دانشجو يار
دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع با ترجمه فارسی در pdf

 چکیده

مقدمه

مرور ادبیات;

1- مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی;

2- استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع

3- استراتژی سازمان و عملکرد سازمان

چارچوب تحقیق و فرضیات;

معیارهای استراتژی سازمان

معیارهای مدیریت کیفیت جامع

معیارهای عملکرد کیفیت;

معیارهای عملکرد نوآوری;

منبع داده تجربی;

تجزیه و تحلیل داده

بحث;

1- استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع

2- استراتژی سازمان و عملکرد

3- نقش میانجیگری;

نتیجه

منبع

چکیده

مطالعه ارائه شده در این مقاله ، تناسب عملیات مدیریت کیفیت جامع در نقش میانجیگری رابطه میان استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی را بررسی می کند . با بررسی مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با استراتژی سازمان ، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع در زمینه های گسترده تر است. همچنین مناقشاتی که در ادبیات موضوع در مورد رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی های رهبری هزینه و تمایز سازمانی وجود دارد ، مجدداً بررسی و برطرف می شود . داده های تجربی این مطالعه از نظرسنجی 194 مدیر ارشد و میانی شرکتهای استرالیایی جمع آوری شد . یافته ها نشان می دهند که مدیریت کیفیت جامع به طور قابل ملاحظه ، با استراتژی تفکیک رابطه مثبت دارد و به طور جزئی ، در رابطه میان استراتژی تفکیک و سه معیار عملکرد (کیفیت محصول ، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) نقش میانجیگری ایفا می نماید

 مقدمه

رابطه میان استراتژی سازمان ، ساختار سازمانی و عملکرد سازمان یک موضوع کلاسیک در ادبیات مدیریت استراتژیک است، با این فرض اساسی ، که استراتژی سازمان تعیین کننده ساختار سازمانی است و بر عملکرد سازمان اثر می گذارد .مطالعه تلاش می کند تا روابط میان استراتژی سازمان (رهبری هزینه و تمایز)‌‏، ساختار سازمانی (دامنه اجرای مدیریت کیفیت جامع) و عملکرد سازمان (کیفیت و نوآوری) را مورد بررسی قرار دهد

منطق انجام این تحقیق ، نیاز به بررسی رابطه میان این سه گروه از متغیرها به دلیل وجود برخی تناقضها و مناقشه ها در شناسایی این روابط است. دانشمندان مدیریت کیفیت جامع برای مطالعه مدیریت کیفیت جامع در متون سازمانی به یکپارچه کردن عواملی چون محیط تجــاری‌، فرهنگ سازمانی و خصوصا استراتژی ســازمان اقدام کرده‌اند . در حالی که تعدادی از محـققان رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را بررسی کرده اند ، هیچیک به بررسی دقیق رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی معینی نپرداخته اند . خصوصاً نیاز به بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع به عنوان بخشی از اجرای استراتژی ، در اثرگذاری بر رابطه میان استراتژی و عملکرد سازمانی زمانی مهم جلوه می نماید که مدل عام استراتژی رقابتی پورتر پیشنهاد می شود . پورتر تاکید می کند که هر استراتژی نیازمند منابع متفاوتی است و تنظیمات سازمانی سبب دستیابی به هدف اولیه استراتژی خواهند شد

مرور ادبیات

بررسی ادبیات در سه بخش ارائه می‌شود . در بخش اول رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی بررسی می شود که پایه درک دو رابطه دیگر را فراهم می کند . (رابطه استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع – رابطه استراتژی سازمان و عملکرد)

 1- مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی

Abstract

Study presented in this paper, the proportion of total quality management operations mediating role between organizational strategy and performance checks. With a comprehensive review of quality management in relation to strategy, the study seeks to improve understanding of total quality management philosophy in the field is wider. The conflicts in the literature about the relationship between total quality management and cost leadership strategies and organizational distinction there, look again and goes away. Experimental data from this study surveys 194 Senior and junior Australian companies were gathering. Results show that total quality management significantly, positively related with the separation of strategy and partially, the relationship between strategy and three separate performance criteria (product quality, product innovation and process innovation) will play a mediating role

Introduction

The relationship between strategy, organizational structure and organizational performance in a classic topic of strategic management literature, with the basic assumption, which determines the strategy and organizational structure affects the performance of the organization. Tries to study the relationship between strategy ( cost leadership and differentiation), organizational structure (the comprehensive range of quality management implementation) and organizational performance (quality and innovation) to consider
Logic of this research, the need to examine the relationship between these three groups of variables due to some contradictions and conflicts in these relationships are identified. Scientists to study total quality management total quality management in organizational texts integrating factors such as business environment, corporate culture and strategy in particular have attempted. While a number of researchers between quality management and comprehensive review of organizational performance have none to careful review and comprehensive relationship between quality management strategies have not paid certain. Especially need to review the role of total quality management as part of the implementation strategy, the impact on the relationship between strategy and organizational performance when the effect is important to the general model is proposed Porter Competitive Strategy. Porter stressed that each strategy requires different resources and institutional settings because of access to basic strategy will target

Literature ReviewLiterature review is provided in three parts. In the first part of the relationship between total quality management and organizational performance review is a basic understanding of the other two relationship provides. (Relationship between total quality management strategy – strategy and performance related)

1- Comprehensive quality management and organizational performance

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پنج شنبه هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X