دانشجو يارhttp://www.tebyan.net/daneshjoyar/index.aspxfaدانلود مقاله تحلیلی بر مدیریت انرژیدر مسکن روستایی (مطالعه ی موردی :اقلیم سرد) تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433811/19/2016 10:58:00 PMدانلود مقاله بررسی و مطالعه تعیین نیاز زیست محیطی سدهای استان به روش مونتانا تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433711/19/2016 10:58:00 PMدانلود مقاله Innovation and Risk: How, When and Where to Integrate Innovation and Risk Management? تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433611/19/2016 10:58:00 PMدانلود مقاله بررسی آنومالی های ژئوشیمیایی عناصر کانی ساز AsدرSbدرHg در منطقه کانی پری شهرستان سقز با استفاده از روشهای آماری چند متغیره تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433511/19/2016 10:57:00 PMدانلود مقاله سیستم هدایت ویلچر با استفاده از سیگنال EOG تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433311/19/2016 10:57:00 PMدانلود مقاله واکاوی ویژگی های کالبدی فرم شهراسلامی، با بررسی نمونه هایی از اندلس تا هند تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433211/19/2016 10:56:00 PMدانلود مقاله واکاوی ویژگی های کالبدی فرم شهراسلامی، با بررسی نمونه هایی از اندلس تا هند تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68433011/19/2016 10:56:00 PMدانلود مقاله تحلیل شبکههای اجتماعی در بازار بورس اوراق بهادار تهران تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68432911/19/2016 10:56:00 PMدانلود مقاله سنجش پایداری سکونتگاه ها در مخروط افکنه ها مطالعه موردی: دشت جوین تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68432811/19/2016 10:55:00 PMدانلود مقاله پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان موسسه آموزش عالی صفاهان بااستفاده ازداده کاوی به کمک نرم افزارrapidminer تحت word http://www.tebyan.net/weblog/daneshjoyar/post.aspx?PostID=68432711/19/2016 10:55:00 PM