دانشجو يار
دانلود مقاله تحلیل مودال نانو لولههای کربنی تک جداره با استفاده از نرم افزارANSYS تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علیرضا قائمقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نصرت ا.. خادم الحسینی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین
نعیم لویمی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه چهار نوع سمپاش در مبارزه با علف های هرز گندم در استان خوزستان آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در قالب طر ح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از سمپاش پشت تراکتوری بومدار، سمپاش میکرونر ابرپاش، سمپاش اتومایرز و سمپاش الکتروستاتیک و شاهد . برای سمپاشی در تمام تیمارها از شوالیه به میزان 300 گرم در هکتار استفاده گردید . سمپاشی در زمانی که طول بوته های گندم بین 30-20 سانتی متر بود انجام پذیرفت . برای ارزیابی سمپاش های مورد بررسی دبی خروجی، سرعت پیشروی، عرض کار، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، ارتفاع پاشش و میزان محلول مصرفی هر سمپاش مورد آزمون و با سمپا شهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که صفات دبی خروجی، عرض کار، ظرفیت موثر، ظرفیت نظری، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، سرعت پیشروی و محلول مصرفی در سطح 1% دارای اختلاف بسیار معنی دار بود . صفت تعداد ارتفاع پاشش در سطح %5 دارای تفاوت معنی دار بود. مقایسه میانگی نها بوسیله روش دانکن انجام شد. سمپاش ها از لحاظ صفات مورد بررسی در گروه های مختلف دسته بندی شدند . همچنین مشخص شد که سمپاش پشت تراکتوری در دبی خروجی، عرض کار، ظرفیت موثر، ظرفیت نظری، درصد لهیدگی، اجرت هر هکتار، بازده مزرعه، سرعت پیشروی و محلول مصرفی نسبت به سمپاش های اتومایزر، میکرونر و الکترواستاتیک در وضعیت مطلوبتری قرار دارد و می توان آن را به عنوان سمپاش برتر معرفی نمود. سمپاش های میکرونر ، اتومایزر و الکترواستاتیک از نظر صفات مورد بررسی در وضعیت پایین تری نسبت به سمپاش پشت تراکتوری قرار گرفتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
زهره شاه حسینی – کارشناسی ارشدزراعت
احمد غلامی – اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهرود
محمدصادق صبوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارصنعتی

چکیده:
تاثیرقارچهای میکوریزی ارباسکولار برروی عملکردوراندمان مصرف آب درسه رژیم ابیاری دریک ازمایش مزرعه ای مورد مطالعه قرارگرفت این ازمایش درقالب طرح اسپلیت پلات برپایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد پلات اصلی تنش کم ابی درسه سطح 100% FC بدون تنش آب FC 66درصد تنش متوسط FC33% تنش شدید و پلات فرعی شامل قارچهای میکوریزای آرباسکولار درسه سطح شامل دوگونه قارچ میکوریزاGlomus mosseae : M1 ، M2: Glomus intraradices و شاهد: M0 می باشد دراین ازمایش برای مقایسه تاثیرهمزیستی درگونه Glomus mosseae و گونه Glomus intraradices درشرایط FC100درصد بدون تنش آب با FC33درصد تنش شدید ازروش مقایسات اورتوگونال استفاده شد نتایج حاصل ازمقایسات اورتوگونال نشان داد که گونه Glomus mosseae درشرایط FC66درصد تنش متوسط و FC33درصد تنش شدید برتری نسبی درافزایش صفات عملکرددانه راندمان مصرف آب و درصد کلونیزاسیون ریشه نسبت به گونه Glomus intraradices داشت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله گونه شناسی سردر در بافت قدیم شهر تاریخی دزفول تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه کامو (جنوب غربی کاشان) تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه کامو (جنوب غربی کاشان) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه کامو (جنوب غربی کاشان) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی سنگ چینه نگاری سازند قم در ناحیه کامو (جنوب غربی کاشان) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
حمزه ماهر دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشکاه اصفهان، ایران
امرالله صفری – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، ایران
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد((واحد خوراسگان))، ایران

چکیده:
رسوبات سازند قم در ناحیه کامو، شمال شرق میمه به سن الیگومیوسن و ضخامت 378 متر شامل تناوبی ازشیل و آهک های متوسط لایه، ضخیم لایه تا توده ای می باشد که با یک سطح فرسایشی بر روی سنگهای ولکانیکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده اند. با برداشت 117 نمونه از این برش و با توجه به مطالعات صحرایی و خصوصیات سنگ شناسی دو واحد سنگی در این برش تشخیص داده شده است که شامل : واحد1 شامل 261 متر تناوبی از شیل و آهک های متوسط لایه تا ضخیم لایه و توده ای کرمی رنگ تا خاکستری روشن می باشد. واحد2 شامل 126 متر از آهک ضخیم لایه تا توده ای کرمی رنگ می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در زراعت نخود دیم کردستان تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار تحت word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار تحت word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 20

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر آموزش و توسعه منابع
پریسا صفائی –

چکیده:

زیر بنای توسعه پایدار و موزون اقتصادی و همه جانبه، کارکنان توسعه یافته و دانش آفرین می باشد و این به خاطر آن است که کسب مزیت رقابتی در گرو تولید دانایی و تبدیل دانایی به سود آوری است در سازمان ، تجهیزات، مواد، ابزار و منابع کالبدی دارای حد مشخص ومعینی از توانمندی بوده و نمی توان آن را بر مبنای کسب مزیت رقابتی پایدار قرار داد بلکه آنچه محور رقابت و توسعه پایداری سازمانی است انسانهای دانشگر، فرهیخته و آنش آفرین است در سازمانها فقط انسانهای دانش آفرین هستند که توانمندی تبدیل دانش خام به محصول و خدمات را دارند و این مهم زمانی تحقق می یابد که ساز و کارهای پژوهشی و مدیریت بر کارکنان دانش گرا نهادی شود، با اصول و قواعد معمولی نمی توان کارکنان دانشگر را پرورش داد و مدیریت نمود. بلکه لازم است چارچوب ادراکی متناسب با شرایط روز طراحی و در قالب آن نظام های جهت دهنده و بستر ساز پرورش کارکنان دانشگر ایجاد شود. تداوم برتری وسرآمدی سازمانهای امروزی نیازمند خلق محیط برتر و انسانهای برتر است و این کارکنان برتر و سرآمد هستند که تعالی سازمان را تضمین می نماید.
بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت کارکنان دانشگر در توسعه پایدار سازمانی و کسب مزیت رقابتی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم توسعه کارکنان دانشگر، مدیریت کارکنان دانشگر مشتمل بر جذب، نگهداری دانشگران، پرورش دانشگران و نظام به کارگیری دانشگران بیان و مبانی استاندارد توسعه گر کارکنان تبیین و به نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار اشاره شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی مواجهه با صداهای ترازفشارصوت بالا برعملکرد و میزان خطای انسان درانجام فعالیت های دستی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قیمت گذاری توان راکتیو خطوط انتقال در حضور توأمان مدل بازار اشتراکی و دوجانبه با در نظر گرفتن هزینه سلب فرصت تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قیمت گذاری توان راکتیو خطوط انتقال در حضور توأمان مدل بازار اشتراکی و دوجانبه با در نظر گرفتن هزینه سلب فرصت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله قیمت گذاری توان راکتیو خطوط انتقال در حضور توأمان مدل بازار اشتراکی و دوجانبه با در نظر گرفتن هزینه سلب فرصت تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قیمت گذاری توان راکتیو خطوط انتقال در حضور توأمان مدل بازار اشتراکی و دوجانبه با در نظر گرفتن هزینه سلب فرصت تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سجاد دادفر – گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ساوه ایران
جواد نیکوکار – گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ساوه ایران

چکیده:
توان راکتیو و تأمین آن به عنوان یکی از سرویس های جانبی در محیط های تجدید ساختار یافته بر عهده بهره بردار مستقل شبکه است و از آنجا که مسئله استراتژی بهینه قیمتدهی در بازار برق از اهمیت خاصی برخوردار است، قیمت گذاری توان راکتیو هدف این مقاله در نظر گرفته شده است. به این منظور ابتدا با مروری بر تجدید ساختار، تولید توان راکتیو، هزینه های مرتبط و انواع امتیازات انتقال مورد بررسی گرفته است. سپس الگوریتم پیشنهادی برای قیمت گذاری توان راکتیو برحسب حقوق مالی انتقال خطوط انتقال بهعنوان روش منتخب قیمت گذاری توان راکتیو در حضور مدل بازار ترکیبی اشتراکی و دوجانبه برق و با در نظرگرفتن هزینه سلب فرصت نیروگاه ها به صورت توأمان برگزیده شده است. در این مقاله، قیمت گذاری بر اساس هزینه های حدی با استفاده از پخش بار بهینه توسط روش برنامه ریزی متوالی توسط نرم افزار MATLAB بر روی سیستم تست 75 شینه IEEE انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش مد نظر با در نظر گرفتن خازن و SVC به عنوان منابع تولید توان راکتیو، بیانگر افزایش درآمد ناشی از سرمایه گذاری توان راکتیو در مقایسه با روش کنونی قیمت گذاری توان راکتیو در شبکه برق ایران است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی اثر سطوح مختلف آگار و CMC بر ویژگی های بافتی پاستیل گوجه فرنگی تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکان یابی شهرک های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکان یابی شهرک های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مکان یابی شهرک های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مکان یابی شهرک های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
بهاره حقیقی زیدهی – استان البرز، کرج، بردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشجوی
ایمان فاتحی – استان البرز، کرج، بردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشجوی

چکیده:
انقلاب صنعتی باعث تغییر چهره جهان در قرن های اخیر شده و رشد صنعت به صورت شهرک های صنعتی پدیده ای است که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت شهرک های صنعتی، ساماندهی آنها کمک شایانی به پایدار سازی توسعه در کشور خواهد نمود.در این راستا مکان یابی مناسب شهرک های صنعتی از بعد اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی نتایج خوبی در بر دارد و یکی از مهمترین نکات درزمینه ی توسعه پایدار در کشور تلقی می گردد. در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی مکان یابی شهرک های صنعتی، ضرورت این امر و راهکارهای مرتبط با این ضرورت پرداخته شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سنتز نانو ذرات نیمه هادی ZnO به وسیله تابش امواج فراصوتی و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن ها تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه پایداری ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه پایداری ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه پایداری ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه پایداری ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران تحت word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

احمدرضا کوچکی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

عملکرد یک ژنوتیپ ممکن است از مکانی به مکان دیگر و یا از سالی به سال دیگر تغییر یابد، بنابراین مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط اهمیت می یابد. در این تحقیق به منظور مطالعه پایداری، 18 ژنوتیپ جو در مقایسه با دو شاهد آزمایشات سراسری با استفاده از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در 8 ایستگاه اقلیم سرد شامل اراک، اردبیل، همدان، جلکه رخ، کرج، میاندواب، مشهد و تبریز و بمدت دو سال زراعی (85-1383) مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط روش AMMI جهت تجزیه پایداری بکارگرفته شد. از 2 محور مؤلفه اصلی (IPCA 1 و IPCA 2) برای رسم Biplot استفاده شد. در این شکل ژنوتیپهای 5، 3، 6، 17 و 9 پایدارتر از بقیه بودند. تجزیه کلاستر نیز ژنوتیپها را به 3 گروه تقسیم کرد که ژنوتیپهای هر گروه از نظر پایداری شبیه هم هستند. در مجموع لاین شماره 17((MAKOUEE//ZARJOW/80-515 با توجه به معیار پایداری مورد استفاده پایداری مطلوب تری را نشان داد که این ژنوتیپ بعنوان ژنوتیپ برتر از حیث پرمحصولی و پایداری عملکرد شناسایی گردید، و به برنامه های به زراعی و آزمایش ه ای تحقیقی تطبیقی پیشنهاد شد. در پایان چنین نتیجه گیری شد که اگر چه به نژادی ارقام سازگار و پایدار برای پهنه گسترده اقلیم سرد مشکلات مختص بخود را دارد، لیکن انتخاب ژنوتیپ های پرمحصول با سازگاری عمومی و یا خصوصی با استفاده از اطلاعات مستخرج از اینچنین تجزیه و تحلیل های پایداری، میسر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله زاهد، صوفی، عارف، ولی (ویژگی ها و تمایزها) (بر اساس متون ادبی و عرفانی فارسی) تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جهانی شدن، صنایع دستی عشایر و تأثیرگذاری آن در بقاء و تداوم نظام عشایر تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

نصراله فلاح تبار – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان وسیع ترین و متنوع ترین صنعت در قرن 21 ،یکی از مؤلفه های فراگیر و تاثیر گذارجهانی شدن پدیده ها، مورد توجه جوامع و عامل انتقال دهنده فرهنگ و تمدن کشورها و یکی از بزرگترین صنایع دنیا، وابسته به بخش عمده ای از اقتصاد جهانی است. در عصری که زمان بر مکان و فضا غالب شده ، سهولت و سرعتی که در برقراری ارتباطات، اطلاعات و مسافرت ها پدید آمده، می تواند دستاوردهایی را برای هر کشوری به وجود آورد. ایران و تمدن ایرانی با دیدگاه تاریخی، ملی و مذهبی معتقد به جهانی شدن بوده و بر اساس این باور به فکر دریافت سهم خود از گردشگری است. ایران کشوری است بسیار زیبا و جذاب که ترکیبی از تنو ع و فراوانی جاذبه های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی را به وجود آورده است. صنایع دستی بخشی از گردشگری است که درهمه ی مناطق ایران وجود دارد. در گستره ی جهانی شدن، صنایع دستی می تواند با ایجاد رابطه ای پویا و خلاق بین طبیعت، انسان، فرهنگ و دانش یک منطقه با گردشگران، جریان جدیدی را در آینده برای توریسم و توسعه ی پایدار فراهم کند. صنایع دستی، گزارشگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است و می توان آن را جلوگاه آفرینش هنری مردم یک مرز بوم و ذوق و سلیقه معاصران دانست. در عین حال می توان جنبه ها و جهات دیگری را که مربوط به زندگی روزمره و حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور است در آن باز یافت و نهایتاً صنایع دستی گزارشی از هویت افراد و در مجموع هویت مجموعه ی یک قوم و قبیله و در نهایت یک ملت و حلقه واسط و رابطه بین هویت گذشته و هویت کنونی اقوام است. بنابراین هر کدام از اقوام سعی می نمایند که با نشان دادن عواطف و احساسات خود با ظرافت، دقت، لطف، صفا و مهر هنر خود را به تصویر بکشانند. در این میان جامعه ی عشایر ایران به عنوان یکی از جوامع تاثیر گذار در فرهنگ و هنر ایران دارای جاذبه های هنری در صنایع دستی است و این صنایع تاثیر گرفته از سن، آداب و رسوم و محیط طبیعی و تجلی زیبایی، طراوت و شادی زیست بوم های زندگی عشایری است که زمینه های اصلی آن مناظر و دشت های سرسبز است و عشایر در آنها زندگی و یا در مسیرهای آن کوچ می کنند. قالی بافی، گلیم بافی، گبه، سیاه چادرها و لباس های محلی حاصل فکر، اندیشه و خلاقیت زنان و مردان عشایر است. نتایج این مقاله نشان می دهد که جهانی شدن باعث دگرگونی های نو و شتابناکی در عرصه ی فرهنگ به ویژه فرهنگ محلی و قومی شده است که نقش سنتی مکان، فضا، سرزمین، قوم و فرهنگ را در ساخت و نگهداری هویت اجتماعی – اقتصادی تضعیف می کند. لذا به علت تنوع در نظام معیشتی عشایر، صنایع دستی عشایر به عنوان ارزش های فرهنگی آنها می تواند در بقاء و تداوم نظام در حال فروپاشی عشایر نقش داشته باشد. هدف این مقاله مطرح کردن یک موضوع بنیادی در زمینه ی بقاء نظام معیشتی مبتنی بر کوچ نشینی با توجه به تحولات جهانی شدن است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی علل قطع یک فاز از شبکه 20kv , vhi و راه حل عملی جهت جلوگیری از خسارت تجهیزات شبکه و مشترکین تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد صفحات: 23
نویسنده(ها):
احمد اکبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
مجتبی پوراکبر – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی واحدعلوم وتحقیقات خراسان رضوی

چکیده:
پژوهش حاضر که از نوع تحلیلی است، با هدف معرفی روشی نو در آموزش اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک داستان فکری برگرفته از متون کلاسیک ادب فارسی انجام گرفت، بدین صورت که نخست؛ رویکردهای مرسوم آموزش تفکر معرفی، سپس، دو رویکرد فرایندی و محتوایی در آموزش اخلاق به کمک داستان تامل برانگیز مطرح و در این خصوص تلاش افرادی چون؛ لیپمن و شارپ در امریکا؛ فیشر و هاینس در بریتانیا؛ برنی فیه در فرانسه؛ بورگ و اسمیت در استرالیا؛ و همچنین در دانمارک یسپرسن، در نروژ؛ اولشالت و اسجلداراپ، در روسیه؛ رتیونسکی و در هلند؛ کونو مد نظر قرار گرفت، آنگاه به تبیین اخلاق به عنوان بخشی از مقوله ارزش شناسی در فلسفه پرداخته و نشان داده شد که چگونه می توان از داستان بویژه داستان های متون ادب فارسی با مضامین اخلاقی چون؛ راست گویی، وفای به عهد، حرص و آز، ایثار، مهربانی،; در آموزش تفکر استفاده نمود، برای اثبات این ادعا نمونه داستان های اخلاقی از متون مذکور معرفی شدند، منجمله؛ داستان شیخ گرکانی و گربه از الهی نامه عطار؛ خیر و شر از هفت پیکر نظامی؛ تو نیکی می کن و در دجله انداز از قابوس نامه عنصرالمعالی، مرد گلخوار از مثنوی مولوی و گربه سفید از سندبادنامه ظهیری سمرقندی و در نهایت چگونگی استفاده از این داستان ها بمنظور آموزش تفکر اخلاق حرفه ای کارکنان درقالب یک متن متفاوت و حاوی مفاهیم تامل برانگیز با شیوه ای بومی به عنوان بدیلی در آموزش اخلاق معرفی گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله آسیب شناسی وضع موجود و عوامل اغتشاش در معماری و شهرسازی معاصر ایران و ارائه روش های پیشنهادی برای آغاز ترمیم شرایط حاضر تحت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضرب های در جریانمافو قصوت در راستای خط سکون تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضرب های در جریانمافو قصوت در راستای خط سکون تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضرب های در جریانمافو قصوت در راستای خط سکون تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضرب های در جریانمافو قصوت در راستای خط سکون تحت word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
قاسم مصیبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
مهدی نجفی – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، بررسی تحلیلی و عددی اندرکنش اختلالات جریان آزاد با موج ضربه ای در راستای خط سکون ،در جریان مافوق صوت ارائه شده است. برای این منظور ، از حل مستقیم معادلات اویلر یک بعدی ناپایا توسط یک الگوریتم تفاضل محدود فشرده مرکزی با دقت مرتبه چهارم در مکان و انتگرال گیری زمانی مرتبه چهارم به همراه برازش مو ج ضربه ای استفاده شده است. به جهت وجود نوسانات ناخواسته در روش های تفاضل محدود مرکزی مرتبه بالا ، استفاده از جمله اتلاف مصنوعی الزامی بوده و در این مطالعه از عبارت میرایی عددی مرتبه شش استفاده شده است. در تحلیل حاضر ، اثر برخورد اختلالات صوتی با موج ضربه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این کار با افزودن یک موج صوتی تک بسامد به جریان آزاد پایه انجام گرفته است. همچنین حل تحلیلی این اندرکنش با استفاده از خطی سازی معادلات حاکم و با فرض جریان یکنواخت پایین دست موج ضربه ای به دست آمده است و نتایج با حل عددی و نتایج موجود دیگر مقایسه شده است. تأثیر ابعاد شبکه و ضریب میرایی عددی روی نتایج حل گذرای میدان حل پشت موج ضربه ای نیز بررسی شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه بیست و نهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022016
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X