دانشجو يار
دانلود کارآموزی مرکز مخابرات مهدیه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه فکری درکارکنان ( مطالعه موردی:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران) تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مرجان خسروی تکابتیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی،ساوه، ایران
امیرحسین محمدداودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی،ساوه، ایران
کامران محمد خانی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش و ابعاد سرمایه فکری است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات تهران به تعداد736 نفر در سال 1391 تشکیل داده اند که حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 250 برآورد گردید. روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای- نسبی بوده است.ابزار گرداوری داده ها،پرسشنامه مدیریت دانش گلد و همکاران (2001) در چهار فرآیند خلق دانش،حفظ دانش،تبدیل دانش و بکارگیری دانش با ضریب آلفای 92 و پرسشنامه بنتیس در سه بعد سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه رابطه ای(مشتری) با ضریب آلفای 95 بوده است. دادههای گردآوری شده به کمک آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف وضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان داده است که بین مولفه های مدیریت دانش و سرمایه فکری رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه هفدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X