دانشجو يار
دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست در pdf دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست در pdf

چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال مسئله
فرضیه تحقیق
متغیرها
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم
تعریف سلامت روانی
مشکل تعریف
مختصری درباره تاریخچه و پیشینه سلامت روانی در ایران
تاریخچه بهداشت و سلامت روان
زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی
موضوع آسیب شناسی روانی
تعریف آسیب شناسی
ملاک اجتماعی
دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی
1-دیدگاه زیست شناختی
2-دیدگاه روان پویایی
3- دیدگاه رفتار گرایی
4- دیدگاه شناختی
نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
طرح تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ )
روش تحلیل داده ها
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست در pdf

 اصغری ،عبدالله ، ( 1379) .  سلامت روانی . انتشارات آگاه ، تهران

بیانی ، احمد ،( 1380 ) . روش تحقیق در علوم تربیتی . انتشارات نور، تهران

سعادت ، علی ،( 1381 ) . بهداشت روانی بالغین . انتشارات سمت ، تهران

 شریفی ، پاشا ، ( 1379 ). سلامت روان. انتشارات نور ، تهران

شاملو ، سعید ، ( 1381) .  بهداشت روانی . انتشارات رشد ، تهران

 دلاور،علی ، ( 1381 ) . روش تحقیقی در علوم تربیتی . انتشارات نور،تهران

 دادستان ،پریرخ ،( 1379 ) .  تنیدگی و فشار روانی . انتشارات نور ، تهران

نائینی ،( 1380) . جامعه پذیری در بین جوانان و نوجوانان . انتشارات آگاه ، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از زنان دارای شوهر و بدون شوهر که طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بین 12000 زن حدود سنی 35 سال و مشخص کردن آمار زنان بی سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای 28 سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معنی داری وجود دارد

مقدمه

اعتقاد کامل داریم که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی روانی در رده بالاترین نعمتها است . افرادی  که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادان به مواد مخدر و الکل سر و کار دارند به این امر اعتقاد کامل دارند بدیهی است بیماریهای روانی مخصوص به یک قشر و یا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد . بیماری روانی ، کارگر ، کارمند ، محصل ، مهندس نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان دارد ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و به عبارت دیگر در برابر بیماریهای روانی مصونیت نداشته و ندارد به طورکلی باید گفت وجود یک بیمارروانی به کار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می کند از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را دروضع ناراحت و تاسف آوری قرار می دهد و خانواده باید صرفنظر از مخارج هنگفت و صرف وقت فشار روانی شدیدی را برای نگهداری بیمار خود تحمل کند و هدف از سلامت روان ارشاد و راهنمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می کند متخصصین بهداشت روانی آموزش بهداشت همگانی را اساسی ترین روش پیشگیری اولیه می دانند شخص سالم احساس می کند که افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام می گذارند و او نیز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد . فرد غیر عادی اظهار می کند به کسی اعتماد ندارد ، اجتماع برای او ارزش قائل نیست او دوست خود و واقعی نداشته و ندارد . به افراد اجتماع بد بین بوده و نسبت به آنها سوء ظن دارد و روی این اصل برای خود نیز ارزش قائل نیست هدف اصلی از سلامت روان تقویت فکر و اصلاح رفتار افراد است لذا بر اساس این اصول باید به شخصیت و حیثیت دیگران احترام گذاشت و نسبت به دیگران گذشت و بردباری داشت و این اصل را قبول کرد که افرا اجتماع از هر صنفی و در هر موقعیتی باشند می توانند مثمر ثمر باشند و اجتماع می تواند به نحو مفیدی از آنها استفاده کند و عدم قبول این اصول باعث پیدایش عقیده خود کم بینی ، عدم اعتماد به نفس ، نا امنی و سوء ظن و عدم سازش شده است ( میلانی فر – 1381 )

بیان مساله

شناختن توانایی ها و محدودیت های فردی و اجتماعی و واقع بین در رسیدن به هدف یکی از اصول سلامت روان که شخص با واقعیت زندگی روبرو شود، خود را همانطور که هست بشناسد و قبول کند و کشمکش با واقعیت اغلب سبب بروز اختلال روانی می گرد به این صورت که نوجوانان دارای خانواده و نوجوانان پرورشگاهی می توانند در معرض این موضوع قرار بگیرند به این صورت که نوجوانان پرورشگاهی در صورت عدم موفقیت در کشمکش با واقعیت پیش آمده حتماً دچار عدم سلامت روان خواهد شد . شخص سالم باید علاوه بر استفاده از خصوصیات مثبت و برجسته به محدودیت و نواقص خود آشنایی کامل داشته باشد که این محدودیت ها زیاد مانند نواقص و عوارض جسمانی هستند و در برابر اینها همه افراد یک نوع واکنش نشان نمی دهد گروهی واقعیت را قبول می کنند و به زندگی عادی خود ادامه می دهند و از فعالیت خودداری نمی کنند و سعی می کنند که تعادل طبیعی بین خود و حرفه شان را به خوبی برقرار کند که تمام این مطالب نشان می دهد که آیا افراد می توانند دارای سلامت روانی در زندگی باشند یا نه و به خصوص جوانان و نوجوانان که در معرض نافرجامیها ممکن است قرار بگیرند می توانند سلامت خود را حفظ کند که در این میان مخصوصاً نوجوانانی که به دور از مراقبت و توجه والدین خود در محیط های پرورشگاهی مورد تربیت قرار می گیرند و همین طور نوجوانانی که زیر سایه والدین خود به زندگی می پردازند می توانند از لحاظ سلامت روان و بهداشت روانی در یک رده باشند ( میلانی فر – 1380 )

 اهمیت و ضرورت تحقیق

پی بردن به شخصیت ، قابلیتها و توانایی ها یا خود پنداری از مهمترین مسایل سلامت روان است و تصور مثبت و متعادل از خود داشتن نشانه سلامت روان و تصور منفی و نامتعادل از خود به معنای روان ناسالم قلمداد می شود، شخص در وهله اول باید بداند کیست و دارای چه عواطف ، ادراکات و احساساتی است و ون خود پنداری در اثر یادگیری به وجود می آید و به اصطلاح آموختنی است لذا تجارب گذشته و نقش اولیاء همانطور که ذکر شد باعث می شود که نوجوان به قضاوت درباره خود پی ببرد و از خود ارزیابی به عمل آورد و اعتماد به نفس پیدا می کند ولی اگر ارزیابی ناپسند و تحقیر کننده شود و در نوجوان باعث پیدایش عقده های خود کم بینی شود که نمونه هایی از این مشکلات مانند عدم برخورداری از جهت والدین در زمان حساس زندگی خود که این عامل و دوری از محیط گرم خانواده و سپری کردن عمر در یک محیط نه چندان گرم و با محبت می تواند بوجود آورند مشکلات روانی در نوجوان گردد که امید است با پژوهش های انجام شده و در صدر قرار دادن مردان و همسران بعنوان  پشتیبان خانواده و بررسی کامل حضور آنها بر خانواده باعث بالا رفتن سلامت روانی در بین زنان و فرزندان خانواده بوده و بتوانیم هر امری که باعث بالا رفتن سلامت روانی در خانواده می شود را عنوان کنیم.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق مقایسه سلامت روانی زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت است و اینکه آیا حضور همسر یا سر پرست خانواده می تواند باعث سلامت روانی گردد یا بالعکس نبودن همسر باعث پایین آمدن سلامت روانی زن می شود؟

سوال مسئله

1-      آیا بین سلامت روان زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی 35 ساله تفاوت معنی داری وجود دارد؟

فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی

بین سلامت روان زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی 35 ساله تفاوت معنا داری وجود دارد

سه بعد سلامت روان را نیز به عنوان فرضیه فرعی در نظر می گیریم

فرضیه فرعی

1-    (A ) : نشانه های بدنی

2-    ( B ) : اضطراب

3-    (D ) : افسردگی

متغیرها

سلامت روان                                                        متغیر وابسته

سن زنان حدود سنی 35 سال                                  متغیر کنترل

زنان دارای با سرپرست و بدون سر پرست                متغیر مستقل

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم

سلامت روان عبارتنداز سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود و سلامتی روان عبارت است از اینکه فرد چه احساساتی نسبت به خود ، دنیای اطراف محل زنگی ، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن است ( شاملو 1380 )

در این پژوهش سلامت روانی عبارت است از نمره ایست که آزمودنی از آزمون GHQ به دست می آورد

زنان دارای سر پرست عبارت است از زنانی ک دارای شوهر یاهمسر بوده و سرپرست زندگی آنها بر عهده مرد خانواده می باشد

زنان بدون سر پرست عبارت است از زنانی که بدون شوهر یا همسر بوده که بعلت مرگ یا جدایی طرفین زن دارای سر پرست خانواده نمی باشد

تعریف سلامت روانی

سلامت روانی[1]، روانپزشکی  پیشگیر[2] ، بهداشت روانی اجتماعی[3] ، و یا روانپزشکی اجتماعی[4] ، به کلیه روشها و تدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلاء و درمان بیماریهای روانی و توان بخشی بیماران روانی موجود به کار می رود

دو واژه اخیر بعد از سومین انقلاب در روانپزشکی [5] از سال 1963 که باعث ایجاد مراکز جامع روانپزشکی در مناطق جغرافیایی و با جمعیتی معین گردیده بکار می رود

مشکل تعریف

مشکل تعریف سلامت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری [6] نداریم . البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ، سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است  ( میلانی فر – 1379 )

مختصری درباره تاریخچه و پیشینه سلامت روانی در ایران

اگر چه از تاریخچه ی بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی دردسترس نیست ولی از مدارک ناکافی به دست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ، سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و از زمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تاثیر گذارده ولی شواهدی وجوددارد که حتی در قرن 6 و 7 مدارس پزشکی در ایران وجود دارد و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده . تجاوز و تاخت و تاز اعراب در قرن 7 به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثار موجود از بین برود . از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان مخصوصی ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی که از این کشورها به اروپا می رفتند و یاجهت سیاحت به این کشورها آمده و بر می گشتند شواهدی در دسترس است که درمان بیماران در بیمارستان ها به نحو ممکن البته با روش آن زمان انجام می گرفت . در اینبیمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزیک ، کشاورزی وجود داشته واز عطریات داروهای مقوی و اشتها آور گیاهی جهت درمان استفاده می شد مطابق رسم یونان این بیمارستانها با مدارس پزشکی وابستگی نزدیک داشته و این وسایل برای فقرا و متمولین یکسان بوده و بیشتر بیماران را بیماران مانیاک و پرسیو تشکیل می داده است

در دوران اسلام پزشکان و نویسندگان مهم آن زمان مانند ذکریای رازی[7] و ابوعلی سینا[8]  را می توان نام برد که نوشته های آنان غیر از عربی به زبان یونانی لاتین و زبانهای دیگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمین قرار گرفته و با استقبال آنان روبرو شده است

[1] – Mental health= mental hygiene

[2] – preventibve psychiatry

[3] – community mental health

[4] – community psychiatry = public health psychiatry

[5]  - اولین انقلاب و تنویر افکار در سالهای قرون وسطی بود که خاطر نشان کرد بیماریهای روانی به علت سحر و جادو و ارواح خبیثه نیست ، دومین انقلاب بوسیله سیگموند فروید صورت گرفت و باعث پیشرفت علم روان کاوی ( روان تحلیلی ) شد

[6] – normality

[7] – rhases

[8] – avicenna


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه در pdf دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه در pdf

چکیده
1-1بیان مسئله
1-2اهداف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیت موضوع
1-3-2 انگیزه انتخاب
1-4 سئوالات و فرضیه ها
1-4-1 سئوالات
1-5 تعاریف واژه های کلیدی
1-5-1 جهت معامله
1-5-2 معامله به قصد فرار از دین
1-5-2-1 معامله
1-5-2-1-1 علت معامله
1-5-2-1-2 نوع معامله
1-5-2-2-1 قصد اضرار به دائن
1-5-2-3 دین
1-6 نتیجه گیری
مقدمه
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
2-1-1 مفهوم جهت
2-1-1-1جهت معامله
2-1-1-2جهت تعهد
2-1-1-2-1 جهت تعهد در عقود مختلف
2-1-1-2-2 جهت نوعی یا جهت تعهد
2-1-1-2-3سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی
2-1-1-2-4 ماده 217 و نقش آن در مورد مشروعیت جهت
2-1-1-3 جهت معامله یا جهت تعهد ؟
2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله
2-1-2-1 دیدگاه فقهی
2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟
2-1-2-1-2مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی
2-1-2-2دیدگاه حقوقی
2-1-2-2-1 چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت
2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت
2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط
2-1-2-2-2 شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
2-1-2-2-2-1 جهت مشترک
2-1-2-2-2-2آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
2-1-2-2-2-2-1 نقد نظریه قانونگذار
2-1-2-2-3 اثبات جهت
2-1-2-2-3-1 نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود
2-1-2-2-3-2در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین
2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب
2-2-1-1 تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی
2-2-1-2 مقایسه ماده 218 سابق باماده 217 موجود قانون مدنی
2-2-1-2-1 اختلافات
2-2-1-2-2 اشتراکات
2-2-2 وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب
2-2-2-1 حذف ماده 218 قانون مدنی
2-2-2-2 مقررات خاص
2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص
2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 11 تیر
4-مواد 424و425و500 قانون تجارت
2-2-2-2-3 نتیجه
2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر
2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و218 مکرر قانون مدنی
2-2-3 نتیجه فصل دوم
اعتبار معامله به قصد فرار از دین
بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین
3-1-1 دیدگاه فقهی
3-1-2 مبانی حقوقی
3-1-2-1 تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
3-1-2-2 انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری
3-1-2-2-2 آثار صوری بودن
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین
3-2-1اهمیت دین در فقه اسلامی
3-2-1-1 مسامحه در پرداخت دین
3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-1 قائلین به صحت
3-2-2-1-1نظر علمای شیعه
3-2-2-1-2 نظرعلمای اهل تسنن
3-2-2-2 قائلین به تفصیل
3-2-2-2-1 عدم نفوذ
3-2-2-2-1-1نظرات فقهای شیعه
3-2-2-2-1-2 نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین
3-2-2-2-1-2-1 نظریه متاخرین حنفاء
3-2-2-2-1-2-2 نظریه اقلیت حنابله
3-2-2-2-1-2-3 نظریه مالک
3-2-2-2-1-2-3-1 حالت قبل از تفلیس
3-2-2-2-1-2-3-2 حالت تفلیس عام
3-2-2-2-2 قائلین به بطلان
3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
3-2-2-4 مفلس و تبعات آن
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی
خرید مسکن به قصد فرار از دین
3-2-3بررسی حقوقی
3-2-3-1صحت
3-2-3-2 قائلین به عدم نفوذ
3-2-3-2-1 جهت نامشروع
3-2-3-2-2 از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
3-2-3-2-3 مسئولیت ناشی از قصد اضرار
3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار)
3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق
3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت
3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی
3-2-3-2-7 حیله و تقلب
3-2-3-2-8 نتیجه
3-2-3-3 نظریه عدم قابلیت استناد
احکام معامله به قصد فرار از دین
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین
4-1-1 اعمال حقوقی
4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق
4-1-1-1-1 نتیجه
4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر
4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
4-1-1-4 پرداخت دیون
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
4-2-1 ادله اثبات
4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله
4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی
4-2-1-4 ضرری بودن معامله
4-2-1-5 قصد فرار از دین
4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده 218 قانون مدنی )
4-2-2آئین دادرسی
4-2-2-1معنی عدم نفوذ
4-2-2-2 اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
4-2-2-3 رابطه طلبکار و طرف قرارداد
4-2-2-4 رابطه طرف قرارداد و بدهکار
4-2-2-5نتیجه
4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
4-2-2-7 چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین
5-1 نتیجه گیری
5-1-2 معامله به قصد فرار از دین
5-2 پیشنهادات
چکیده انگلیسی
فهرست منابع و ماخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه در pdf

منابع فقهی
کتب شیعه
1 اردبیلی(مقدس اردبیلی) ،مولااحمد،زبده البیان فی احکام القران،تهران،المکتبه المرتضویه،بیتا
2 امام خمینی (ره) ، تحریرالوسیله ،1375،ج1،چ13،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،
3 انصاری،شیخ مرتضی ،مکاسب،1420هـ ق،ج 1،چ3،قم،مجمع الفکر الاسلامی
4 بارفروش ، ملامحمدباقر، شعائر الاسلام ،1312 قمری ،چاپ دوم ، قم ،ملااکبر تاجرکتابفروش ، به خط محمدحسن گلپایگانی
5 بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، 1363 ،ج 18،قم، موسسه نشر اسلامی ،
6 -ترجمه فارسی فقه السنه (سید سابق ، سیدسابق صاحب کتاب فقه السنه الشهیر در الازهر با امام شهید حسن البنا ارتباط پیدا کرد;)،بیتا، مترجم دکتر محمود ابراهیمی ،ج
7 حر عاملی (الامام الشیخ محمدبن حسن الحرالعاملی)،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،1412هـ ق،ج3،چ6،بیروت ،دارلاحیاء التراث العربی
8 خوئی،سیدابوالقاسم،مصباح الفقاهه،تقریرات محمدعلی توحیدی تبریزی،1417،چ4،قم،موسسه انصاریان
9 حسینی الحائری ،سیدمحمدکاظم،فقه العقود،1421هـ ق ،ج1،چاپ اول ،قم ، مجمع الفکر الاسلامی
10 شهید ثانی (شهید زین الدین بن علی بن عاملی مشهور به شهید ثانی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،1399قمری ،ج1،قم، مکتب بصیرتی قم
11 شهید ثانی(زین الدین بن علی)،شرح لمعه ،1382،ترجمه حمید مسجدسرائی،ج3،چاپ اول،قم،انتشارات حقوق اسلامی
12 طباطبائی ، سیدعلی ، ریاض المسائل ،1404 هـ ق ،ج2،بیروت، دارالهادی
13 -طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم،سئوال وجواب،به اهتمام دکترسیدمصطفی محقق داماد،1376،چ1،قم، مرکز نشرعلوم اسلامی
14 طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،1375،ج6،چ3،تهران،المکتبه المرتضویه
15 طوسی ، الخلاف، 1411 هـ ق ، ج3،چاپ اول ،قم،موسسه نشر اسلامی
16 عاملی ،سید محمد جواد،مفتاح الکرامه،1418 هـ ق ، ج4 ،چاپ1،بیروت دالتراث
17 علامه حلی،(یوسف بن علی بن مطهر حلی مشهور به علامه حلی ) تذکره الفقهاء ، جزء دوم ، کتاب حجر،قم،چاپ سنگی ،بیتا
18 علامه حلی ،تبصره المتعلمین فی احکام دین،1372 ،شارح و مترجم آیت ا; ابوالحسن شعرانی ،ج 3،تهران،کتابفروشی اسلامی، بیچا
19 محقق ثانی (شیخ علی بن الکرکی)،جامع المقاصد،1411هـ ق،ج4،چ1،بیروت،موسسه البیت الاحیاء التراث
20 محقق حلی ،شرایع الاسلام،1364،ج1،مترجم ابوالقاسم بن احمد نیدی ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران
21 مظفر،شیخ محمدررضا،اصول فقه،1384،مترجم محسن غرویان–علی شیروانی ،جلد دوم ، چاپ چهارم،قم ، دارالفکر
22 موسوی اصفهانی ، سید ابوالحسن، وسیله النجاه،1393 هـ ق ،ج2،چ1،قم،مهر استوار،با تعلیق محمدعلی بهبهانی
23 موسوی خویی،سیدابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،1410 هـ ق ،ج2،چ28،قم،مدینه العلم
24 نائینی (الشیخ موسی النجفی الخوانساری،تقریراً لابحاث المیرزا محمدحسین النائینی)،منیه الطالب،1418ه ق ،ج1،چ1،قم،موسسه نشر اسلامی
25 نجفی ،محمدحسن ، جواهرالکلام ، 1365،ج22،چ2،تهران،دارلکتب الاسلامیه
26 نراقی ، ملامحمد ،مشارق الاحکام ،1294 ق ، به خط محمدحسن گلپایگانی ، طبع دارالخلافه باهره ،بیچا

کتب اهل تسنن
1 شافعی : الام ،ج3 – ابن نجیم ،الاشباه و النظائر،1404،بیروت،دارلکتب العربی
2 حنبلی : ابن قیم جوزی حنبلی ،اعلام الموقنین عن رب العالمین،1374 ق ،ج4،چ 1،سعادت مصر
3 مغنییه ،محمدجواد ،ترجمه کاظم پورجوادی،فقه تطبیقی(مذاهب پنجگانه)،ج5،کتاب حجر،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.بیتا
4 موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه مشهور به ابن قدامه ،المغنی ،1367ق ، با حاشیه سید محمد رشید رضا ،ج4،چ 3،
5 حنفی: ابن عابدین حنفی، العقود الدریه فی تنقیح الحامدیه ،1300ق ، ج 1،چاپ دوم،مصر،چاپخانه عامره
6 ابن همام حنفی مشهور به (کمال الدین محمد)، قاضی زاده افندی مشهور به (شمس الدین احمد)،فتح الغدیر،در حاشیه کتاب شرح العنایه علی الهدایه تالیف محمدبن محمود بابرتی و حاشیه سعدی افندی،1317،ج7،چ1،
7 مالکی :ابن رشد مالکی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،1353ق، ج2،چاپخانه معاهد قاهره
8 حکیم ،عبدالمجید، الموجز فی شرح القانون المدنی ،1967 م، ج 2،چاپ دوم،بغداد،چاپ و نشر شرکت اهلیه بغداد
9 بروجردی عبده(محمد)،کلیات حقوق اسلامی،1339ش،چاپ دوم،تهران،انتشارات موسسه وعظ و تبلیغ اسلامی ،چاپ دانشگاه،
کتب حقوقی
1) دکتر کاتوزیان :حقوق مدنی ، 1354،ج1،چ6،تهران ،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
2) دوره مقدماتی حقوق مدنی ،1376،تهران، شرکت انتشار
3) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، 1377،چ2،تهران ، نشر دادگستر
4) قواعدعمومی قراردادها، 1376،ج2،چ4،تهران ، شرکت انتشار
5) دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی :تأثیر اراده در حقوق مدنی، 1387،گنج دانش
6) ترمینولوژی حقوق ،1358،ج 2،چ2 تهران، انتشارات گنج دانش
7) دانشنامه حقوقی ، ج3،تهران،گنج دانش
8) دائره المعارف علوم اسلامی ،1363، ج1 ،تهران، گنج دانش
9) مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج1، 1378،تهران،گنج دانش
10) آسیب شناسی فقهی قوانین (بررسی موضوعات)،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،1382،ج1، قم، مرکز تحقیقات فقهی
11) آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی (قانون مدنی)،همان
12) افتخاری ، جواد،کلیات عقود وتعهدات،1382،چ1،تهران،نشر میزان
13) امامی ، حسین ، حقوق مدنی ،1376،ج1،چ18،تهران، کتابفروشی اسلامیه
14) حائری شاه باغ،سیدعلی ، شرح قانون مدنی،1376 ، ج2،چاپ 1،تهران،انتشارات گنج دانش
15) ره پیک ،حسن،نظریه جهت در اعمال حقوقی ، 1376،چ1،تهران ، اطلاعات
16) سنهوری،احمد،ترجمه الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید،ج1،چ1،انتشارات دانشگاه قم (دوره حقوق تعهدات)،بیتا
17) سنهوری،احمد،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ،1968،ج5، بیروت ، داراحیاء التراث العربی
18) شایگان ،سید علی ، حقوق مدنی ،1375،به کوشش محمدرضا بندرچی، چ1،تهران، انتشارات طه
19) شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، 1380،ج1،چ1،انتشارات مجد
20) شهیدی ،مهدی، جزوه تعهدات (تقریرات درس حقوق مدنی 3 در دانشگاه شهید بهشتی )
21) صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات والعقود فی الشریعه الاسلامیه،1972 م ،ج 2،چاپ دوم ، چاپ و نشر دارالعلم بیروت
22) صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،1348ش،ج2،چاپ دوم،تهران ، نشر موسسه عالی حسابداری
23) عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ،1372،چ8،تهران ، امیرکبیر
24) عمید ، حسن، فرهنگ عمید ، چ3،1381،انتشارات امیرکبیر
25) مجموعه رویه قضائی ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،1371،ج2،چاپ اول،تهران،چاپخانه روزنامه رسمی
26) نیک فر، مهدی ،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ،1371،چ1،انتشارات کیهان
27) هدایت نیا،فرج ا;، معاملات مدیون،مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
نشریات
1 امامی ، نظریه جهت در قراردادها ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، بهار
2 رحمدل ، منصور ، حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 55 ، تابستان
3 فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت ، سال 8،شماره 31 ، پائیز
4 کاتوزیان ، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق ، نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،
سایت
1 قاضی دادگستری
2 کتابخانه اینترنتی تبیان ،ماخذ شناسی قواعد فقهی ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
3 مجله تخصصی فقه و حقوق
4 همکلاسی آن لاین
پایان نامه ها
1 بهرامی،حمید ، سوء استفاده از حق ،چاپ دوم،1370 تهران،انتشارات اطلاعات
2 درویش خادم ، معامله به قصد فرار ازدین ،تابستان 1370، چاپ 1،تهران ،انتشارات کیهان
3 زارعی،احمد ،معامله به قصد فرار از دین ومطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر،1383،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد خوراسگان،کتابخانه ملی ،شماره بازیابی 28794-
4 کاشانی ، نظریه تقلب نسبت به قانون ،1352،چاپ 1،تهران، انتشارات کیهان
5 گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه قانون مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،1387، چ 1 ،تهران،شرکت زیتون چاپ بهاران

منابع انگلیسی
PLANIOL’marcel’TREATSE ON THE CIVIL LOW ‘Paris’Institut with the authority of librarie general de droit et de jorisprudence’

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ;

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند

1-1بیان مسئله

(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )

تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا;)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید

((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))

((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))

این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم

برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این  معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد

1-2اهداف تحقیق

قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل  بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[1](لنگرودی ،1358 ،ص 666)

درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[2](همان ، ص 496)

(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[3]) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255)

(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[4](شهیدی ،1380،ص 377)

در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است

(احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[5](همان،ص 355)

هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت موضوع

هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند

1-3-2 انگیزه انتخاب

{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[6](کاتوزیان،1377،ص 212)

(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست

اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((;طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ;)

ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست

ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند

رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .)[7](شهیدی ، همان،1380،ص 356)

(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.[8] (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52)

1-4 سئوالات و فرضیه ها

1-4-1 سئوالات

1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟

2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟

3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟[9]
( همان منبع ،ص 26)

4- پس از حذف ماده 218 ق م معاملات به قصد فرار از دین چه وضعیت و شرایطی را تا کنون پشت سر گذارده اند ؟ که با بررسی تحولات این ماده سئوالات فراوانی به ذهن خطور می کند از جمله : آیا مقررات خاص می توانند جای خود را به ماده محذوف 218 دهند ؟ آوردن لفظ معامله صوری در ماده 218 جدید چه مشکلاتی را ایجاد کرده است ؟ ماده 218 مکرر توانسته است در مقابل بدهکار حیله گر بایستند و یا دچار ابهامات قانونی می باشد ؟شخص بدهکار در معاملات خود چه محدودیت هایی دارد ؟و ;

1-4-2 فرضیه ها

فرضیه در مورد جهت معامله این است که ، جهت همان انگیزه و هدف اصلی است که شخص را به معامله وا می دارد و در هر فردی متفاوت از فرد دیگر است . مانند خرید خانه که ممکن است جهت آن ، استفاده شخصی ،اجاره دادن ، فروختن مجدد و ; باشد

جهت مورد نظر در قانون مدنی ایران جهت معامله (نه جهت تعهد) است که مشروعیت آن نیز از شرایط صحت معاملات می باشد

و اما در مورد خود معامله به قصد فرار از دین فرضیه منتخب ماهمان نظریه دکتر کاتوزیان یعنی عدم قابلیت استناد این نوع معاملات می باشد ، که ایشان این را در مقابل نظریه عدم نفوذ به عنوان نظری کامل تر عنوان نموده اند و من این نظریه را به عنوان فرضیه منتخب خود قراردادم زیرا این نظریه علاوه بر رعایت قوانین حقوقی در مورد معامله به قصد فرار از دین ، از دیدگاه انصاف نیز وارد شده و سعی در این داشته تا قانون طرف قراردادی را که با حسن نیت به معامله ای تن داده به فراموشی نسپرد

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

هدفی که شخص به خاطر آن هدف ، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند (م 217و218 ق .م). جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخصی فرق می کند برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است . )[10](لنگرودی ، ص 315)

جهت نامشروع موجب بطلان معامله است. [11](ابن قدامه ،1367، ص 2)

[4]هرچند به گفته برخی مواد 424و425و500 قانون تجارت در خصوص تاجر که دارای وضعیت و شرایط و احکام خاص می باشد وضع گردیده و معلوم است که احکام تاجر را نمی توان بدون دلیل باقیاس به غیرتاجر تسری داد ، اما از نظر مامی توان آن را به عنوان مویدی در بحث خودمان طرح کرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شبکه های بی سیم در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شبکه های بی سیم در pdf دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شبکه های بی سیم در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شبکه های بی سیم در pdf

مقدمه   
فصل اول
بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی
1-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی    
2- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی   
3- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی   
4- انواع   شبکه های بی سیم   
فصل دوم
امنیت در شبکه های بی سیم
1-سه روش امنیتی   
2- انواع استاندارد11 ,802   
3- معماری شبکه های محلی بی سیم   
1-3 همبندی های 11 ,802   
2-3 خدمات ایستگاهی   
3-3 خدمات توزیع   
4-3 دسترسی به رسانه   
5-3 لایه فیزیکی   
6-3 استفاده مجدد از فرکانس   
7-3 آنتن ها   
4-استاندارد b 11 ,802   
1-4 اثرات فاصله   
2-4 پل بین شبکه ای   
3-4 پدیده چند مسیری   
5- استاندارد a11 ,802   
1-5 افزایش پهنای باند  
2-5 طیف فرکانسی تمیزتر  
3-5 کانال‌های غیرپوشا  
6- همکاری Wi-Fi  
7-استاندارد بعدی IEEE 802.11g  
فصل سوم
بررسی شبکه Bluetooth
1-Bluetooth   
1-1 غولهای فناوری پیشقدم شده اند  
2-1 چگونگی ایجاد بلوتوث وانتخاب نام  برای این کنولوژی  
2- نگاه فنی به بلوتوث  
3- باند رادیویی  
4- جهشهای فرکانسی  
5- تخصیص کانال  
6- ساختمان توپولوژی توزیع شده شبکه های محلی شخصی بلوتوث   
7- پیکربندی  
8- کاربردهای بلوتوث  
9- پشته پروتکلی بلوتوث  
10- لایه رادیویی در بلوتوث  
11- لایه باند پایه در بلوتوث  
12- لایه L2CAP در بلوتوث  
13- ساختار فریم در بلوتوث  
14- امنیت بلوتوث  
15- سرویسهای امنیتی بلوتوث  
16-ویژگی امنیت به عنوان یکی از مشخصه های بلوتوث  
فصل چهارم
Bluetooth و سایر فن آوریهای بی سیم
مقدمه  
1- سایر فن آوری های بی سیم  
2- مقایسه ارتباطات بی سیم Bluetooth و IrDA  
3- مقایسه ارتباطات بی سیم Home RF و Bluetooth  
4- فن آوری WPAN بطور خلاصه  
فصل پنجم
زبانهای برنامه نویسی Markup بی سیم
1- Compact HTMAL  
2-آینده Basic XHTMAL   
3- ویرایشگرهائی برای ایجاد مضامین I-mode  
4-ویرایشگرهای متن ساده  
5- ویرایشگرهای کد   
فصل ششم
کاربردهای آینده برای فن آوری بی سیم Bluetooth
1- حوزه های کاربردی آینده  
2- خرده فروشی و e-Commerce موبایل  
3- پزشکی  
4- مسافرت  
5-شبکه سازی خانگی  
فصل هفتم
PAN چیست؟
1-شبکه محلی شخصی و ارتباط آن با بدن انسان  
2- PAN چگونه کار می کند؟  
3-تکنولوژی  بی سیم بلوتوث وشبکه های محلی شخصی در خانه ودر جاده  
4- لایه های پروتکل معماری بلوتوث  
5- PAN تغییرات اتصالات در آینده  
6- بلوتوث یک تواناساز برای شبکه های محلی شخصی  
1-6- مقدمه   
2-6- AD HOCیک انشعاب شبکه ای  
3-6- شبکه سازی بلوتوث   
4-6- معماری تابعی برای زمانبندی اسکترنت  

مقدمه

 نیاز روز افزون به پویایی کارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و ;بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر شده است

اگر کاربر یا شرکت یا برنامه کاربردی خواهان آن باشد که داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرک در هر لحظه در اختیار داشته باشند ، شبکه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها است.اخیرا شبکه های محلی بیسیم به عنوان جایگزین و یا مکمل شبکه های معمولی دارای سیم مطرح شده اند. به دلیل عدم نیاز به سیم واتصالات برای برقراری ارتباط, این شبکه ها آزادی تحرک بیشتری ایجاد می کنند , ساده تر و مطمئن تر هستند و از همه مهمتر ارزانتر تمام می شوند. شبکه محلی بی سیم حتی می تواند جایگزین شبکه تلفن داخلی ,البته با امکانات بسیار بالاتر شود. علاوه بر این نصب و نگهداری آنها آسان ,ساده و سریع است, تقریبا هر محل کاری که بیش از یک نفر در آن مشغول به کار است , دارای یک شبکه محلی است.شبکه های محلی برای منظورهای مختلفی بکار گرفته می شوند, ازجمله دسترسی به اطلاعات اداری مشترک , استفاده مشترک از نرم افزارها و پرینترها و اتصال به اینترنت. اتصال به شبکه های محلی تاکنون از طریق سیم شبکه صورت می گرفته است. سیمی که باید از محل کامپیوتر شما تا مرکز اتصال کلیه سیم های شبکه به یکدیگر (hub) بر روی دیوارها , سقف ها واز داخل کانال هاامتداد می یافته است. طبیعتا هر کامپیوتر برای اتصال به شبکه محلی باید نزدیک به یک پریز شبکه باشد.البته با پیشرفت هایی که اخیرا در تکنولوژی ارتباطات بی سیم حاصل شده است ,دیگر احتیاجی به سیم و پریز نیست

 علاقه مند شده اید؟پس ادامه دهید

1- تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی

 شبکه های محلی برای خانه و محیط کار می توانند به دو صورت کابلی یا بی سیم طراحی گردند.در ابتدا این شبکه ها به روش کابلی با استفاده از تکنولوژی Ethernet  طراحی می شدند اما اکنون با روند رو به افزایش استفاده از شبکه های بی سیم با تکنولوژی Wi-Fi  مواجه هستیم

در شبکه های کابلی (که در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بکار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل کابل کشی صورت پذیرد(طول کابل از نوعCAT 5  نبایستی از 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده می شود) که تجهیزات به کار رفته از دو نوع غیر فعال (Passive) مانند کابل ، داکت ، پچ پنل و … و فعال (Active  )مانند هاب ، سوئیچ ، روتر ، کارت شبکه و … هستند

مؤسسه مهندسی IEEE   استانداردهای 3U 802. را برای  Fast Ethernet  و 8023ab  و 8023z  را برای Gigabit Ethernet  (مربوط به کابلهای الکتریکی و نوری ) در نظر گرفته است

شبکه های بی سیم نیز شامل دستگاه مرکزی (Access Point ) می باشد که هر ایستگاه کاری می -تواند حداکثر تا فاصله 30 متری آن (بدون مانع) قرار گیرد.شبکه های بی سیم یکی از سه استاندارد Wi-Fi  زیر را بکار می برند

80211b  :که اولین استانداردی است که به صورت گسترده بکار رفته است

80211a : سریعتر اما گرانتر از 80211b  می باشد

80211g  :جدیدترین استاندارد که شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر می باشد

هر دونوع شبکه های کابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد

2- عوامل قابل مقایسه در شبکه های بی سیم و کابلی

در مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی می تواند قابلیتهای زیر مورد بررسی قرار گیرد

نصب و راه اندازی
هزینه
قابلیت اطمینان
کارائی
·        امنیت

 

1-2- نصب و راه اندازی

در شبکه های کابلی بدلیل آنکه به هر یک از ایستگاههای کاری بایستی از محل سویئچ مربوطه کابل کشیده شود با مسائلی همچون سوارخکاری ، داکت کشی ، نصب پریز و;;; مواجه هستیم در ضمن اگر محل فیزیکی ایستگاه مورد نظر تغییر یابد بایستی که کابل کشی مجدد و ;;.صورت پذیرد

شبکه های بی سیم از امواج استفاده نموده و قابلیت تحرک بالائی را دارا هستند بنابراین تغییرات در محل فیزیکی ایستگاههای کاری به راحتی امکان پذیر می باشد برای راه اندازی آن کافیست که از روشهای زیر بهره برد

Ad hoc   : که ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (Peer toPeer  )تجهیزات را با یکدیگر میسرمی سازد
Infrastructure  :  که باعث ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مرکزی می شود

بنابراین میتوان دریافت که نصب و را ه اندازی شبکه های کابلی یا تغییرات در آن بسیار مشکلتر نسبت به مورد مشابه یعنی شبکه های بی سیم است

2-2- هزینه

تجهیزاتی همچون هاب ، سوئیچ یا کابل شبکه نسبت به مورد های مشابه در شبکه های بی سیم ارزانتر می باشد اما درنظر گرفتن هزینه های نصب و تغییرات احتمالی محیطی نیز قابل توجه است

قابل به ذکر است که با رشد روز افزون شبکه های بی سیم ، قیمت آن نیز در حال کاهش است

3-2- قابلیت اطمینان

تجهیزات کابلی بسیار قابل اعتماد می باشند که دلیل سرمایه گذاری سازندگان از حدود بیست سال گذشته نیز همین می باشد فقط بایستی در موقع نصب و یا جابجائی ، اتصالات با دقت کنترل شوند

تجهیزات بی سیم همچون Broadband Router  ها مشکلاتی مانند قطع شدن‌های پیاپی، تداخل امواج الکترومغناظیس، تداخل با شبکه‌های بی‌سیم مجاور و ; را داشته اند که روند رو به تکامل آن نسبت به گذشته(مانند80211 g  ) باعث بهبود در قابلیت اطمینان نیز داشته است

 

4-2- کارائی

شبکه های کابلی دارای بالاترین کارائی هستند در ابتدا پهنای باند  Mbps10 سپس به پهنای باندهای بالاتر(Mbps 100 وMbps 1000) افزایش یافتند حتی در حال حاضر سوئیچهائی با پهنای باندGbps  1  نیز ارائه شده است

شبکه های بی سیم با استاندارد80211b حداکثر پهنای باندMbps 11 و با 80211 a و 80211 g پهنای باند Mbps 54 را پشتیبانی می کنند حتی در تکنولوژیهای جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتر بهMbps 108 نیز افزایش داده شده است

علاوه بر این کارائی Wi-Fi نسبت به فاصله حساس می باشد یعنی حداکثر کارائی با افزایش فاصله نسبت به َAccess Point پایین خواهد آمد. این پهنای باند برای به اشتراک گذاشتن اینترنت یا فایلها کافی بوده اما برای برنامه هائی که نیاز به رد و بدل اطلاعات زیاد بین سرور و ایستگاهای کاری(lient to Server ) دارند کافی نیست

 

5-2- امنیت

بدلیل اینکه در شبکه های کابلی که به اینترنت هم متصل هستند، وجود دیواره آتش از الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سوئیچ به تنهایی قادر به انجام وظایف دیواره آتش نمی باشند، بایستی در چنین شبکه هایی دیواره آتش مجزایی نصب شود

تجهیزات شبکه های بی سیم مانند  Broadband Routerها دیواره آتش بصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد.از سوی دیگر به دلیل اینکه در شبکه‌های بی‌سیم از هوا بعنوان رسانه انتقال استفاده میشود، بدون پیاده سازی تکنیک‌های خاصی مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بطور کامل تامین نمی گردد استفاده از رمزنگاری WEP  (Wired Equivalent Privacy)  باعث بالا رفتن امنیت در این تجهیزات گردیده است

انتخاب صحیح کدام است؟

با توجه به بررسی و آنالیز مطالبی که مطالعه کردید بایستی تصمیم گرفت که در محیطی که اشتراک اطلاعات وجود دارد و نیاز به ارتباط احساس می شو د کدام یک از شبکه های بی سیم و کابلی مناسبتر به نظر می رسند

جدول زیر خلاصه ای از معیارهای در نظر گرفته شده در این مقاله می باشد

 بعنوان مثال اگر هزینه برای شما مهم بوده و نیاز به استفاده از حداکثر کارائی را دارید ولی پویائی برای شما مهم نمی باشد بهتر است از شبکه کابلی استفاده کنید

بنابراین اگر هنوز در صدد تصمیم بین ایجاد یک شبکه کامپیوتری هستید جدول زیر انتخاب را برای شما ساده تر خواهد نمود

4- انواع شبکه های بی سیم

 :( Wireless Local Area Networks ) WLANS

 این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیطهای(Campus) دانشگاهی یا آزمایشگاهها که نیاز به استفاده از اینترنت دارند مفید می باشد

در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشند می توان بدون استفاده از Access Point این ارتباط را برقرار نمود .در غیر اینصورت استفاده از Access Point ضروری است

 می توان با استفاده از آنتن های مناسب مسافت ارتباطی کاربران را به شرط عدم وجود مانع تاحدی طولانی تر نمود

 :(Wireless Personal Area Networks ) WPANS

   دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارت از Infre Red)IR وBluetooth  (IEEE 802.15 ) می باشد که مجوز ارتباط در محیطی حدود 90 متر را می دهد البته در IR نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد

 WMANS    :(Wireless Metropolitan Area Networks )

 توسط این تکنولوژی ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان در یک شهر برقرار می شود برای Backup آن می توان از خطوط اجاره ای ،فیبر نوری یا کابلهای مسی استفاده نمود

 :(Wireless Wide Area Networks) WMANS

 برای شبکه هائی با فواصل زیاد همچون بین شهرها یا کشورها بکار می روداین ارتباط ازطریق آنتن ها ی بی سیم یا ماهواره صورت می پذیرد

1- امنیت در شبکه های بی سیم

سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم عبارتند از

 WEP (Wired Equivalent privacy)

در این روش از شنود کاربرهایی که در شبکه مجوز ندارند جلوگیری به عمل می آید که مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا نیاز به تنظیمات دستی( KEY ) مربوطه در هر Client می باشد

اساس رمز نگاری WEP بر مبنای الگوریتم RC4 بوسیله RSA می باشد

 SSID ( SERVICE SET IDENTIFIRE)

شبکه هایWLAN دارای چندین شبکه محلی می باشند که هرکدام آنها دارای یک شناسه (Identifier)  یکتا می باشند این شناسه ها در چندین Access Point قرار داده می شوند

 هر کاربر برای دسترسی به شبکه مورد نظر بایستی تنظیمات شناسه SSID مربوطه را انجام دهد

 MAC  (MEDIA ACCESS CONTROL)

لیستی از MAC آدرس های مورد استفاده در یک شبکه به AP (Access Point)  مربوطه وارد شده بنابراین تنها کامپیوترهای دارای این MAC آدرسها اجازه دسترسی دارند به عبارتی وقتی یک کامپیوتر درخواستی را ارسال می کند MAC آدرس آن با لیست MAC آدرس مربوطه در AP مقایسه شده و اجازه دسترسی یا عدم دسترسی آن مورد بررسی قرار می گیرد

این روش امنیتی مناسب برای شبکه های کوچک بوده زیرا در شبکه های بزرگ امکان ورود این آدرسها به AP بسیار مشکل می باشد

2- انواع استاندارد 80211

اولین بار در سال 1990 بوسیله انستیتیو IEEE معرفی گردید که اکنون تکنولوژیهای متفاوتی از این استاندارد برای شبکه های بی سیم ارائه گردیده است

امروزه با بهبود عملکرد، کارایی و عوامل امنیتی، شبکه‌های بی‌سیم به شکل قابل توجهی در حال رشد و گسترش هستند و استاندارد IEEE 802.11 استاندارد بنیادی است که شبکه‌های بی‌سیم بر مبنای آن طراحی و پیاده سازی می‌شوند

در ماه ژوئن سال 1997 انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) استانداردIEEE 802.11-1997 را به عنوان اولین استانداردِ شبکه‌های محلی بی‌سیم منتشر ساخت. این استاندارد در سال 1999 مجدداً بازنگری شد و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان IEEE 802.11-1999 منتشر شد. استاندارد جاری شبکه‌های محلی بی‌سیم یا همانIEEE 802.11 تحت عنوان ISO/IEC 8802-11:1999، توسط سازمان استاندارد سازی بین‌المللی (ISO) و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) پذیرفته شده است. تکمیل این استاندارد در سال 1997، شکل گیری و پیدایش شبکه سازی محلی بی‌سیم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت. استاندارد 1997، پهنای باند 2Mbps را تعریف می‌کند با این ویژگی که در شرایط نامساعد و محیط‌های دارای اغتشاش (نویز) این پهنای باند می‌تواند به مقدار 1Mbps کاهش یابد. روش تلفیق یا مدولاسیون در این پهنای باند روش DSSS است. بر اساس این استاندارد پهنای باند1 Mbps با استفاده از روش مدولاسیون FHSS نیز قابل دستیابی است و در محیط‌های عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند 2Mbpsنیز قابل استفاده است. هر دو روش مدولاسیون در محدوده باند رادیویی 24GHz عمل می‌کنند. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این استاندارد استفاده از رسانه مادون قرمز علاوه بر مدولاسیون‌های رادیویی DSSS و FHSS به عنوان رسانه انتقال است. ولی کاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملیاتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه کاری 80211 به زیر گروه‌های متعددی تقسیم می‌شود. شکل‌های 1-1و 1-2 گروه‌های کاری فعال در فرآیند استاندارد سازی را نشان می‌دهد. برخی از مهم‌ترین زیر گروه‌ها به قرار زیر است

- 80211D: Additional Regulatory Domains
- 802.11E: Quality of Service (QoS)
- 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP)
- 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz
- 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control
- 802.11i: Authentication and Security

    کمیتهE  80211 کمیته‌ای است که سعی دارد قابلیت QoS اِتـِرنت را در محیط شبکه‌های بی‌سیم ارائه کند. توجه داشته باشید که فعالیت‌های این گروه تمام گونه‌های 80211 شامل a، b، و g را در بر دارد. این کمیته در نظر دارد که ارتباط کیفیت سرویس سیمی یا Ethernet QoS را به دنیای بی‌سیم بیاورد

کمیته 80211g کمیته‌ای است که با عنوان 80211 توسعه یافته نیز شناخته می‌شود. این کمیته در نظر دارد نرخ ارسال داده‌ها در باند فرکانسی ISM را افزایش دهد. باند فرکانسی ISM یا باند فرکانسی صنعتی، پژوهشی، و پزشکی، یک باند فرکانسی بدون مجوز است. استفاده از این باند فرکانسی که در محدوده 2400 مگاهرتز تا 24835 مگاهرتز قرار دارد، بر اساس مقررات FCC در کاربردهای تشعشع رادیویی نیازی به مجوز ندارد. استاندارد 80211g تا کنون نهایی نشده است و مهم‌ترین علت آن رقابت شدید میان تکنیک‌های مدولاسیون است. اعضاء این کمیته و سازندگان تراشه توافق کرده‌اند که از تکنیک تسهیم OFDM استفاده نمایند ولی با این وجود روش PBCC نیز می‌تواند به عنوان یک روش جایگزین و رقیب مطرح باشد

    کمیته 80211h مسئول تهیه استانداردهای یکنواخت و یکپارچه برای توان مصرفی و نیز توان امواج ارسالی توسط فرستنده‌های مبتنی بر 80211 است

    فعالیت دو کمیته 80211iو 80211x در ابتدا برروی سیستم‌های مبتنی بر 80211b تمرکز داشت. این دو کمیته مسئول تهیه پروتکل‌های جدید امنیت هستند. استاندارد اولیه از الگوریتمی موسوم به WEP استفاده می‌کند که در آن دو ساختار کلید رمز نگاری به طول 40 و 128 بیت وجود دارد. WEP مشخصاً یک روش رمزنگاری است که از الگوریتم RC4 برای رمزنگاری فریم‌ها استفاده می‌کند. فعالیت این کمیته در راستای بهبود مسائل امنیتی شبکه‌های محلی بی‌سیم است

  این استاندارد لایه‌های کنترل دسترسی به رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) در یک شبکه محلی با اتصال بی‌سیم را دربردارد. شکل 1-3 جایگاه استاندارد 80211 را در مقایسه با مدل مرجع نشان می‌دهد

    محیط‌های بی‌سیم دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند که در مقایسه با شبکه‌های محلی سیمی جایگاه خاصی را به این گونه شبکه‌ها می‌بخشد. به طور مشخص ویژگی‌های فیزیکی یک شبکه محلی بی‌سیم محدودیت‌های فاصله، افزایش نرخ خطا و کاهش قابلیت اطمینان رسانه، همبندی‌های پویا و متغیر، تداخل امواج، و عدم وجود یک ارتباط قابل اطمینان و پایدار در مقایسه با اتصال سیمی است. این محدودیت‌ها، استاندارد شبکه‌های محلی بی‌سیم را وا می‌دارد که فرضیات خود را بر پایه یک ارتباط محلی و با بُرد کوتاه بنا نهد. پوشش‌های جغرافیایی وسیع‌تر از طریق اتصال شبکه‌های محلی بی‌سیم کوچک برپا می‌شود که در حکم عناصر ساختمانی شبکه گسترده هستند. سیـّار بودن ایستگاه‌های کاری بی‌سیم نیز از دیگر ویژگی‌های مهم شبکه‌های محلی بی‌سیم است. در حقیقت اگر در یک شبکه محلی بی‌سیم ایستگاه‌های کاری قادر نباشند در یک محدودهعملیاتی قابل قبول و همچنین میان سایر شبکه‌های بی‌سیم تحرک داشته باشد، استفاده از شبکه‌های محلی بی‌سیم توجیه کاربردی مناسبی نخواهد داشت

    از سوی دیگر به منظور حفظ سازگاری و توانایی تطابق و همکاری با سایر استانداردها، لایه دسترسی به رسانه (MAC) در استاندارد 80211 می‌بایست از دید لایه‌های بالاتر مشابه یک شبکه محلی مبتنی بر استاندارد 802 عمل کند. بدین خاطر لایه MAC در این استاندارد مجبور است که سیـّاربودن ایستگاه‌های کاری را به گونه‌ای شفاف پوشش دهد که از دید لایه‌های بالاتر استاندارد این سیـّاربودن احساس نشود. این نکته سبب می‌شود که لایهMAC در این استاندارد وظایفی را بر عهده بگیرد که معمولاً توسط لایه‌های بالاتر شبکه انجام می‌شوند. در واقع این استاندارد لایه‌های فیزیکی و پیوند داده جدیدی به مدل مرجع OSI اضافه می‌کند و به طور مشخص لایه فیزیکی جدید از فرکانس‌های رادیویی به عنوان رسانه انتقال بهره می‌برد. شکل1-4، جایگاه این دو لایه در مدل مرجع OSI را در کنار سایر پروتکل‌های شبکه سازی نشان می‌دهد. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود وجود این دولایه از دید لایه‌های فوقانی شفاف است

علاوه بر استاندارد IEEE 802.11-1999 دو الحاقیه IEEE 802.11a و IEEE 802.11b تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را به استاندارد اولیه اضافه کرده است که در ادامه این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت

3معماری شبکه‌های محلی بی‌سیم

    معماری 80211 از عناصر ساختمانی متعددی تشکیل شده است که در کنار هم، سـّیار بودن ایستگاه‌های کاری را پنهان از دید لایه‌های فوقانی برآورده می‌سازد. ایستگاه بی‌سیم یا به اختصار ایستگاه (STA)، بنیادی‌ترین عنصر ساختمانی در یک شبکه محلی بی‌سیم است. یک ایستگاه، دستگاهی است که بر اساس تعاریف و پروتکل‌های 80211 (لایه‌های MAC و PHY) عمل کرده و به رسانه بی‌سیم متصل است. توجه داشته باشید که براساس تعریف کلاسیکِ شبکه‌های کامپیوتری، یک شبکه کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل و متصل است که منظور از اتصال در این تعریف، توانایی جابجایی و مبادله پیام‌ها است. ایستگاه‌های کاری بی‌سیم امروزی عمدتاً به صورت مجموعه سخت‌افزاری/نرم‌افزاری کارت‌های شبکه بی‌سیم پیاده‌سازی می‌شوند. همچنین یک ایستگاه می‌تواند یک کامپیوتر قابل حمل، کامپیوتر کفدستی و یا یک نقطه دسترسی باشد. نقطه دسترسی در واقع در حکم پلی است که ارتباط ایستگاه‌های بی‌سیم را با سیستم توزیع یا شبکه سیمی برقرار می‌سازد. کوچکترین عنصر ساختمانی شبکه‌های محلی بی‌سیم در استاندارد 80211 مجموعه سرویس پایه یا BSS نامیده می‌شود. در واقع BSS مجموعه‌ای از ایستگاه‌های بی‌سیم است

3-1- همبندی‌های 80211

    در یک تقسیم بندی کلی می‌توان دو همبندی را برای شبکه‌های محلی بی‌سیم در نظر گرفت. سـاده‌ترین همبندی، فی‌البداهه (Ad Hoc) و براساس فرهنگ واژگان استاندارد 80211، IBSS است. در این همبندی ایستگاه‌ها از طریق رسانه بی‌سیم به صورت نظیر به نظیر با یکدیگر در ارتباط هستند و برای تبادل داده (تبادل پیام) از تجهیزات یا ایستگاه واسطی استفاده نمی‌کنند. واضح است که در این همبندی به سبب محدودیت‌های فاصله هر ایستگاهی ضرورتاً نمی‌تواند با تمام ایستگاه‌های دیگر در تماس باشد. به این ترتیب شرط اتصال مستقیم در همبندی IBSS آن است که ایستگاه‌ها در محدوده عملیاتی بی‌سیم یا همان بُرد شبکه بی‌سیم قرار داشته باشند. شکل 2-1 همبندی IBSSرا نشان می‌دهد

     همبندی دیگر زیرساختار است. در این همبندی عنصر خاصی موسوم به نقطه دسترسی وجود دارد. نقطه دسترسی ایستگاه‌های موجود در یک مجموعه سرویس را به سیستم توزیع متصل می‌کند. در این هم بندی تمام ایستگاه‌ها با نقطه دسترسی تماس می‌گیرند و اتصال مستقیم بین ایستگاه‌ها وجود ندارد در واقع نقطهدسترسی وظیفه دارد فریم‌ها (قاب‌های داده) را بین ایستگاه‌ها توزیع و پخش کند. شکل 2-2 همبندی زیرساختار را نشان می‌دهد

     در این هم بندی سیستم توزیع، رسانه‌ای است که از طریق آن نقطه دسترسی (AP) با سایر نقاط دسترسی در تماس است و از طریق آن می‌تواند فریم‌ها را به سایر ایستگاه‌ها ارسال نماید. از سوی دیگر می‌تواند بسته‌ها را در اختیار ایستگاه‌های متصل به شبکه سیمی نیز قراردهد. در استاندارد 80211 توصیف ویژه‌ای برای سیستم توزیع ارائه نشده است، لذا محدودیتی برای پیاده سازی سیستم توزیع وجود ندارد، در واقع این استاندارد تنها خدماتی را معین می‌کند که سیستم توزیع می‌بایست ارائه نماید. بنابراین سیستم توزیع می‌تواند یک شبکه 8023 معمولی و یا دستگاه خاصی باشد که سرویس توزیع مورد نظر را فراهم می‌کند

    استاندارد 80211 با استفاده از همبندی خاصی محدوده عملیاتی شبکه را گسترش می‌دهد. این همبندی به شکل مجموعه سرویس گسترش یافته (ESS) بر پا می‌شود. در این روش یک مجموعه گسترده و متشکل از چندین BSS یا مجموعه سرویس پایه از طریق نقاط دسترسی با یکدیگر در تماس هستند و به این ترتیب ترافیک داده بین مجموعه‌های سرویس پایه مبادله شده و انتقال پیام‌ها شکل می‌گیرد. در این همبندی ایستگاه‌ها می‌توانند در محدوده عملیاتی بزرگ‌تری گردش نمایند. ارتباط بین نقاط دسترسی از طریق سیستم توزیع فراهم می‌شود. در واقع سیستم توزیع ستون فقرات شبکه‌های محلی بی‌سیم است و می‌تواند با استفاده از فنّاوری بی‌سیم یا شبکه‌های سیمی شکل گیرد. سیستم توزیع در هر نقطه دسترسی به عنوان یک لایه عملیاتی ساده است که وظیفه آن تعیین گیرنده پیام و انتقال فریم به مقصدش می‌باشد. نکته قابل توجه در این همبندی آن است که تجهیزات شبکه خارج از حوزه ESS تمام ایستگاه‌های سیـّار داخل ESS را صرفنظر از پویایی و تحرکشان به صورت یک شبکه منفرد در سطح لایه MAC تلقی می‌کنند. به این ترتیب پروتکل‌های رایج شبکه‌های کامپیوتری کوچکترین تأثیری از سیـّار بودن ایستگاه‌ها و رسانه بی‌سیم نمی‌پذیرند. جدول 2-1 همبندی‌های رایج در شبکه‌های بی‌سیم مبتنی بر 80211 را به اختصار جمع بندی می‌کند

3-2- خدمات ایستگاهی

    بر اساس این استاندارد خدمات خاصی در ایستگاه‌های کاری پیاده‌سازی می‌شوند. در حقیقت تمام ایستگاه‌های کاری موجود در یک شبکه محلی مبتنی بر 80211 و نیز نقاط دسترسی موظف هستند که خدمات ایستگاهی را فراهم نمایند. با توجه به اینکه امنیت فیزیکی به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز بر خلاف شبکه‌های سیمی، در شبکه‌های بی‌سیم قابل اعمال نیست استاندارد 80211 خدمات هویت سنجی را به منظور کنترل دسترسی به شبکه تعریف می‌نماید. سرویس هویت سنجی به ایستگاه کاری امکان می‌دهد که ایستگاه دیگری را شناسایی نماید. قبل از اثبات هویت ایستگاه کاری، آن ایستگاه مجاز نیست که از شبکه بی‌سیم برای تبادل داده استفاده نماید. در یک تقسیم بندی کلی 80211 دو گونه خدمت هویت سنجی را تعریف می‌کند

- Open System Authentication
- Shared Key Authentication

    روش اول، متد پیش فرض است و یک فرآیند دو مرحله‌ای است. در ابتدا ایستگاهی که می‌خواهد توسط ایستگاه دیگر شناسایی و هویت سنجی شود یک فریم مدیریتی هویت سنجی شامل شناسه ایستگاه فرستنده، ارسال می‌کند. ایستگاه گیرنده نیز فریمی در پاسخ می‌فرستد که آیا فرستنده را می‌شناسد یا خیر. روش دوم کمی پیچیده‌تر است و فرض می‌کند که هر ایستگاه از طریق یک کانال مستقل و امن، یک کلید مشترک سّری دریافت کرده است. ایستگاه‌های کاری با استفاده از این کلید مشترک و با بهره‌گیری از پروتکلی موسوم به WEP اقدام به هویت سنجی یکدیگر می‌نمایند. یکی دیگر از خدمات ایستگاهی خاتمه ارتباط یا خاتمه هویت سنجی است. با استفاده از این خدمت، دسترسی ایستگاهی که سابقاً مجاز به استفاده از شبکه بوده است، قطع می‌گردد

    در یک شبکه بی‌سیم، تمام ایستگاه‌های کاری و سایر تجهیزات قادر هستند ترافیک داده‌ای را “بشنوند” – در واقع ترافیک در بستر امواج مبادله می‌شود که توسط تمام ایستگاه‌های کاری قابل دریافت است. این ویژگی سطح امنیتی یک ارتباط بی‌سیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل در استاندارد 80211 پروتکلی موسوم به WEP تعبیه شده است که برروی تمام فریم‌های داده و برخی فریم‌های مدیریتی و هویت سنجی اعمال می‌شود. این استاندارد در پی آن است تا با استفاده از این الگوریتم سطح اختفاء وپوشش را معادل با شبکه‌های سیمی نماید

3-3-خدمات توزیع

  خدمات توزیع عملکرد لازم در همبندی‌های مبتنی بر سیستم توزیع را مهیا می‌سازد. معمولاً خدمات توزیع توسط نقطه دسترسی فراهم می‌شوند. خدمات توزیع در این استاندارد عبارتند از

- پیوستن به شبکه
- خروج از شبکه بی‌سیم
- پیوستن مجدد
- توزیع
- مجتمع سازی

 سرویس اول یک ارتباط منطقی میان ایستگاه سیّار و نقطه دسترسی فراهم می‌کند. هر ایستگاه کاری قبل از ارسال داده می‌بایست با یک نقطه دسترسی برروی سیستم میزبان مرتبط گردد. این عضویت، به سیستم توزیع امکان می‌دهد که فریم‌های ارسال شده به سمت ایستگاه سیّار را به درستی در اختیارش قرار دهد. خروج از شبکه بی‌سیم هنگامی بکار می‌رود که بخواهیم اجباراً ارتباط ایستگاه سیّار را از نقطه دسترسی قطع کنیم و یا هنگامی که ایستگاه سیّار بخواهد خاتمه نیازش به نقطه دسترسی را اعلام کند. سرویس پیوستن مجدد هنگامی مورد نیاز است که ایستگاه سیّار بخواهد با نقطه دسترسی دیگری تماس بگیرد. این سرویس مشابه “پیوستن به شبکه بی‌سیم” است با این تفاوت که در این سرویس ایستگاه سیّار نقطه دسترسی قبلی خود را به نقطه دسترسی جدیدی اعلام می‌کند که قصد دارد به آن متصل شود. پیوستن مجدد با توجه به تحرک و سیّار بودن ایستگاه کاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این اطلاع، (اعلام نقطه دسترسی قبلی) به نقطه دسترسی جدید کمک می‌کند که با نقطه دسترسی قبلی تماس گرفته و فریم‌های بافر شده احتمالی را دریافت کند که به مقصد این ایستگاه سیّار فرستاده شده‌اند. با استفاده از سرویس توزیع فریم‌های لایه MAC به مقصد مورد نظرشان می‌رسند. مجتمع سازی سرویسی است که شبکه محلی بی‌سیم را به سایر شبکه‌های محلی و یا یک یا چند شبکه محلی بی‌سیم دیگر متصل می‌کند. سرویس مجتمع سازی فریم‌های 80211 را به فریم‌هایی ترجمه می‌کند که بتوانند در سایر شبکه‌ها (به عنوان مثال 8023) جاری شوند. این عمل ترجمه دو طرفه است بدان معنی که فریم‌های سایر شبکه‌ها نیز به فریم‌های 80211 ترجمه شده و از طریق امواج در اختیار ایستگاه‌های کاری سیّار قرار می‌گیرند

3-4- دسترسی به رسانه

    روش دسترسی به رسانه در این استاندارد CSMA/CA است که تاحدودی به روش دسترسی CSMA/CD شباهت دارد. در این روش ایستگاه‌های کاری قبل از ارسال داده کانال رادیویی را کنترل می‌کنند و در صورتی که کانال آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کنند. در صورتی که کانال رادیویی اشغال باشد با استفاده از الگوریتم خاصی به اندازه یک زمان تصادفی صبر کرده و مجدداً اقدام به کنترل کانال رادیویی می‌کنند. در روش CSMA/CA ایستگاه فرستنده ابتدا کانال فرکانسی را کنترل کرده و در صورتی که رسانه به مدت خاصی موسوم به DIFS آزاد باشد اقدام به ارسال می‌کند. گیرنده فیلد کنترلی فریم یا همان CRC را چک می‌کند و سپس یک فریم تصدیق می‌فرستد. دریافت تصدیق به این معنی است که تصادمی بروز نکرده است. در صورتی که فرستنده این تصدیق را دریافت نکند، مجدداً فریم را ارسال می‌کند. این عمل تا زمانی ادامه می‌یابد که فریم تصدیق ارسالی از گیرنده توسط فرستنده دریافت شود یا تکرار ارسال فریم‌ها به تعداد آستان‌های مشخصی برسد که پس از آن فرستنده فریم را دور می‌اندازد

در شبکه‌های بی‌سیم بر خلاف اِتِرنت امکان شناسایی و آشکار سازی تصادم به دو علت وجود ندارد

پیاده سازی مکانیزم آشکار سازی تصادم به روش ارسال رادیویی دوطرفه نیاز دارد که با استفاده از آن ایستگاه سیّار بتواند در حین ارسال، سیگنال را دریافت کند که این امر باعث افزایش قابل توجه هزینه می‌شود
در یک شبکه بی‌سیم، بر خلاف شبکه‌های سیمی، نمی‌توان فرض کرد که تمام ایستگاه‌های سیّار امواج یکدیگر را دریافت می‌کنند. در واقع در محیط بی‌سیم حالاتی قابل تصور است که به آنها نقاط پنهان می‌گوییم. در شکل زیر ایستگاه‌های کاری “A” و “B” هر دو در محدوده تحت پوشش نقطه دسترسی هستند ولی در محدوده یکدیگر قرار ندارند


    برای غلبه بر این مشکل، استاندارد 80211 از تکنیکی موسوم به اجتناب از تصادم و مکانیزم تصدیق استفاده می‌کند. همچنین با توجه به احتمال بروز روزنه‌های پنهان و نیز به منظور کاهش احتمال تصادم در این استاندارد از روشی موسوم به شنود مجازی رسانه یا VCS استفاده می‌شود. در این روش ایستگاه فرستنده ابتدا یک بسته کنترلی موسوم به تقاضای ارسال حاوی نشانی فرستنده، نشانی گیرنده، و زمان مورد نیاز برای اشغال کانال رادیویی را می‌فرستد. هنگامی که گیرنده این فریم را دریافت می‌کند، رسانه را کنترل می‌کند و در صورتی که رسانه آزاد باشد فریم کنترلی CTS را به نشانی فرستنده ارسال می‌کند. تمام ایستگاه‌هایی که فریم‌های کنترلی RTS/CTS را دریافت می‌کنند وضعیت کنترل رسانه خود موسوم به شاخصNAV را تنظیم می‌کنند. در صورتی که سایر ایستگاه‌ها بخواهند فریمی را ارسال کنند علاوه بر کنترل فیزیکی رسانه (کانال رادیویی) به پارامتر NAV خود مراجعه می‌کنند که مرتباً به صورت پویا تغییر می‌کند. به این ترتیب مشکل روزنه‌های پنهان حل شده و تصادم‌ها نیز به حداقل مقدار می‌رسند. شکل2-4زمان‌بندی RTS/CTS و وضعیت سایر ایستگاه‌ها را نشان می‌دهد

3-5- لایه فیزیکی

    در این استاندارد لایه فیزیکی سه عملکرد مشخص را انجام می‌دهد. اول آنکه رابطی برای تبادل فریم‌های لایه MAC جهت ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌کند. دوم اینکه با استفاده از روش‌های تسهیم فریم‌های داده را ارسال می‌کند و در نهایت وضعیت رسانه (کانال رادیویی) را در اختیار لایه بالاتر (MAC) قرار می‌دهد. سه تکنیک رادیویی مورد استفاده در لایه فیزیکی این استاندارد به شرح زیر می‌باشند

 استفاده از تکنیک رادیویی DSSS
استفاده از تکنیک رادیویی FHSS
استفاده از امواج رادیویی مادون قرمز

    در این استاندار لایه فیزیکی می‌تواند از امواج مادون قرمز نیز استفاده کند. در روش ارسال با استفاده از امواج مادون قرمز، اطلاعات باینری با نرخ 1 یا 2 مگابیت در ثانیه و به ترتیب با استفاده از مدولاسیون 16-PPM و 4-PPMمبادله می‌شوند

3-5-1-ویژگی‌های سیگنال‌های طیف گسترده

    عبارت طیف گسترده به هر تکنیکی اطلاق می‌شود که با استفاده از آن پهنای باند سیگنال ارسالی بسیار بزرگ‌تر از پهنای باند سیگنال اطلاعات باشد. یکی از سوالات مهمی که با در نظر گرفتن این تکنیک مطرح می‌شود آن است که با توجه به نیاز روز افزون به پهنای باند و اهمیت آن به عنوان یک منبع با ارزش، چه دلیلی برای گسترش طیف سیگنال و مصرف پهنای باند بیشتر وجود دارد. پاسخ به این سوال در ویژگی‌های جالب توجه سیگنال‌های طیف گسترده نهفته است. این ویژگی‌های عبارتند از

- پایین بودن توان چگالی طیف به طوری که سیگنال اطلاعات برای شنود غیر مجاز و نیز در مقایسه با سایر امواج به شکل اعوجاج و پارازیت به نظر می‌رسد

 مصونیت بالا در مقابل پارازیت و تداخل
رسایی با تفکیک پذیری و دقت بالا
امکان استفاده در CDMA

    مزایای فوق کمیسیون FCC را بر آن داشت که در سال 1985 مجوز استفاده از این سیگنال‌ها را با محدودیت حداکثر توان یک وات در محدوده ISM صادر نماید

3-5-2-سیگنال‌های طیف گسترده با جهش فرکانسی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل در pdf

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
معرفی سازمان
موقعیت جغرافیایی سازمان
تاریخچه
ماموریت
شرکت های زیرمجموعه
مواد اولیه
معرفی سیستم مورد کارآموزی
تعریف واژه های خاص
محصولات شرکت با مشخصات
فصل دوم: شیوه های تجزیه و تحلیل
بخش اول- مفاهیم سیستم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعریف سیستم
اجزای سیستم
انواع سیستم
بخش دوم- رویکرد سیستمی به عنوان روش تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستمی و تجزیه و تحلیل
رویکرد سیستم و ترکیب
ورش کلی حل مسئله در رویکرد سیستمی
روش تجزیه و تحلیل رویکرد سیستمی
نقش تحلیل گر در فرآیند تجزیه و تحلیل
بخش سوم- مروری کلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سیستم
چرخه تکاملی و روش های تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی سنتی (تجزیه و تحلیل سنتی)
چرخه تکاملی سنتی و نارساییهای آن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش چهارم- مروری کلی بر روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته (تجزیه و تحلیل ساخته یافته)
متدولوژی ساخت یافته
ابزار ساخت یافته تجزیه و تحلیل
چرخه تکاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه تکاملی سنتی
بخش پنجم: تکنیکها و روش های عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل
سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
فصل سوم
مروری بر فرآیند فروش ایران خودرو دیزل
بخش های تشکیل دهند فروش
قسمت تکمیل مالی / ودیعه
قسمت دریافت حواله و مسد
صدور سند و حواله
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش تغییر (نام / تیپ/ شریک)
قسمت دبیرخانه
قسمت کامپیوتر و بایگانی
امور مالی
فصل چهارم
مشکلات
پیشنهادات

پیشگفتار

دنیای امروز با سرعتی ماورای تصور به سوی مدرنیسم صنعتی در حال پیشروی است. که آهنگ این حرکت پرشتاب آن قدر سریع است که نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد. انسان و صنعت جز لاینفک دنیای فردا خواهند بود. صنعتی شدن با هر آهنگ که  صورت گیرد نیاز به بهبود و اصلاح با هماهنگی سایر ارکان این جامعه خواهد داشت. چه بسا، زیان پیشرفت ناهماهنگ با دیگر اعضاء بسیار بیشتر از بهره آن خواهد بود. هر حرکتی درهر جهتی و به سوی هر هدفی که باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح ممکن نخواهد بود. امروزه حرکت به تنهایی ایده آل هیچ نوع جامعه ای نیست بلکه حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده است که در عین پویایی، نویدی برای پیشرفتهای آینده، تاکتیکی، تکنولوژی و غیره خواهد بود

بی شک صنعت کشور ما نیز از جنبه های فزاینده صنعتی مستثنی نخواهد بود و برماست که ضمن هماهنگی با این جنبش استراتژیک قبل از آغاز هر مرحله ای پایه های مدیریت صنعتی کشور را در جهت رشد و تعالی صنایع مختلف مستحکم سازیم و از این مسیر نوین به برنامه ریزی خرد  و کلان صنعت و در نهایت صنعتی امروز و فردا بیندیشیم

این نوشتار هر چند کوششی است ابتدای و در سطحی بسیار کوچک و لیکن مقدمه ایست در گسترده وسیع صنعت این مرز و بوم که امید می رود این تلاش کوچک مقبول خوانندگان محترم واقع شود و از سوی پویندگان و تلاشگران کشور در مسیر تعالی قرار گرفته و شاهد صنعتی پویا و مدیریتی کوشا در کشور عزیزمان باشیم. به امید آن روز

 مقدمه

شرکتی که امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های کشور و حتی در پهنه ترانزیت بین المللی، موجب غرور و افتخار ملی گردیده یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروهای کار در خاورمیانه محسوب می‎شود که با بیش از 40 سال سابقه درخشان تولید ، وظیفه ساخت انواع خودروهای سنگین را بر عهده دارد

شرکت ایران خودرو دیزل ، تشکیلات سازمان یافته ای است که ابتدا با نام صنعتی خاور در سال 1338 با سرمایه اولیه 26 میلیون ریال در کارگاه کوچکی تاسیس و با مونتاژ روزانه یک دستگاه اتومبیل، فعالیت خود را آ‎غاز کرد و در سال 1343 با توجه به گسترش تقاضا در بازار خودرو کشور به محل کنونی واقع در جنوب غربی تهران در محدوده ای به مساحت 520 هزار مترمربع انتقال یافت و با احداث سالنهای مناسب، تجهیز خطوط تولید، جذب و آموزش نیروهای کارآمد و ارتقا کیفیت محصولات موفق به افزایش تولید و ساخت تیپهای متنوع کامیون گردید

شرایط بازار رقابتی و لزوم توجه روز افزون به تغییرات تکنولوژی و تحولات سریع ناشی از آن در صنعت حمل و نقل از یک سو و نیاز به تولید نسلهای پیشرفته انواع خودروهای کار از سوی دیگر و همچنین توجه به ضرورت ارتقاء نظام مدیریت کیفیت و تولید قابل قبول سازمانهای استاندارد جهانی برای ورود به ناوگان حمل و نقل بین المللی و بازارهای فروش خارج از کشور، این ضرورت مسلم را ایجاب کرد تا تغییرات بنیادین در سازماندهی و ماهیت شرکت به تناسب اهداف پیش بینی شده پی ریزی شود

درسال 1378 شرکت ایران خودرو با خرید سهام عمده گروه صنعتی خاور و الحاق خط تولید اتوبوس و مینی بوس شرکت ایران خودرو دیزل را تاسیس کرد و ایران خودرو دیزل با طراحی و اجرای پروژه عظیم ساخت و تاسیسات و راه اندازی خط تولید اتوبوس برضرورت توسعه صحه گذاشته و حیات حرفه ای نوینی را پیش روی این صنعت قرار داد تا پس از این ایران خودرو دیزل بعنوان قویترین قطب صنعت خودروسازی و نقطه عطف تولید و ارائه خدمات خودروسنگین در حیطه صنعت حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از کشور باشد

شرکت ایران خودرو دیزل به موازات بازسازی و بهینه سازی محیط درون سازمانی تلاش نمود تا با تقویت و گسترش شرکتهای اقماری تحت پوشش نظیر

شرکت گواه، طراحی و مهندسی خودروهای سنگین، موتورسازی، تاپ سرویس چرخشگر و تولید قطعات خاور توسعه زیربنایی تحقیقات خودرو ، شرایط مطلوبی را برای افقهای آینده خود متبلور سازد

این شرکت با انجام طرحهای توسعه و راه اندازی بزرگترین خط تولید اتوبوس در خاورمیانه و توان تولید سالانه 5500 دستگاه اتوبوس و 15000 دستگاه کامیون، مینی بوس و ون افتخار دارد تا بعنوان طلایه دار سازندگان خودروهای کار در کشور، با تولید محصولات کیفی مطابق با استانداردهای زیست محیطی بین المللی جلوه گاه غرور ملی جامعه قدرشناس ایران اسلامی در عرصه صنعت بوده و می رود تا با اجرای برنامه های راهبردی سهمی از بازار خودرو کار را در کشورهای هدف به خود اختصاص دهد. ایران خودرو دیزل در تحقق سیاست توسعه اقتصادی کشور در برنامه سوم با صدور تولیدات خود به کشور عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربی، کویت، ترکمنستان، لیبی، تاجیگستان و آفریقا گامهای اثربخشی برداشته است

معرفی سازمان

درسرزمین پهناوری چون ایران نگرش به شرایط خاص اقلیمی حمل و نقل یکی از مهمترین ارکان اقتصادی را تشکیل می‎دهد. گروه صنعتی ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور سابق) بر مبنای یک ارزیابی از میان بهترین تولید کنندگان جهانی خودرو با مونتاژ سالیانه 186 دستگاه کامیون مرسدس بنز در سال 1338 پی ریزی و تاسیس شد و با بهره جویی ازشرایط زمان ضمن ارائه بهترین خدمات فروش و بعد از فروش تدریجا سهم خود را در صنعت حمل و نقل به نسبت کیفیت بالا و تنوع تولیدات مطابق با نیاز کشور افزایش داد. به طوری که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اعتقاد به اصل توانمندی نسبت به توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت خطوط تولید تا مرز 80 دستگاه مشارکت فعالی را در شبکه حمل و نقل داخلی ایفا نموده و زمینه های لازم را برای صادرات فراهم نموده و پیوسته با سرمایه گذاری در صنایع اقماری از جمله فنرسازی ، صنایع ریخته گری و تولید موتور گامهای موثری در زمینه خودکفایی برداشته است. ارزیابی عملکرد شرکت با توزیع بیش از 13000 دستگاه انواع مختلف تولیدات تا سال 1370 در ناوگان حمل و نقل داخلی کشور جزء توانایی های بالقوه و بالفعل موجود به حساب می آید

در حال حاضر در این کارخانه کامیون هایی با ظرفیت های مختلف شامل مدل های 2624، 1921، 608 LP مونتاژ می‎شود. همچنین در این کارخانه خط تولید خودروی ون راه اندازی شده است. پیش بینی می‎شود که گروه صنعتی ایران خودرو دیزل با راه اندازی این خط تولید بتواند بخش عمده ای از نیاز کشور را در زمینه خودروهای آمبولانس و توریستی تأمین نماید

موقعیت جغرافیایی

کارخانه ایران خودرو دیزل در کیلومتر 8 جاده تهران- ساوه واقع شده است. کل این مجموعه تا سال 1371 در زمینی به وسعت 124500 مترمربع بنا گشته است. مطالعات نشان می‎دهد در طرح اولیه مجموعه 85919 مترمربع بنا به خط تولید، 8732 مترمربع بنا به فضاهای وابسته به تولید و 2952 مترمربع بنا به فضاهای خدماتی اختصاص داده شده است

تاریخچه

شرکت ایران خودرودیزل با نزدیک به 43 سال تجربه و گردآوری کم نظیر پرسنل مجرب و کارآزموده داشتن تاسیسات مدرن و توان تولید سالیانه 15000 دستگاه کامیون تحت لیسانس بنز، نامی آشنا در صنعت خودروسازی ایران و جهان است

کارخانجات شرکت ایران خودرو دیزل، بیش از 75 درصد ظرفیت تولید کامیون جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته و حضور بیش از 16000 دستگاه کامیون بنز در جاده های ایران گواه توان فوق العاده تولیدی این مجموعه بزرگ صنعتی است

شرکت ایران خودرو دیزل که در سال 1338 در نزدیکی تهران بزرگ امروز تاسیس شد و از قدیمیترین و پرسابقه ترین کارخانجات تولید کامیون در منطقه محسوب می‎شود

در ضمن مدرنترین و بزرگترین کارخانه تولید کننده انواع کامیون های سبک نیمه سبک، نیمه سنگین و سنگین (6 تا 26 تن) در خاورمیانه و مجموعه تولیدکننده کامیون های بنز در جهان می‎باشد

لازم به توضیح است که این شرکت تا قبل از تاریخ 27/4/78 با نام گروه صنعتی خاور فعالیت می نمود و از آن پس به شرکت ایران خودرو تغییر نام یافت. گروه صنعتی خاور درسال 1338 با مونتاژ 186 دستگاه کامیون بنز در سال فعالیت خود را شروع کرد و با بهره جویی از شرایط زمان ضمن ارائه خدمات فروش و بعد از فروش به نحوی مطلوب به تدریج سهم خود را در صنعت حمل و نقل کشور افزایش داد. این شرکت با سرمایه بیست و شش میلیون ریال که به 260 سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده بود، تاسیس گردید. درسال 1342 با تولید روزانه 18 دستگاه (6 دستگاه در هر شیفت) حرکت رو به جلو را اغاز کرد و درسال 1352 این تولید سالیانه به 2700 دستگاه رسید و در سال 1356 به بالاترین رقم یعنی 9000 دستگاه رسید و درسال 1358 مونتاژ کامیون به 2712 دستگاه کاهش یافت. درسال 1364 جهت جلوگیری از ضرر و زیان گروه و بهبود وضعیت تولید سالن L کارخانه راه اندازی شد. این سالن شامل دو خط مونتاژ جداگانه است. با افتتاح این سالن باید ظرفیت اسمی تولید به 25000 دستگاه در سال می رسید، که به علت کمبود بودجه ارزی هرگز حتی به این رقم هم نزدیک نشد و در روز حدود 57 دستگاه کامیون مونتاژ می شد

در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو دیزل حدود 17 الی 25 دستگاه کامیون در یک شیفت کاری تولید می کنند. سرمایه گذاری این واحد صنعتی توسط سرمایه داران ایرانی و با امتیازات کارخانجات دایملر بنز آلمان می‎باشد. در سال 1352 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و پس از انقلاب این شرکت در ردیف صنایع ملی شده اعلام گردید و در حال حاضر تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد که وابسته به وزارت صنایع می‎باشد. به طور کلی شرکت ایران خودرو دیزل وظیفه تولید و مونتاژ کامیون های دایملر بنز از انواع کامیون های سبک، نیمه سنگین، و سنگین دار بر عهده دارد

کارگاههای زیرمجموعه این شرکت

گروه صنعتی ایران خودرو دیزل در حال حاضر همواره کوشیده است تا با سرمایه گذاری در صنایع مشروحه گامهای موثری در زمینه خودکفایی بردارد. این شرکت در حال حاضر دارای واحدهای و کارگاههای زیر است

الف- شرکت گواه:

که مسئولیت تهیه و توزیع لوازم یدکی انواع کامیون های سبک و نیمه سنگین گروه را برعهده دارد

ب- شرکت خدمات فنی خاور

که مسئولیت رفع عیب موتورهای مونتاژ شده بر روی کامیون ها و همچنین مسئولیت خدمات پس از فروش کالاهای تحویل شده به مشتری را بر عهده دارد

ج- کارخانه رادیاتورسازی ایران

این کارخانه مسئولیت ساخت رادیاتورهای مصرفی شرکت و کارخانه های ماشین سازی  و شرکت های داخل کشور را بر عهده دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک در pdf

مقدمه :  
همیاری و نقش همسالان در یادگیری :  
طرد یا پذیرفتگی از سوی همسالان  
نقش همسالان  
تاثیر ارتباط و دوستی بر کودکان ونوجوانان  
والدین و روابط همسالان  
خلاصه اینکه  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک در pdf

آقا زاده ، محرم                          راهنمای روشهای نوین تدریس

فتحی ، کوروش (مترجم)             راهنمای تدریس موثر

شعبانی ، حسن                          مهارت های آموزش و پرورش

ملکی ، حسن                              مهارت های اساسی تدریس

احمدی جیوان ، فاطمه                  همسالان و نقش آنها د رشد اجتماعی کودک (مقاله)

ادهم ، علی اکبر                          نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان (مقاله)

صفری ، غلامرضا                      نقش خانواده بر عملکرد دانش آموز در محیط مدرسه ( مقاله)

استادان طرح جامع آموزش خانواده       نقش همسالان در اجتماعی شدن کودک (مقاله)

مقدمه

یادگیری یک فرآیند است در هر فرآیند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند . در این جا فقط به ذکر نقش همسالان در روند یادگیری اکتفا می شود

فرصت تفکر درباره کار و بحث با هم کلاسی ها معلمان را در فهم بهتر فرآیند تدریس و بسط راهبردهای موثر تدریس کمک می کند . هم کلاسی ها با بیان ایده های خود همچون آیینه ای در برابر هم هستند و به همدیگر کمک می کنند از طریق جدیدی که بینش عمیق تری را برای بهبود یادگیری به دست می دهد ، یکدیگر را ببیند (فالک و دارلینگ – هاموند 1993 ، لایبر من و میلر 1992 ، لیتل 1990 ، شوان 1983)

یادگیری از طریق همسالان به گونه ای است که تعامل زیاد و مداوم بین دانش آموزان حاکم است همدیگر را یاری می دهند تکرار شفاهی (کلامی ) بین آنها موجود است هم چنین هم آموزی مورد تأکید است

اینان پذیرفته اند که خود را منبع عمده یاری ، بازخورد ، تقویت و حمایت به حساب آورند

جانسون و همکارانش ادعا می کنند که بهره گیری از هم سالان در یادگیری دست کم دو دشواری مهم و عمده را از بین میبرد

افت پیشرفت تحصیلی و افزوده شدن فعالیتهای دسته جمعی و عدم گوشه گیری ، از خود بیگانگی بی هدفی و ناراحت بودن . زمانی یادگیری از طریق هم سالان محقق می شود که دانش آموزان برای برای دستیابی به هدفی به صورت مثبت با یکدیگر به همبستگی برسند . یعنی وقتی دانش آموزی به هدف تعیین شده دست یافت دانش آموزان دیگر هم احساس کنند که به هدفشان رسیده اند

دلیلی به پرداختن به مشارکت در کلاس درس را تبیین می کند به دست آوردن توانایی در سطح بالاتر کارکرد از ناحیه فرد در میان گروه است . در این خصوص ویگوتسکی (1976) معتقد است که مشارکت با دیگران در گروه کوچک به فراگیران کمک می نماید تا به (دامنه توسعه تقریبی ) برسند

او توضیح می دهد که یک یادگیرنده ممکن است تا سطح شخصی کارکرد داشته باشد. اما همکاری مشارکتی با دیگرانی که از او توانا تر هستند ممکن است به او کمک نماید تا در سطح بالاتری کارکرد پیدا کند . در واقع توانایی بالقوه ای که یک کودک دارد ، می تواند با کمک و همکاری همسالان خود بارور شود که این همان دامنه توسعه تقریبی می باشد

همیاری و نقش همسالان در یادگیری

محیط همیاری یا همان نقش همسالان محیطی است که در آن شاگرد یاد می گیرد که اگر وقتی نیاز به کمک دارد ، اگر  چیزی برای گفتن دارد ، سوال و مسئله و مشکلی دارد ، غیر از معلم افراد دیگر که همکلاسی ها و هم سالان او هستند قابل اعتماد و اطمینان هستند ، می توان  با آنها در میان گذاشت . شعار عمومی این نوع کلاسها و دانش آموزان این است که « همه با هم نجات پیدا می کنیم یا همه با هم غرق می شویم » در واقع وابستگی مثبت به دیگران وجود دارد . با توجه به جو عمومی و روانی اجتماعی که در محیط مشارکتی و همیاری همسالان در فضای کلاس حاکم است بدون شک یافته های این گونه کلاس ها به مراتب در مقایسه با سایر کلاسها بهتر خواهد بود

همچنانکه تحقیقات متعدد نشان داده اند که میزان یادگیری در این نوع کلاسها بیشتر است . لذا بهتر است جهت کارآمد کردن فعالیت کلاسها از روش مشارکت دادن همسالان در کلاس درس استفاده کنیم

دانش آموزان مقدار قابل توجهی از یادگیریشان را مدیون همدیگر هستند . اگر دانش آموزان اخیرا مطالبی را فراگرفته است آن را برای هم کلاسی های خود شرح دهد . آنها اغلب بهتر مطالب ر ا فرا می گیرند

برای اینکه دانش آموزان را درگیر در هدف های آموزشی نماییم می توانیم تکنیک سوال شاگرد از شاگرد را اجرا نماییم در این روش از شاگردان خواسته می شود که هر کس از دوست کنار دست خود یک یا چند سوال از درس تدریس شده و سپس پاسخ بیان شده از ناحیه دوست خود را با کمک خود و دوستان با توجه به صحبت های معلم یاددداشت خود و کتاب  ; مورد  بحث قرار دهند و متقابل فرد سوال شونده از سوال کننده سوال بکند

در این شیوه فرد سوال کننده بالاجبار باید تعمق و تفکر کند تا هر آنچه که از یاددهی – یادگیری عایدش شده است به صورت سوال در آورد که این عمل خود موجب می گردد که هر شاگرد در واقع توان خود را ارزیابی نماید و آنچه کهیاد گرفته است را درونی نماید از سوی دیگر بررسی پاسخ سوال از روی دو نفر به آنها این فرصت را می دهد که در تفهیم و درک هدف های آموزشی با زبان دیگر به گفتگو بنشینند و به زبان خودشان در انتقال هدفهای آموزشی به یکدیگر بپردازند که این روش در نوع خود از ارزنده ترین تکنیک ها جهت آموزش محسوب می گردد

 زندگی انسان بدون همکاری و همیاری بسیار بی معنی است . انسان از تنهایی می گریزد و خود را در جمع می یابد . در زندگی بیش از 90 درصد مردم در انجام دادن کارها و وظایف با یکدیگر به همیاری می پردازند . متاسفانه در نظام های آموزش و پرورش اصل همیاری و نقش همکلاسان طی سالیان متمادی مورد مسامحه قرار گرفته است . حاصل اندیشه های چند دهه اخیر درباره آموزش و پرورش بر اصل همیاری در امر آموزش است . به دنبال طرح همیاری و نقش همسالان در یادگیری ، تحقیقات بسیاری درباره تاثیر این روش انجام شد

پژوهشگران با انجام دادن تحقیقات و با بررسی نتایج حاصل از نتایج تحقیقات انجام شده اظهار داشتند که بهره گیری از گروههای یادگیری همیار سبب افزایش کیفیت بازده های یادگیری می شود . با شناخت که نقش تعامل اجتماعی در پرورش فکر ، غیر قابل چشم پوشی است . محیط های یادگیری ساخت گرا به گونه ای ساماندهی می شود که فرصت های کلانی را برای همکاری و تبادل عقیده با هم کلاسی ها و بزرگترها در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

کلاس ها به شکلی هستند که یادگیری دسته جمعی و موقعیت تدریسی توسط همکلاسی در آن وجود دارد . به طوری که دانش آموزان می توانند آزادانه با هم صحبت ، پرسش و پاسخ و درباره ایده ها بحث می کنند

 این نوع تبادلات که به غنی شدن ، افزایش و استحکام درک و فهم یادگیری بهتر می انجامد پیوسته دانش آموزان را در  معرض دیدگاه های مختلف قرار می دهد

هر گونه فعالیت «یادگیری واقعی» را می توان با یادگیری از طریق همیاری و همسالان تداعی کرد و هم خوان دانست . یادگیری از طریق هم کلاسی ها دانش آموزان را بر می انگیزد که به صورت همیار با هم کار کنند تا به هدف مشترک دست یابند . دانش آموزان در تلاش برای یادگیری باید همراه هم مانند یک سیستم مستقل عمل کنند و شعارشان این باشد که « همه برای یکی ، یکی برای همه » دانش آموزان از طریق تعامل با هم و همکاری یکدیگر کاربرد و بهره جویی از مهارتهای اجتماعی ، مهارت های تفکر در سطح عالی و مهارتهای برقراری اتباط را می آموزند

کلاسهای درسی که بر اساس همیاری و هم کاری هم سالان شکل می گیرد . کلاس من ر ابه کلاس ما تبدیل می کند و یادگیری از این طریق برای دانش آموزان فرصتی ایجاد می کند تا با یکدیگر در قالب گروهای کوچک و گروههای متشکل از افرادی با تواناییهای متفاوت کار کنند نقش معلم از اشاعه کننده و انتقال دهنده اطلاعات به تسهیل کننده روند یادگیری تغییر می یابد .  مسئولیت یادگیری از دوش معلم برداشته و به دانش آموز محول می شود

 افزون بر این دانش آموزان با کار در گروهها و تعامل با یکدیگر بیش از پیش با روند یادگیری در می آمیزند . آنان نه فقط مسئولند محتوا و مهارت ارائه شده را یاد بگیرند . بلکه در برابر یادگیری اعضاء گروه خود و کلاس هم مسئولیت دارند . بنا به نظر جانسون سه نوع یادگیری عمده وجود دارد که در کلاس درس شکل می گیرند

انفرادی – رقابتی – یادگیری از طریق هم سالان دارای ساختاری است که دانش آموزان را بر می انگیزد و به صورت گروهی کار کنند و یادگیریشان را از طریق هم شاگردی خود تقویت کنند و هم چنین دانش آموزان در تعامل با یکدیگر برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می کنند . آنان از مجمو عه مهارتهای اجتماعی خود بهره می گیرند تا کارکرد آموزشی موفقیت آمیزی داشته باشند . در گروهایی که همسالان قرار می گیرند یادگیر به صورت های زیر اتفاق می افتد افراد دارای ارتباط میان فردی مثبت اند – اعضای گروه هم سالان مسئولیت پذیرند

 هر گروه متشکل افراد متفاوتی از نظر سطح توانایی هستند . مشارکت در رهبری وجود دارد افراد دارای مسئولیت متقابل نسبت به یکدیگرند . . مهارتهای اجتماعی به صورت مستقیم آموخته می شود معلم در این میان فعالیت مشاهده ای و مشاوره ای دارد . گروه میزان مفید بودن کارش را ارزشیابی می کند . دانش آموزان دل به جمع می سپارند و هر چه دارند در اختیار دیگران قرار می دهند تا خود هم از یاری دیگران بهره بگیرند . مناسب ترین شکل استفاده یادگیری هم سالان از یکدیگر ایجاد فضای عاطفی گروههای یادگیری – اشتراک در هدف ، سهیم بودن در ابزار و وسایل و ; است

همه دانش آموزان هدف یادگیری را مهم  می دانند و انتظار دارند تا با یاری یکایک اعضای گروه یادگیری به هدف دست یابند . معلم به ندرت به مشابه منبعی برای پاسخ دهی به سوالات دانش آموزان و ارائه راه حل ها در نظر می گیرند

به جای آن معلمان فعالیت های دانش آموزان را باز نگری می کنند و مهارت های همکاری را می آموزند و هر زمان که نیاز باشد برای ارتباط بیشتر برای ارتباط بیشتر یادگیرندگان با موضوع کمک می کنند . دانش آموزان هر کدام پذیرفته اند که خو منبع عمده یاری ، بازخورد ، تقویت و حمایت به حساب آورند . دانش آموزان نزدیک هم می نشینند تا بتوانند تعامل چهره به چهره داشته باشند و نظریات خود را بدون ایجاد سروصدای زیاد به گوش دیگران برساند

دانش آموزان می توانند نهایتا آنچه را یادگرفته اند و به درک و فهم آن رسیده اند خلاصه کنند تا آنکه از آنها به صورت مفید تری در درسهای بعدی بهره جویند

” وحدت پایداری می بخشد و تفرقه زوال “

” دو اندیشه برتر از یک فکر است “

در یادگیری هم سالان از یکدیگر دانش آموزان به هم بستگی هایی می رسند که هدف مشترکی پیدا می کنند . آنان در این میان یادگیری انفرادی هم تجربه می کنند و تلاش می کنند مطالب را به یکدیگر هم بیاموزند . یادگیری از طریق هم سالان مهارت های برقراری ارتباط دانش آموزان را می طلبد و آنها را ارتقا می دهد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تاریخچه فوتبال در ایران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخچه فوتبال در ایران در pdf دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخچه فوتبال در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تاریخچه فوتبال در ایران در pdf

فصل اول  
عوامل موثر در ورزش  
فرامینی اخلاقی برای ورزشکاران        
اصولی ورزش نکردن     
چگونه آماده سازی کنیم ؟            
کاربرد فیزیک در ورزش     
پرتوهای نوری و قوانین شکست نوری  
بازده زمانی  
نیرو  
نیروی گرانش:     
نیروی کشسانی   .  
نیروی ارشمیدس  
راستی تکنیک چیست؟ 
قوانین حرکت  
شتاب  
حرکت بر مسیر دایره ای  
شتاب ونیروی جانب مر کز  
قانون اول نیوتن 
اینرسی  
قانون دوم نیوتن     
قانون سوم نیوتن  
انرژی پتانسیل    
فصل دوم  
بررسی عوامل موفقیت تیم های فوتبال در تورنمت های بزرگ  
بررسی عوامل موفقیت تیم های فوتبال در تورنمت های بزرگ     
تیم کامل مربی گری:  
تاکتیک تیمی  
دفاع:  
هافبک:  
خط حمله:  
قدرت بدنی  
تغذیه  
پیشینه ورزشی یک تیم ولیگ یک کشور  
نتیجه  
فصل سوم  
تاریخچه فوتبال در ایران  
منابع :  

فرامینی اخلاقی برای ورزشکاران

      1- ورزش کن به خاطر ورزش، نه به منظور نفع شخصی و یا جاه طلبی. به قوانین و دوستانت وفادار باش، قوی بودن جزیی از خوب است

2- تمرین کن تا زمانی که زنده ای و تا هنگامی که قدرت داری، ولی مطیع قوانین ورزش باش. در حالی که استقامت و پایداری می کنی، به وظایف خودت آشنا باش

3- هنگام ورزش تمام قدرتت خودت را صرف کن، ولی توجه کن که ورزش محتوی زندگی نیست، بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می کند

4- هیچ وقت مایوس نشو و زمین ورزش را ترک نکن، نه هنگام تمرین و نه هنگام نبرد؛ ولی بدان که ورزش با تمام نقاط مثبتش ارزش یک ساعت بیمار شدن را ندارد

5- از زیر هیچ نیرویی شانه خالی مکن و با کمال جوانمردی از هر برد تصادفی چشم بپوش. سعی کن به جای تشویق تماشاچیان، رضایت وجدانت را به دست بیاوری

6- قوی ترین حریف را انتخاب کن ولی او را صمیمی ترین دوست خود بدان.فراموش مکن که همیشه حق با میهمان است

7- لاف نزن و با افتخار پیروز شو. هنگام باخت بهانه ای نیاور. مهمتر از هر بردی، رفتار و برخورد توست

8- مطیع داور باش، بدون کوچکترین تعرضی؛ حتی اگر او به نظر تو در قضاوت اشتباه می کند

9- اولین تبریک به حریف برنده و اولین تشکر از حریف بازنده باید از طریق تو گفته شود. تو اجازه داری برای خود، تیم و باشگاهت فقط یک آرزو داشته باشی: «امیدوارم، همیشه حریف بهتر برنده شود

10- بدن خوت را تمیز و روحت را پاک نگهدار و سعی کن که همیشه برای خودت، تیم، باشگاه و کشورت افتخار کسب کنی

تنفس صحیح هنگام تمرینات ورزشی

   تنفس، روش دم و بازدم یکی از مهمترین موضوع ها، هنگام انجام تمرینات و حرکات ورزشی هستند. تنفس صحیح و درست می تواند انرژی زیادی را برای بدن حفط کند و همچنین بدن را سالمتر نگه دارد. در حالی که روش غیر صحیح آن می تواند انرژی زیادی از بدن بگیرد و به سلامت بدن آسیب وارد کند. تنفس صحیح همچنین باعث می شود تا انتقال و تامین خون از قلب به رگهای بدن، بهتر و مرتبتر انجام پذیرد. فراموش نکنید که التبه نوع هوایی که تنفس می کنید نیز بسیار مهم است. هوای تنفس شونده – بویژه هنگام انجام تمرینات و حرکات ورزشی – می بایست پاک و غیر آلوده باشد

روش صحیح تنفس

    توجه داشته باشید که هنگام تمرینات ورزشی، تنفس خود را ریتمیک و از روی نظم کنترل کنید. همچنین دقت کنید که تا حد امکان آرامش را حفظ کنید و از تند نفس کشیدن جلوگیری کنید.         سعی نکنید تا با دهان نفس بکشید. البته برای خارج کردن سریعتر هوا می توانید از دهان استفاده کنید، اما برای کشیدن آن اصلا” از دهان استفاده نکنید. بکارگیری دهان برای عمل دم باعث می شود تا هوا به حجم نامشخص (زیاد) بدون اینکه فیلتر شود، وارد بدن گردد. بینی با فیلترهایی که در قسمت ورودی خود دارد، هوای دم را پاک سازی می کند. همچنین بینی با حجم کمتری که دارد باعث می شود تا حجم هوای دم کنترل شده و به مقدار مورد نیاز باشد.    تنفس از دهان باعث خشکی دهان و گلو می شود که این موضوع به خشک شدن آب بدن و کسری انرژی کمک می کند.           روش توصیه شده اینست که دم از راه بینی و بازدم از راه دهان انجام گیرد. در این روش البته بهتر است که هنگام کشیدن هوا، دهان کاملا” بسته باشد. البته روش دم و بازدم از راه بینی بیشتر توصیه می گردد. در این حالت دهان در هر دو حالت (دو و بازدم) کاملا” بسته است.         اما چگونگی تنفس نیز امری بسیار مهم است. برای کشیدن تنفس، نگه داشتن نفس در بدن و بیرون دادن آن مدت زمانی نسبی لازم است تا حرکت ریتمیک حفظ گردد، که این موضوع در هنگام انجام تمرینات امر مهمی است. همانطور که قبلا” نیز اشاره شد، آرامش در تنفس لازم است تا حفظ گردد.    بعد از انجام تمرینات و یا هنگام استراحت بین هر تمرین، سعی کنید تا به صورت عمیق در روش زیر چند مرتبه تنفس کنید:           اگر برای مثال یک ثانیه را صرف کشیدن نفس عمیق می کنید، چهار برابر آنرا (چهار ثانیه) می بایست برای نگه داشتن نفس در بدن صبر کنید. سپس در زمان دو برابر آن (دو ثانیه) باید نفس را بیرون دهید. این مدت زمانها بستگی به نوع نفس کشیدن شما دارد. اما نسبتها می بایست رعایت شوند. یعنی اگر دم دو ثانیه به طول انجامد، نگه داشتن آن باید هشت ثانیه طول کشد و بازدم نیز چهار ثانیه.   این نوع روش تنفس چه برای کسانی که ورزش می کنند و چه کسانی که نمی کنند، در روز سه مرتبه ده باری توصیه می شود. یعنی ده بار صبح، ده بار عصر و ده با قبل از خواب.       تغذیه نیز نباید فراموش شود. اشخاص ورزشکار می دانند که هنگام ورزش نباید معده یا روده شان پر باشد. چرا که این موضوع به غیر از مشکلاتی که به سلامت انسان وارد می کند، باعث فشار به ریه نیز می شود

تاثیر موسیقی در هنگام ورزش کردن

مقدمه ای برتاریخچه ورزش

ورزش کمابیش ازدوره باستان درهمه جوامع حضورداشته است و از آنجایی که انسانها همه چیز را به قار خود به ویژه یونان و روم بازمی گردانند اصل ورزش را ازیونان دانسته اند
درزمانهای قدیم مادران به دختران خود فنون خانه داری وپدران به پسرانشان فنون تیراندازی ماهیگیری شکار و جنگ را می آموختند تا برای حفاظت وحراست ازجان خود به کسی نیازی نداشته باشند
درمیان تمامی کشورها ایران تنها کشوری بود که به امور ورزشی وتربیت بدنی اهمیت زیادی می داد زیرا ورزش رابه منظور چابکی و ایجاد انرژی دربدن و توانایی وسلامتی را وسیله مهمی برای ارتشی قویی و پیروزمند می دانستند. ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز رامی آموختند
1- سواری 2-تیروکمان 3-راستگویی

تاثیرموسیقی درهنگام ورزش کردن کودکانمان

موسیقی میتواند یک عامل محرک برای ما در هرلحظه از زندگی باشد حال اگر ما بخواهیم تاثیر آن رادرهنگام ورزش کردن کودکانمان بخوانیم در ابتدا ما نمی توانیم سبک خاصی را به آنها تحمیل کنیم ولی پیشنهاد ما این است که از موسیقی هایی که محرک های خوبی هستند در هنگام ورزش کردن استفاده کنیم، به عنوان مثال سبک(Techno )

چرا این سبک از موسیقی راما پیشنهاد می کنیم ؟

      زیرا شدت و سرعت (Tempo ) این سبک نا خداگاه ما رابه حرکت در می آورد و این حرکات را اگر ما فرم و نظم خاصی به آنها دهیم حرکات فرمیک و یا ورزشی می توانیم نامگذاری کنیم که تعداد آنها و فرم صحیح شان باید مشخص باشد تا انرژی زیادی از ما هدر نرود و خستگی بعد از این حرکات به جای شادابی برای ما باقی نماند.   اگر هرروز صبح در کنار فرزندانمان ورزش کنیم و آنها را به این امر عادت دهیم که فقط روزانه با موزیک 30 دقیقه ورزش کنند، بعد ازیک مدت سیستم بدن به این برنامه روزانه عادت می کند واین عادت موجب سلامتی بدن می شود که در آیند آن شخص نشان داده می شود.  همان طور که در مقال قبل گفته شد که صبح ها ازموسیقی برای کودکانمان استفاده کنیم وحس حاکم بر فضایی راکه آنها دوست دارند برایشان ایجاد کنیم، اگر ما بتوانیم ورزش را دراین برنامه روزانه قرار دهیم یک برنامه تقریباً کامل را برای آنها درست کرده ایم.            نکته: بچه ها اگر مقدار خوابشان کامل باشد صبح ها به راحتی از خواب بیدار میشوند و آن روز را از صبح با این برنامه ایی که هرروز برایشان تکرار شده است خوب شروع می کنند ولی اگر شب زمان زیادی را نشسته باشند وخواب کافی نداشته باشند به این برنامه هیچ وقت تن نمی دهند و یا اگر آنها را مجبور کنیم که ورزش کنند وموسیقی شاد گوش کنند می توانیم بگوییم روز خوبی را شروع نکرده اند و بداخلاقی از زمانی که از خواب به زور بلند شده اند شروع می کنند و در مدرسه یا مهد کودک به جای گوش کردن به مطالب به چرت زدن می پردازند.  ورزش می تواند یک عامل محرک خوب برای روحیه وشادابی کودکانمان باشد ولی اگر طبق برنامه و قائده و اصول باشد. پس بیا ئیم آن حس حاکم بر فضایی را که فرزندانمان برای ورزش کردن دوست دارند برایشان درست کنیم تا با شادابی خاصی هر روزشان را شروع کنند

موانع سه‌گانه تناسب اندام

من دیگر ورزش نمی‌کنم.> این حرف شما بود، وقتی چند روز قبل با عصبانیت باشگاه ورزشی را ترک کردید. شاید کمی حق با شما باشد. 3 بار در هفته و هر روز حداقل 2 ساعت در باشگاه ورزش می‌کنید، حرکات ایروبیک انجام می‌دهید، ساعت‌ها روی دستگاه پیاده‌روی راه می‌روید ولی وقتی بعد از این همه زحمت روی ترازو می‌روید می‌بینید حتی یک کیلوگرم هم وزن کم نکرده‌اید. فکر می‌کنید مشکل از کجاست؟
ممکن است با هدف‌های متفاوتی ورزش‌کردن را آغاز کرده باشید؛ مثلا برای اینکه شکمتان را کوچک کنید ولی اصلا به تناسب اندام دلخواهتان دسترسی پیدا نمی‌کنید، به نظر می‌رسد که یک جای کار را اشتباه کرده‌اید

آهسته و پیوسته نرفتن

برای اینکه وزن کم کنید، لازم است بیشتر از آنچه روزانه مصرف و با خوردن غذا وارد بدنتان می‌کنید، کالری بسوزانید. برای اینکه وزن کم کنید، لازم نیست خودکشی کنید و خود را بیش از اندازه با ورزش‌های سنگین خسته کنید. اگر اضافه وزن کمی داشته باشید، با هفته‌ای 3 مرتبه ورزش‌کردن و هر بار به مدت 35 دقیقه می‌توانید به وزن دلخواهتان برسید، به شرطی که هوای غذا ‌خوردنتان را داشته باشید. گاهی رژیم غذایی روزانه‌تان را کنترل می‌کنید ولی باز هم وزنتان کم نمی‌شود. یک دلیل دیگر آن است که نوع ورزشی که در پیش گرفته‌اید، مناسب شما نیست. در این شرایط باید با مشورت یک مربی ورزشی، ورزش جدیدی را که به تناسب اندام دلخواه شما می‌انجامد، انتخاب کنید. به‌علاوه مربیان ورزشی اعتقاد دارند، شما در طول ساعاتی که به ورزش‌کردن می‌پردازید، حرکات ورزشی را هر چند دقیقه یک بار عوض کنید، زیرا در غیر این صورت بدنتان با این حرکات سازگار خواهد شد و به نتیجه دلخواهتان نخواهید رسید. این بار که حرکات ایروبیک را انجام می‌دهید، هرچند دقیقه یک بار حرکات جدیدی انجام دهید
حتی بهتر است همیشه دو ورزشی را که سیستم قلبی -عروقی شما را فعال می‌کنند، با هم انجام دهید، مثلا حرکات ایروبیک را با شناکردن همراه کنید. همچنین تلاش کنید، حرکات ورزشی سنگین‌ و آرام را با هم ترکیب کنید. یعنی پس از آنکه چند دقیقه‌ دور تا دور سالن ورزشی با سرعت دویدید، چند دقیقه آرام بدوید. فراموش نکنید، هیچ‌گاه ورزشی را پیدا نخواهید کرد که فقط و فقط باعث کوچک شدن شکم شود ولی با انجام حرکات ورزشی مانند دراز نشست، به سفت‌شدن عضلات میان تنه خود کمک می‌کنید

لا‌غر نشدن با پیاده‌روی

       خیلی‌ها ورزش پیاده‌روی را برای رسیدن به اندام دلخواهشان انتخاب می‌کنند، چون پیاده‌روی علاوه بر آنکه ورزشی کم‌خرج است، به کاهش وزن کمک شایانی می‌کند. از روزی که تصمیم به پیاده‌روی صبحگاهی یا عصرگاهی می‌گیرید، فقط کافی است یک کفش ورزشی مناسب پیاده‌روی تهیه کنید. کفش مناسب، کفشی است که تخت باشد و یک بالشتک کف آن باشد تا بتوانید در حین پیاده‌روی به راحتی حرکت کنید و قرارگرفتن کف پایتان روی زمین در حالات مختلف سراشیبی و سربالایی حمایت شود. پیاده‌روی یکی از ورزش‌هایی است که در کاهش وزن معجزه می‌کند و برای سلامت قلب و عروق، انتخاب بسیار مناسبی به‌شمار می‌رود ولی بعضی افراد نتیجه دلخواهشان را از انجام آن نمی‌گیرند، زیرا برای لاغر شدن فقط کافی نیست که راه بروید. باید دوره‌هایی از راه‌ رفتن سریع در طول پیاده‌روی را برای خودتان در نظر بگیرید و پس از زمان مشخص، دوباره آهسته راه بروید. این چرخه را چندین بار تکرار کنید. به‌علاوه هنگام راه‌رفتن باید دو دست شما در دو طرف بدن حرکات پاندولی داشته باشند. برای اینکه در حین پیاده‌روی کالری بیشتری بسوزانید، می‌توانید مسیرهای سربالایی را برای پیاده‌روی انتخاب کنید یا حتی گاهی و در فواصل زمانی مشخص بدوید. هنگامی از پیاده‌روی نتیجه دلخواهتان را خواهید گرفت که در کنار آن به یک ورزش دیگر نیز بپردازید. به‌عنوان مثال 3 روز در هفته بسکتبال یا تنیس بازی کنید یا به کلاس ایروبیک بروید

 اصولی ورزش نکردن

          باید قبول کنید، هیچ قرصی وجود ندارد که برای رسیدن شما به اندام مناسب و دلخواهتان معجزه کند. رمز رسیدن به تناسب اندام خیلی ساده است؛ حرکت و کنترل رژیم غذایی. با ورزش می‌توانید کالری‌های اضافه‌ای که به‌وسیله مواد غذایی وارد بدنتان کرده‌اید بسوزانید و از شر اضافه وزن خلاص شوید. در مقابل اگر در رژیم غذایی روزانه خود تجدید نظر کلی بکنید، می‌توانید مقدار مناسبی کالری را از طریق غذاها وارد بدن خودتان کنید.          هنگامی که یک برنامه ورزشی منظم را در پیش می‌گیرید و براساس آن، ساعات مشخصی از روز یا هفته را به ورزش‌کردن می‌پردازید، کم‌کم بدنتان با این تغییرات هماهنگ خواهد شد و پس از مدتی، خواهید دید که اندام شما فرم گرفته‌ و از حالت افتادگی خارج می‌شود. با ورز‌ش منظم، عضلات بدن سخت می‌شوند و چربی‌های اضافی از بین می‌روند. بنابراین شما کم‌کم شکل طبیعی و متناسب بدنتان را به‌دست خواهید آورد. تردید نکنید که برای رسیدن به هر خواسته‌ای در زندگی باید وقت بگذارید و هزینه بپردازید تا آن را به دست آورید. تناسب اندام نیز از این قانون مستثنا نیست. برای خلاصی از شر اضافه وزن، باید هزینه آن را که همان ورزش و انجام حرکات نرمشی منظم است، بپردازید. با این حال مربیان ورزشی تاکید می‌کنند که ورزش‌کردن درست و مفید را بیاموزید. اثربخشی یک ساعت ورزش‌ درست و اصولی خیلی بیشتر از 3 ساعت ورزش شدید و غیراصولی است. اصلا لازم نیست ساعات زیادی از روزتان را در باشگاه ورزشی بدون استراحت ورزش کنید بلکه ورزش کردن در ساعات مشخصی از هفته زیر نظر یک مربی کار آزموده معمولا بهترین نتیجه را نصیب شما خواهد کرد. تمرین کردن زیر نظر مربی به شما فرصت می‌دهد اصول ورزش کردن صحیح را بیاموزید. مربی ورزشی به شما نشان می‌دهد کدام یک از عضلات شما نیاز به تقویت دارند و برای تقویت این عضلات باید کدام یک از نرمش‌ها و حرکات ورزشی را انجام بدهید یا با کدام یک از دستگاه‌ها و ابزار ورزشی چه مدت باید کار کنید. هنگامی که مربی بر ورزش کردن شما نظارت دارد، اشتباهات شما را گوشزد خواهد کرد. گاهی ممکن است شما یک حرکت ورزشی را غلط انجام دهید و به جای اینکه به سلامت اسکلت و عضلاتتان کمک کنید، موجب کوفتگی، پارگی و در رفتگی آنها شوید. مربیان ورزشی معمولا هر حرکت ورزشی جدید را اول به شما ‌آموزش و آن را مقابل شما انجام می‌دهند. سپس از شما می‌خواهند آن را تکرار کنید. به این ترتیب شما ورزش کردن را از الفبا اصولی خواهید آموخت

هوای محیط تمرین

گاهی شاید برای ما شرایط جوی محیط تمرین مهم نباشد ولی گاهی این بی توجهی ممکن است باعث شود که ما مدتها از تمرین دور بمانیم بنابراین برای این که در کنار سلامتی ، به تمرینات مداوم خود ادامه دهیم ، لازم است مواردی را در نظر بگیریم

 تمرین در گرما

    تمرین در محیطهای گرم بسیار خطرناک است و در صورتی مایل هستید در چنین شرایطی تمرین کنید ، به نکات زیر توجه نمایید: – باید سعی کنیم از حداقل لباس استفاده کنیم مانند رکابی           باید از طریق مصرف مقدار کمی نمک، نمک از دست رفته را که به وسیله تعریق از بدن خارج شده جبران کرد .  برای این که بدن با گرما سازش پیدا کند، باید در روزهای اول تمرین از تمرینات شدید خودداری کرد که بهترین راه برای بالا بردن استقامت بدن در مقابل گرما، تمرینات منظم است.         در این مواقع برای حفظ آمادگی می توان شنا کرد و و از تمرینات دیگر کم کرد.  در صورتی که سلامتی مان در خطر است از دست دادن دو، سه جلسه تمرین بهتر است تا به خودمان آسیب برسانیم

 تمرین در سرما

       – برای تمرین در هوای سرد لازم است که بدن را به خوبی از قبل گرم کنیم ولی در صورتی که هوا بیش از حد سرد است ، بهتر است که تمرین نکنیم ، چون در این حالت ، سینه به طور ناگهانی سرد می شود و باعث می شود قلب حالت انقباض پیدا می کند این انقباضات باعث می شود اکسیژن کمتری در دریافت شود که در نهایت ممکن است باعث حمله قلبی شود .             – از پوشیدن بیش از حد لباس باید خودداری کرد ، چون باعث افزایش زیاد حرارت بدن می شود و همچنین از درآوردن لباسهای خود به یکباره باید خودداری کرد و نقاط حساس را از سرما دور نگه داشت .   پارو کرن برف می تواند با پوشیدن لباس مناسب برای بدن مفید باشد البته بهتر است که مقدار برفی که بر می داریم، سبک باشد تا تعداد پاروها را بیشتر کنیم

پرتوهای نوری و قوانین شکست نوری


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش در pdf دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش در pdf

کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چار چوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ابعاد هوش از دیدگاه اسپیرمن
نواع هوش از دیدگاه اشترن برگ
اهمیت هوش عاطفی
هوش هیجانی از دیدگاه مایر و سالووی
هوش هیجانی از دیدگاه بار – آن
مؤلفه های هوش عاطفی مایر ، سالووی و کارسو
مدل ابعاد هوش عاطفی در محیط کار
هوش عاطفی از دیدگاه دانیل گلمن
تعاریف هوش عاطفی
اهمیت رهبری تحول بخش
دیدگاههای صاحبنظران گوناگون در زمینه
رهبری تحول بخش
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش در pdf

1 رابینز، استیفن، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، سال 1369، تهران
2 الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی انتشارات نی، سال 1372، تهران. 6 – آقایی فیشانی، تیمور، خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها انتشارات ترمه، چاپ اول، سال

3 رضائیان، علی، اصول مدیریت»، انتشارات سمت، سال

4 رابینز – استفان – مدیریت و رفتار سازمانی – علی پارسائیان و سید محمد اعرابی – چاپ اول – موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
5 آقایی فیشانی،تیمور.(1377). خلّاقیت و نوآوری در انسان¬هاو سازمان¬ها. تهران. نشر ترمه

6 سیاروچی،ژوزف. فورگاس،ژوزف.مایر،جان.(1383). هوش عاطفی در زندگی روزمره. اصغر نوری امامزاده¬ای وحبیب الله نصیری،مترجمان. تاریخ نشر به زبان اصلی:(2001). اصفهان. نشر نوشته
7 وتن،دیوید ای. کمرون، وکیم اس (1379). خود شناسی مدیران. محمد علی بابایی زکلیکی،مترجم. تاریخ نشر به زبان اصلی نامشخص.کرج. ناشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
8 گلمن،دانیل.(1382). هوش هیجانی. نسرین پارسا،مترجم. تاریخ نشر به زبان اصلی:(1995). تهران. انتشارات رشد
9 فریبا موید نیا کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. ماهنامه تدبیر شماره 168 فروردین

10 ماهنامه تدبیر شماره 191 فروردین
11 صمد محبی کارشناس ارشد مدیریت دولتی ماهنامه تدبیر شماره 181 فروردین

مقدمه

در عصر حاضر سازمان ها به طور فراینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند و بنابراین به منظور بقاء و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند در واقع سازمانهایی کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیدا کرده قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند . نو آوری و لزوم تطبیق یافتن با شرایط زمان و ضرورتهای روز از مسائلی است که در فقه اسلامی ما نیز ریشه دار است . به ویژه در احادیث دینی ما آمده آنکه دو روزش مانند هم باشد مغبون می باشد کریستوفرایت نیز گفته است که سازمان ها نمی توانند از تغییر بگریزند همانگونه که ذرات آب اقیانوس از موج نمی توانند بگریزند
( سادلر ، 1380 ، ص ت مقدمه )

توجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ، درک هیجان های خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها در تفکر و شناخت ، موضوعی است که طی دهه گذشته ، با عنوان هوش هیجانی( عاطفی ) مورد توجه قرار گرفته است

بررسی ها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط بر قرار کنند . در این زمینه هوش عاطفی یکی از مؤلفه هایی است که می تواند در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفاء کند و به گفته گلمن ( 1998 ) شرط حتمی و اجتناب ناپذیر در سازمان به حساب می آید . اخیراً برخی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش عاطفی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر و رهبر است

هیچ دلیری ندارد افرادی که بهره هوشی بالایی دارند حتما موفق ترین ها باشند ، کم نیستند افراد نابغه ای که در دوران تحصیلی شان بالاترین نمرات را به دست آوردند . اما وقتی وارد اجتماع شدند نه در شغلشان ، نه در زندگی خصوصی شان نه در هیچ چیز دیگر موفق نبودند . در مقابل ، کسانی هم هستند که در طول مدرسه هرگز معدل خیلی بالایی نداشتند ، اما به جاهایی رسیدند که خیلی از شاگرد اول ها باید زیر دست آنها کار کنند ؛ این همان برخورداری از هوش عاطفی است

بیان مسئله

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در محیطهای جدید ، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند . یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند ، هوش عاطفی است

هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد . مدیران بر خوردار از هوش عاطفی ، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند( مختاری پور 1384 )

هوش منطقی از طریق وراثت و هوش عاطفی از طریق آموزش و یادگیری ایجاد
می شود

دانیل گولمن می گوید

« بدون داشتن هوش عاطفی زیاد هم می توان در رهبری موفق شد به شرطی
که خیلی خوش شانس باشیم و شرایط به نفع باشد . مثلاً بازار در دوران رونق باشد ،
رقبا ضعیف باشند و بزرگترین رقبا نادان و بی عرضه باشند . »
( شریفیان ثانی ، 1383 ، 65 )

امروزه اثر سازمانها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییرات سریع دارند . تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمانها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت مؤثر کار کنند ، به طور مداوم سیستم ها و فرآیند ها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند

رهبری تحول بخش از جدیدترین نظریات سبکهای رهبری است . که بسیار مورد توجه قرار گرفته است . مزایای بسیاری برای سبک رهبری تحول بخش شناخته شده است از جمله افزایش رضایت شغلی و افزایش بهره وری سازمان و کاهش استرس بین زیر دستان ( باس ، 1990 )

در این تحقیق به دنبال یافتن جواب این سئوال هستیم : که آیا بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش رابطه معنا داری وجود دارد ؟

اهمیت تحقیق

یکی از مهمترین مؤلفه های شخصیتی که می تواند به رهبران و مدیران در
انجام مسئولیتشان کمک کند ، هوش عاطفی است . با توجه به اینکه هوش عاطفی ،
توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است بنابراین ، ترکیب دانش مدیریتی و توانایی های عاطفی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و
مفید باشد

هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی
و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است . یعنی اینکه فرد
در شرایط مختلف با دیگران همدلی نماید . برای به دست آوردن پاداش بزرگتر ، پاداش های کوچک را نادیده انگارد ، نگذارد نگرانی قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید ، در
برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید . هوش هیجانی
نوع استعداد عاطفی است که تعیین می کند از مهارت های خود چگونه به بهترین
نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند خرد را در مسیری درست به کار
گیریم

هوش عاطفی و هوش منطقی رودرروی هم نیستند . دانشمندان به دنبال این هستند که بدانند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند ، اما به هر حال اکنون روان شناسان عموماً سهم هوش منطقی را 20 درصد و سهم هوش عاطفی را 80 درصد در کامیابی انسان ها مؤثر می دانند . ( جلال ، 1381 )

عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال کمک می کنند ، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم گیری ، تنها از هوش عاطفی بر می آید . دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که از طریق هوش منطقی می توان رابطه را آغاز کرد ، اما دوام آوردن آن به هوش عاطفی بستگی دارد . برای مثال ، از طریق هوش منطقی می توان به استخدام در آمد ، اما تنها از طریق هوش عاطفی می توان در شرکتی دوام آورد ، رشد کرد و به کسب درآمد و مقام و موقعیت اجتماعی بالا رسید

هوش عاطفی استفاده هوشمندانه از عواطف است و در زمینه حرفه ای به این
معناست که احساسات و ارزش های خود را نادیده نگیریم و تاثیرشان را بر
رفتارمان بشناسیم

ضریب هوشی ما حتی با روند بلوغ مان نسبتاً ثابت می ماند ، ولی هوش عاطفی می تواند قوی تر شود .  حتی بزرگسالان هم می توانند هوش عاطفی را در خود بپرورانند . به عنوان یک بزرگسال ، شکوفا کردن توانایی های شناختی مشکل است ، اما شما در هر سن و سال و هر مرحله ای از زندگی ، می توانید هوش عاطفی خود را پرورش دهید
( جلالی ، 1381 )

هوش عاطفی تعیین کننده  کامیابی انسان در زندگی شخصی ، شغلی و اجتماعی است . مدیران اثر بخش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیتهای عاطفی خود بهره می گیرند و رابطه اثر بخش و سازنده برقرار می کنند . در واقع ، مدیران موفق تأکید بر ارتقای هوش عاطفی و پرورش قابلیتهای عاطفی دارند . این مهم نشان دهنده اهمیت هوش عاطفی و کاربرد آن در سازمان هاست ( بابایی ، 1384 )

هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به افراد سازمانی برسد . مدیران برای
دستیابی به اهداف ، رابطه مستقیم با توانایی آنها با بر انگیختن افراد اطراف خود دارد ،
به ویژه امروزه که کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت کارهای تیمی و گروه رو به افزایش است

از جدید ترین دیدگاه های مدیریت می توان دیدگاه رهبری تحول گرا را نام برد این سبک رهبری امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان ، دانشمندان ، محققان و کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروههای متعددی برای تبیین و تعیین ابعاد مختلف این نظریه شکل گرفته اند و در تلاش هستند تا این مفاهیم را بطور گسترده ای در سازمانها بکار برند

با توجه به اهمیت موضوع رهبری در سازمانهای دولتی ، در این تحقیق به بررسی را به هوش عاطفی و سبک رهبری پرداخته شده است

اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش شناخت رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای رهبری تحول بخش مدیران می باشد

آگاهی از میزان هوش هیجانی لازم برای مدیران

شناخت مؤثر ترین مؤلفه هوش هیجانی بر سبکهای رهبری تحول بخش
مدیران

با استفاده از این تحقیق می توان مدیران اثر بخش را شناسایی کرده با استفاده از معیارهای هوش عاطفی 

چار چوب نظری تحقیق

ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری با استفاده از تعریف گلمن ( 1999 ) از هوش عاطفی به شرح زیر می باشد

خود آگاهی : خود آگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است ، بخش مهم و کلیدی هوش عاطفی را تشکیل می دهد . توانایی کنترل و اداره
لحظه به لحظه احساسها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد مدیران و رهبرانی که درجه ای بالا از خود آگاهی دارند ، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسهایشان بر آنها ، سایر مردم و عملکرد شغلی شان تأثیر می گذارد . آنها با یک احساس قوی از خود آگاهی ، با اعتماد به نفس ، در استفاده از قابلیتهای شان کوشا هستند و می دانند چه وقت در خواست کمک
کنند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در pdf

چکیده:  
مقدمه :  
1 مبانی نظری تحقیق  
1-1 دیدگاه نئوکلاسیک  
2-1 دیدگاه کینزی  
3-1 دیدگاه برابری ریکاردویی  
2 پیشینه تحقیق  
1-2 مطالعات خارجی  
2-2 مطالعات داخلی  
3 ارائه مدل :  
1-3 معرفی متغیر های مدل :  
4 تعیین درجه پایانی متغیر های مدل :  
1-4 آزمون دیکی – فولر (DF) و دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) :  
2-4 برآورد معادلات  
پیشنهادات :  
فهرست منابع :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در pdf

1- احمدی، علی محمد، (1382) اصول و مبانی بودجه ریزی ( با تاکید بر بودجه ریزی  عملیات )، تهران انتشارات نور علم، چاپ اول

2- اخوی، احمد ( 1376)، اقتصاد کلان کاربردی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های  بازرگانی

3- بختیاری، صادق،(1384) اقتصادکلان، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی (1384)، اداره بررسیهای اقتصادی، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالهای مختلف

5- پسران، هاشم، (1371) سیاست ارزی بازار سیاه دلار، ترجمه علی طوسی اردکانی،  مجله برنامه وتوسعه، دوره ی دوم، شماره 2 (1363)

6- ذاکر شهرک، علی اکبر (1363) کسری بودجه چیست و چگونه تامین میگردد، تهران سازمان برنامه وبودجه

7- رضوی زاده، مصطفی، (1383)، بررسی رابطه تجربی بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

8- سیدان، کامبیز، (1374) اثر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد برتورم، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

9- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شهریور (1380)، دفتر اقتصاد کلان، مجموعه آماری  سری زمانی آمارهای اقتصادی , اجتماعی تا سال (1379)

10- فرزیب،علیرضا(1375)،بودجه ریزی دولت درایران،تهران،انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی

11- کازرونی،علی رضا،(1378) کارایی بازار سیاه ارزدرایران،تهران موسسسه تحقیقات پولی وبانکی

12- گرجی ابراهیم،ومدنی، شیما ( 1382) بررسی نقش ثبات اقتصادی برعملکردرشد اقتصادی درایران باروش سیستم معاملات همزمان،فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره 28

13-  لامعی، بهزاد، (1384 ) نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران در دوره
( 1382- 1358 )، مجله مجلس و پزوهش سال دوازدهم شماره 47

14 – موسوی آزاد کسمایی، افسانه، 1377 بررسی رابطه کسری بودجه روش اقتصادی در ایران سال 1342 تا 1375، مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

15  هاشمی سهی، صدیقه (1376 ) آثار کسری بودجه بر متغیر های کلیدی اقتصاد کلان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

 16- Barro , Robert , (1989)” The Richardian Approch to Budget Deficit journal of Economic perspectives” , vol : 3 ,pp : 37 – 54

17 – Benheim , B. Douglas , (1989 ) , “A Neoclassical perspective on Budget Deficit” , journal of Economic perspective , vol : 3 , pp :55-

18 – Charezma , W , and F. Dreak Deadman , (1992 )   , New Direction in Econometric practice. p

19 – De Gregorio , j. (1992 ) ,”The effects of inf lation on Economic Growth European  Economic Reveiew” , vol :36 , pp :.417-

20 – Darrat , Alife and M. osman suliman (1992 ) , “Real deficit & Real growth , some further results , journal of post Keynsian Economic” , vol. 15 , No

21 – Dehaan , j. and jan Egherd sturm (1995) , “Is it real The relation ship between real deficit and real growth” , New Evidence using long – Run Date , Applied Economic letters

22 – Easterly W. & Rebelo.S 1993,” Fiscal policy & economic growth : An empirical in vestigation” , journal of Mone tary Economic

23- Eisner , Robert. (1989 ), “ Budget Deficit : Monetary and Reality”, journal of economic perspectives , vol 3. pp 73-

24 – Esmihauns Mustafa (2003) , “Macro economic instability , capital Accumulation and Growth” , the case of Turkey(1963 – 1999)

25 – Fisher , s. ( 1993 ), “ The Role of Macroeconomic factors in Growth” , journal of Monetary Econamics” , vol :32 , pp : 482 –

26 – Had jimiichael , M ,D. Ghura , M. Mubleisen , R. Nord and M. ucer , (1994) , “Effects of Macro economic stability on growth , saving and Investment in subsahran Africa” , IMF Working paper, wp / 94/98, pp: 1-

27 – IMF (1996) , “Fiscal challenges facing Industrial countries world economic out look”  , pp,44-

28 – Jacobe dehan & H. Dich zelhorts ( 1988 ) , “The relationship between real deficit & real growth”  : A critiqne , journal of post Keynesian Economics , vol.XI,No

29 – Kormendi , R. and p. meguiree. (1985) , “ Macro economic Determinant of Growth” , journel Monetary Economics , vol : 16 , pp : 142-

30 – Milier , s , H. and f.s , Russek (1997) , “fiscal structures and Economics growth at the state and local level” , publice finance Review , vol :25 ,No. 2 , pp : 213-

31 – Sanchez , B. (1998) , “Macro economic stability and Economic Growth” : the case of spain , applied Economic latters , vol  : 5, pp:587-

چکیده

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود
امروزه اقتصاد دانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر گذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت،  نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور
می باشد. برای دست یابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز(1998)،استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه (1383-1352)، در کوتاه مدت وبلند مدت منفی ومعنی دار می باشد ونشان می دهد که افزایش در کسری بودجه دولت افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. همچنین تأثیر نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه در کوتاه مدت وبلند مدت منفی است.طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP بررشد اقتصادی منفی وبالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت بهGDP بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بر رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد،می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام مؤثر در راستای دسترسی به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران می باشد

کلید واژه ها : کسری بودجه، تورم، حاشیه نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی

 

 

 


مقدمه

مطالعه تاریخ معاصر ایران، بدون شک بیانگر تلاش جدی سیاستگزاران در تدوین برنامه هایی برای تسریع فرایند توسعه همه جانبه اقتصاد کشور است. این جدیت و تلاش در راه سازندگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی جلوه ای دیگر به خود گرفت و همزمان تغییراتی را در سیاستهای اقتصادی دولت مطرح ساخت. جهت گیری کلی واعلام شده سیاست های جدید به سمت تسریع رشد اقتصادی کشور و درطول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و حرکت به سوی محدود ساختن دامنه فعالیت های دولت و تقویت ساختار بازار بوده است. امروزه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار
می رود. رشد اقتصادی بالا بخاطر این که راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، توزیع نامناسب درآمد و;; تلقی می گردد و موجب افزایش رفاه جامعه می شود، به عنوان یک هدف سیاستی مهم، مد نظر دولت ها می باشد. اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشور ها نیز تلقی می شود

1 مبانی نظری تحقیق

امروزه نقشی را که دولت ها در اقتصاد ایفا می کنند و همچنین توانایی دولت ها در ایجاد یک محیط مساعد برای رشد، در ادبیات توسعه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. مضافاً این      نوشته ها بسیار متعدد وبحث برانگیز هستند. به عقیده آدام اسمیت، کسری بودجه باعث انحراف منابع از صنعت و بازرگانی به سمت دولت می گردد و دیگر این منابع کارایی لازم را نخواهند داشت، چون منابع در صنعت وبازرگانی نسبت به حالتی که در اختیار دولت قرار دارند بازدهی بیشتری دارند. همچنین اقتصاددانان کلاسیک معتقد اند که کسری بودجه و قروض دولتی نه تنها منابعی را که بایستی صرف تشکیل سرمایه شوند به هدر می دهند، بلکه پرداخت قروض خود نیز بار سنگینی است که اثرات نا مطلوبی را در اقتصاد به همراه دارد. جان استوارت میل و ریکاردو نیز معتقد اند که قروض دولت می تواند به عنوان یک عامل مخرب باعث نابودی سرمایه گردند و این قروض هیچگونه مزیت اقتصادی ندارند و ظرفیت مالیاتی کشور را بالا نمی برند. به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک معتقد به اثرات نامطلوب کسری بودجه در اقتصاد بوده اند. اما با توجه به دیدگاهای فکری موجود در ادبیات اقتصادی، سه دیدگاه نظری عمده نئوکلاسیک،کینزی و ریکارودیی پیرامون آثار کسری بودجه بر متغیر های کلان اقتصادی (مانند پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی) شکل گرفته است این سه دیدگاه نظری از بعد فروض و نتایج با یکدیگر اختلاف نظر های دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم

 

1-1 دیدگاه نئوکلاسیک

دیدگاه نئوکلاسیک با درنظر گرفتن افراد مال اندیشی که اولاً  از طول عمر محدودی برخوردارند و هر فرد مصرف کننده تنها به یک نسل و یا گروه خاص تعلق دارد و ثانیاً هر فرد مصرف خود را طی دوره زندگی بر اساس حل یک مساله بهینه یابی بین دوره ای برنامه ریزی وتنظیم می کند و گرفتن قرض ودادن وام در نرخ بهره بازار مجاز می باشد و ثالثاً در تمامی دوره ها بازار تسویه
می گردد، سعی در ارائه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی کسری های بودجه دارند

اولین تلاش در چهارچوب نئوکلاسیک جهت مطاله آثار کسری بودجه توسط دیا موند 1(1965)  صورت گرفت. بر اساس نتایج دیاموند کسری بودجه در بلند مدت سبب کاهش سطح مطلوبیت افراد می گردد، چرا که تصمیمات افراد به صورت انفرادی انجام می گیرد. وضع مالیات با کاهش درآمد قابل تصرف، از یکسو مصرف مالیات دهندگان را طی دوره زندگی آنان به طور غیر مستقیم تقلیل می دهد و از سوی دیگر پس انداز و به دنبال آن انباشت سرمایه نیز کاهش می یابد. به علاوه در ترکیب دارایی های افراد بدهی دولت جایگزین سرمایه فیزیکی گشته واین خود باعث کاهش بیشتر انباشت سرمایه می شود. مکانیسم این جایگزینی به این قرار است که در نرخ اولیه بهره، مصرف کنندگان که به صورت بهینه ترکیب حجم اولیه سرمایه فیزیکی و اوراق قرضه خود را تنظیم نموده بودند علاقه ای به خرید اوراق قرضه منتشر شده جدید از سوی دولت ندارند، در این حال نرخ های بهره افزایش می یابد تا با بر انگیختن پس انداز اضافی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری تعادل بازارمجدداً برقرار شود. به این ترتیب کسری های دائمی جانشین انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد. این پدیده را در اقتصاد  “اثر بیرونی ازدحام” می گویند. به طور کلی جاگزینی بین مخارج دولت ومخارج بخش خصوصی (بویژه سرمایه گذاری) از مجاری مختلف صورت می گیرد که عمده ترین آنها عبارتند از

الف ) افزایش در کسری بودجه دولت با فرض ثبات سایر شرایط، از طریق افزایش در تقاضای اعتبارات در بازار سرمایه موجب افزایش نرخ بهره می شود. افزایش نرخ بهره باعث می شود تا قسمتی از تقاضای کل که نسبت به نرخ بهره حساس است ( که عمده ترین جزء این قسمت سرمایه گذاری خصوصی است ) به تحلیل رود. این امر به نوبه خود به انباشت کمتر سرمایه منجر می شود

ب) افزایش در کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی عمومی می شود. در این حالت اگر  یک سهم حداکثر از کل بدهی ( بدهی بخش عمومی + بدهی بخش خصوصی ) نسبت به GDP  مد نظر باشد، با افزایش نسبت بدهی عمومی دولت به GDP، نسبت بدهی خصوصی به GDP باید کاهش یابد. یعنی بدهی دولت مستقیماً جانشین بدهی بخش خصوصی می شود که به مفهوم حرکت منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می باشد

2-1 دیدگاه کینزی

دیدگاه متفاوت کینزی را می توان از دو جهت از الگوی نئوکلاسیک ها متمایز نمود. اولاً امکان عدم به کارگیری منابع تولید در سطح اشتغال کامل مطرح می شود، ثانیاً فرض می گردد که بخش مهمی از جمعیت از افراد نزدیک بین و با محدودیت نقدینگی تشکیل شده است یا کوتاه نگر بودن مصرف کنندگانی است که دچار محدودیت نقدینگی هستند. فرض دوم تضمین می نماید که مصرف کل به تغییرات در درآمد قابل تصرف بسیار حساس است. به عبارت دیگر افراد میل به مصرف بالایی از درآمد قابل تصرف خود دارند. لذا افزایش مخارج دولت و یا کاهش موقتی مالیات ها دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل می باشد. کینزی ها معتقدند هیچ نیازی نیست تا کسری های بودجه جایگزین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. در نظر آنها افزایش تعهدات واقعی دولت موجب تقاضای مازاد برای کالا ها می شود و این امر باعث افزایش تولید یا سطح قیمت ها و یا هر دو می گردد. در شرایطی که بیکاری غیر ارادی و نیز منابع بدون استفاده وجود نداشته باشد، افزایش تقاضا نمی تواند فوراً به تولید بیشتر منجر گردد و تنها پیامد آن
قیمت های بالاتر خواهد بود. اما بر اساس دیدگاه کینزی که معتقد به وجود بیکاری و عدم اشتغال کامل منابع جامعه است کسری های بودجه نه تنها باعث رشد تولید ناخالص ملی می گردد، بلکه به اجزاء آن مانند مصرف و سرمایه گذاری کمک می کند. در این حالت دیگر کسری بودجه جانشین پس انداز و تشکیل سرمایه نمی گردد بلکه برعکس پس انداز و سرمایه گذاری کل را تشویق
می کند (علی رغم این حقیقت که نرخ های بهره افزایش یافته اند). بدیهی است به اعتقاد کینزی ها مصرف بیشتر از طریق بکار گیری منابع بیکار تأمین می گردد

با وجود آنکه ادعا بر این است که کسری های بودجه مشکلات عدیده ای از جمله تورم، افزایش نرخ های بهره و;. را به وجود می آورد و به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عمل می کند و به طور خلاصه از آن به عنوان مقصری یاد می شود که بار تمامی مشکلات اقتصادی بر دوش اوست اما در دیدگاه کینزی ادعاهای مذکور مطلق نبوده بلکه به شرایط خاص بستگی دارد. بر خلاف نظریه نئوکلاسیک ها که بر آثار منفی کسری های بودجه بر اقتصاد تأکید کرده اند و نیز بر خلاف دیدگاه ریکاردین ها که کسری های  بودجه را فاقد تأثیر گذاری بر اقتصاد می دانند، در دیدگاه کینزی کسری های بودجه و آثار آن از اهمیت زیادی برخوردار است که علاوه بر آثار مضر می تواند آثار مثبتی نیز به همراه داشته باشد.                                                                                                                          

3-1 دیدگاه برابری ریکاردویی

دیدگاه ریکاردویی نگرشی است که نخستین بار از سوی دیوید ریکاردو اقتصاد دان انگلیسی مطرح شد و بارو1 (1974) در مقاله معروف خود با عنوان  ” آیا قرضه دولتی به منزله ثروت خالص است؟” جدال دیرپای برابری بدهی عمومی با مالیات را احیا می کند. طرح این دیدگاه از سوی بارو همچون انقلابی منجر به احیا پژوهش های نظری و تجربه ای در زمینه اثر کسری بودجه دولت برای متغیر های اقتصادی شد ( سی تر، 1993)2. به نظر بارو اگر اوراق قرضه دولتی از سوی بخش خصوصی به منزله ثروت خاص تلقی شود، می تواند نقش مهمی را در تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی ایفا نماید. در واقع از این مسیر است که سیاست مالی انبساطی می تواند بر تقاضای کل مؤثر باشد. او در این مقاله به این نتیجه اصلی دست می یابد که نمی توان هیچ حالت نظری متقاعد کننده ای را برای مواجه با بدهی های عمومی به عنوان یک جزء از ثروت خالص خانوارها یافت. بنابراین، براساس این دیدگاه، تغییر در موجودی اوراق قرضه دولتی نمی تواند از طریق اثر ثروت، متغیر های  اقتصادی از جمله تقاضای پول را تحت تأثیر قرار دهد. در این دیدگاه، بی اثر بودن کامل کسری بودجه بر دیگر متغیر های اقتصادی برفرض هایی استوار است که برنهیم ( 1989) آنها را به شکل زیر خلاصه نموده است

1 نسل های آینده از طریق پرداخت های انتقالی نوع دوستانه به هم پیوند می یابند

2 بازارهای سرمایه کامل است

3 مصرف کنندگان، دوراندیش هستند

4 تأخیر در پرداخت مالیات،باعث توزیع مجدد منابع میان خانواده ها با میل نهایی به مصرف متفاوت نمی شود

5 مالیات ها اختلال زا نیستند

6 کسری های بودجه، ارزش ایجاد نمی کند. بدیهی است که نقض هر یک از فرض های مورد اشاره می تواند برابری ریکاردویی را رد کند

براساس سه دیدگاه نظری مزبور، در حالی که دیدگاه های نئوکلاسیک و کینزی در نوع تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول اختلاف نظر دارند، دیدگاه برابری ریکاردویی اعتقادی به این تأثیر گذاری ندارد

2 پیشینه تحقیق

1-2 مطالعات خارجی

مطالعات تجربی زیادی در مورد مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است، به طور مثال
می توان به مطالعات خان وبلیجر1 (1994)، دانیل لاندا2 (1986)، و; اشاره کرد که نتیجه کلی این مطالعات وجود رابطه مثبت و معنا دار بین مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد. در رابطه با کسری بودجه و رشد اقتصادی مطالعات کمتری صورت گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره می شود. مارتین و فارد مانش3 (1990) ارتباط منفی ومعنی داری را تنها برای کشورهای با درآمد متوسط پیدا کرده اند. اسنرو پیپر4 (1984) و اسنر(1986) نقش بدهی های دولت و اثر آنها را در سمت واقعی اقتصاد مورد توجه قرار داده اند و رگرسیون ساده ای را برای ایالات متحده برآورده کرده اند ونشان داده اند که کسری های دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. دارت و
سلیمان5 (1992) با به کارگیری مدل اتورگرسیو برداری (Var) دریافتند که کسری های دولتی صرف نظر از اینکه با تورم تصحیح شوند یا نه، اثر معناداری بر رشد GNP واقعی دارند

اسنر و پیپر(1992) با استفاده از یک الگوی اتورگرسیو برداری (Var) دریافتند که افزایش
کسری های واقعی بطور مثبت با تغییر در GNP واقعی همراه است

دی هان و استرم6 (1995) دریافتند که قطع نظر از اینکه کسری با تورم تصحیح شوند یا نه، سیاست مالی اثر منفی بر رشد GNP واقعی دارند

در رابطه با بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی مطالعات تجربی زیادی انجام شده است،بطور مثال می توان به مطالعات کورمندی و مگوایر7(1985)، فیشر8(1993)، هاجیمی خایل، قارا، ماهلایسن، نوردواُسر9 (1994)، سانچز10 (1998) و مصطفی اسمیحان11 (2003) اشاره کرد. کورمندی ومگوایر(1985) در مقاله ای با عنوان “عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده رشد” مطالعه خود را برای 47 کشور به صورت ادغام داده های مقطعی و سری زمانی برای سالهای بعد از جنگ جهانی دوم انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اکثر متغیر ها هم از طریق تأثیر روی سطح سرمایه گذاری و هم از طریق تأثیر روی بهره وری سرمایه گذاری رشد را تحت تأثیر قرار می دهند

فیشر(1993) در مطالعه خود با عنوان “نقش عوامل کلان اقتصادی در رشد” با استفاده از داده های 80 کشور در مناطق مختلف جهان به بررسی تأثیر تورم، کسری بودجه، حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه، تغییر در رابطه مبادله و انحراف معیار تورم بر رشد اقتصادی می پردازد. و به این نتیجه رسید که تأثیر متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه بر رشد اقتصادی منفی ومعنا دار است

هاجیمی خایل و دیگران (1994) در مطالعه خود با عنوان ” تأثیرات ثبات در اقتصاد کلان برپس انداز، سرمایه گذاری و رشد در تعدادی از کشور ها  صحرای آفریقا ” به این نتیجه رسیده اند که ثبات اقتصادی از طریق تأثیرات سودمندی که بر روی پس انداز های داخلی، سرمایه گذاری خصوصی و بازدهی  سرمایه گذاری بر جای می گذارد، نرخ های رشد بالاتری را موجب می شود

سانچز (1998) در مطالعه خود به عنوان ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی در اسپانیا به بررسی تجربی ارتباط بین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی در اسپانیا می پردازد. بدین منظور تحقیق خود را برای سالهای (95- 1962)  با استفاده از داده های سری زمانی کشور مربوطه آغاز می کند. روش استفاده شده در مطالعه ایشان همجمعی و تصحیح خطا می باشد. شاخص های ثبات اقتصادی در این مطالعه شاخص نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به GDP،
شکل های متفاوت مخارج دولت ( مانند نسبت مخارج دولت به GDP، نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و نسبت مخارج کل دولت منهای مخارج سرمایه گذاری دولت به GDP )، حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه و تفاوت نرخ تورم در کشور اسپانیا با متوسط نرخ تورم در کشور های OECD در نظر گرفته شد. هر کدام ازمعادلات تنها دو متغیر توضیحی دارند که یکی از آنها نسبت سرمایه گذاری به GDP است و متغیر دیگر یکی از شاخص های ثبات اقتصادی می باشد. نتایج مطالعه سانچز نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه یک ارتباط منفی قوی بین متغیر های جانشین بی ثباتی اقتصادی با رشد اقتصادی در کشور اسپانیا وجود دارد. مصطفی اسمیحان (2003) در مطالعه خود به عنوان     بی ثباتی اقتصادی، تجمع و رشد سرمایه در ترکیه به برسی تجربی ارتباط بین بی ثباتی اقتصادی، تجمع و رشد سرمایه در کشور ترکیه می پردازد. بدین منظور تحلیل خود را برای سالهای 1963تا 1999 با استفاده از داده های سری زمانی کشور مربوطه آغاز می کند، وی نتیجه می گیرد که عدم تعادل اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی ) حاد به نظر می رسد و مانع جدی در سرمایه گذاری عمومی بوده و راه بکارگیری دراز مدت را بسته و یا حتی آن را برعکس کرده است

 

 

 

2-2 مطالعات داخلی

سعید عیسی زاده در سال 1374، در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی تجربی بین رشد اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پرداخته است. وی با در نظر گرفتن یک الگوی رشد نئوکلاسیکی نتیجه می گیرد که کسری بودجه ارتباط منفی معنی داری با رشد درآمد ناخالص داخلی دارد. ایشان علاوه بر مخارج دولت، از اهرم های مالی دولت ابزار کسری بودجه را مورد آزمون قرار داده است و نتیجه می گیرد که علی رغم تحلیل کینزی که بیان می شود دولت ها در ادامه دخالت مؤثرشان در اقتصاد می توانند با متوسل شدن به کسری بودجه موجب تحریک و افزایش سطح اشتغال و تولید را فراهم نمایند، در کشورما این مسأله بیشتر در افزایش سطح عمومی قیمت ها خودش را نشان داده است و نه تنها موجب افزایش سطح تولید نشده بلکه موجب کاهش آن نیز شده است

افسانه موسوی آزاد کسمایی (1377) و مصطفی رضوی زاده (1383) در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. ایشان از یک مدل خود رگرسیو برداری (Var) مشابه مطالعه دی هان و استرم (1995) استفاده کرده اند. تابع عکس العمل ضربه ای نشان می دهد که یک شوک مثبت در نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، رشد را در کوتاه مدت افزایش داده ولی در بلند مدت این اثر از بین می رود. به عبارتی در اقتصاد ایران سیاست کسری بودجه در کوتاه مدت موجبات افزایش تولید را فراهم آورده و منجر به رشد اقتصادی می گردد ولی در بلند مدت تنها منجر به تورم شده است

ابراهیم گرجی و شیما مدنی(1382) در مقاله ای به بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات هم زمان پرداخته اند. نتایج این مقاله نشان می دهد که
بی ثباتی در ایران مانعی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محسوب شده و سه متغیر کسری بودجه، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز که به عنوان شاخص هایی از نحوه مدیریت دولت در سیاست مالی پولی و ارزی می باشد نتوانسته اند در سرمایه گذاری تأثیر مثبتی داشته باشند. در بین متغیر های بی ثباتی نرخ تورم بیش از بقیه متغیر ها در کاهش سرمایه گذاری اثر گذار بوده است

3 ارائه مدل


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی در pdf

تعداد شهود در دعاوی  
فلسفه وجود دو زن  
حق الناس شامل امور زیر می باشد:  
شرایط شاهد:  
شرایط شهادت:  
تشریفات شهادت در آیین دادرسی  
منابع درسی تحقیق شده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی در pdf

 کتاب دکتر حسینقلی  حسینی نژاد

کتاب دکتر امامی جلد

کتاب ادله دکتر سید جلال الدین مدنی

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی

تعداد شهود در دعاوی

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد

در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز         می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛

 ولی خداوند می فرماید

« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری  »

 ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد

فلسفه وجود دو زن

در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است

در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع

 بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن

و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می کند که در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می شود گاهی دو شاهد مرد لازم است. مثل طلاق، نسب و گاهی به وسیله ی شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد و دو قسم مورد اثبات قرار می گیرد، که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می گیرد. عقود معاوفی، قرض، رهن، دیون، وصیت تملیکی، جرایمی که باعث تادیه دیه است

بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراه گواهی مردان اثبات می گردد. مثل: ولادت و نکاح. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج و د که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، یا در مورد ولادت گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن

اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد اثبات می شود. مثل لواط. بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می گردد

اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق و اگر یک مرد و شش زن شهادت دهند آن شهادت پذیرفته نیست

در مورد حدود مثل مجازات سرقت، با دو شاهد مرد اثبات می گردد. حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد با دو قسم یا گواهی چهار زن ثابت نمی گردد

در مورد اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید

در مورد اعسار ماده 23 قانون اعسار و ماده 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی و مالی و غیر آن، به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود

گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد. در حقوق اسلام و فقه امامیه : عده گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، عده ی گواهان مختلف می باشد

1- (حق الله) و آن اموریست که دارای جنبه عمومی است و آن امور گاهی به چهار گواه مرد ثابت می گردد. مانند: لواط، سحق، قیادت که به وسیله ی چهار شاهد مرد اثبات می شود

در جرم زنا شهادت زنان پذیرفته می شود. بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می گردد

هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات او اثبات می شود و هر گاه یک مرد و شش زن شهادت دهند شهادت آنها پذیرفته نمی شود

اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر، و امثال آن به وسیله ی دو شاهد مرد اثبات می شود

حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی یک شاهد و دو قسم، یا گواهی چهار زن ثابت نمی شود

2- حق الناس و آن اموریست که دارای جنبه خصوصی می باشد. ماده ی 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیره) به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس وامثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود

حق الناس شامل امور زیر می باشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله خاک و زراعت در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خاک و زراعت در pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خاک و زراعت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خاک و زراعت در pdf

مقدمه

پیشگفتار

خاک;

عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها

بافت خاک;

ساختمان خاک;

خواص خاک;

خواص فیزیکی خاکها

بافت خاک;

دانه بندی ذرات معدنی خاک ( بافت خاک )

سنگریزه ( ذرات به قطر بزرگتر از 2 میلی متر )

شن

سیلت

رس ( ذرات کوچکتر از 002/0 میلیمتر )

مواد آلی خاک;

انواع خاک;

الف : خاکهای سنگلاخی

ب : خاکهای شنی

ج : خاکهای لومی

د : خاکهای رسی

وابستگی خاک به گیاه

خاک عرضه کننده هوا به ریشه

املاح محلول زیاد

خاکهای شور و قلیا

دشواریهای نفوذ آب در خاک;

تاثیر اکسیژن خاک;

تاثیر محیط ریشه

خاکهای اسیدی

حرکت آب در خاک;

مدیریت خاک ورزی

عملیات خاک ورزی

خاک ورزی برای شکستن سخت لایه خاک ورزی

خاک ورزی عمیق برای لایه های محدود کننده طبیعی

خاک ورزی حفاظتی ( نگهدارنده )

کنترل رفت و آمد ماشین ها

دشواریهای سطحی

ماده های بهساز شیمیایی

مدیریت ماده آلی

کود دامی

گیاهان پوششی و مالچ سطحی

دشواریهای زیرسطحی

رنگ خاک;

خاک سطح الارض یا خاک مزروعی

خاک تحت الارض یا خاک بکر

خاک به منزله محیط رشد نبات

نگهداری از گیاه

توسعه شبکه ریشه ای گیاهان در خاک;

نحوه استفاده گیاهان از خاک;

مقایسه حاصلخیزی و پتانسیل بالقوه خاک;

اثرات عملیاتی زراعی Tillage   در خاکها و رویش گیاه

مفهوم عملیات زراعی و هدف از انجام آن

نقش عملیات زراعی در کنترل علفهای هرز

نقش اعمال زراعی در کنترل بقایای گیاه

نقش عملیات زراعی بر روی ساختمان

تاثیر کشت و کار ممتد در خلل و فرج خاک;

کشت پذیری (Tilth  ) و اعمال زراعی (Tillage  )

اثر چرخهای ماشین آلات بر روی خصوصیات خاکها و گیاهان

اراضی مناسب برای کشاورزی

احتیاجات غذایی و تغذیه نباتات

عناصر غذایی مورداستفاده گیاهان

علائم کمبود عناصر غذایی

جذب عناصر غذایی از خاک;

رابطه کاهش حاصلخیزی خاک و ارزش غذایی گیاهان

عامل مدیریت غذایی

آلودگی خاک;

آلودگی از طریق مواد مورد استعمال در کشاورزی

آلودگی خاک از طریق استعمال کود شیمیایی

آلودگی ازطریق سموم دفع آفات و امراض گیاهی و علف کش ها

آلودگی خاک در ایران

نتیجه

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خاک و زراعت در pdf

1- خاکشناسی عمومی و خصوصی ـ مولف : دکتر خسرو الیاس آذر / انتشارات پخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه / چاپ اول / زمستان

2- زراعت عمومی ـ مولف : مهندس محمد علی رستگار / انتشارات برهمند /چاپ اول / پاییز

3- شیمی خاک ـ مولف : هاینریش ل . بوهن ، برایان ل . مک نیل ، جرج آ . اوکانر / ترجمه حسام مجللی / مرکز نشر دانشگاهی / چاپ دوم /

4- فیزیک خاک ـ مولف : دکتر محمد بای بوردی / انتشارات دانشگاه تهران /چاپ پنجم /

5- حاصلخیزی خاک ـ مولف : علی اکبر سالار دینی / موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران / چاپ پنجم

6- حفاظت خاک ـ مولف : دکتر پرویز کردوانی / موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران / چاپ پنجم

7- خاک موهبتی که به آسانی اتلاف و به دشواری فراهم می شود ـ مولف : ژ-س ودی/ ترجمه دکتر محمد جعفر رفیع ـ دکتر مجید کریم پور ریحان / نشر آموزش کشاورزی / کرج /

8- اصول و مبانی زراعت ـ مولف : دکتر محمد رضا خواجه پور / جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان / چاپ پنجم ( ویرایش دوم ) / بهار

9- بوم شناسی خاک ـ مولف : کن کیلهام / ترجمه : دکتر عوض کوچکی ـ مهندس محمد حسینی ـ مهندس حمیدرضا خزائی / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد /

10-    آب و خاک ـ مولف : دکتر دانیال هیال / ترجمه : دکتر محمد حسین عالمی /موسسه انتشارت و چاپ دانشگاه تهران /

11-    مبانی خاک شناسی ـ مولف : هنری-د-فوق / ترجمه : دکتر شهلا محمودی ـ دکتر مسعود حکیمیان / موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران / بهار

12-    دشواریهای نفوذ آب در خاک ـ مولفان : ج . د . اوستر – م . ج سینگر – ا . فولتن – ت . بریچارد / ترجمه و تدوین : دکتر غلامحسین حق نیا / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد / چاپ اول / زمستان

مقدمه

   خاک به عنوان بستر حیات و جایگاه تکوین و رشد گیاهان ، یکی از اساسی ترین مائده هایی است که امانت به انسان سپرده شده است تا با حفاظت احیاء بهره برداری  و توسعه دوام و قوام خویش و گیاهان و جانواران را تضمین نماید . متاسفانه نبود شناخت کافی و لازم از اهمیت خاک و در دسترس همگان بودن آن زمینه های بی بها جلوه دادن این ماده حیاتی را در جامعه فراهم نموده است ، برخوردهای غیر علمی با خاک و تبدیل و تخریب آن توسط انسان مثل شهر سازیها ، احداث جاده ها ، چرای بی رویه دام ، قطع درختان جنگلها ، زهدار نمودن و آلوده سازی آن بوسیله پس آبهای شهری ، صنعتی و کشاورزی ، بهره کشی نامناسب انسان از خاک و 000 باعث شده است که علاوه بر کاهش منزلت و ارزش اقتصادی و اجتماعی آن ، ضربات جبران ناپذیری بر ساختمان خاکها ، حشرات وموجودات زنده در ان و مآلاً بر ریشه خود انسان فرود آید

بنابراین مسئولان منابع خاک و آب و فرهنگی کشور فرض است در بالا بردن اطلاعات و بینش علمی جامعه به ویژه کارشناسان و کاربران کشاورزی کوشش نمایند تا خاک جایگاه مناسب و در خور شان خود را بازیابد  ( 7 )

 پیشگفتار

    خاک که در فصل مشترک انسان و کره زمین قرار دارد عنصری اساسی برای بشر به شمار می رود که محل اجرای فعالیتها‌، منبع تغذیه و دستگاه تصفیه پس مانده هاست . خاک قابل کشت موهبتی است محدود ، اولاً  از لحاظ کمیت ، زیرا فقط 22 درصد از سطح خشکی ها یعنی 3300 میلیون هکتار را تشکیل می دهند . در حال حاضر فقط نیمی از زمینهای قابل کشت یعنی 1580 میلیون هکتار کشت می شوند . ما بقی ذخیره به شمار می آیند

زمینهای زیر کشت نیز پایدار نیستند ، بنابر تخمین سازمان خوارو بار و کشاورزی جهانی ، هر سال 5 تا 7 میلیون هکتار زمین به سبب شرایط نامناسب بهره وری تلف می شوند . به این ترتیب در طی 225 سال ممکن است کلیه زمینهای زیر کشت از بین برود . علل تباهی خاکها به دست انسان فقط شرایط نامناسب بهره برداری کشاورزی نیست ، بلکه آلودگی هوا ، با تضعیف حالت تندرستی گیاهان در بخش های کشاورزی و جنگل ، خاکها را نسبت به شماری از بیماریها ، پنهان و آشکار حساس می سازد که از آن میان از دست دادن بارخیزی به سبب فرسایش و یا به علت تجمع مواد سمی به ویژه فلزات سنگین و آفت کشها را می توان برشمرد . کاهش سطح رستنی ها بر اثر توسعه ساختمان که گاهی نابخردانه در محیط زیست صورت می گیرد نیز خود علت دیگری از اتلاف خاک بارخیزمی باشد . ( 7 )

 خاک

   تعریف زیادی تا کنون از خاک به عمل امده که ساده ترین آن چنین است : خاک عبارت است از قشر چند سانتی متری تا چند متری از ماده آلی و غیر آلی است که بر روی سنگ قرار گرفته و شامل هوا ، آب ، موجودات زنده ، مواد آلی در مراحل گوناگون تجزیه و تحول و بالاخره عناصر معدنی است و گیاه می تواند بر روی آن ادامه حیات دهد

ماهیت خاک از روی مو قعیت اقلیمی ، پستی و بلندی ، وضعیت آب شناسی آن تعیین و توسعه استعداد آن برای رویانیدن گیاه بیان می شود . هنگامی که در شرایط معین رویشی گیاهی در وضعیت بهینه قرار داشته باشد ، سخن از رویش در کلیماکس به میان می آید به عکس زمانی که شرایط محیطی امکان ظهور گیاه را ندهد نظیر بیایان گرم یا سرد و ارتفاعات کوهها در آن صورت با ماده معدنی سرو کار داریم که در حقیقت نمی توان آن را خاک نامید

طبق تعریف ژنتیکی خاکها بر اثر تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها و فعالیت موجودات زنده سبب تشکیل هوموس می شود ، بوجود می آیند .بنابراین خاک در درجه اول ترکیبی است از مواد معدنی و مواد آلی . مواد معدنی آن شامل ریگ ، شن  و ماسه و غیره است که بر اثر تخریب و تجزیه سنگ بوجود می آید و مواد آلی را بقایای گیاهی و جانوری تشکیل می دهد . در خاک علاوه بر مواد آلی و معدنی و موجودات زنده ، هوا و آب نیز وجود دارد . این مواد معدنی و آلی که در آن موجودات زنده و هوا و آب وجود دارد ، خاک را تشکیل می دهد. نتیجه آنکه خاک را نمی توان مستقل از پوشش گیاهی روی آن در نظر گرفت، زیرا تحول و تکامل خاک وابسته به آن است  ( 6‌ )

عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها

    تشکیل و تکامل خاکها نتیجه اثرات مترادف و متقابل مجموعه عوامل و شرایط زیر می باشد

سنگ مادر ( مواد مادری ) سنگ مادر منشاء و ماده اولیه خاکهاست . تنوع فراوانی که در طبیعت سنگها وجود دارد و سبب می شود که خاکهای حاصله از آنها نیز خصوصیات مختلفی داشته باشند ، در وهله اول پس از تخریب تدریجی سنگ نه تنها سنگ ریزه ؛ ریگ و شن بوجود می آید بلکه ذرات ریزتری مانند رس ها در جوار آنها عناصر غذایی متنوع در محیط آزاد می شوند . در هر صورت ماهیت و ترکیب سنگ مادر بر روی مواد تولید شده تاثیر محسوسی داشته و بین ان ذرات شباهت زیادی به چشم می خورد که به مرور زمان و با تشکیل مواد ثانوی و استقرار رویش گیاهی این شباهت کمتر می شود

ساختمان فیزیکی ، شیمیایی و مینرالوژیکی مواد مادری بر روی سرعت تخریب ، نوع و تیپ خاک تولید شده و موثر است ، به طوریکه از سنگهای سخت و دیر تخریب اکثراً زمینهای فقیر از مواد غذایی و کم عمق و از سنگهای آهکی ، مارنی و رسوبات لسی ، خاکهای حاصلخیز و عمیق تشکیل می یابند . در ژنتیک خاک سرعت تخریب برخی از مواد مادری شرکت کننده در تشکیل خاک به طور کامل بررسی شده است . مثلاً تکامل خاک از سنگ مادر گابرو دیرتر از گرانیت _ بازالت دیرتر از پرفیر ، سنگ آهک دیرتر از سنگ ماسه و سنگهای مارنی دیرتر از لیمونها صورت می گیرد

سنگهای سیلیکاتی محتوی بازهای فراوان به سبب داشتن اجزاء و دانه های ریز و همچنین کثرت قدرت و نگاهداری آب ، دیر تخریب تر از سنگهای سیلیتی فقیر از قلیایی می باشند ، ولی در عوض تخریب و تکامل آن ها خاکهای زراعی غنی از مواد غذایی را بوجود می اورد . در نواحی خشک ، مواد قلیایی کننده سنگها و خاکهای اولیه برای تکامل سریع خاکها مانع بزرگی محسوب می شوند ، زیرا تاثیر اغلب عوامل تخریبی بطور کلی توسط بازهای محیط کاهش یافته یا زایل
می گردد. به همین دلیل و نیز به علت فقدان آب و رویش گیاهی کافی اکثر خاکهای مناطق خشک و کوهستانهای کم آب و هوا ، خاکهای تکامل نیافته و کم عمقی دارند و اغلب کمتر از 30 سانتی متر  ( 1 )

آهک یکی از ترکیبات پایدار این نواحی خشک و نیمه خشک است که از تجزیه سنگهای آهکی و مارنی به خاکها منتقل و مدت مدیدی بدون تغییر باقی می ماند و یا در اثر جابجا شدن فصلی ( عملیات تهیه زمین و آبیاری ) در افق های فوقانی خاک اندکی تحرک می یابد . همگامیکه شرایط انحلال آن در خاک به سبب بارندگی کافی ، رویش گیاهی مطلوب ، وجود هوموس و غیره فراهم شده باشد آهک از حالت رسوبی غیر فعال به بی کربناتهای محلول تبدیل می گردد . از این جهت فاز مایع خاکهای آهکی که گاهی با نمکهای بی کربناتی اشباع می شود ، واکنشهای قلیایی ضعیف ( تا 5/8 = PH ) نشان می دهند

خاکهای آهکی ایران اکثراً از نوع کربناتهای کلسیم اند . گاهی سایر کربناتها مانند کربنات منیزیم و ندرتاً کربناتهای سدیم ( در خاکهای شور و قلیا ) ، نیز در جوار کربنات کلسیم دیده می شوند . در این رابطه خاکهای حاصلخیز رسی و لومی آهکدار این مناطق اکثراً به شرط وجود زمینه های مساعد خاکسازی تکامل یافته اند . مثلاً در مواردیکه سنگ مادر از نوعی است که می تواند در یک زمان ، آهک و رس تحویل خاک دهد ، خاکهای تکامل یافته و عمیقی پدید می آیند ، مانند خاکهای مارنی و لسی . خاکهای جوان و تکامل نیافته کم عمق ، بیشتر خصوصیات سنگ مادر اولیه را دارا بوده و شباهت کلی با آن دارند

نمونه های بارز این نوع خاکها ، خاکهای بلوطی رنگ و خاکای راندزین است که دومی دارای سنگ مادر آهکی و هوموس ملایم در لایه های فوقانی می باشد . در طبیعت مواد مادری متمایل به اسیدی شدن ، شرایط دیگری حکمفرماست ، به طوریکه در تکامل آن ها از هم فرسایش آبی و سپس تخریب بیولوژیکی موثر بوده است. گرانیت یکی از سنگهای مادر متمایل به اسیدی است که در شرایط رطوبی همزمان با تاثیر شدید سایر عوامل فرسایشی تخریب یافته و خاکهای اسیدی را بوجود می آورد ، در حالیکه خاک تشکیل یافته از کنگلومرا معمولاً شنی و سنگریزه دراست ( 1 )

عملاً برای شناسایی بهتر تاثیر فاکتور سنگ مادر لازم است در یک محل با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی یکسان روی خاکهای تشکیل شده از سنگ مادرهای متفاوت ، بررسی شده و خصوصیات تکاملی و سیستماتیکی آنها با همدیگر مقایسه گردند . از خواصی که بیش از همه به تمایز تکاملی خاکها یاری می کند ، سرعت و درجه تخریب پذیری سنگ مادر است . معمولاً‌ سنگ مادر خاکها با داشتن قابلیت تخریبی متفاوت تیپ مختلف خاکها را به وجود می اورند. در اروپای مرکزی خاکهای پدزول اکثراً بر روی سنگ مادر گرانیتی و سنگریزه های تشکیل و تکامل یافته است ( 1 )

 2- آب و هوا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه نوزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X