دانشجو يار
دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران تحت word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب:

مقدمه: 4
تاریخ مطبوعات 4
از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار 5
بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه 6
تعاریف قانونی مطبوعات 7
بند ب: قوانین عادی و آییننامهها 8
تشکیل اداره انطباعات دولتی 8
تاسیس اداره سانسور 9
چگونگی نظارت بر مطبوعات از انحلال وزارت انطباعات تا کودتای 1299 11
بند ب: از پیروزی مجدد مشروطه خواهان 1288 هـ .ق تا کودتای 1299 12
مطبوعات در دهه 50 (دوران انقلاب و بعد از انقلاب) 17
مطبوعات در دهه 70 (دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی) 19
دوران طلایی مطبوعات در ایران 19
تعریف و رسالت مطبوعات 20
تعریف مطبوعات 20
رسالت مطبوعات 25
حقوق مطبوعات 28
حقوق مطبوعات از دید قانونگذار 30
حدود مطبوعات 34
اختلاف متن ماده 6 قانون مطبوعات با اصل بیست و چهارم قانون اساسی 35
دوبارهگوئی حدود مطبوعات در فصل جرائم 36
موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی 36
جرائم مطبوعات 40
مفهوم و سابقه جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران 41
تحلیل جرائم مطبوعاتی 44
نقد و نتیجه 49
چگونگی صدور پروانه انتشار و نظارت بر نشریات 51
شرائط متقاضی و صدور پروانه انتشار 53
شرائط متقاضی 53
شرائط اشخاص حقیقی متقاضی انتشار نشریه 53
شرائط اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه 54
شرائط صدور پروانه انتشار 55
شرائط صدور پروانه انتشار برای اشخاص حقیقی 56
شرائط صدور پروانه برای اشخاص حقوقی 56
شرائط صدور مجوز انتشار برای سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر 57
شرائط انتشار نشریات داخلی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی یا خصوصی 57
شرائط انتشار نشریات دولتی 58
نقد و نتیجه 58
خلط دو مفهوم مسئولیت نشریه و امتیاز نشریه 58
عدم تناسب میان صلاحیت علمی و نوع نشریه مورد تقاضا 59
چه کسانی خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذاشتهاند؟ 61
عدم هماهنگی منطقی در عبارات ماده 15 آئیننامه اجرائی قانون مطبوعات 61
هیات نظارت بر مطبوعات 64
اعضاء هیات نظارت 64
چگونگی تشکیل جلسات و تصمیمگیری هیات 65
وظایف هیات نظارت 66
نقد و نتیجه 69
مفهوم تشخیص صلاحیت متقاضی 69
سازمان اداری و شرح وظایف دستگاه فعلی ناظر بر مطبوعات 72
وظایف راجع به نظارت بر مطبوعات 72
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی 73
اداره کل مطبوعات داخلی 75
نتیـــــجه 78
چند پیشنهاد 79
فهرست منابع 80

مقدمه:
تاریخ مطبوعات
عهد ناصری
آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت1. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله¬های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.
سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه¬های عدلیه و جنگ، روزنامه¬های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه¬های خوب آن عهد محسوب می¬گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی¬سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می¬یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد.
بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی¬توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه¬ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری¬های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه¬نگاری دانست.

بند ب: عهد مظفری
در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه¬های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف¬ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه¬های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند.

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار
بند الف: روزنامه¬های صدر مشروطه
در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه¬های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می¬شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست¬خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت.
با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می¬گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند.
مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه¬ها و عقاید مختلف مردم محسوب می¬گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند.
مقاله¬های مختلف روزنامه¬نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات می¬انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه¬نگاران مخالف شاه به حبس افتادند.
پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب¬السلطنه اداره می-شد. روزنامه¬نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه¬نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل¬المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و ... نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه¬ای شدند.

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه
براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته¬اند و بیش از 90 شب¬نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی¬زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه¬ها، جمعیت¬ها، انجمن¬ها و اتحادیه¬های دولتی بوده¬اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده¬اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته¬اند ـ برخی طفل یک روزه بوده¬اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده¬اند ـ و پاره¬ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده¬اند و دوباره انتشار یافته¬اند.

تعاریف قانونی مطبوعات
بند الف: قوانین اساسی
1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می¬داشــت: ... عموم
روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام¬المنفعه را ... به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.1
هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به دنبال روزنامجات نشان می¬دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ می¬شود.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می¬دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می¬کند.2
از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره¬ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی¬القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه¬ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می¬دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

بند ب: قوانین عادی و آیین¬نامه¬ها
1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
اولین قانون مطبوعات ایران مصوب محرم 1326 هـ .ق واژه مطبوعات را به معنای اعم آن به کار برده است و از این واژه کتب «و روزنامجات» را مراد کرده است. فصل دوم و سوم این قانون به ترتیب به «طبع کتب» و «روزنامجات مقرره» اختصاص دارد به عبارت دیگر از نظر این قانون مطبوعات به دو قسم اصلی بخش شده¬اند کتب و روزنامجاب. و با عنایت به اینکه در برخی مواد این قانون از اوراق چاپی دیگر نیز اسم برده شده است، می¬توان نتیجه گرفت که این قانون ناظر بر کلیه مواد مکتوبی بوده است که از چاپ خانه خارج شده و منتشر می¬شده¬اند.

2- قوانین مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب
قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب مورخ 20 مرداد 58 نیز همان تعریف را از مطبوعات به دست می¬دهد با این تفاوت که خصوصیات منظم بودن، انتشار در مواقع معین و نیز داشتن نام ثابت و تاریخ و شماره و شماره ردیف را در ابتدای تعریف آورده است.

تشکیل اداره انطباعات دولتی
در سال 1280 هـ .ق امور مربوط به انتشار روزنامه دولتی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات که در چارچوب وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود در «اداره انطباعات» دولتی گردآوری شد و صنیع-الملک به ریاست آن برگزیده شد، تا به آنها خاطرنشان سازد تا از انتشار جزوه¬ها، کتاب¬ها و سایر امور چاپی که برخلاف «آداب ملی و علیه دولت» است جداً خودداری ورزند، به عبارت دیگر متن این فرمان نوعی نظارت بر مواد چاپی را اعلام می¬کرد، حتی شاه با انتشار نشریه دوزبانه وطن خشمگین شد و دستور داد همه نسخه¬های نشریه جمع¬آوری شود.
در ادامه سیاست¬های بازبینی و نظارت در سال 1296 هـ .ق کنت دومونت فرت «ایتالیائی» رئیس نظمیه رژیم ناصرالدین شاه مسئول تنظیم قوانین جزائی می¬شود. این آئین¬نامه که به کتابچه قانون جزائی کنت معروف است با کلی¬گوئی¬های معمول و مرسوم، برای مطبوعات نیز دستورالعمل¬های خاصی را تنظیم می¬نماید. بدین ترتیب آئین¬نامه جزائی کنت نخستین قانون رسمی ممیزی و نظارت مطبوعات، بازرسی و تفتیش قلم و بیان تلقی می¬گردد که با توشیح شاه پشتوانه قانونی و رسمی پیدا می¬کند. در بخشی از این قانون آمده است: «... کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنجسال حبس خواهد شد ... کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات در کوچه بچسباند، هرکس بوده باشد و همچنین مخالف مردم، حرکتی کرده و اذیت برساند، برحسب تقصیر او از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد.
«... کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند ... یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یکسال الی پنجسال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد.

تاسیس اداره سانسور
بند الف: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه
هنوز قاعده¬ای وجود نداشت تا این که به دنبال انتشار رساله هجوی که یکی از ایرانیان مقیم هندوستان در انتقاد از شخص شاه نوشته، تشکیل و تاسیس اداره «سانسور»1 به رسم کشورهای اروپائی را عرضه داشت و بالاخره در تاریخ پنجشنبه نوزدهم ربیع¬الثانی 1302 هـ .ق رسماً تولد «اداره سانسور» در ایران اعلام می¬گردد.

بند ب: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه
اولین روزنامه غیردولتی که به صاحب امتیازی و مدیریت محمدحسین خان فروغی ذکاءُالملک منتشر گردید. اما همه این روزنامه¬ها به شدت اسیر چنگال تفتیش و بازبینی وزارت انطباعات بودند، در واقع مطبوعات غیردولتی، صورتی دیگر از بازرسی را با خود به همراه آورد زیرا نظارت و بازرسی مطالب روزنامه¬های دولتی به لحاظ این که با مدیریت مستقیم وزارت انطباعات در تهران و در شهرستانها زیر فرمان حاکمان ولایات انتشار می¬یافت بسیار آسان و ساده بود اما تفتیش و بازرسی مطبوعات غیردولتی روز به روز دشوارتر می¬شد، لذا توقیف و به تعطیلی کشانیدن مطبوعات غیردولتی داخلی مشخصه تازه نظارت و ممیزی مطبوعات پس از ناصرالدین شاه است.
از آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه تا برقراری نظام مشروطه یازده سال طول کشید و در طول این مدت دو دوره نسبتاً متضاد بر مطبوعات ایران گذشت، نخست سالهای صدارت امین¬السلطان و عین-الدوله که هر دو میدان کار را بر مطبوعات به شدت تنگ کردند و دوران تاریک فشار و خفقان و توقیف و دستگیری روزنامه¬نگاران بود و دوم دوره کوتاه حدوداً یک ساله صدرات میرزاعلی خان امین¬الدوله که مطبوعات تا حدودی توانستند نفس بکشند. با برکناری امین¬الدوله و صدارت مجدد امین¬السلطان (اتابک اعظم) بار دیگر دستگاه بازرسی و تفتیش مطبوعات رونق گرفت. توقیف سراسری موجه می¬شوند و سرکوب فکری به گونه¬ای می¬شود که حتی مطالعه روزنامه در تهران به عنوان این که «برای بابیها تبلیغ می¬شود و ایجاد فساد می¬کند» جرم محسوب می¬شود و روزنامه ادب که بوسیله میرزاصادق خان ادیب¬الممالک به صورت هفتگی در تهران انتشار می¬یافت به علت آن که «... نویسنده آن از حدود خویش تجاوز نموده ـ مقالاتی می¬نویسد که مشتمل بر الفاظ منفور سلطنت است از قبیل، مشروطه و جمهوری و آزادی و مساوات و برابری ... به دستور مستقیم عین¬الدوله توقیف می-گردد.1فهرست منابع
ابوترابیان، حسین: مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326 – اطلاعات تهران 1366.
براون ،ادوارد: تاریخ مطبوعات و ادبیات ایرن در دوره مشروطیت ، ترجمه محمدعباسی، معرفت، تهران 1335.
برزین، مسعود: سیری در مطبوعات ایران – آژنگ – تهران 1344.
ذاکر حسین، عبدالرحیم : مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، انتشارات دانشگاه تهران – 1368.
محیط طباطبائی ، محمد: تاریخ مطبوعات ایران – بعثبت ، تهران 1366.
کهن، گوئل: تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، انتشارات آگاه – تهران – 1363.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون مطبوعات مصوب 1364.
مجموعه قوانین مطبوعات در رسانه های گروهی از ابتدایی قانون گذاری تا پایان 1368.
شرح وظایف و سازمان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات.
کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات در دوران خاتمی.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی تحت word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: 13

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: به دلیل ناقص بودن مقاله و عدم نمایش برخی صفحات، اصل مقاله حذف گردید.]
اخیراً مطالعات کوانتومی بازدارنده ها، بدلیل اهمیت اقتصادی و صنعتی در طراحی و تعیین مکانیسم، مورد توجه عده کثیری از محققین خوردگی قرار گرفته است . در کار حاضر، سیستم بازدارندگی پیریدین / آهن / اسیدکلریدریک، بصورت کوانتومی توسط مدلهای بازدارنده تحت خلا، محلول و لایه دو گانه الکتریکی(EDL)بررسی شده و بکمک آن نحوه جذب بازدارنده، انرژی دسلواتاسیون G، پتانسیل شیمیایی(µ) و بار منتقل شده به سطح – N تعیین گردیده است. بررسیها نشان می دهند که پیریدین بصورت قائم و پس از دپروتونه، جذب سطح می شود . مابین µ ، N ، G و راندمان بازدارندگی یک ارتباط مستقیم وجود دارد و از آن می توان در طراحی و ساخت بازدارنده استفاده نمود . همچنین دسلواتاسیون بازدارنده در EDL. راحت تر از توده الکترولیت بوده و وجود یدان باعث تقویت بازدارندگی می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی توسعه گازرسانی به روستاهای کشور از لحاظ روش شناختی و ارزیابی اقتصادی آن از طریق شبیه سازی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تحت word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: 16

چکیده:

در این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است، کانالها و منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، مشکلات آنها در جریان اطلاع یابی و چگونگی انجام فعالیت های گرداوری اطلاعات مورد توجه بوده است.نتایج این پژوهش نشان داد کتاب و کتابخانه دانشکده به ترتیب مهم ترین منابع و کانالهای مور استفاده جامعه آماری میباشند. نبود کتابهای کافی و جدید در کتابخانه به عنوان مهم ترین مشکل در مسیر طالاع یابی عنوان شده است. در زمینه گرداور اطلاعات تعداد کمی از دانشجویان هنگام انجام تحقیق به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات می پردازند. یافته های این تحقیق نشان داد یکیزعلل عصلی عدم موفقیت دانشجویان در استفاده صحیح از اطلاعات و انجام تحقیقات با نتایج جدید، اشنا نبودن آنها با روشهای صحیح جستجوی اطلاعات می باشد. اگر کتابداران عملکرد، موفقیت وشکست دانشجویان را هنگام جستجوی اطلاعات بررسی نمایند، می توانند از مهارتهای اطلاع یابی که آنها را بسوی سواد اطلاعاتی رهنمونمی کند آگاه سازد. در رستای اموش مهارتهای طالاع یابی و توسعه سواد اطلاعاتی، همکاری کتابخانه ها و مراکز اموزشی بویژه دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی ریحان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاهش مصرف انرژی ناشی از شستشو از طریق تهیه البسه کارِ خود تمیز شونده تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاهش مصرف انرژی ناشی از شستشو از طریق تهیه البسه کارِ خود تمیز شونده تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاهش مصرف انرژی ناشی از شستشو از طریق تهیه البسه کارِ خود تمیز شونده تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاهش مصرف انرژی ناشی از شستشو از طریق تهیه البسه کارِ خود تمیز شونده تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
امروزه هزاران کارگر و متخصص در معادن و صنایع معدنی سراسر کشور مشغول به فعالیت میباشند که با توجه به نوع کار در معادن و میزان آلاینده های موجود، همواره هزینه و انرژی بسیاری صرف شستشوی البسه این کارگران می گردد. هدف از این طرح، تهیه البسه کارِ خود تمیز شونده میباشد که به موجب نیاز کمتر این البسه به شستشو، سبب کاهشی چشمگیر در صرف انرژی و هزینههای شستشو میگردد. در این طرح برای مقابله با دو عامل اصلی آلودگی و کثیفی پارچه یعنی ذرات غبار و مواد روغنی، از تکمیل شیمیایی بر روی سطح پارچه استفاده گردیده است. جهت انجام این تکمیل از محلول حاوی ذرات نانو سیلیس و ماده تریمتوکسی اوکتادسیل سیلان استفاده شد. از نانو سیلیس به عنوان عامل افزایش دهنده رطوبت بازیافتی الیاف و کاهش دهنده الکتریسیته ساکن به منظور جلوگیری از جذب ذرات غبار و از ماده تری متوکسی اوکتا دسیل سیلان به عنوان کاهش دهنده انرژی آزاد در سطح الیاف به منظور دفع مواد روغنی و آب استفاده میشود. جهت آنالیز پارچه های تکمیل شده از روش تست زاویه تماس قطره بر روی سطح، تست زاویه لغزش و تست ثبات شستشویی استفاده و نتایج گزارش گردید. در نهایت پارچه های خود تمیز شونده با قابلیت دفع روغن و آبگریزی بسیار بالا و دفع غبار تهیه گردید که به جهت نیاز بسیار کمتر این پارچه ها به شستشو، در میزان مصرف انرژی ناشی از شستشو کاهش چشمگیری گزارش گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل عملی خوردگی شناورهای آلومینیومی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سنگهای ساختمانی تحت word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سنگهای ساختمانی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق سنگهای ساختمانی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سنگهای ساختمانی تحت word :

مرمریت یک سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود که طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی که درکردستان یافت می‌شود. یک معدن مرمریت نیز وجود دارد که شاید قدمتی بیش از 500 سال داشته باشد. نیاز امروزه جوامع بشری به این گونه‌ سنگ‌های تزئینی باعث شده که بازار خوبی برای آن‌ها فراهم باشد و متعاقب آن اکتشاف و استخراج بیشتری برای این سنگ صورت پذیرد. در ابتدا این سنگ‌ها به روش انفجاری استخراج می‌شدند، امّا اکنون با توجه به پیشرفت در علوم و صنایع مختلف روش‌های نوین‌تری مانند استفاده از دستگاه‌های حفاری و دستگاه سیم برش به‌کار می‌رود.
معادن مرمریت نیز بسان گذشته دارای سادگی در اکتشاف و استخراج نیستند. چه بسا معادنی که به ظاهر، از نظر مسایل اکتشافی و ذخایر سنگی غنی بوده‌اند اما بعد از چند سال استخراج از آن‌ها متوقف شده و باعث ورشکسته شدن افراد و شرکت‌ها شده‌اند.
بنابراین برای این‌که بتوان یک معدن مرمریت خوب را شناسایی و اکتشاف و سپس استخراج نمود نیاز به یک تجربه گرانبها الزامی است. برای این‌که یک معدن مرمریت و یا به‌طور کلی هرمعدنی عملکرد خوبی داشته باشد، باید هماهنگی خاصّی بین همه اجزا موجود در معدن اعم از بخش‌های اکتشاف و استخراج، کارکنان و ماشین‌آلات و کارگران وجود داشته باشد. شاید عملکرد بد یکی از این اجزاء درکلّ معدن اثر منفی گذاشته و باعث کاهش بازدهی معدن شود. پس وجود یک گروه آماده و هماهنگ درهر معدن ضروری به نظر می‌رسد. به هرحال می‌توان با بررسی اجزاء‌یک معدن و تشریح وظایف هر قسمت از معدن و چگونگی ایجاد رابطه در بخش‌های مختلف معدن به یک نتیجه‌گیری کلی در بحث عملکرد کل معدن رسید.
گرانیت سنگی آذرین اسیدی است و از معروف‌ترین و پر استفاده‌ترین سنگ‌ها به‌شمار می‌رود . گرانیت سنگی دانه درشت است و ابعاد دانه‌ها مساوی است. معمولاً دارای کوارتز فراوانی است و فلدسپات‌های زیادی هم دارد که مقدار ارتوز ازپلاژیوکلازها بیش‌تر است. معمولاً دارای مسکویت یا بیوتیت است و مقداری هورنبلند و گاهی هم پیروکسن در آن وجود دارد. رنگ آن معمولاً روشن است ولی رنگ‌های تیره در آن دیده می‌شود معمولاً به‌رنگ‌های صورتی، سفید، خاکستری روشن، سیاه و سبز دیده می‌شود و ممکن است بلورین یا شیشه‌ای باشد و ترکیبی شبیه‌ به گرانوریوریت دارد. گرانیت در استان کردستان نزدیک به 15 سال است که مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته است و قبل از آن نسبت به چگونگی استخراج آن و اقتصادی بودن استخراج آن به علت پراکندگی و تکنونیزه بودن تردید‌هایی وجود داشت! امّا با گذشت چند سال و تمرکز بیشتر بر روی آن ارزش آن بیش‌ از گذشته نمایان شد. در گذشته گرانیت در این منطقه از کشور تحت تأثیر معادن دیگر از جمله معادن سنگ مرمر و مرمریت و پوکه معدنی و معدن طلا قرار داشت اما در سالیان اخیر به علت اکتشاف عناصر کمیاب و استراتژیک در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای مصارف ساختمانی، از نظر اقتصادی مناسب نیست. چون این گرانیت از نوع گرانیت‌های دگرسان شده را پاکی وی به شمار می‌رود یک گرانیت مولد محسوب می‌شود و کانی‌سازی و تمرکز عناصر اقتصادی در آن وجود دارد.

فصل اول

مرمریت شامل کریستال، چینی و ابری است. معدن مرمریت پشت باسکول که به علّت این‌که در نزدیکی باسکول قدیمی بوده است به این نام معروف است. این معدن از نزدیک به 30 سال پیش و توسط فردی به نام ارباب قنبر که بسیاری از معادن قدیمی ایران را کشف و استخراج نموده است کشف و به بهره‌برداری رسید. این معدن در جنوب غربی شهرستان قروه واقع شده است و با این شهر حدود 10 کیلومتر فاصله دارد و درنزدیکی کوه ابراهیم عطار و در نزدیکی روستای اوریه واقع شده است. به گفته مهندسین و تکنسین‌های این معدن، معدن به پشت باسکول به راحتی تا 20 الی 30 سال آینده نیز قابل بهره‌برداری است و به گفته سرپرست این معدن تا 50 سال آینده نیز می‌توان از آن بهره‌برداری نمود. نزدیک‌ترین فاصله‌ی آن به شهرستان قروه ودر حدود 10 کیلومتر است که جاده آن خاکی است امّا این جاده نیز تا 2 ماه آینده به آسفالت تبدیل می‌شود. این معدن به وسیله‌ی جاده دیگری علاوه بر شهرستان قروه بر کارخانه آسفالت و معدن شانوره که این معدن نیز از معدن‌های بزرگ مرمریت محسوب می‌شود متصل می شود.


ارتفاع متوسط منطقه از سطح آب‌های آزاد 1600 متر است . آب و هوای این منطقه مانند دیگر نقاط این شهرستان آب و هوای سرد و معتدل است و بارندگی اعم از برف و باران در آن فراوان است. در فصل بهار باران فراوانی در آن وجود دارد، امّا درفصل تابستان گرمای هوا در حدود 30 تا 38 درجه‌ی سانتیگراد است و تابستان نسبتاً خشکی دارد. امّا در فصل پاییز و در اوایل مهرماه بادهای سردی شروع به‌وزیدن می‌کند و در اواسط پاییز معمولاً بارش برف در آن آغاز می‌شود و زمستان‌های بسیار سرد و پر برفی دارد و چون در محاصره‌ی کوه‌های بلندی قرار دارد دارای آب و هوای سردی است و تعداد روزهای قابل کار در این معدن در حدود 3430 روز است و در ایام تعطیل و جمعه‌ها نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
اما بارش‌های سنگین برف و باران چون باعث گلی شدن خاک‌های نرم معدن می‌شود باعث ایجاد مشکلاتی برای کار و در نتیجه برای فعالیت معدن می‌شود و اگر کار در فصول سرد تعطیل نشود حداقل با کندی فراوانی صورت می‌گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله در مورد کشور مکزیک تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم تشخص هوشمند میزان ترافیک تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم تشخص هوشمند میزان ترافیک تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله سیستم تشخص هوشمند میزان ترافیک تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم تشخص هوشمند میزان ترافیک تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: 7

چکیده:

شهرهای الکترونیکی در تمام جنبه های زندگی بشر امروز و بخصوص در بخش خدمات عمومی اب ارائه سرویس های متنوع، موثر و کارآمد موجب توسعه و افزایش کیفیت فرایند ارائه خدمات شده است. شهرهای الکترونیکی منافع و فرصت های زیادی از جمله کاهش زمان و هزینه در ارائه سرویس های خدمات عمومی از یک سو و حل بسیاری از مشکلات عمومی کلان شهرها مانند کاهش ترافیک و آلودگی و افزاش کارایی را از سوی دیگر به دنبال داشته است. کاهش ترافیک یکی از مسائل مهم است و از امتیازات اساسی شهرهای الکترونیکی به شمار می رود. با توجه به به پیشرفت سریع تکنولوژی، علوم کامپیوتر و الکترونیک با سرعت روز افزونی جهت تسریع خدمات شهری به کار گرفته می شوند. پرواضح است که حمل و نقل و سفرهای درون شهری یکی از ارکان مهم در کلان شهرهاست. یکی از دشواری‌های ناشی از پیشرفت و صنعتی شدن کشورها، مساله ی ترافیک است. ترافیک درون شهری با تلف کردن بخش قابل توجهی از ساعات افراد در شبانه روز باعث کند شدن جریان امور در شهرهای پرجمعیت و صنعتی می شود. استفاده از علوم الکترونیک و کامپیوتر در گذار از شهرهای سنتی به شهرهای الکترونیکی می تواند راهکاری مفید در جهت حل معضل ترافیک باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی کاربرد فناوری نوین ذرات نانو تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فرآوری و کنترل کیفیت خاویار تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فرآوری و کنترل کیفیت خاویار تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله فرآوری و کنترل کیفیت خاویار تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فرآوری و کنترل کیفیت خاویار تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
خاویار تخم ماهی خاویاری است و یک ماده غذایی پرارزش، پرانرژی و بسیار مغذی است که طعم و بوی خوشایندی دارد. گونه های ایهمی ماهیهاخاویاری شامل فیل ماهی، قره برو ، تاسماهی، شیپ و ازو برو می باشد. خاویار یک ماده غذائی بسیار فساد پذیر مه ی باشهد. از ا یه ن رو اگر تتهت شرایط خاص بهداشتی مورد فرآوری قرار نگیرد احتمال رشد و حضور میکرو ارگانیزهای عامل فسهاد و مسهموم یت را در په ی خواههد داشت. یهادرات خاویار ایرا و کسب امتیاز ویژه در عریه مواد غذائی در جها مرهو مراقبت های دقیق و رعایت ایول و نکات بهداشتی و کنترل کیفیت و بررسی های آزمایشگاهی )میکروبی و شیمیائی( در مراحل مختمف تولید ، تهیه و توزیع این فرآورده می باشد. این مقاله مروری بهه معرفی وانواع روش ههای فراوری و کنترل کیفیت خاویار، مشهورترین و ارزشمند ترین غذای جهان می پردازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل غیرخطی الاستوـ پلاستیک قابهای فضایی با مقاطع جدارنازکباز تحت اثر بارهای استاتیکی تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل غیرخطی الاستوـ پلاستیک قابهای فضایی با مقاطع جدارنازکباز تحت اثر بارهای استاتیکی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل غیرخطی الاستوـ پلاستیک قابهای فضایی با مقاطع جدارنازکباز تحت اثر بارهای استاتیکی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل غیرخطی الاستوـ پلاستیک قابهای فضایی با مقاطع جدارنازکباز تحت اثر بارهای استاتیکی تحت word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در بحث تحلیل غیرخطی سازه‌ها معمولا فقط اثرات نیروی محوری بر روی سختی خمشی منظور می‌شود. اما بسیاری از مقاطع موجود جدارنازک باز می‌باشند که در آنها بحث کمانش خمشی ـ پیچشی غیر قابل اغماض است، و بایستی اثر آن در تحلیل این‌گونه مقاطع درنظر گرفته شود. اثرات توأم خمش و نیروی محوری در مقاطع با سختی پیچشی کم قابل ملاحظه بوده و باعث کاهش سختی خمشی و پیچشی می‌گردد. عدم لحاظ این اثرات خطای قابل ملاحظه‌ای در تحلیل ومحاسبه بار بحرانی دارد. در این مقاله از روابط شیب ـ افت توسعه یافته جهت حصول معادلات نیروـ تغییر شکل عضو ساخته شده از عناصر با مقاطع جدارنازک استفاده شده است. روابط فوق با استفاده از تئوری تیرـ ستون و با منظور کردن اثرات متقابل خمش و پیچش و حل همزمان معادلات دیفرانسیل تعادل حاصل گردیده‌اند. اثرات غیرخطی مصالح با توجه به عدم انطباق مرکز برش بر مرکز سطح با استفاده از یک رویه تسلیم، بر اساس ترکیبی از نیروی محوری و ممان خمشی ارائه و در رابطه‌سازی اعمال شده است. نتایج بدست آمده از الگوریتم فوق با نتایج سایر مراجع مقایسه، و کارائی روش ارائه شده نشان داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شکل گیری فوران در غذا تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این تحقیق، نقش پایه در عملکرد نانوکاتالیست فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون HDS)مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور نانوکاتالیست هایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3به روش اولتراسوند سنتز شد . درادامه مشخصات ساختاری کاتالیست های سنتز شده توسط آنالیزهای دستگاهیBET ،FESEM ،XRD ,FTIRمورد ارزیابی قرار گرفت. در الگوهایXRDکاتالیست ها، هیچ پیکی مربوط به فازهای فعال کاتالیستی مشاهده نشد. به هم چسبیدگی ذرات نانومتری در تصاویرFESEMهر دو نمونه قابل مشاهده است ، اما مقایسه تصاویر حاصل نشان داد که توده ای شدن ذرات در کاتالیست با پایه زیرکونیا کمتر اتفاق افتاده است .کاتالیست با پایه زیرکونیا سطح ویژه پایینی در آنالیزBETنشان داد. در نتایج آنالیزFTIRنیز باندهای مربوطبه ارتعاشات کششی و خمشی باندO-Hدر هر دو نمونه مشاهده شد. در نهایت عملکرد کاتالیست های سنتز شده در هیدرودی سولفوریزاسیون تیوفن به عنوان مدل ترکیبات گوگرددار موجود در سوخت ها، در یک راکتورشیشه ای و تحت فشار اتمسفری ارزیابی شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر توده های بوته ای مراتع کوهستانی در حفظ غنای گونه ای بانک بذر خاک تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر توده های بوته ای مراتع کوهستانی در حفظ غنای گونه ای بانک بذر خاک تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تأثیر توده های بوته ای مراتع کوهستانی در حفظ غنای گونه ای بانک بذر خاک تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر توده های بوته ای مراتع کوهستانی در حفظ غنای گونه ای بانک بذر خاک تحت word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 9

چکیده:

مدیریت آگاهانه پوشش گیاهی نیاز به اطلاعات دقیقی از وضعیت تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک دارد. بانک بذر خاک سرمایه ژنتیکی پوشش گیاهی در هر منطقه است و نقش مهمی در احیای تنوع گیاهی مناطق تخریب شده بازی می کند. مراتع کوهستانی واز در استان مازندران واقع شده و گیاهان بوته ای به صورت توده ای در آن باقی مانده اند. در این تحقیق، نمونه برداری از بانک بذر خاک برای بررسی غنای گونه ای در داخل و خارج توده های بوته ای در فصل رکود رشد پوشش گیاهی د ر دو عمق (5-0 و 10-5) سانتیمتری خاک انجام گرفت. سپس نمونه های بانک بذر خ اک به مدت شش ماه در گلخانه کشت گردید. نتایج حاصل از داده های به دست آمده در گلخانه از توزیع نرمال پیروی نکرده و لذا جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که 43 گونه در بانک بذر داخل خاک توده ها و 33 گونه در خارج بانک بذر توده های بوته ای جوانه زدند که گویای افزایش غنای گونه ای بانک بذر خاک در داخل توده های بوته ای می باشد. بیشترین غنای گونه ای بانک بذر خاک در اولین عمق نمونه برداری (5-0 سانتیمتری) رخ داده است. همچنین اختلاف معنی داری بین غنای گونه ای بانک بذر خاک دو ع مق نمونه برداری دای در داخل و خارج توده های بوته ای وجود داشته است. بنابراین توده های بوته ای به عنوان منبع ذخیره و بذر، نقش مهمی در احیای پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه پس از تخریب بازی می کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1021981
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X