودک فریضه ها را به طور نیمه آگاهانه طرح کرده، آن ها را در هنگام استفاده از زبان آزمایشی و به طو ر مداوم با دروندادهای   زبانی جدید که دریافت  می کند مطابقت داده، در این فرآیند یادگیری فریضه ها را تغییر و یا تعدیل        می کند (محمودی، 1388). چامسکی متعقد است که در وجود هر کودک  نظامی از قواعد وجود دارد که به وسیله آن می تواتد جمله های نا محدود زبان را ادا کند. کودک وقتی زبان مادری خود را یاد      می گیرد که به کمک آن قادر است جمله های نا محدود را به زبان خود تولید نماید بنابراین توانایی زبان یک استعداد ذاتی است هر چند که تقویت و تقلید در آن نقش مهمی را بازی می کند ( ناعمی، 1379)

2-3-2 : نظریه پردازشی : نظریه پردازشی در باره نظریه محتوایی چامسکی که می گوید کودک با یک مقدار وسیع از اطلاعات مشخصی در باره هماهنگی زبان به دنیا می آید، بحث کردیم حال نظریه پردازشی که مدلی است به جای اطلاعات قبلی در باره زبان صاحب نوعی مکانسیم پردازشی است که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه و تحلیل کند و بپرواند. چهار عامل را که هر کدام از آنها می تواند به مکانسیم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت کند باید توجه شود.

الف) نیازهای روزمره کودک

ب)  تحول عمومی ذهن کودک       

ج) گفتار والدین

د) مشکل بودن نسبی ساختارهای گوناگون زبان

 این نظریه می گوید که کودکان ذاتا” دارای یک دستگاه مشکل گشا هستند که به کمک آن اطلاعات زبانی دریافت شده را پردازش می کند که بنابراین به نظریه پردازش این مجموعه حاصل کار و کوشش پرورش های تحلیلی ذاتی است در حالیکه بنا به نظریه محتوایی این مجموعه از همان آغاز تولد در ذهن کودکان وجود دارند (اسفند آبادی، سیف، 1381)

2-3-3 : نظریه لنه برگ (عوامل زیستی در آموزش زبان) : اما نظریه دیگری که به یادگیری زبان اهمیت می دهد نظریه لنه برگ است. این نظریه مدلی است که بین زبان آموزی و پیشرفت آن و عوامل زیست به ویژه رشد مغز ارتباط نزدیکی وجود دارد. حامیان این نظریه معتقدند که یک دوره حساس و مهم برای زبان آموزان وجود دارد این دوره بیشتر انسانها در محدودی 18 ماهگی تا بلوغ را شامل می شود و انتظار می رود زبان آموزان در این دوره به طور طبیعی انجام شود اما خارج از این محدوده ی سنی  اگر زبان آموزی غیر ممکن نباشد حداقل مشکل خواهد بود (ناعمی، 1379)

 2-3- 4: نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت :  ویگوتسکی (1371) نظریه ای ارائه داده  که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است . نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان ارائه می دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی پر رنگ می کند. تاکید این نظریه همچنین بر نقش والدین و ارتباط آنان با کودک است. در حقیقت، برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، همه این روابط ضروری است. کاربرد این نظریه آن است که توانایی ذهنی افراد از روابط اجتماعی اولیه آنان در طول رشد و کیفیت این روابط برخاسته است. اگر این روابط به شیوه ای بهینه گام بردارد آنگاه          می توان اذعان نمود که توانایی شناختی و زبان کودک نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. اگر این روابط دچار اشکال بوده این تواناییها نیز با مشکل روبرو هستند. ویگوتسکی مفهوم زبان و شناخت را به بعد فرهنگی می کشاند. او می نویسد فرایندهای شناختی انسان در طول تاریخ شکل می گیرد و با  ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگهای گوناگون با شیوه های اجتماعی متفاوت استفاده از نشانه ها را به کار  می گیرند. افراد دارای فرهنگهای گوناگون، کارکردهای شناختی متفاوت را بر اساس نیازهای ویژه فرهنگی خود رشد می دهند. ویگوتسکی این تفاوت های فرهنگی را بعدها در رشد شناختی مشخص می کند. مثلا در برخی از نوشته های او آمده که جوامعی که دارای زبان نوشتاری نیستند معمولا دارای حافظه دیداری قوی نسبت به حافظه منطقی اند. بنابراین، هر فرهنگی شیوه های خاص خود و دیدگاه ویژه خود را دارد نظریه ویگوتسکی اهمیت کیفیت تعامل اجتماعی و فرهنگی را در رشد زبان و رشد ذهنی نشان می دهد. ناگفته نماند که تئوری ویگوتسکی یک شرح بسیار فوق العاده ای را درباره چگونگی انتقال زبان به رشد شناختی ارائه می دهد که استفاده از زبان در حکم ابزار تفکر کنترل اجرایی کودکان را نسبت به عملیات شناختی افزایش می دهد(دیاز وکلینگر[1]،1991)

2-3-5 : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری :  نظریه برنشتاین تلاش دارد که ارتباط میان طبقه اجتماعی با زبان و آموزش و پرورش را روشن نماید. او می گوید تفاوت الگوهای زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد تحصیلی آنان در مدرسه اثر می گذارد (علاقه مند، 1376). برنشتاین معتقد است که رمز گفتاری افراد طبقه متوسط با تجارب خانواده آنها همراهی دارد و ویژگی آن          انعطاف پذیری، جامع بودن ، و رها بودن از زمینه و بافت  است. برعکس، رمز گفتاری کودکان طبقه پایین در ضمن آنکه با تجارب خانوادگی آنان همراهی دارد، معمولا گفتار خشن، اختصاصی و وابسته به بافت

 و زمینه است. و یک زبان محدود و مقید را نشان می دهد. به نظر برنشتاین ، تکامل زبانی کودکان طبقه متوسط، برعکس کودکان طبقه پایین، متضمن فراگیری یک زبان بسط یافته است. یک شیوه سخنگویی که در آن معانی واژه ها می تواند فردیت یافته، با وضعیتهای خاص متناسب گردد. کودکانی که زبان گفتاری بسط یافته را فرا گرفته اند، بیشتر از کودکانی که از قالب زبان محدود فراتر نرفته اند، توانایی دارند تا از آموزش و پرورش رسمی بهره مند شوند. نتیجه گیری مذکور به این معنا نیست که کودکان طبقه پایین نوع گفتاری پست تر دارند، یا این که شکل گیری زبان در آنان ناقص است، بلکه شیوه ای که آنان از گفتار استفاده می کنند با فرهنگ آموزشی مدرسه هماهنگ نیست. آنان که بر زبان بسط یافته تسلط یافته اند، بسیار آسانتر در محیط مدرسه انطباق پیدا می کنند. تئوری برنشتاین نشان دهنده آن است که زبان مورد استفاده افراد در مکالمات روزمره هم شکل دهنده و هم منعکس کننده گروه اجتماعی آنان است. از این گذشته، روابطی که در داخل گروه وجود دارد  بر زبان مورد استفاده آن گروه و نوع گفتار مورد استفاده آنان، تاثیر می گذارد(به نقل از احتشامی، موسوی، 1388)

2-4: تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی

صاحبنظران برای پدیده دوزبانگی فرد دو زبانه تعاریف متفاوتی کرده اند در این مقوله تعریف جامع و ساده ای ارائه می گردد که شامل کلیه  موارد دو زبانگی شود. از جمله،  فرد دو زبانه به کسی اطلاق

 می شود که می تواند به دو یا چند زبان که درجات مختلف از لحاظ نظام های  آوایی، واژگان و   دستوری  متفاوتی اند، تکلم کند( براهنی ،1371). هم چنین دو زبانگی را از جنبه های گوناگون تعریف کرده اند که بین کاربرد مطلق – همزمان – متناوب و استادانه دو زبان تا دانستن مقداری از یک زبان          دوم، علاوه  بر مهارتهای خود به خودی که هر فرد زبان مادری از آن برخوداراست در نوسان است             (واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی، 1373)

سیگوان  و مک کی در تعریف پیشنهادی خود برای فرد دوزبانه اظهار داشتند فردی دوزبانه خوانده

می شود که علاوه بر زبان  اول  خویش دارای  مهارتهای هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی

 را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی و در شرایط همانند، مورد استفاده قرار دهد و چنین تعریفی را از فرد دوزبانه را تعریفی ایده ال  و کامل می دانند(واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی،  1373)

2-5 : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن )

یادگیری زبان دوم ممکن اسست به صورت طبیعی یعنی بدون هیچ گونه آموزش عمدی صورت بپذیرد

و یا برعکس از راه آموزش و یادگیری آگاهانه تحقق یابد. ویژگیهای این دو روند زبان آموزی از برخی جهات با یکدیگر متفاوت است. از این رو، از لحاظ برخی ویژگیهای یادگیری زبان دوم، بهتر است که به توضیح و تبین انواع یادگیری زبان دوم بپردازیم

2-5-1: روش های زبان آموزی طبیعی، در این حالت فرد از آغاز تولد یا در طول رشد خود در یک خانواده و یا یک جامعه دوزبانه زندگی می کند و بدون هیچ گونه آموزش رسمی، از دو زبان       بهره مند می شود و در نتیجه در هر دو زبان توانایی درک و کارکرد ارتباطی را بدست می آورد به          سخن دیگر، زبان‌آموزی طبیعی بدون هرگونه راهنمایی منظم آموزشی صورت می‌پذیرد، به این ترتیب که زبان‌آموز در جامعه زبان‌دوم به سر می‌برد و از طریق ارتباط اجتماعی با سخنگویان آن، زبان را فرا          می گیرد. اصطلاح زبان‌آموزی طبیعی به فراگیری زبان دوم بطور طبیعی یعنی از راه ارتباط  عادی         روزانه اطلاق می‌شود. بنابراین، زبان‌آموزی طبیعی دارای دو ویژگی اساسی است: یکی آن که در           جریان ارتباط روزانه و در محیط طبیعی خاص خود صورت می‌پذیرد، و دیگر آن که از هر گونه         آموزش عمدی و منظم آزاد است. بر اساس دیدگاههای نظری و پژوهشهای انجام یافته، اگر فرد در محیطی قرار داشته باشد که تواماً در معرض دو زبان قرار گیرد، بدون تلاشی آشکار هر دو زبان                را  می آموزد و نحوه آموختن او دقیقاً به همان شیوه یادگیری یک زبان منفرد است. او نه تنها دو سیستم  را می آموزد، بلکه از هم جدا نگه  می دارد و می تواند هرزمان که ایجاب می کند صحبت خود را         از این زبان به آن زبان  تغییر دهد و حتی خیلی زود در می یابد که دو سیستم وجود دارد. بنابراین               بر دوزبانه بودن خویش آگاهی دارد. دو زبانی که به این طریق کسب می شود بسیار وسیع است، برای اینکه کودک بر هر دو زبان تسلط کامل دارد.زیرا هر دو سیستم را کاملاً جذب کرده و قادر است به وسیله هر دوی آنها بیندیشد. این شرط دوزبانه شدن معمولاً منجر به دو زبانگی برابر می شود، در این موقعیت ممکن است هر دو زبان برای فرد در حکم زبان مادری تلقی شود(کلین 1986، ص16)

 2-5-2: روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده[2]): زبان‌آموزی هدایت شده نیز به نوبه خود ممکن است در دو محیط زبانی متفاوت صورت بپذیرد، و از همین‌رو لازم است این تفاوت مورد توجه  قرار گیرد. یکی آن که زبان در محیطی فراگرفته شود که معمولاً در ارتباط اجتماعی به کار نمی‌رود. در این حالت، به آن «زبان خارجی»[3] اطلاق می‌شود. در این مورد،زبان‌آموز زبان را معمولاً از راه آموزش        فرا می‌گیرد، و پس از آن که زبان را فرا گرفت، آن را در موقعیتهای عادی اجتماعی به کار نمی‌برد. زبانهای زنده‌ای که در برنامه‌های درسی گنجانده می‌شود از همین گونه است، مانند زبانهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، فرانسه و جز اینها .. مورد دیگر آن است که زبان ‌آموز در کنار زبان  بومی خود زبان دیگری را نیز به عنوان  ابزار ارتباط  اجتماعی به کار می‌برد. در این گونه موارد، به آن «زبان دوم»[4] گفته می‌شود. از جمله، درکشورهایی که زبان رسمی با زبان بومی همه یا برخی نواحی متفاوت است، زبان رسمی به عنوان زبان دوم فرا گرفته می‌شود. همچنین، هنگامی که زبان‌آموز به جامعه‌ای با زبان دیگر مهاجرت می‌کند، و یا مدتی در آن به سر می‌برد، زبان را در محیط اجتماعی آن فرا می‌گیرد. مورد اخیر نیز گونه دیگری از یادگیری زبان دوم است. با این حال، باید توجه داشت که تمایز میان زبان خارجی و زبان دوم همواره روشن نیست. در واقع، بسیاری موارد میانی نیز وجود دارد(کلین 1986، ص 19). از جمله برخی موارد، زبان هم در مدرسه و هم از راه قرار گرفتن در معرض آن در محیط طبیعی فرا گرفته می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که  بویژه در این گونه  موارد آمیخته، جدا کردن و ارزیابی تأثیر آموزش که به هر حال برای یادگیری زبان بسیار مهم است مشکل به نظر می‌رسد (الس 1984، ص 36-35). با این حال، به نظر می‌رسد از لحاظ  عملکرد فرآیندهای درونی زبان‌آموز،  میان زبان خارجی و زبان دوم  تفاوت چندانی نمی‌توان  قائل شد، هر چند که در هر یک  از دو مورد  عوامل روان‌شناختی و اجتماعی متفاوتی را می‌توان تشخیص داد. یعنی، هرچند که دو موقعیت زبان‌آموزی یاد شده از لحاظ قرار گرفتن در معرض زبان [5] اماکن ارتباط زبانی و نیز موقعیت به کارگیری زبان یکسان نیست، با این حال مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در هر دو مورد، فرآیند یادگیری کم و بیش یکسان است. در واقع، ممکن است تنها سرعت یادگیری و فراگیری مهارتهای گفتاری و شنیداری و نیز ظرافت های زبانی متفاوت باشد(مشکوه‌الدینی، 1373)

2-5-3:کسب خود به خودی : سومین راه  دو زبانه  شدن از طریق کسب خود به خودی  یک زبان دوم بعد از دوران کودکی است. یعنی در تماس دائم با جامعه ای که آن زبان در آن مورد استفاده قرار

 می گیرد. برای تشخیص تفاوت زبان مادری با زبان دوم گفتنی است که زبان مادری یا اولیه، زبانی است که فرد با آن هویت می یابد و آن را متعلق به خود می داند، زبانی که مهمترین نقش را در روابط شخصی او ایفا می کند و فرد برای تفکر و تخیلات خویش از آن استفاده می کند. بدین لحاظ که اولین مفاهیم

 با  این زبان در ذهن او شکل می گیرد. با توجه به مطالب فوق، دوزبانگی را می توان بر حسب  مشخصات مختلف به انواع و درجات مختلف طبقه بندی کرد. یکی از مشخصه های مهم، نوع  یا میزان مهارت فرد در هر یک از دو زبان است که  به آن دوزبانگی برابر یا دوزبانگی محض می گویند. ولی در صورت نابرابر بودن میزان مهارت  فرد در دو زبان، به آن دوزبانگی نابرابر یا دوزبانگی ناقص گفته می شود

 (گلستان ،1388)

( نرسیسانس، 1382) روشهای دو زبانه شدن را اینگونه تعریف می کنند طرق دوزبانگی : الف) طبیعی که تقریبا همسوبا تعریفی که در بالا ذکر شد می باشد

   2-5- 4: مدرسه ای:1 شخص زبان دیگر را در روند آموزش رسمی و در مدرسه فرا می گیرند و معمولا” فرصت استفاده از زبان فرا گرفته شده در مدرسه را به  ندرت به دست می آوردند  و یا هیچگاه نمی تواند از این زبان در محیطی غیر از مدرسه و آن هم تنها در طی دوران تحصیل استفاده کند

2-5-5 : دو زبانگی فرهنگی2 : بی شباهت  به دوزبانگی مدرسه ای نیست فقط با این تفاوت که عامل سن در این مقوله دخیل است و زبان جدید توسط بزرگسالان فرا گرفته می شود انگیزه فراگیری زبان

 می تواند به دست آوردن شغل و یا مسافرت باشند

2-5-6: دو زبانگی برگزیدگان3 دو زبانه های بر گزیده از طبقات مرفه یا متوسط بالای جامعه هستند که برای مدتی دو از وطن بوده با توجه به دلایل خاصی از جمله ادامه تحصیل یا  اینکه فرزند دیپلمات های اساتید  یا کارگزاران بین المللی بوده اند

2-5-7: دوزبانگی قومی 4 این نوع دوزبانه ها از گروهای اقلیت هستند و یا از گروه های اکثریتی هستند که بنا به شرایط سیاسی زبان خارجی حاکم ( اقلیت )، بر آنها تحمیل شده است (نرسییاس،1382)

2-6 : سن یادگیری دوزبانگی

دوزبانه شدن می تواند در سه مقطع سنی آغاز شود: 1) دوزبانگی دوران کودکی 2) دوزبانگی دوران نوجوانی 3) دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بهترین مقطع سنی برای یادگیری زبان دوم، میان متخصصان مربوطه اختلاف نظر وجود دارد  تکامل هر تجربه و از جمله زبان، تابع این است که کودک در نخستین سال های زندگی در معرض تحریکاتی با وجوه انگاره های گوناگون  قرار گیرد، زیرا کودک در مرحله رشد ذهنی است و ازلحاظ روان شناختی  و  عصب شناختی،  مساعدترین زمینه را برای یادگیری زبان دارد. از سوی دیگر، هر دو زبان در شرایط طبیعی و از راه تجربه مستقیم کودک با محیط زبانی فراگرفته می شود و به آموزش رسمی نیاز ندارد. شایان ذکر است که فراگیری دوزبانگی در نخستین سال های زندگی، اگر در شرایط محیطی مناسب یادگیری صورت گیرد، منجر به گسترش توانایی های شناختی کودک می گردد( نیلی پور ،1371). فلاد وسالوس معتقدند که مناسب ترین زمان برای شروع آموزش کودک دوزبانه در سال های پیش از دبستان، در فاصله سنین سه تا پنج سالگی است(نقل از نجاریان ومکوندی ،1376). در مجموع، نتایج بیشتر تحقیقات بیانگر آن است که دوران کودکی، بهترین مرحله سنی برای یادگیری زبان دوم است ( نیلی پور، 1371)

در مواردی هم افراد یک کشور واحد با جوامع زبانی متنوع، بدلیل ضرورت یادگیری زبان مشترک

 و زبان: رسمی کشورشان، دوزبانه می گرددند. که حالا به انواع آن می پردازیم

2-7:انواع دو زبانگی

[1] – Diaz & Klingler

[2] – Guided language learning

[3] – Foreign language

[4] – Second language

[5] – Exposure to language

1-school  bilgalism

2- cultural bilgalism

33- Elite  bilgalism

4- FolK  bilgalism


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در pdf

فصل اول
مقدّمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم
استرس چیست؟
راه های غلبه براسترس
تعریف فشار روحی
انواع فشار روحی
فشار روحی منفی
عوامل استرس زا
شیوه های کاهش فشار روحی
حمایت و پشتیبانی دیگران
مُنحرف ساختن حواس و توجه
استرس در روابط ازدواج
نقش ازدواج در سلامت روان جوانان
هشت راه مقابله با استرس
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه
حجم نمونه
روش آماری
فصل چهارم
نمرات خام استرس 80 دانشجو از 23 –
جدول شماره 1 ، نمرات استخراج شده استرس
جدول شماره 2 ، تعداد دانشجویان در هر طبقه استرس با درصد
جدول شماره 3 ، جدول کامل نمرات
نمودار شماره
نمودار شماره
جدول محاسبه 2 K کای دو
تحلیل آماری
فصل پنجم
نتیجه گیری
مشکلات و محدودیت های تحقیق
پیشنهادات و توصیه ها
منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در pdf

1 ) دلاور، علی، روش های آماری در علوم تربیتی، پیام نور، تهران، 1372 ، هشتم؛
2 ) سعدی، گلستان، محمدعلی فروغی، زوّار، تهران، 1372 ، نهم؛
3 ) کارل گوستارویونگ، ضمیرناخودآگاه، محمدعلی امیری، انقلاب اسلامی، تهران، 1372 ، اول؛
4 ) گنجی، خمره، ارزشیابی شخصیت، ساوالان، تهران، 1380 ؛
5 ) فروید، زیگموند، اصول روانکاوی بالینی، سعید شجاع شفتی، ققنوس، تهران، 1377، اول ؛
6 ) مظاهری، آیت اله، همسر گزینی در اسلام، انتشارات اسلامی قم، قم، 1364 ، سوم ؛

مقدمه

 «اِنَّ الاِنسانَ لَفی خُسر» «بدرستیکه انسان همواره در زیانکاری است»

 (قرآن کریم)

 از آغاز خلقت و استقرار آدمی بر روی کر زمین خاکی تا به امروز همواره بشر گرفتار بیماری، ترس، مرگ و تباهی و رنج و جنگ و گرفتاری و اختلال و آسیب های محیطی و اجتماعی بوده و هست

 تهدیدات طبیعی و محیطی و بیماریها همواره انسان ها را تهدید می کرده و می کند. و فقط این مشکل تهدیدات است که تغییر پیدا کرده است

 اگر در میلیونها سال پیش انسانهای غارنشین از ترس حیوانات درنده به بالای درخت ها و غارها پناه می بردند. امروزه بشر از ترس بمب های شیمیایی به زیرزمین ها و کانال های غیرقابل نفوذ پناه می برد

 اگر در گذشته از خطر زلزله و سیل و طوفان و سرما در غارها و پوست حیوانات و شکاف کوه ها پناه می برده است

 امروزه از وسایلی نظیر خانه های ضدزلزله و لباس های ضد سرما و دستگاه های پیش بینی کننده طوفان و ; پناه می برد

 و اگر در گذشته از ترس بیمار و مرگ به دعا و سحر و جادو پناه می برد امروزه به واکسن و شناخت ویروس ها و مبارزه با آنها اهتمام می کند

 امّا زندگی انسانها در دنیای امروزی فقط ترس از زلزله و طوفان و بیماری و مرگ معنی پیدا کند. امروزه جهان و زندگی آدمی آنچنان پیچیده و متنوع شده که حتّی از شادیهای گذشته و سنّت های حسنه دیرین و مواهب گذشته که امروزه به صورت ازدواج و غذا و فرزند و علم و دانشمند و فنون و غیره تجلّی پیدا کرده است نیز می ترسد

-        امروزه جوانان از ازدواج می ترسند ؛

-         امروزه انسانها از علم می ترسند ؛

-         امروزه از دانش و انفجار اطلاعات هراسان هستند ؛

-         امروزه از افزایش غذا نگران هستند ؛

هرگونه نامتعادلی در زندگی انسان امروزی باعث ترس و تنش و استرس او شده است

   اگر ازدواج دیر تحقّق پیدا کند، چه می شود؟

   آیا شوهر آینده به او سرکوب نمی زند؟

   آیا فامیل و بستگان در مواقع ضروری او را تحقیر نمی کنند؟

   اگر همسر او عصبی باشد چه عاقبتی در آینده او رقم می خورد؟

    چگونه می تواند روابط نامشخص همسر آینده را تحمّل کند؟

    چه ضمانتی برای سازگاری اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همسر آینده وجود دارد؟

    فرزندان من چگونه خواهند بود؟

    آیا انتظارات و خواسته های مرا برآورده می کنند؟

    آیا در دام اعتیاد و بزهکاری و گناه و آسیب های اجتماعی نمی افتند؟

    چه ضمانتی بر ادامه زندگی سالم من و همسرم در آینده وجود دارد؟

بیان مسأله

سرتاسر زندگی هم انسانها مملو از غم و غصّه ها و شادیها و کامیابی هاست. و معمولاً هیچ فردی از آحاد اجتماعی را نمی توان یافت که در جهان امروزی کاملاً خوشبخت و سعادتمند باشد

 ممکن است یکی ثروت زیادی داشته باشد و هم امکانات مادّی برای او فراهم باشد ولی از داشتن یک نوع بیماری که قادر نیست غذاهای ملّون بخورد و مسافرت های دور انجام بدهد و فعالیت های زیادی انجام دهد در رنج است

 ممکن است فردی هم امور زندگی اش سازگار و فراهم شده باشد ولی فرزندش از عقب ماندگی ذهنی برخوردار باشد

 ممکن است فردی همه سعادت های دنیایی را داشته باشد. ولی از لحاظ شخصیتی فرد بدبین باشد

 و یا هم امکانات و زیبایی ها و ثروت و مقام و موقعّت را داشته باشد ولی در زندگی زناشویی بی اعتماد و بدبین به همسرش باشد

 و اگر کسی از این رفتارها در زندگی شخصی داشته باشد. شعاع و گرفتاری آنرا درک می کند که حتّی از فقر و بدبختی مادی بسیار سنگین تر می باشد

 از طرف دیگر ازدواج و انتخاب همسر از جمله اساسی ترین ورکین ترین ارکان زندگی هر فردی از آحاد اجتماع است و اگر از هر جوان دختر و پسری سؤال شود که در آینده چه آرزوی دارید؟

 قطعاً پاسخ می دهید که آرزو دارم همسر سازگار و دلخواهی برای خود پیدا کنم. و اگر درس می خواند به خاطر تأمین آینده همین زندگی است[1]

 و اگر تجارت می کند و کار و فعالیت و تلاش دارد بخاطر تأمین آینده زندگی زناشویی و ادامه زندگی و سعادت و موفقیت دنیوی و اُخروی است. اصولاً جنب و جوش و تلاش انسانها در هم عرصه های زندگی کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی برای اداره زندگی و برخورداری از یک زندگی متین و سرافراز و آینده ساز و مطمئن و سازگار و مقبول و خداپسند و مخلوق پسند و دل پسند است. و اگر کوچکترین رخنه و دشواری در زندگی زناشویی حاصل شود، اساس و ارکان زندگی دچار تزلزل می شود

 امروزه حتّی مباحث مراسم قبل از ازدواج نظیر مهریه ها در اولین قدم زندگی باعث حبس همسران و جدایی زنان از آنها در ایران خودمان شده است

 به همین دلیل دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره در انتخاب همسر آینده و موارد قبل از ازدواج دچار استرس هستند و اگر کسی عنوان کند که استرس ندارد طبعاً دروغ گفته است. ولی ممکن است که سطح و میزان این استرس از خیلی پایین تا خیلی بالا متغّیر باشد

 عواملی که در استرس قبل از ازدواج دانشجویان دختر رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می توان شمرد عبارتند از

 1 ) عدم شناخت از مردان و همسران و خواستگاران احتمالی با تّوجه به فرهنگ خاص ملّی و مذهبی که در گذشته و نسبتاً درحال حاضر داریم ؛

 2 ) باورهای غلط خانواده در مسایل مالی آینده خواستگاران ؛

 3 ) شرایط سخت زندگی امروزی و وابستگی فرزندان به خانواده ها و اطاعت بی چون و چرای از آنها حداقل در اغلب موارد ؛

 4 ) عدم اشتغال و زمینه های شغلی که خودبخود نوعی مناسب و هماهنگی در میان دانشجویان و خواستگاران را رقم می زند ؛

 5 ) بالا رفتن سن ازدواج بخصوص در میان دختران ؛

 6 ) بی میلی و عدم علاقه پسران به ازدواج به خاطر مشکلات ذکر شده ؛

 باعث شده که در این تحقیق استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر را ارزیابی نماییم

 اهمیّت و ضرورت مسأله :

 استرس به تنهایی هیچ اهمیت و ارزشی ندارد. اصولاً استرس یک واکنش و انعکاس شناختی و روانی فرد در مواجهه با پدیده های زندگی فردی و اجتماعی است. استرس خود در اثر ادامه باعث بروز ناههجاریها و رفتارهای شدیدتر عضوی و روانی و روحی می گردد

 امّا چون ازدواج که خود امر مقدّس و موجهّی است و در دنیای امروزی مشکلات و آسیب های فراوانی را برای جوانان و کسانیکه در آستانه ازدواج قرار دارند به وجود آورده است. و این امر مقدس و زیبا و آرزومند را به یک مشکل و معضل و آسیب حداقل از نظر جوانان تبدیل کرده است. و نیز عدم شناخت کافی زوجین در قبل از ازدواج به دلیل افزایش جمعیّت و پیچیدگی روابط دنیای تحصیل و شغل و ارتباط و هسته ای شدن خانواده ها شده است. و به کرّار شکست ها و طلاق های ناشی از ازدواج های امروزی موج استرس و تشویش را در میان جوانان و دانشجویان به وجود آورده است و راه حل هایی توسط دولت مردان و رهبران سیاسی و فرهنگی در حلّ این مشکل ارائه شده که با مخالفت ها و مقاومت های زیادی از سوی علماء و مراجع و خانواده ها و حتّی خود زنان به وجود آمده است

 از طرف دیگر بی تفاوتی و عدم بها دادن در زمینه خود مشکلات و اختلالات فراوانی در آینده گریبان جامعه را می گیرد و همین بالا رفتن سّن ازدواج خود از لحاظ شرعی و قانونی و پزشکی عواقب وتبعات بسیار زیادی دارد که به نمونه هایی از مهمترین آنها اشاره می کنیم

 1 ) بالا رفتن سّن ازدواج دوره طلایی تولد فرزند را که بین 30 – 20 ساله است به تعویق انداخته و تولد نوزاد در سنین بالا مشکلاتی در نارس بودن نوزاد را به دنبال خواهد داشت

 2 ) عشق و احساس و دلبستگی و مهر و محبت در دور نوجوانی و جوانی از عمق زیادی برخوردار است و همین عشق نهال خانواده را مطمئن تر می کند. ولی سنین بالای ازدواج در واقع نوعی تجارت و معامله است. چنانچه سعدی این حکیم آسمانی و جهانی در عبارتی زیبا می فرماید

هرکه را پیری به پهلو نشیند             از آن به که تیری به پهلو نشیند[2]

 3 ) از طرف دیگر سرمایه ها و هزینه های اجتماعی هدر می رود و اگر زندگی در ابتدای جوانی شکل پذیرد خود نه تنها مصرف کننده و هزینه بردار نبوده بلکه عامل تولید و توازن و بهره وری در زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشند

  اهداف تحقیق :

 هدف های عمده تحقیق عبارتند از

 1 ) زمینه مختلف و مهّم استرس در میان دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی در قبل از ازدواج؛

 هدف های فرعی و جزئی این پژوهش عبارتند از

 1 ) شناخت و بررسی استرس و اضطراب ؛

 2 ) راه های مقابله با استرس ؛

 3 ) انواع استرس ؛

 4 ) استرس و کارکردهای فیزیولوژیکی ؛

 5 ) استرس و خانواده ؛

 6 ) استرس و کارکردهای اجتماعی ؛

 7 ) استرس و شخصیت افراد ؛

 8 ) استرس و تحصیل و دانشگاه ؛

 9 ) استرس و مقایسه خود با دیگران ؛

 10 ) استرس و آینده

 فرضیه تحقیق :

 فرضیه ها راه های روشنی هستند که محقّق را در رسیدن به اهداف اصلی تحقیق رهنمون می سازند. اگر 4 نقطه در یک صفحه قرار بگیرد و از افراد بخواهند که 4 نقطه 1 را به 2 و 2 را به 3 و 3 را به 4 وصل کنید تا مشکل موردنظر پدید آید. شکل موردنظر در این مثال هدف و رسم خط از شماره 1 به 2  و یا از 2 به 3 و یا از 3 به 4 در حکم فرضیه هستند که فرد را در رسیدن به شکل نهایی و 4 ضلعی راهنمایی می کنند

 در این تحقیق نیز که با عنوان بررسی استرس قبل از ازدواج دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی تدوین شده یا یک فرضیه قصد بررسی جوانب مختلف این فرضیه را داریم

 1 ) هرچه به زمان دختران نزدیکتر می شود. میزان و سطح استرس آنها افزایش می یابد

 تعاریف اصطلاحات و واژه ها :

دانشجویان دختر : کلیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پذیرفته شده و همگی دختر هستند

استرس : فشارهای مختلف جسمانی و روانی و اجتماعی فرد در اثر تحمّل مشکلات

ازدواج : امر زناشویی و زندگی مشترک دختر و پسر طبق موازین شرعی و قانونی در اسلام

شرایط ازدواج : انتظارات و خواسته های نامعقول و نامقبول عده ای از خانواه ها و زوجین که شرایط رسیدن دو جوان را به هم دشوار می کند

قبل از ازدواج : آمادگی کامل جسمانی و روانی و اجتماعی فرد در قبول زندگی زناشویی و موقعیّتی که باعث تأخیر این امر شده است.

[1]  . آیت اله مظاهری، همسر گزینی در اسلام، انتشارات اسلامی قم، 1364 ، ص

[2]  . سعدی ، گلستان، اهتمام محمدعلی فروغی، زوّار ، تهران ، 1372 ، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اثرات ورزش بر سلامتی بدن در pdf

مقدمه:  
ورزش یکی از عوامل اساسی کنترل قند خون:  
چرا باید ورزش کنیم؟  
برای شروع چه کاری انجام دهید؟  
افراد دیابتی چه نوع فعالیتهایی را می‏توانند انجام دهند؟  
قبل از آنکه شروع به ورزش کنید، وضعیت سلامت خود را کنترل نمائید.  
نکاتی برای پیاده روی:  
دوچرخه سواری:  
ورزشهای کششی (تحمل کننده وزن، عادی):  
فعالیت زندگی :  
برای مثال:  
چه موقع باید ورزش را قطع کنیم؟  
چه لباسی برای ورزش مناسب است؟  
نقش ورزش در پیشگیری از پوکی استخوان :  
پنج گروه ورزش در نظر گرفته شده است:  
توصیه ‏های لازم به هنگام ورزش :  
چه مدت و چگونه باید ورزش کرد؟  
سرد کردن یا شل کردن بدن :  
نقش تغذیه در انجام ورزش:  
توصیه های لازم در این زمینه:  
کربوهیدرات ها:  
پروتئین ها:  
آب و مایعات:  
چند توصیه برای رساندن آب کافی به بدن:  
بدست آوردن وزن مناسب برای مسابقات:  
نقش ورزش در درمان  استئوپروز :  
تمرینات ایستاده :  
تمرینات در بستر :  
تعریف سلامت روان:  
تأثیر ورزش در سلامت روان:  
چگونگی مبارزه با بیماری روانی:  
منابع و ماخذ :  

 ورزش یکی از عوامل اساسی کنترل قند خون

جثه شما به هر اندازه که هست، ورزش کنید

هر چقدر که چاق باشید باز هم می‏توانید فعالیت جسمانی انجام دهید
شما ممکن است نتوانید مثل افراد دیگر فعالیت بدنی داشته باشید و شاید فراهم کردن وسایل و تجهیزات مناسب برایتان دشوار باشد. ورزش کردن با دیگران سبب می‏شود که احساس نشاط بیشتری پیدا کنید، مواجه شدن در اینگونه رقابتها سخت است اما قابل انجام است. این مطالب به شما کمک می‏کند که برای سالم ماندن ورزش و فعالیت نمائید، اگر چه خیلی چاق‏هم باشید

چرا باید ورزش کنیم؟

ورزش به افزایش طول عمر شما کمک کرده و شما را از بیماریهای زیر محافظت می‏کند که شامل

•دیابت

•بیماریهای قلبی- عروقی

•افزایش فشار خون

•پوکی استخوان

•التهاب مفاصل

اگر شما یکی از مشکلات فوق را دارید، با ورزش کردن می‏توانید آنرا کنترل

نمایید

ورزشهای منظم در بهتر شدن روحیه شما مؤثر است زیرا

•نسبت به خودتان نگرشی بهتر پیدا می‏کنید

•سبب کاهش استرس می‏شود

•ظرفیت یا حوصله شما را بیشتر می‏کند

•اعتماد به نفس را در شما تقویت می‏کند

•کمک می‏کند که خواب بهتری داشته باشید

•توانایی جسمی و روانی شما را افزایش می‏دهد

•ورزش کردن می‏تواند برای شما لذت بخش باشد

برای شروع چه کاری انجام دهید؟

شروع به ورزش کنید و در انجام آن مداومت داشته باشید

به آرامی شروع کنید: بدن شما برای انجام ورزشهای جدید نیاز به گذشت زمان دارد
گرم کننده: با ورزشهای گرم کننده بدنتان را برای انجام ورزشهای سنگین‏تر آماده می‏کنید. شانه‏هایتان را بالا ببرید، روی پنجه پا بایستید، بازوهایتان را بچرخانید، در جائی که ایستاده اید قدم‏رو کنید، شما باید چند دقیقه‏ای (حداقل یک دقیقه) قبل از انجام ورزش، حتی پیاده روی این حرکات را انجام دهید
ورزشهای شل کننده: حرکات را کم‏کم متوقف کنید. اگر شما سریع راه می‏رفتید، راه رفتن خود را به تدریج کند کرده تا بدنتان سرد شود یا اینکه می‏توانید چند دقیقه‏ای دراز بکشید. این عمل کمک می‏کند که از قلبتان محافظت کنید و ماهیچه‏ها شل شده و در نتیجه از صدمات ماهیچه‏ای جلوگیری می‏شود

تعیین اهداف: اهداف می‏تواند بصورت کوتاه مدت یا بلند مدت تعیین شود. یک هدف کوتاه مدت را ممکن است به این صورت برنامه‏ریزی کنید که حداقل در سه روز هفته هر روز 5 دقیقه ورزش کنید. در هدف بلند مدت، ممکن است شما به این صورت برنامه‏ریزی کنید که تا پایان 6 ماه حداقل 5 روز، روزانه 30 دقیقه پیاده‏روی کنید

پیروی کردن از برنامه: فعالیت‏های خود را یادداشت کنید و آنها را نزد خود نگه دارید تا اگر حس خوبی در مورد برنامه‏هایی که انجام می‏دهید نداشتید با برگشتن و مرور کردن فعالیتهای آغازین خود خوشحال و امیدوار شوید

انجام یک ورزش مناسب در کارهای روزانه زندگی: ورزشی را انتخاب کنید که برای شما مناسب‏تر است

یک حامی (حمایت کننده) داشته باشید: با یک دوست و یا یکی از اعضای خانواده خود ورزش کنید زیرا در این صورت برای شما لذت بخش‏تر می‏شود. ورزش کردن با یک رفیق شما را سرحال می‏کند

لذت بخش باشد: از بین ورزشهای مختلف سعی کنید که ورزشی را که واقعاً برای شما لذت بخش است را انتخاب کنید

خودتان را تشویق کنید: اگر نمی‏توانید ورزش کنید یا ورزش کردن برای شما سخت است، نسبت به همان مقدار که می‏توانید ورزش کنید تا لااقل احساس خوبی داشته باشید. مثلاً اگر توانسته‏اید آنقدر پشتکار داشته باشید که از صندلی خود بلند شوید و یا مقداری پیاده‏روی کنید احساس سربلندی و افتخار کنید. وقتی برگردید و به زمان شروع ورزش فکر کنید، ممکن است نسبت به آینده خود امیدوارتر شوید

افراد دیابتی چه نوع فعالیتهایی را می‏توانند انجام دهند؟

•ورزش‏های هوازی مثل شنا، پیاده روی

•تمرین‏های برنامه‏ریزی شده

•کار در خانه

•باغبانی (کار در حیاط منزل)

•فعالیتهای اجتماعی

 ورزشها یا فعالیتهای فیزیکی که برایتان مشکل است را انجام ندهید. در شروع کار هر مدت ورزش کردن کوتاهتر باشد (چند دقیقه) برای سلامتی‏تان بهتر است. بسیاری از افرادی که هیکل بزرگ دارند هم می‏توانند از بعضی یا همه ورزشهایی که در این مجموعه آورده شده است انجام دهند. برای انجام این ورزشها نیاز به مهارت یا تجهیزات خاصی نمی‏باشد

این مجموعه به هر دو نوع ورزشها (ورزشهایی که نیاز به تحمل وزن دارند، ورزشهایی که نیاز به تحمل وزن ندارند)، می‏پردازد. ورزشهایی که نیاز به تحمل وزن دارند شامل: پیاده روی، فوتبال و;، ورزشهایی که نیاز به تحمل وزن ندارند شامل: شنا است که فشار را از روی مفاصل کم می‏کند. اگر شما مشکلات مفصلی دارید ممکن است این نوع ورزش برای شما مناسب‏تر باشد

قبل از آنکه شروع به ورزش کنید، وضعیت سلامت خود را کنترل نمائید

اگر چند سالی است که ورزش نکرده‏اید و یا قصد دارید که ورزشهای سبک را کنار بگذارید و ورزشهای سنگین انجام دهید و یا بیماری قند، قلب و یا فشار خون و یا بیماری التهابی مفاصل (مثل زانو) دارید، باید قبل از آن توسط یک پزشک ویزیت شوید

ورزش سبک: پیاده روی یک ورزش سبک (از نوع تحمل کننده وزن) است
اگر شما در طول روز در اطراف منزل یا حیاط قدم بزنید به سلامتی‏تان کمک کرده‏اید اما اگر پیاده‏روی منظم و پیوسته همراه با تنفس عمیق انجام دهید به سلامتی شما بیشتر کمک می‏کند زیرا همانطور که عضلات پا در حال فعالیت است قلب و ریه شما هم فعال‏تر می‏شوند

اگر تا کنون ورزش نمی‏کردید، باید به آهستگی شروع به ورزش کنید. سعی کنید فقط روزی 5 دقیقه پیاده‏روی کنید هفته بعد روزی 8 دقیقه ورزش کنید. زمانی که توانستید 8 دقیقه ورزش را براحتی انجام دهید می‏توانید طول مدت ورزش را به 11 دقیقه برسانید. طول مدت ورزش را تدریجاً 30 دقیقه افزایش دهید و یا پیاده‏روی را با سرعت انجام دهید

نکاتی برای پیاده روی

•راست بایستید، لبه دنده‏هایتان به طرف بالا باشد و نگاهتان هم مستقیم و به طرف جلو باشد (اما شانه‏هایتان را شل نگه‏دارید). این حالت کمک می‏کند که ستون فقرات در وضعیت طبیعی و سالم خود قرار بگیرد

•دستها را بطور منظم و پیوسته حرکت بدهید، این حرکت کمک می‏کند که انگشتان شما ورم نکند

•برای پیاده‏روی کفش مناسب بپوشید. اگر شما زیاد پیاده‏روی می‏کنید، نیاز دارید که هر6 تا 8 ماه یک کفش جدید بخرید

•برای اینکه از پیاده‏روی لذت ببرید با یک دوست به پیاده‏روی بروید یا اینکه در محلی که دوست دارید مثل پارک، پیاده‏روی کنید

سلامت: در انجام فعالیت ورزشی نباید به خودتان فشار وارد کنید. 30 دقیقه ورزش سبک (مثل پیاده روی) از نظر سلامت به اندازه 15 دقیقه ورزش سنگین ارزش دارد

کجا ورزش کنم: خیلی از ورزشها را می‏توانید در منزل انجام دهید اما برای بیشتر لذت بردن می توانید از باشگاه‏های ورزشی استفاده کنید که ممکن است بخاطر افرادی که حضور دارند انجام ورزش برای شما مشکل باشد

ورزش در آب (ورزشهایی که تحمل کننده وزن نیستند). ورزش در آب کمک می‏کند به

انعطاف پذیری: اگر شما نمی‏توانید بیرون از آب حرکت کنید و خم شوید، داخل آب می‏توانید به راحتی بدنتان را خم و راست کرده و حرکت بدهید
قوی شدن: کار کردن در آب به قوی شدن بدن شما کمک می‏کند
کم کردن خطر صدمات: بدن در آب شناور می‏شود و به این ترتیب فشار وزن از روی مفاصل برداشته می‏شود و از صدمات ماهیچه پیشگیری می‏شود
تازه شدن: بدنتان در آب خنک می‏شود، بخصوص وقتی که کار زیاد انجام داده‏اید، نیازی نیست که شما شنا کردن بلد باشید، می‏توانید در آب کم عمق یا عمیق بدون آنکه شنا کنید، فعالیت کنید

برای ورزش کردن در آب کم‏عمق: سطح آب باید بین کمر و قفسه سینه باشد. اگر آب خیلی کم‏عمق باشد، برایتان خیلی سخت می‏شود که در آب دستهایتان را حرکت دهید. اگر سطح آب بالاتر از قفسه سینه باشد شما به سختی می‏توانید پایتان را به کف استخر برسانید

ورزش کردن در آب عمیق: بیشتر قسمت بدنتان در آب قرار می‏گیرد و به این دلیل می‏توانید به خوبی در آب فعالیت کنید. برای حفظ سلامتی‏تان بهتر است که کمربند اسفنجی یا جلیقه بپوشید

ورزشهایی که برای تحمل وزن هستند و ورزشهای معمولی
این ورزشها استخوان ماهیچه‏ها را قوی می‏سازند و می‏توان این ورزشها را در منزل یا مراکز مناسب انجام داد

شما برای انجام این نوع ورزش در منزل نیاز به وسیله خاصلی ندارید. شما می‏توانید با دو دست و یا دو قوطی کنسرو ورزش کنید (اگر شما نتوانید پاروزدن را 8 بار انجام دهید خیلی چاق و اگر تا 12 بار توانستید انجام دهید لاغر هستید). در حال انجام ورزش بدن را در وضعیت درست آن نگه دارید و حرکات را آرام و کنترل شده انجام دهید. اگر می‏خواهید یک وسیله برای بازی در منزل خریداری کنید مطمئن شوید که اندازه آن مناسب شما است. شما می‏توانید به مراکزی که مناسب هستند هم بروید

دوچرخه سواری


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در pdf دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در pdf

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی
بیان موضوع
هدف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟
پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ها
نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان
رشد اخلاق در کودک
روش آموزش اخلاق
رشد شناختی
شناخت
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح اخلاق قراردادی
سطح اخلاق فرا قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان
پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران
روش شناسی
موضوع پژوهش
سؤال‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
جمعیت پژوهش
نمونه پژوهش
روش انتخاب آزمودنی
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل کیفی
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی
تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات
تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها
پیشنهادها
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان در pdf

1- ریتا دیکسن – نلسون/ آلن سی ایزرائیل، ترجمه؛ منشی طوسی، محمد تقی، اختلال‌های رفتاری کودکان، انتشارات آستان قدس، 1378
2- مور، جورج ادوارد، ترجمه؛ سعادت، اسماعیل، اخلاق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1366
3- راسل، برتراند، ترجمه؛ حیدریان، اخلاق و سیاست در جامعه، انتشارات بابک، 1349
4- محمودیان، محمد رفیع، اخلاق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1380
5-‌هاپتیان، الیزابت، بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، 1364
6- محمدی، نوراله، بررسی تحول اخلاقی و دیگر دوستی در نوجوانان سرآمد و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد عمومی، تهران، 1373
7- مکتبی غلامحسین، بررسی تحول اخلاقی و نوعدوستی در دانشجویان تیزهوش و مستعد واقع در دانشگاه‌های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، 1375
8- رمضانی، پریوش، بررسی رشد قضاوت‌‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان، پایان نامه درجه کارشناسی، قزوین، 1378
9- قایمی، علی، پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان، انتشارات پژمان، چاپ سوم، 1364
10- فدایی، فرید، پیشگامان روان شناسی رشد، انتشارات اطلاعات، 1367
11- پیاژه، ژان، ترجمه: منصور، محمود و دادستان، پریرخ، تربیت به کجا ره می‌سپرد؟ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369
12- وارد، استفن، ترجمه: پویان، حسن، درآمدی تاریخی به اخلاق، نشر مرکز، چاپ اول، 1374
13- منصور، محمود و دادستان، پریرخ، دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی و آزمون‌های عملیاتی، انتشارات ژرف، چاپ اول،‌ تهران، 1367
14- لطف آبادی، حسین، رشد اخلاقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی، انتشارات نسل سوم، چاپ اول، تهران، 1380
15- ماسن – پاول هنری، ترجمه یاسایی، مهشید، رشد شخصیت کودک، نشر مرکز، تهران، 1370
16- فلاول، جان اچ، ترجمه؛ ماهر، فرهاد، رشد شناختی، انتشارات رشد، چاپ اول، 1377
17- کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)، نشر ارسباران، چاپ ششم، 1378
18- کدیور، پروین، روان شناسی اخلاق، انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، 1378
19- رابرت. ال. سولسو، ترجمه؛ ماهر، فرهاد، روان شناسی شناختی، انتشارات رشد، چاپ اول، 1371
20- سیف، سوسن، کدیور، پروین – کرمی نوری، رضا – لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد (1)، انتشارات سمت، چاپ دهم، تهران، 1379
21- لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد (2)، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1379
22- منصور، محمود، روان شناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری)، انتشارات سمت، تهران، 1379
23- منصور، محمود، روان شناسی ژنتیک (2)، انتشارات ژرف، چاپ اول، تهران، 1369
24- عظیمی، سیروس، روان شناسی کودک، انتشارات معرفت، چاپ اول، تهران، 1369
25- لطف آبادی، حسین، زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی رشد نوجوانان و جوانان، انتشارات نسل سوم، چاپ اول، تهران، 1380
26- نیک گهر، غلامحسین، مبانی جامعه شناسی، انتشارات رایزن، چاپ سوم، تهران، 1371
27- اکرمی، مقایسه تحول قضاوت اخلاقی در کودکان و نوجوانان بزهکار و بهنجار و بررسی تأثیر شرایط خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی، 1371

مقدمه

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبره زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینه درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شده این نهادها و مراجع را مورد ملاحظه جدی قرار دهند

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایه چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینه امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایه ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوه داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380)

رشد ملاک‌های اخلاقی

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسنده اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود

انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطه او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همه اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد

آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنان‌که بوده‌اند بلکه چنان‌که می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصله بسیار بعیدی پیدا می‌کند از این‌که بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبه خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشاره ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصه اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند

با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیله گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همه‌ جذابیتی که دارد از محالات است

نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف این‌که بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن

جامعه نمی‌تواند بدون پیچیده شدن رشد کند

اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینه اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان می‌کند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374)

بیان موضوع

موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است

گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند

تلاش این بررسی، تحقیق درباره نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیق‌تر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانش‌های شناختی و سن، رشد می‌یابد؟

 

هدف پژوهش

مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعه‌پذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوه‌ها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار می‌گیرند

دیگر این‌که این الگوها باید از سوی کسی آموخته شود و فرد بخصوصی باید با این الگوها خود را انطباق دهد و سازگار کند. در جامعه ما در آموزش عمومی و اختصاصی مقوله اجتماعی شدن، از هر دو زاویه نقص آشکاری وجود دارد. چنین آموزشی نیاز فردی جامعه است و برای فرهنگ‌پذیری لازم است

اگر آموزش فرهنگ‌پذیری وارد یک فراسه عملی آموزشی شود، در حد بسیار وسیعی از تعارض‌ها کاسته شده و یک وفاق فرهنگی – اجتماعی بر مبنای معیارهای عام و پذیرفته شده، به وجود می‌آید

آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اجتماعی، مهم‌ترین نهادی است که فرایند جامعه‌پذیری را میسر و تسهیل می‌کند و فرد را مهیای پذیرش نقش‌های محول و محقق خود می‌سازد. امیل دورکیم[1] در این خصوص عقیده دارد که کنش اساسی آموزش و پرورش اتصال هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. بقای جامعه به تجانس و تشابهات لازم بین اعضای آن بستگی دارد و جامعه با انسجام و یگانگی اجتماعی شکل می‌گیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک اعضای خود است. (کدیور، 1378)

با به دست آوردن یافته‌های عینی و پژوهشی و شناخت مقطع‌های مختلف تحولات اخلاقی-اجتماعی می‌توان مبتنی بر یافته‌ها راجع به برنامه‌های آموزشی، کتابهای درسی، شیوه‌های آموزشی و نوع آموزش پیشنهادهایی ارایه داد که این پیشنهادها مستقیماً در مراکز آموزشی به کار گرفته می‌شود

از طرف دیگر رشد اخلاق به معنای روان شناختی و علمی با آنچه که به معنای عام آن مراد می‌شود، تفاوت دارد و این پژوهش می‌تواند این تفاوتها را روشن سازد. همچنین با تبیین روان شناختی اخلاقی و رشد آن می‌توانیم بازخورد اجتماع را نسبت به اخلاق تصحیح کرده و بستر آموزشی آن را تسهیل کنیم

ضرورت و اهمیت پژوهش

اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژه‌ای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت می‌تواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنان‌چه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد حتماً اگر توان مناسب در جهت رشد ذهنی، ‌بدنی، اجتماعی و عاطفی را داشته باشد ولی باز هم احساس می‌شود که عنصری اساسی و فرایندی همه جانبه در کنار خود ندارد و این چیزی غیر از اخلاق نمی‌باشد

(رمضانی، 1378)

مطالعات روان شناسان شناختی نشان می‌دهد که فرایند تحول قضاوت‌های اخلاقی، مانند تحول شناختی، مراحلی ثابت غیر قابل تغییر و جهان شمول را طی می‌کند. در این دیدگاه با تأکید بر مرحله‌ای بودن تحول اخلاقی، مفهوم آمادگی برای تربیت اخلاقی یکی از مفاهیم اساسی است. از نظر روان شناسان شناختی، هر مرحله محدودیت‌ها و نکات قوت خاص خود را دارد. افزودن بر این ، مرحله زبان خاص خود را داشته و باید از آن برای تربیت اخلاقی کودک و نوجوان استفاده کرد. در مرحله واقع‌گرایی اخلاقی، اخلاق رشد چشمگیری ندارد، زیرا ارتباط کودک و بزرگسالان یک رابطه‌ یک جانبه و مبتنی بر اطاعت است و در آن احترام و همکاری متقابل وجود ندارد. مرحله اصلی تحول اخلاقی و تربیت اخلاقی با احترام متقابل شروع می‌شود، رفتار اخلاقی خود پیرو در جریان احترام متقابل با همسالان شکل می‌گیرد. از این‌رو شرایط برای ایجاد ارتباطهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با همسالان باید هر چه بیشتر فراهم آید. (کدیور، 1378)


[1]- Emil Durkheim


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت در pdf

چکیده
مقدمه
مفهوم حاکمیت
منشأ حاکمیت سیاسی
فرآیند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه حاکمیت در چارچوب قانون
نقش و جایگاه مردم
رهبری
رئیس جمهور
مجلس شورای اسلامی
شوراها
همه پرسی
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت در pdf

1- قرآن کریم
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- ابوالحمد، ابوالحمید، مبانی علم سیاست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368
4 قاضی، شریعت پناهی ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371
5 عالم، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1373
6 علیخانی، علی اکبر ، مشارکت سیاسی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1377
7 عمید زنجانی، عباسعلی ، فقه سیاسی جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امیرکبیر، تهران، 1366
8 همو، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، بی تا
9 طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1380
10 مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد هفت، سروش تهران، 1369
11 همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، تهران، 1370
12 هاشمی، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374
13 همو، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری نشر یلدا، چاپ اول، 1374
14 سخن آفتاب، مجموعه ای از سخنان امام خمینی (ره) و آیه الله خامنه ای، مرکز چاپ و انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، 1370
15 صحیفه نور، تهیه و تدوین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، مجلدات، 6، 8، 11، 12، 13، 21، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، بی تا
16- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد یک، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و انتشارات، تهران، 1364

چکیده

طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد

مقدمه

یکی از پرسش های بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوقی که در گذشته های دور تا به حال در حیات اجتماعی و سیاسی بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی بشر در این مورد نظریه های گوناگونی مطرح شده است تا شکل رابطه حاکمان و حکومت شوندگان تبین و توجیه گردد. طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سیاسی شرق سابقه آن بسیار طولانی است و در غرب نیز سابقه آن به بررسی های فلاسفه های سیاسی یونان باستان بر می گردد. به لحاظ تبارشناسی، دیرینه ترین دیدگاه در مورد منشأ قدرت حکومت  ، دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت الهی است که در درون آیین های بزرگ الهی بیان شده است. مشخصه اساسی  این نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاکمیت مطلق به خداوند است که از طرف خداوند به پیامبرانش جهت مدیریت دینی، سیاسی و اجتماعی بشر تفویض شده است. براساس این دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت، الهی است و نباید در جای دیگر آن را جستجو نمود

در عین حال باید تأکید نمود که مقوله حاکمیت در دوران معاصر غرب خاستگاه جدید تری در درون جامعه یافت و متفکران غربی چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاک روسو، شارل منتسکیو، ژان لاک و دیگران موضوع حاکمیت را تحت بررسی های نظری ژرف تری قرار دادند که خود یکی از فصول ممیزه تاریخ فلسفه سیاسی بین  اندیشه های سیاسی قدیم و متأخر به شمار می آید. در این میان روسو از دیگران مهم تر است چرا که به جستجوی طولانی اندیشمندان غربی پس از عصر رنسانس پایان داد و پایگاه و موقعیتی جدید را برای آن تحت عنوان «اداره عمومی» عرضه داشت. از این رو بعدها او را موجد حکومت مردم در عصر جدید دانستند، به نظر وی حاکمیت و قدرت در میان مردم و برای آنان است و آنکه قدرت و حاکمیت را در دست دارد، اراده عامه مردم است. انقلاب فرانسه دگرگونی مهمی را در مباحث مربوط به حاکمیت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمی حاکمیت مردم و اینکه دولت به نمایندگی از سوی ملت اعمال قدرت می کند، فصل نوینی را در فرآیند حیات سیاسی و اجتماعی بشر گشود. البته این مبنا که قدرت سیاسی در جامعه انسانی قرار دارد، بحث جدیدی در روند عمومی اندیشه سیاسی بشر به شمار نمی آید و در دنیای کهن من جمله در یونان باستان نیز بحث از حکومت دموکراسی مطرح بوده است اما ژان ژاک روسو، قدرت و به تبع آن حاکمیت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهایت حاکمیت را مقوله ای مشاع بین همه شهروندان یک حکومت قرار داد

طرح این نظریه همواره این پرسش اساسی را به دنبال خود آورد که اگر خاستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه حاکمیت الهی که در اندیشه های دینی عمیقاً مورد توجه می باشد و شک و تردید درباره آن، شک و تردید در یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی دینی به شمار می آید، توجیه و تبیین می گردد؟ آیا پذیرش حاکمیت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد می گردد به منزله نفی حاکمیت الهی است؟ یا امکان ایجاد یک ارتباط منطقی بین  این  دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟ مضافاً اندیشه سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن بیان شده است چه می باشد؟


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله پیشینه علم حضورى در سنّت فلسفه اسلامى در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پیشینه علم حضورى در سنّت فلسفه اسلامى در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیشینه علم حضورى در سنّت فلسفه اسلامى در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پیشینه علم حضورى در سنّت فلسفه اسلامى در pdf

چکیده  
مقدّمه  
پیشینه علم حضورى در سنّت اسلامى  
علم حضورى در نزد فارابى  
علم حضورى در نزد ابن‏سینا  
علم حضورى یا تعقّل  
علم حضورى در نزد شیخ اشراق  
علم حضورى در نزد ملّاصدرا  
علم حضورى پس از ملّاصدرا  
نتیجه ‏گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله پیشینه علم حضورى در سنّت فلسفه اسلامى در pdf

ـ ابن‏سینا، التعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوى، بیروت، مکتبه الاعلام‏الاسلامى، 1404ق

ـ ـــــ ، الشفاء، قم، مکتبه آیت‏اللّه مرعشى نجفى، 1404ق

ـ ـــــ ، المباحثات، قم، بیدار، 1371

ـ ـــــ ، رسائل، قم، بیدار، 1400ق

ـ حسین‏زاده، محمّد، منابع معرفت، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره، 1386

ـ سلیمانى امیرى، عسکرى، «حضورى بودن محسوسات»، معرفت فلسفى، ش 7، بهار 1384، 11ـ41

ـ سهروردى، شهاب‏الدین، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1375

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقى مرتضى مطهّرى، در: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 6، قم، صدرا، 1368

ـ ـــــ ، نهایه‏الحکمه، قم، نشر اسلامى، 1416ق

ـ طوسى، نصیرالدین، شرح‏الاشارات و التنبیهات، قم، البلاغه، 1375

ـ عبودیت، عبدالرسول، درآمدى به نظام حکمت صدرایى، تهران، سمت، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره، 1385

ـ فارابى، ابونصر، الاعمال‏الفلسفیه، تحقیق جعفر آل‏یاسین، بیروت، دارالمناهل، 1413ق

ـ ـــــ ، فصوص‏الحکم، قم، بیدار، 1405ق

ـ فیاضى، غلامرضا، تعلیقه بر نهایه‏الحکمه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره، 1378

ـ ـــــ ، هستى و چیستى در مکتب صدرایى، تحقیق و نگارش حسینعلى شیدان‏شید، قم، پژوهشگاه 1387

ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378

ـ ـــــ ، شرح اسفار، تحقیق و نگارش محمّد سعیدى‏مهر، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1375

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمه‏المتعالیه فى الاسفارالعقلیه الاربعه، تعلیقه ملّاهادى سبزوارى، بیروت، دار احیاءالتراث، 1981م

ـ ـــــ ، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال‏الدین آشتیانى، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1354

ـ ـــــ ، شرح الهدایه‏الاثیریه، تصحیح محمّدمصطفى فولادکار، بیروت، مؤسسه التاریخ‏العربى، 1422ق

ـ ـــــ ، شرح و تعلیقه صدرالمتألّهین بر الهیات شفا، تهران، بنیاد حکمت اسلامى صدرا، 1382

ـ ـــــ ، مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألّهین، تحقیق و تصحیح حامد ناجى اصفهانى، تهران، حکمت، 1375

ـ ـــــ ، شرح و تعلیقه صدرالمتألّهین بر الهیات شفاء، به اشراف سیدمحمّد خامنه‏اى، تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلى حبیبى، تهران، بنیاد حکمت اسلامى، 1382

چکیده

موضوع «علم حضورى» جنبه‏هاى گوناگونى دارد. یکى از این جنبه‏ها بررسى تاریخى علم حضورى و بازکاوى نگاه فلاسفه گذشته است. پرسش از اینکه علم حضورى یکى از آموزه‏هاى جدید فلسفه اسلامى است یا سابقه‏اى دیرین دارد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ بخش دوم سؤال نقش فیلسوفان گذشته در آن چه بوده است، مهم‏ترین سؤالاتى است که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است

روش ما در بررسى این سؤالات مراجعه به منابع اصیل فلسفه اسلامى و تحلیل آراء فلاسفه مهم این سنّت بوده است. بدیهى است برداشت ما از مطالب قدما متأثر از یافته‏هاى جدیدى است که متأخرّان بر حرف‏هاى قدما اضافه کرده‏اند

نتایج حاصل این پژوهش عبارت است از: توجه فیلسوفان ـ از همان ابتدا ـ به موضوع علم حضورى و تفکیک آن از علم حصولى، و دانستن احکام خاصّ علم حضورى. ضمنا یکى دانستن تعقّل و علم حضورى، از طرف فیلسوفان مسلمان دست‏کم در برخى از مصادیق، از دیگر نتایج این پژوهش است

کلیدواژه‏ها: علم، حضور، علم حضورى، تعقّل، فارابى، ابن‏سینا، شیخ اشراق، ملّاصدرا، فلسفه اسلامى

 

مقدّمه

علم حضورى در معرفت‏شناسى اسلامى جایگاه ویژه‏اى دارد، تا جایى که امروزه بخشى از اساس معرفت‏شناسى اسلامى بر آن نهاده مى‏شود. حتى برخى از فلاسفه معاصر بدیهیات اوّلیه را بر اساس علم حضورى قابل توجیه مى‏دانند. اگر چنین نیز نگوییم، بى‏شک علم حضورى نقش مهمّى در معرفت‏شناسى اسلامى دارد؛ زیرا بخش مهمّى از معارف ما به صورت حضورى است. از طرفى، فیلسوف بزرگى همچون ملّاصدرا همه علوم را حضورى مى‏داند و اگر در مواردى علم را به حضورى و حصولى تقسیم کرده، در موارد متعدّدى، تصریح نموده: علم حصولى نیز در حقیقت و ذات خود حضورى است

موضوع علم حضورى ابعاد مختلفى دارد. حقیقت علم حضورى، ارزش معرفت‏شناختى آن، اقسام آن و نقشى که در هندسه معرفت ایفا مى‏کند یا مى‏تواند ایفا کند، از مسائل مهمّى هستند که مى‏توان درباره آنها سخن گفت. از طرفى، سابقه علم حضورى و فهمى که به صورت تاریخى از علم حضورى شکل گرفته است قابل تأمّل مى‏باشد و به نظر مى‏رسد که نیازمند بازنگرى است. بازکاوى تعریف و حقیقت علم حضورى در فلسفه و معرفت‏شناسى اسلامى نکات تازه و مهمّى را روشن خواهد ساخت که برخى از آنها مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله، کوشش ما آن است که با رجوع به منابع اصلى در حوزه فلسفه اسلامى، نگاه فیلسوفان بخصوص فیلسوفان مکتب‏ساز را اصطیاد کنیم و با آنچه امروزه از علم حضورى فهمیده مى‏شود مقایسه نماییم. به نظر مى‏رسد، این امر مى‏تواند در راه درک بهتر علم حضورى و به‏کارگیرى آن ما را یارى رساند

 

پیشینه علم حضورى در سنّت اسلامى

شاید این‏طور پنداشته شود که در حوزه فلسفه اسلامى، اوّلین بار شیخ اشراق علم حضورى را مطرح کرده است؛ امّا این پندار درست نیست، زیرا پیش از او فیلسوفى همچون فارابى ـ که از نخستین فلاسفه مسلمان است ـ با صراحت تمام بر وجود علم حضورى تأکید دارد. شاید تعبیر علم حضورى از تعابیرى باشد که در دوران بعد، در کتب فلسفى شهرت یافته؛ امّا قطعا حقیقت علم حضورى از همان ابتدا مورد توجه فلاسفه مسلمان بوده است. این نکته را نیز مى‏توان اضافه کرد که شیخ اشراق موارد دیگرى بر اقسام علم حضورى افزوده است که قبل از وى تقریبا سخنى از آنها به میان نیامده بود. در بحث مربوط به نظریات شیخ اشراق، به این موضوع اشاره خواهیم کرد. این مقاله به بررسى و ارزیابى دیدگاه فلاسفه مشهور حوزه فلسفه اسلامى در باب علم حضورى اختصاص دارد

علم حضورى در نزد فارابى

فارابى، به حقیقت علم حضورى و تفاوت آن با علم حصولى توجه دارد؛ مثلاً وى در بحث «علم خدا به ذات خود و صور معقوله صادره از خود»، از این آموزه استفاده کرده است. عبارت زیر به روشنى بیانگر این نکته است

کلّ ما یصدر عن واجب‏الوجود فانّما یصدر بواسطه عقلیته له. و هذه الصور المعقوله یکون نفس وجودها نفس عقلیّته لها، لا تمایز بین الحالین و لا ترتّب لاحدهما على الآخر. فلیس معقولیّتها له غیر نفس وجودها عنه. فاذن من حیث هى موجوده معقوله، و من حیث هى معقوله موجوده. کما انّ وجود البارى لیس الّا نفس معقولیته لذاته؛ فالصور المعقوله یجب ان یکون نفس وجودها عنه نفس عقلیّته لها و الّا کانت معقولات اخرى علّه لوجود تلک الصور، فکان الکلام فى تلک المعقولات کالکلام فى تلک الصور و یتسلسل

عبارت «نفس وجودها نفس عقلیته لها» و نیز عبارت «فلیس معقولیتها له غیر نفس وجودها عنه» به روشنى بیان مى‏کند که وجود صور معقوله عینا تعقّل، و علم عقلى خداوند به این صور است. آشکار است که چنین علمى حضورى است، زیرا بین علم و معلوم هیچ واسطه‏اى در کار نیست. بنابراین، نمى‏توان مدّعى شد: تعقّل در اینجا به همان معناى معهودى است که در علم حصولى مطرح مى‏شود

فارابى در همین عبارت، در اثبات حضورى بودن علم به صور معقوله، استدلالى ارائه کرده است. صورت استدلال چنین است: اگر علم به صورْ توسط صورت‏هاى دیگرى حاصل شود (یعنى علم به آنها حصولى باشد)، لازمه‏اش تسلسل است؛ زیرا این صور نیز براى معقول شدن نیازمند صورت‏هاى دیگر خواهند بود. و ادامه یافتن چنین امرى چیزى جز تسلسل در علل نیست؛ زیرا نیازمندى یک صورت به صورت دیگر از مصادیق علّیت است. از طرفى، تسلسل در علل محال است؛ بنابراین، صور معقوله مستقیما و بدون واسطه مورد تعقّل حق تعالى واقع مى‏شوند. در همین عبارت، فارابى علم حق تعالى به ذات خود را نیز حضورى دانسته است؛ چراکه تعقّل ذات نسبت به خود، عین ذات است و این امر، به روشنى، حضورى بودن علم بارى تعالى به خودش را نشان مى‏دهد

در برخى از عبارات فصوص‏الحکم، فارابى از تعبیر علم به غایب و علم به مشاهَد استفاده مى‏کند و مى‏گوید: علم به امر خاص، در مقابل علم به امر عام (مثل انسان)، مى‏تواند به دو نحوِ «علم به امر غایب» و «علم به امر مشاهَد» باشد. آن‏گاه اضافه مى‏کند: علم به امر خاصِّ غیرغایب، بدون استدلال حاصل مى‏شود. او از چنین علمى تعبیر به «مشاهده» مى‏نماید و آن‏گاه علم خداوند به ذات خود را علم امر خاصِّ غیرغایب به خود مى‏نامد.2 این تعابیر به خوبى نشان مى‏دهند که در نزد فارابى، علم حضورى و علم حصولى مفاهیم کاملاً روشنى دارند؛ گرچه وى از این دو تعبیر به صورت صریح استفاده نکرده است

از آنچه گفته شد، معلوم مى‏شود: فارابى علم خداوند به ذات خود3 و علم علّت هستى‏بخش به معلول مجرّد خود4 را حضورى مى‏داند. با توجه به اینکه علم موجود مجرّد به خود از سنخ علم خداوند به خود است، مى‏توان نتیجه گرفت: وى به طور کلّى، علم موجود مجرّد به خود را حضورى مى‏داند. از طرفى، در انتهاى عبارت فصوص، ظاهر کلام فارابى به گونه‏اى است که به نظر مى‏رسد، او علم حضورى معلول خداوند ـ البته در صورتى که مجرّد باشد ـ به خداوند را نیز حضورى مى‏داند.5 در عبارات دیگرى، فارابى تصریح کرده است که نفسْ ذات خود را تعقّل مى‏کند.6 چنان‏که بعدا اشاره خواهیم کرد، منظور وى همان علم حضورى است. همچنین، دیدیم که وى علم عاقل به صور معقوله را نیز حضورى مى‏داند.7 پس، از این عبارات مى‏توان چهار قسم از اقسام علم حضورى را استخراج کرد: علم موجود مجرّد (شامل: خداوند متعال، عقول مجرّده، و نفس) به ذات خود؛ علم علّت به معلول مجرّد خود؛ علم معلول مجرّد به علّت خود؛ علم عاقل به صور معقوله

نکته قابل توجه آن است که به‏کارگیرى تعبیر تعقّل، درباره علم حضورى، در آثار دیگر فلاسفه مشّاء نیز به چشم مى‏خورد. در ادامه، این موضوع را بررسى و دلیل آن را روشن خواهیم کرد

از آنچه گفته شد، معلوم مى‏شود که علم حضورى آموزه‏اى نیست که بعد از شیخ اشراق وارد فلسفه و معرفت‏شناسى ما شده باشد. آنچه نقل شد، نشان مى‏دهد که فارابى به عنوان یکى از متقدّمین و پایه‏گذاران فلسفه اسلامى به این آموزه کاملاً توجه داشته و از آن در تبیین مباحث معرفتى و فلسفى بهره جسته است. اینکه تعبیر علم حضورى در کلمات فارابى وجود ندارد، نمى‏تواند به عنوان دلیلى موجّه بر عدم توجه فارابى به علم حضورى تلقّى گردد

علم حضورى در نزد ابن‏سینا

ابن‏سینا همچون فارابى به موضوع علم حضورى توجه داشته و در این‏باره نیز از تعبیر تعقّل استفاده کرده است. وى علم خداوند متعال به ذات خود8 و صور مرتسمه را که معلول مجرّد او هستند، حضورى مى‏داند.9 همچنین، علم مجرّدات و عقول10 و نیز علم نفس11 به ذات خود را حضورى مى‏داند. ابن‏سینا حتى علم به صورت‏هاى ذهنى را حضورى دانسته؛12 بلکه در برخى از عبارات خود، تعبیر حضور را نیز به کار برده است

از طرفى، خواجه نصیر در شرح عبارات ابن‏سینا ـ هنگامى که وى به تشریح حقیقت ادراک پرداخته است ـ تقسیمى را متذکّر مى‏شود که قابل انطباق بر علم حضورى و حصولى است. او در شرح عبارت ابن‏سینا مى‏گوید

اشیاى مدرَک، یا امورى مادّى هستند و یا مفارق؛ اگر مادّى باشند، ادراک با انتزاع صورتى از آنها و تمثّل آن در نزد مدرِک حاصل مى‏شود و اگر مجرّد باشند، نیازى به این انتزاع نیست و حقیقت امرِ مجرّد خود در نزد مدرِک متمثّل مى‏شود

وى در جاى دیگرى مى‏نویسد

با دقّت در این بیان، به خوبى معلوم مى‏شود علم در قسم دوم، از سنخ حضورى است. خود شیخ ادراک را به تمثّل حقیقت شى‏ء (وقتى از امور موجود و بالفعل باشد)، و تمثّل صورتى مثالى از آن (وقتى از امور مفروض و غیرموجود باشد) تقسیم کرده است

در شرح خواجه نصیر، تعبیر دیگرى وجود دارد که قابل انطباق بر تقسیم علم به حضورى و حصولى است: «یقال تمثّل کذا عند کذا، إذا حضر منتصبا عنده بنفسه أو بمثاله.»16 مى‏بینیم که خواجه نصیر حتى کلمه «حضور» را نیز به کار برده است. در این کلام، حضور خود شى‏ء بر علم حضورى، و حضور مثال شى‏ء بر علم حصولى قابل انطباق است. همچنین، از این تعبیر برمى‏آید که در نزد مشّائیان نیز علم نوعى حضور بوده است. خواجه نصیر، در ادامه شرح خود، این حقیقت را با صراحت بیشترى بیان کرده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در pdf دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در pdf

فصل اول      کلیات تحقیق
1-1 مقدمه                                 2
1-2 مسأله تحقیق                            2
1-3 تشریح و بیان موضوع                        3
1-4 ضرورت انجام تحقیق                        6
1-5 فرضیه های تحقیق                            6
1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق                    6
1-7 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق                    7
1-8 روش انجام تحقیق                            7
1-9 روش گردآوری اطلاعات                         7
1-10 قلمرو تحقیق                            7
1-11 جامعه آماری                            7
1-12 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها    8
1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق                8
1-14 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                 8
فصل دوم     بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه                                 11
2-2 بین المللی شدن                                   12
2-3 روش های ورود به بازار بین الملل                    14
        2-3-1 صادرات                                         14
        2-3-2 همکاری مشترک                                16
       2-3-3 سرمایه گذاری مستقیم                           17
2-4 ماهیت بازاریابی بین الملل                        18
2-5 بازاریابی صادراتی                            18
        2-5-1 تعاریف بازار یابی صادراتی                           18
      2-5-2 آمیخته بازاریابی صادراتی                               19
      2-5-3 تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی                            21
 2-6 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                      21
      2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک              21
     2-6-2 مدل ابی واسلتر                                  25
     2-6-3 مدل اکاس وجولیان                                  28
     2-6-4 مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی                      29
     2-6-5 مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل                     30
     2-6-6 مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی                         33
     2-6-7 مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس                         34
     2-7 شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی          36
       2-7-1 معیارهای عملکرد صادراتی                                      37
       2-7-2 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                   37
       2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – درونی                                  40
       2-7-2-2 عوامل غیر قابل کنترل – درونی                                    41
        2-7-2-3 عوامل غیر قابل کنترل – خارجی                                    42
      2-8 مدل مفهومی پایان نامه                                  42
2-8-1 استراتژی بازاریابی صادراتی                        42
2-8-1-1 استراتژی محصول صادراتی                              43
      2-8-1-2 استراتژی قیمت گذاری صادراتی                                43
2-8-1-3 استراتژی کانال صادراتی                             43
      2-8-1-4استراتژی ترفیعات صادراتی                                                    44
      2-8-2 ویژگی های عینی شرکت                             44
2-8-2-1 اندازه شرکت                                     44
2-8-2-2 تجربه صادراتی                                   44
2-8-3 متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات                    45
2-8-3-1محرک صادراتی                                          45
2-8-3-2 مشکلات صادراتی                                  45
      2-8-3-3 مزیت های رقابتی                                                  45
      2-8-4 تعهد صادراتی                                 45
                2-8-5 مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی                                   47
     2-8-5-1 شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی                      47
    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                                  48
                2-9 صنعت مواد غذایی                                48
    2-9-1 نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور                         48
              2-9-2 صادرات صنایع غذایی                            49
    2-9-2-1 اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                49
    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذایی                                               50
              2-10 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                           53
    2-10-1 تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور                                  53
    2-10-2 سایر تحقیقات انجام گرفته                         53
فصل سوم      روش تحقیق                    
     3-2-2 مدل یابی معادلات ساختاری                                     57
 3-2-2-1 تحلیل مسیر و مدل پیش بینی                                    57
             3-3 متغیرهای تحقیق                                      65
             3-4 روش های گردآوری اطلاعات                                     65
             3-4-1 پایانی ابزار اندازه گیری                                                68
            3-4-2 روایی ابزار اندازه گیری                                        69
3-4-2-1 تحلیل عاملی تأییدی                                  70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گیری                             70
3-5 جامعه و نمونه آماری                                  71
3-5-1 جامعه آماری                                     71
3-5-2 فلمرو مکانی                                     71
3-5-3  قلمرو زمانی                                     71
3-5-4 نمونه آماری                                     71
3-6 شیوه تحلیل داده ها                                           72
فصل چهارم     تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه                                               74
4-2 یافته های توصیفی                                    74
4-3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق                            77
4-4 فرضیه های تحقیق                                    79
فصل پنجم     نتایج و پیشنهادات
   5-1 مقدمه                                        89
5-2 بررسی نتایج تحقیق                                        89
5-2-1 شناسایی عوامل تعیین کننده                                89
5-2-2 سنجش عوامل تعیین کننده                                90
           5-3 ارائه پیشنهادات                                90
5-3-1 پیشنهادات اجرایی و کاربردی                               90
5-3-2 محدودیت های تحقیق                                    92
5-3-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده                                 92
منابع و مآخذ                                    94
پیوست                                       100

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در pdf

1 کلانتری،  خلیل. (1382). پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: نشر نگاه

2 منصورفر، کریم. (1385). روش های پیشرفته آماری همراه با نرم افزارهای آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

3 هومن، حیدر علی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات سمت

4 نادری؛ عزت الله؛ سیف نراقی، مریم. (1381). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

5 روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی،  عبدالحمید. (1383). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت

6 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه

7 مرکز آمار ایران. (سال های 1383-1379). نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. تهران: مرکز آمار ایران

8 کرلینجر، فرد؛ پدهازر، الازار. (1384). رگرسیون چند متغیری در علوم رفتاری. (حسن سرایی، مترجم) تهران: انتشارات سمت

9 سلامی، علیرضا. (1385). شناسایی و رتبه بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

10صادقی، امیر. (1383). بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

Albaum, G., Strandskov, J.and Duerr, E.(1998). International marketing and export management. Third edition. Addison wesly Longman
Jean – Pierre, J.and Hennessy, H.D.(1998). Global marketing strategis. Fourth edition. Houghton mifelin
Keegn, W.J.and Greenm, M.S. (2000). Global marketing. Second edition. Prentice – Hall
Aaby, N.F. and Slater. S.F. (1989). Managerial influences on export performance: a reviw of  the empirical literature 1978-88. International Marketing review. Vol 6 No 4. pp 53-
Balabanis, G. , Theodosiou, M.and Katsikea, E.S. (2004). Guest editorial Export maketing: developments and a research agenda. International Marketing Review. Vol 21 No 4/5. pp 353-
Baldauf, A.,Cravens, D.W. and Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business. Vol 35 No 1. pp 61-
Barney, J. (1991). Firm resourcis and sustained competitive advantage. Journal of Management. Vol 17. March. pp  99-120
Beamish, P.W., Craig, R. and Mclellan, K.(1993). The performance characteristics of Canadian versus UK exporters in small and medium sized firms. Management International Review. Vol 33 No 2. pp 21-
Bilkey, W.J. (1978).  An ateempted integtation of literature on the export behavior of firms. Journal of International Business Studies, Vol 9. Spring / Summer. Pp 33-
Biurgeois, L.J. (1980). Strategy and environment: A conceptual integration. Academy of  Management Review. Vol 5. pp 25-
Calantone, R.J. Kim, D., Schmidr, J.B. and Cavusgil, S.T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three – country comparison. Journal of BusinessResearch. Vol 59. pp 176-
Cavusgil, S.T. (1984). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. Journal of Business Research. Vol 12 No. pp 195-
Cavusgil, S.T. and Naor, J. (1987). Firm and management characteristics as discriminators of export marketing activity. Journal of Business Research. Vol 15 No 3. pp 21-
Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994). Marketing strategy – performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of  Marketing, Vol 58. January .pp 1-
Chetty, S.K. and Hamilton, R.T, (1993). Firm – level determinates of export performance: Ameta – analysis. International Marketing Reviw. Vol 10 No 3. pp 26-
Christensen, C.H., Da Rocha, A. and Gertner, R.K. (1987). Empirical investigation  of  the factors in fluencing exporting success of Brazilian firms. Jour,al of International Business Studies. Vol 19. Fall. pp 61-
Collis, D.J. (1991). Aresource – based analysis of global competition: the  bearings industry. Strategic  Management Journal. Vol 12. pp 49-
Czinkota, M.R. and Johnston, W.J. (1983). Exporting: does sales volume a difference. Journal Business Studies. Vol 14. Spring / summer. pp 47-
Dominquez, L.V. and Sequeira, C.G. (1993). Determinants of LDC exporters’ performance: a cross – national study. Journal of International Business Studies. Vol 24. first quarter. pp 19-
Douglas, S. and Dubios, B. (1977). Looking at the cultural environment for International marketing opportunities. Columbia Journal of World Business, Winter. pp 90-
Geminden, H.G.(1991). Success factors of export marketing: a meta – analytic critique of the empirical studies. New perspectives on International Marketing. Routledge. London. pp 33-
Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge – based theory of the firm. Strategic Management Journal. Vol 17. pp 93-
Grant, R.M. (1996). Prospering in dynamically – competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science. Vol 7 No 4. pp 375-
Haahti, A., Madupu, V., Yavas, U. and Babakus, E. (2005). Coopreative strategy, knowledge intensity and export performance of small and medium sized enterproses. Journal of world Business. Vol 40. pp 124-
Holzmuller, H.H. and Kasper, H. (1991). On atheory of export performance: personal and organizational determinats of export trade activities obserred in small and ,edium sized firms. Management International Review. Vol 31. pp 45-
Jackson, G.I. (1981). Export form the importer’s viewpoint. European Journal of Marketing. Vol 15. pp 3-
Johanson, J. nad Vahlne, J. (1981). The mechanism of internationalization. International Marketing Review. Vol 7 No 4. pp 11-
kicker, M.P. (1975). Export – oriented product adaptation – its pattern and problems. Management International Review. Vol 6. pp 61-
Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Ioannidis, C. (1996). Determinants of export permance in a European Context. European Journal of Marketing, Vol 30 No 6. pp6-
Kaunak, E. and Kuan, W.K. (1993). Encironment, strategy, structure, and performance in the context of export activity: an empirical study of Taiqane manufacturing firms. Journal of Business Research. Vol 27. pp 33-
Kaunak, E. and Kothari, V. (1984). Export behavior of  small manufacturers: a comparative study of American and Canadian firms. European Management Journal. Vol 2. Summer. pp 7-
Kirpalani, V. and Macintosh, N, (1980). International marketing efficiency of technology – oriented small firms. Journal of International Business studies. Vol 11. Winter. pp 81-
Jani, S.C. and Tucher, L.R. (1995). The influence of culture of culture on strategic constructs in the process of globalization: An empirical study of North American and Japanese MNCs. International Business Reviw. Vol 4 No 1. pp 19-
Lee, C. and grffith, D.A. (2004). The marketing streting, strategy – performance relationship on an export – driven developing economy. International Marketing Review. Vol 21 No 3. pp 321-
Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S. and piercy, N.F. (1998). Identi fying managerial influences on exporting: past research and future directions. Journal of International Marketing. Vol 6 No 2. pp 74-
Leonidou, L.C.. Katsikeas, C.S. and Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: a meta – analysis. Journal of Business Research, Vol 55. pp 51-
Louter, P.J., Quwerkwek, C. and Bakker, B.A. (1991). An inquiry into successful exporting, European Journal of Marketinig Vol 25 No 6. pp 7-
Madsen, T.K, (1989). Succcessful export marketing management: Some empirical evidence. International Marketing Review. Vol 6 No 4. pp 41-
Menguc B. (1997). Product adaptation practices in the context of export of export activity: an empirical study of Turkish manufacturing firms. Journal of European Marketing.  Vol 6 No 2. pp 25-
Morgan, N.A,, Kaleka, A. and Katsikeas, C.S. (2004). Ahtecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical ssessment. Journal of Marketing. Vol 68 No 1. pp 90-
Michell, P. (1979). Infrastructure and international marketing effectiveness. Columbia Journal of World of World Business. Spring. pp 91-
O’Cass. A. and Julian, C. (2003). Examining and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European Journal of Marketing. Vol 37 No 314. pp 366-
piercy, N. (1981). British export market selection and pricing. Industrial Marketing Management. Vol 10. pp 87-
Shoham. A. (1998). Export performance: A Conceptualization and empirical assessment. Journal of International Marketing. Vol 6 No 3. pp 59-
Stump, R.L., Athaide, G.A. and Axinn, C.N. (1998). The contingent effect of the dimensions of export commitment on export financial performance: an empirical examination. Journal of Global Marketing. Vol 12 No 1. pp 7-
Styles, C. and Ambler, T. (1994). Successful export practice: The UK experience. International Marketing Review. Vol 11 No 6. pp 23-
Ursic, M.L. and Czinkota, M.R. (1984). An experience curve explanation of expansion. Journal of Business Research. Vol 12 No 2. pp 159-
Walters, P.G.P. and Samiee, S. (1990). A model for assessing performance in small US exporting firm. Entrepreneurship Theory and  practice. Winter. pp 33-
Walters, P.G.P. (1993). Patterns of formal planning and performance in US exporting firms. Management International Review. Vol 33 No 1. pp 73-
Zou, S. and Covusgil, S.T. (1996). Global strategy: review and integrated conceptual framework. European Journal of Marketing. Vol 30 No 1. pp 52-
Zou, S. and Stan, S. (1998). The determinants of export performance: a review of  the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review. Vol 15 No 5. pp 333-

چکیده:

صاحبنظران بازاریابی صادراتی عقیده دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی انجام گرفته است. در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد صادراتی و انواع مدل های عملکرد صادراتی بررسی شد و از مدلی برای شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده گردید که این مدل بیان می دارد که انداز شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، محصول، قیمت، تبلیغات و کانال های توزیع، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند

در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته شود

یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی مطرح هستند، براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر می باشد

1- محرکهای صادراتی 2- کانال های توزیع 3- مشکلات صادراتی 4- تجربه صادراتی 5- تعهد صادراتی 6- محصول 7- تبلیغات 8- انداز شرکت 9- قیمت 10- مزیت رقابتی

در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه گردیده است

 2- 1   مقدمه

حذف مرزهای اقتصادی و سیاسی (همچون، نفتا و اتحادیه اروپا) و توسعه در تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین المللی را تغییر داده است. این محیط بازرگانی جدید تحت تأثیر متقابل نیروهای بازار قرار دارد و ابزارهای حمایتی در این محیط جدید کارایی خود را از دست داده اند. (لئونیدو و دیگران، 1988، 75) [1] به هر حال این انقلاب جهانی سازی تهدیدات و فرصت هایی را برای بازرگانی بین الملل به همراه دارد که این امر برای اقتصادهای در حال توسعه مهم تر است. به علت افزایش تمایل به اقتصاد جهانی و فشارهای ناشی از کسری تجاری که بر تعداد زیادی از کشورها وارد
می شود، رفتار و عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی توجه تحقیقی زیادی را به خود جلب کرده است. در 30 سال  گذشته و هم زمان با رشد آزادسازی و ادغام سیستم تجارت جهانی، صادرات به عنوان شیوه ای جذاب برای استفاده از فرصت های بازار خارجی شناسایی شده است و بررسی عوامل اساسی موفقیت و عملکرد صادراتی شرکت در تحقیقات فراوانی مورد توجه واقع شده است. مانند: ابی واسلتر (1989)، کاوسگیل و زو (1994)، چتی و همیلتون (1993)، گموندن (1991)، کتسیکس، پیرسی وایونیدس (1996)، لئونیدو، کتسیکس و سامی (2002) و والترز (1993)[2] شناسایی عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی، راهنمایی های ارزشمندی را برای مدیران و تصمیم گیران سیاست عمومی فراهم می آورد تا استراتژی های بازاریابی و سیاست های عمومی مؤثر را طراحی و اجرا کنند. (کاوسگیل، 1984، 196)[3]

شرکت ها فراتر از بازارهای داخلی شان را جستجو می کنند و بر بازارهای صادراتی تمرکز دارند و این تنها به دلیل رشد شرکت نیست بلکه به منظور افزایش رقابت پذیری انجام می گیرد. کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلستان، کانادا و کشورهای اروپایی تلاش های زیادی را برای بررسی عملکرد صادراتی و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن انجام داده اند ولی عملکرد صادراتی در ایران مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. برای اینکه برنامه های ترفیعی و توسعه ای مؤثر باشند، مدیران و مقالات دولتی نیازمند شناسایی تعیین کننده های عملکرد صادراتی هستند

2- 2   بین المللی شدن

دهه اخیر توسط بین المللی شدن سریع کسب و کارها و پیدایش رقابت جهانی متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند. به طور هم زمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی توسط کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه منجر به الغا ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است. در نتیجه، در عمل تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه، صنعت یا ریشه ملی شان هم اکنون با این واقعیات مواجه شده اند و دریافته اند که عدم مشارکت در بازارهای جهانی نمی تواند یک انتخاب طولانی مدت باشد. (بالابانیزو دیگران، 2004، 353)[4]

یکپارچگی فزاینده بازارهای دنیا و وابستگی متقابل کشورها برای منابع، محصولات و خدمات منجر به توسعه تجارت بین المللی شده است که به ارزشی معادل 6/7 تریلیون دلار بالغ می گردد. البته تعداد زیادی از شرکت ها این پیشرفت های چشمگیر را فرصتی برای گسترش عملیات بین المللی شان به منظور دستیابی به اهداف رشد، افزایش فروش و سود، کاهش خطرات کسب و کار و حتی مقابله با ورود رقبای خارجی در بازارهای محلی خود قلمداد می کنند. (همان منبع، 354)

گرایش فعلی شرکت ها به بین المللی شدن را تنها نمی توان به تغییرات در ویژگی های عرضه و تقاضا نسبت داد بلکه به محیط رقابتی همواره متغیر نیز مرتبط است. شرکت هایی که تنها محصولات را به بازارهای داخلی عرضه می کنند دریافته اند که این بازارها به نقطه ای رسیده اند که عرضه ]در پایین ترین سطح از نظر ظرفیت تولیدی[ از تقاضا بیشتر است . این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله کم شدن سرعت رشد در بازار (یا حتی ثابت ماندن آن)، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های داخلی دیگر، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های خارجی و تقلیل دادن موانع تجاری است. نیروهای خاصی در شرکت، بازار داخلی، بازار بین المللی و جهانی ظاهر شده اند که علت اصلی بین المللی شدن شرکت ها هستند که در بین این نیروها، نیروهای جهانی فراگیرتر هستند. (آلبوم، استرنداسکور و دوا‏‏‎ِر، 1998، 1)[5]

لوسترینن (1994)[6] تعدادی از نیروهای جهانی که بین المللی شدن را توضیح می دهند را به قرار زیر شناسایی کرده است

1-    تجارت جهانی سریعتر از تولید ناخالص ملی (GNP) رشد داشته است

2-    رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کل جهانی سریعتر از تجارت کل 20 سال گذشته بوده است

3-    وابستگی بین رقبا در بخش های مختلف جهان در حال افزایش است

4-    جهانی شدن صنایع و کسب و کارها در حال افزایش است

5-    ماهیت رقابت جهانی به علت شبکه سازی، همکاری و اتحادهای بین المللی فزاینده در حال تغییر است

6-     بازارهای سرمایه از نظارت ها و محدودیت ها آزاد شده اند

7-  ادغام های منطقه ای در حال افزایش است که منجر به آزاد سازی انتقال سرمایه، نیروی انسانی، محصول و خدمت شده است

8-    جوامع اروپای شرقی و آسیا به سوی سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار در حال حرکتند

9-    پایان جنگ سرد

10-   تاکید بیشتر بر روی مسائل اقتصادی به جای مسائل نظامی و سیاسی

11-   حمل و نقل بین المللی از نظر سرعت و گستره در حال افزایش است

12-   بین المللی شدن روابط فرهنگی و اتحادیه های کارگری و غیره

13-   آگاهی فزاینده بین المللی انسان ها به علت آموزش، تحقیق، مسافرت، رسانه های گروهی و ارتباطات خارجی

علاوه بر این نیروهای محیطی، عوامل دیگری همچون نیروهای کشورهای خارجی، نیروهای کشور داخلی و عوامل شرکت آشکار شده است که در شکل 2-1 نشان داده می شود

2- 1 روش های ورود به بازار بین الملل

در این پایان نامه به بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات پرداخته شده است. اگر چه پایان نامه موضوعات مرتبط به فعالیت های بازاریابی بین المللی را مورد بحث قرار می دهد ولی بر روی بازاریابی صادراتی تاکید دارد. این موضوع شاید در ابتدا محدودیت به نظر آید اما صادرات یک بعد اصلی از بازاریابی بین المللی است. صادرات یکی از روش های ورود به بازار بین الملل است. روش های دیگر ورود به بازار خارجی همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم هستند

 2-3-1 صادرات

 ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت
می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر می‌دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می‌شود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت می‌گیرد

الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند می‌توانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از

بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد

نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین می‌کند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند

سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد

شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند

ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد

ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد

تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود

داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد

داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند

2-3-2 همکاری مشترک

روشی کاملاً متفاوت برای وارد شدن به بازار خارجی همکاری مشترک با افراد کشور خارجی برای ایجاد تسهیلات تولیدی و بازاریابی است. همکاری مشترک از این نظر با صادرات تفاوت دارد که به نوعی مشارکت در ایجاد تسهیلات تولیدی در خارج از کشور منجر می شود. تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم نیز از این نظر است که در آن نوعی همکاری با افراد یا شرکت های کشور خارجی برقرار است و به طور مستقل کاری انجام نمی گیرد. چهار نوع مختلف همکاری مشترک عبارتند از

الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست می‌دهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد کرده است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند

ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد

ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می کند

د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند

2-3-3 سرمایه گذاری مستقیم

آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد بتدریج که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا می‌کند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله

-    شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود

-         شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد

-    شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند

-    شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد

یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آنها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، 1383، 412-408)

 ماهیت بازاریابی بین الملل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تعلیم و تربیت در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعلیم و تربیت در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعلیم و تربیت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تعلیم و تربیت در pdf

مقدمه  
تعلیم و تربیت چیست ؟  
1 ) تربیت سنتی :  
2 ـ فرهنگ دینی  
3ـ تعلیم و تربیت اجتماعی  
4ـ  تعلیم و تربیت جهانی  
تکریم نوجوانان و جوانان  
رشد حس هویت شخصی :‌  
2ـ تربیت انسان علمی  
3ـ پرورش انسان مهذب  
4ـ پرورش انسان مسئول  
« منابع و مأخـــذ  »  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تعلیم و تربیت در pdf

 1) عبدالعظیم کریمی : کارکرد نظام آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت  اجتماعی کودکان

 2 ) علی میرزا بیگی : نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی و  آموزش و پرورش

 3 ) دکتر علی قائمی : تربیت در نهج البلاغه

 4 ) حسن ملکی : شناخت هدفهای اساسی تعلیم و تربیت

مقدمه

زندگی از دید خردمند امری است  جاری و در حال گذراندن از جاده ی هموار و ناهموار  و پرپیچ و خم که عبور از آن نیاز به چشمانی باز ، انتخاب میسر و رعایت ضوابط در کیفیت گذران و عبور دارد بدون داشتن راهنما و روش ، خطر سردرگمی در کمین است

            آنچه در این پژوهش و تحقیق ملاحظه می کنید نه نگرش روان شناسانه به مسئله تعلیم و تربیت است و نه دیدگاهای یک عالم به مسائل پرورشی ـ  تربیتی . بلکه تعلیم و تربیت از دید یک معلم است ، آموزگاری که سالها در کنار نونهالان این باغ هستی دانسته های خود را همچو گنجی به نسل بعد منتقل نموده است و در این راستا خود نیز صاحب تجارب ارزشمندی
شده  است آنچه مرا واداشت تا نظر خود را در مورد تعلیم و تربیت بیان نمایم ، نه آگاهی های فراوان در این زمینه است که خود واقفم در این بحر قطره ای  بیش نیستم که نیاز ما معلمین به حیطه های متعدد تعلیم  وتربیت است که لازمه آموزش و پرورش است امید که توانسته باشم حق مطلب را ادا نموده و تا حدودی رسالت خود را به انجام رسانم

تعلیم و تربیت چیست ؟

 تحقیقی که پیش رو دارید در واقع برداشتی است که محقق راجع به انواع تربیت در کودکان از کتب متفاوت داشته است به نظر من اگر ما معلمین تعلیم و تربیت را سر لوحه امور کاری خود قرار می دهیم به میزان موفقیت بیشتری دست پیدا خواهیم کرد . از دیرباز به این نکته تاکید شده که نظام آموزشی تکیه بر تربیت صحیح افراد دارد چرا که کودکان امروز آینده سازان جامعه فردا هستند . اگر سئوالاتی از این قبیل را در ذهن مرور کنیم به معنای واقعی تربیت پی خواهیم برد

تربیت چیست ؟ از چه زمانی آغاز می شود ؟ فرق‌ آن با تعلیم چیست ؟ تربیت صحیح کدام است و چرا در عین توجه و تلاش فراوان نمی توانیم کودکانی مطلوب جامعه داشته باشیم

ابتدا باید ریشه این کلمات را بدانیم تا بعد به مفاهیم والای آنها دست پیدا کنیم

تعلیم از ریشه علم به معنی آموختن است و در برگیرنده انواع یادگیری است خواه مثبت ، خواه منفی ، خواه دینی ، خواه اجتماعی به معنی دیگر هر چه که کودک از ابتدای تولد در ذهنش نقش می بندد نوعی تعلیم است

اما تربیت از ریشه رب است به نظر من تربیت به معنای نزدیک شدن به اخلاق خدائیست یعنی بشر به نوعی سعی و تلاش داشته و می خواهد منصف به اخلاق الهی شود در این راستا مهم ترین مسئله آغاز تعلیم و تربیت است و این سئوال که از چه زمانی ما باید تربیت کودک را آغاز کنیم ، به نظر دانشمندان – علمای دینی و رهبران مذهبی تعلیم و تربیت 20 سال قبل از تولد فرد شروع می شود . شاید تصور شود که این یک شوخی و بازی با کلمات است اما در واقع این یک حقیقت محض است چرا که پدر و مادر خود باید تربیت یافته باشند و تمامی اصول اخلاقی را داشته و از آنها آگاهی کامل کسب کرده باشند تا بتوانند فرزندی مطلوب تحویل جامعه دهند . پدری لاابالی ، بی مسئولیت ـ بی اهمیت نسبت به هنجارهای دینی ، اجتماعی ، سنتی چگونه می تواند مربی فرزندی باشد و ادعا کند فرزند سالم و مؤدب دارد و یا مادری که از ابتدایی ترین اصول تربیت کودک بی خبر است و خود نیز هیچ اصولی را رعایت نمی کند چه سان به فرزندش آموزش خواهد داد

اولین جایی که کودک رشد و نمو می نماید و در آنجا چشم می گشاید و حواس پنجگانه اش به کار می افتد خانه است که تشکیل شده است از پدر و مادر ، پس ابتدا کار تربیتی باید بر روی پدرو مادر انجام شود . آن هم قبل از تولد فرزند

شاید بگویم اهمیت ندارد و مهم نیست چه گفته می شود و چه کارهای انجام
می شود اما درواقع حواس کودک از همان ابتدا به کار می افتد دوربین چشمان او علاوه بر دیدن ، تصاویر را نیز ضبط و ثبت می کند گوشهای او علاوه بر شنیدن صداهای مختلف آنها را در حافظه نگاه می دارد . و در آینده همان ها را به کار خواهد بست

کودکی که در ابتدایی ترین روزهای زندگی خشونت را تجربه می کند فریادهای بلند پدر یا صداهای گوشخراشی را مادر مطمئنا” در جوانی و نوجوانی پرخاشجو خواهد کرد و کودکی که آرامش خانواده لذت زندگی را به او می چشاند خود نیز نرم خو وآرام رشد می نماید

به گزارش زیر در این رابطه توجه کنید

« براساس یک بررسی مشاهده هایی از رابطه والدین با پسران پانزده تا بیست و یک ماهه ریشه بد رفتاری و گزارش های مشخصی از میزان خوشخویی ، عصبی بودن و برون گرایی یافت گردید که :‌

1ـ رفتارهای پرورشی مادران به طرز استواری پیش از پدران به وسیله شخصیت و حالات خشونت آمیز آنها پیش بینی می شود

2ـ وضعیت عصبی استوارترین عامل پیش بینی کننده از نقش پرورشی مردان و زنان است

پس از این بحث نتیجه می گیریم که تربیت و تعلیم باید قبل از تولد شروع و تا نوجوانی و جوانی ادامه داشته باشد

البته به نظر من تعلیم پایان ناپذیر است اما تربیت تا زمانی است که کودک چونان نهالی است که به هر طرف می توان آن را تکان داد اما چنانچه درختی تنومند شود دیگر تکان دادن آن نه تنها مشکل که غیر ممکن است پس والدین و مربیان باید توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت اطفال معصوم را شناخته و بهترین گزینه را انتخاب و آن را بکارببندند

1 ) تربیت سنتی

2 ) تربیتی دینی

3 ) تربیت اجتماعی

4 ) تربیت جهانی

1 ) تربیت سنتی

            در این نوع تربیت به علت بکر و دست نخورده بودن محیط خانوادگی اغلب فرزندان ساده و بی آلایش و کم توقع رشد می کنند آنها همان چیزی را می آموزند که والدین به آنها آموخته اند . محیط های روستایی و شهرهای کوچک مبین این گونه تربیت هستند زندگی بی پیرایه و زحمت فوق العاده والدین روحیه صبر و انعطاف پذیری و قدرت را در آنها تقویت می کند سنت بر سراسر زندگی آنها حاکم است

مراسم ها و مناسبت ها را به دقت برگزار می کنند و در برخورد با دیگران کمال ادب و احترام و فروتنی را رعایت می کنند . این نوع خانواده ها بدون این که تلاش برای تربیت فرزندان خود بروز دهند با رفتار و منش خود آنها را تربیت می کنند هرچند این نوع تعلیم و تربیت خالی از عیب و نقص نیست اما محاسن آن بیشتر از معایب آن است

از جمله محاسن این نوع تعلیم و تربیت این است که

اولا” : سنت ها و آداب و رسوم خانواده همان طور که بوده به نسل بعدی
منتقل می شود

ثانیا” : کودکان از تربیت سالم و خوبی برخوردار می شوند میزان جرم و جنایت نیز در جامعه های سنتی کمتر است

ثالثا” :‌ موفقیت در فعالیت آبا و اجدادی آنها را افرادی ماهر در حرفه و شغل خود بار می آورد

اما از معایب این نوع تعلیم و تربیت می توان به موارد زیر اشاره کرد

اولا” : در این نوع جوامع تربیت محصور به محیط کوچکی است و از دایره ای تعیین شده توسط والدین فراتر نمی رود

دوما” : کودکان به علت جو عاطفی از دایره محدود و معین فراتر نمی روند گاه استعدادهای خلاق شکفته نمی شود

در چند سال اخیر که ارتباطات روستایی و شهری بیشتر شده است ما شاهد پیشرفت علمی دانش آموزان روستایی در حد وسیع و غیر قابل باور هستیم

سوما” : آنچه تهدید بزرگی محسوب می شود روحیه ساده لوحانه آنهاست که وقتی وارد محیط های بزرگ می شوند اغلب طعمه افراد شیاد جوامع بزرگ شده و جز سرنوشت دهشتناک نصیبی نمی برند

سخن دیگر در مورد این  نوع تعلیم و تربیت که نباید دامنه آن را فقط در روستاها جستجو کرد که گاه در شهرهای بزرگ و خانواده های معتبر و اصیل آنچنان سنتها حکمفرما می شود که عدم اجرای تعلیم و تربیت خانواده حتی در یک زمینه خاص باعث کدورتی عمیق می شود و تمامی حرمت ها و روابط را تحت الشعاع قرار می دهد کم نیستند شهرنشینانی که تفکر کوته نظرانه آنها باعث شده است نسل بعدی آنها فقط کورکورانه به راهی رفته اند که با کمی کنکاش اصل آن را در صدها سال قبل می یابیم . جوامع آسیایی – آفریقایی مبین این گونه تعلیم و تربیت و فرهنگ می باشند

2 ـ فرهنگ دینی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X